Д Ю Гуріна - Управління фінансовими ресурсами підприємства - страница 1

Страницы:
1 

харківський національний економічний університет

 

фінансовий факультет

 

кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

до дипломної роботи

 

_______ М А ГІС Т Р__

(освітнь о - кваліф ікаційний рівень )

 

на тему: «Управління фінансовими   ресурсами підприємства»

 

 

 

 

 

 

Виконала:   студентка 2 року навчання, групи 8.02.22.07.03 , спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит Г у р і н а Д . Ю .

Керівник:    к.е.н., доцент   Кондусова Л.Ф.

 

Рецензент: головний бухгалтер Любченко Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків  - 2013 рік

РЕФЕРАТ

 

Розвиток економіки України зумовлює необхідність всебічного дослідження проблем фінансування суб'єктів господарювання, зокрема, процесів формування та використання фінансових ресурсів як основи фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств. За таких умов важливим стає застосування сучасних механізмів, принципів, ефективних методів, інструментів в управлінні підприємствами для фінансування необхідного обсягу витрат та забезпечення бажаного рівня доходів. Н еобхідність дослідження процесів формування, розміщ ення та використання фінансових ресурсів підприємств обумовлена, насамперед, основними принципами, пов'язаними з проблемами забезпечення ефективної діяльності та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем, пошуком шляхів виживання підприємств за умов розвитку ринку та інтеграційних процесів, нових факторів їх успіху в конкурентному середовищі.

Аналіз ступеня розробленості проблеми ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства в сучасних умовах показує, що, незважаючи на значну увагу вітчизняних та зарубіжних вчених до даної проблеми, багато її аспекти досі досліджені недостатньо. Це відноситься до таких питань, як розробка: стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства з урахуванням фінансового ризику, методики визначення рівня ефективності системи   управління фінансовими ресурсами підприємства.

Об'єктом дослідження виступають фінансово - економічні відносини, що виникають  в процесі управління  фінансовими ресурсами.

Предметом дослідження є процес управління фінансовими ресурсами підприєм ництва.

Базою  практики став    ПАТ  «Харківський завод металевих конструкцій» Метою       дипломної      роботи      є      дослідження      процесу управління фінансовими      ресурсами      на     підприємстві,     визначення      ефективності на підприємствах       будівельної       галузі       України       та       пошук       шляхів їх удосконалення.

Досягнення поставленої мети відбулося завдяки використанню в роботі наступних методів: аналізу, синтезу, індуктивно - дедуктивного, конкретно -історичного,   графічного,   математичної   статистики   й    логіки,   порівняння тасистемного аналізу, економіко - математичного моделювання, програмування та розрахунків на електронно - обчислювальній техніці.

Інформаційною основою    роботи        є        вітчизняні        і зарубіжні

фундаментальні і практичні дослідження сутності та здійснення управління фінансовими ресурсами на підприємстві, Закони України, Укази президента України, постанови Кабінету М іністрів України, статистичні дані по Україні, матеріали ПАТ «Харківський завод металевих конструкцій» та підприємств будівельної галузі (фінансова звітність, Статут та інші), матеріали, опубліковані в мережі Internet.

Наукові положення та висновки, сформовані в роботі, можуть бути використані при аналіз системи управління фінансовими ресурсами на підприємствах будівельної галузі України та при розробці стратегії їх розвитку.

Робота складається з вступу, трьох розділів та висновку . У першому розділі розкривається сутність управління фінансовими ресурсами, його теоретичні аспекти, та основні проблеми.

У другому розділі проводиться аналіз стану будівельної галузі України, кластер ний аналіз підприємств галузі. Здійснюється порівняльний аналіз фінансового стану ПАТ «Харківський завод металоконструкцій» і діючої на ньому практика фінансового планування з іншими підприємствами цієї галузі.

У третьому розділі, приводяться рекомендації щодо розробки
стратегічного плану удосконалення системи управління фінансовими
ресурсами підприємства
,     наводяться      шляхи           оптимізація системи

управління        фінансових        ресурсів        на       ПАТ        «Харківський завод

металоконструкцій», а також подається модель оцінки ефективності системи управління  фінансовими  ресурсами  будівельного підприємства України.

Базуючись на результатах аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства будівельної галузі розроблено план вдосконалення стратегії управління фінансовими ресурсами з урахуванням довгострокових, середньострокових та короткострокових цілей, реалізація яких забезпечить ліквідність, платоспроможність, фінансову стабільність та еф ективність .

Пріоритетним інструментом оптимізації управління фінансовими ресурсами    є узгодження  обсягу  фінансових  ресурсів підприємства потреби уних, одночасно здійснюючи моніторинг за ліквідність підприємства. У зв'язку з цим необхідно констатувати, що тільки ефективне стратегічне управління рухом капіталу як вартістю забезпечить досягнення балансу між інтересами різних учасників відтворювального процесу і є базисом для своєчасного запобігання  протиріччям, що виникають  між ними.

Було виявлено найбільш слабкі і вразливі місця діяльності організації, аналіз переваг нових процесів бізнесу і міри зміни існуючої структури організації бізнесу, було представлено у роботі. Стратегічне управління прибутком публічного акціонерного товариства визначено як систему цілеспрямованих дій компанії щодо формулювання та впровадження стратегії для забезпечення довгострокової прибутковості підприємства. Інтерпретація отриманих результатів дозволила визначити вплив результуючих компонент на прибутковість публічного акціонерного товариства. Установлено вплив ключових індикаторів результативності на показники   прибутковості публічного  акціонерного товариства.

Побудована        нечітко - множинна        модель,        що            є адекватною,

характеризується гнучкістю та адаптивністю до мінливих ринкових умов, дозволяє досить точно визначати рівень ефективності системи управління фінансовими ресурсами, розкриває її недоліки, дозволяє прослідкувати динаміку узагальнюючих показників кожної підгрупи. Отримана модель є нейронечіткою мережею. Так, нейронна мережа є багатошаровим персептроном з одним внутрішнім шаром, а її вхідні, проміжні та вихідні параметри незалежно від своєї природи розглядаються як лінгвістичні змінні, що задані на своїх універсальних множинах і оцінюються за допомогою нечітких термінів.

У цілому результати, які отриманні у процесі дослідження в рамках магістерської роботи, дозволяють рекомендувати розробки, щодо ефективного управління фінансовими ресурсами на підприємствах будівельної галузі.

Результати дослідження були схвалені на студентській науково -практичній конференції «Фінанси очима студентів» та знайшли віддзеркалення у збірнику матеріалі від 20 квітня 2012 рік, назва тез «Стан системи управління фінансовими ресурсами будівельної промисловості України», також у збірнику наукових праць «Управління розвитком», назва статті:   «Аналіз   стану     будівельної  галузі  України»,   та   у   збірнику науковихпраць «Вісник економіки транспорту і промисловості » , назва статті: «Розробка стратегічного плану підприємства».

Страницы:
1 


Похожие статьи

Д Ю Гуріна - Управління фінансовими ресурсами підприємства