Л М Дулуб - Фактори формування та розвитку трудового потенціалу - страница 1

Страницы:
1 

344 с.

9.  Назаренко О.М. Основи економетрики. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.
- 392 с.

10.            Кулинич О.І. Економетрія. - Хмельницький: Поділля, 1997. -115 c.

Получено 14.01.2005

 

УДК 331.522.4 Л.М.ДУЛУБ

Харківський національний економічний університет

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Наводяться теоретичний аналіз досліджень факторів формування та розвитку тру­дового потенціалу, обгрунтування та розвиток нової класифікації досліджених факторів.

Формування та розвиток системи "трудовий потенціал" необхідно розглядати комплексно, враховуючи її взаємозв'язок із зовнішніми відносно трудового потенціалу факторами. Фактор (від лат. що ро­бить, виробляє) - це причина, рушійна сила якого-небудь процесу, явища, яка визначає його характер або окремі риси [1].

У науковій літературі автори наводять різноманітні переліки та класифікації зовнішніх факторів формування та розвитку трудового потенціалу. Наприклад, Г.В.Осовська, О.В.Крушельницька [5, с.39] вважають, що на трудовий потенціал впливають три підсистеми фак­торів: демографічна (стать, вік, сімейний стан); професійно-кваліфі­каційна (професійна структура, кваліфікаційний рівень, трудова мобі­льність, структура зайнятості за галузями і регіонами) та соціально-культурна підсистема (соціальний склад, освітній рівень, тривалість життя, стан здоров'я, міграційна рухливість). Така класифікація відо­бражає тільки персоніфікований підхід до розуміння сутності поняття „трудовий потенціал".

У процесі своєї реалізації трудовий потенціал не тільки персоні­фікується особистим фактором виробництва, на нього впливають іс­нуючі зрушення в матеріальних факторах виробництва, що відбува­ються постійно під впливом науково-технічного прогресу.

Так, Л.О.Згалат-Лозинська в [3] запропонувала структуру факто­рів розвитку трудового потенціалу, яка включає окремі складні чинни­ки (рівень розвитку продуктивних сил і рівень розвитку виробничих відносин) та перелік факторів: розвиток загальної культури і духовно­сті населення; реалізація екологічних програм; реалізація демографіч­ної політики держави; покращання соціально-правового захисту насе­лення; покращання системи охорони здоров'я населення та ін.

На жаль, автор окремо виділила тільки два фактори: рівень розви­тку продуктивних сил та рівень розвитку виробничих відносин. Всі інші фактори не згруповані, а наведені у вигляді переліку. На нашу думку, в цій структурі факторів розвитку трудового потенціалу про­стежується виділення трьох основних чинників: рівень розвитку про­дуктивних сил, рівень розвитку виробничих відносин і рівень соціаль­но-культурно-економічного розвитку.

Структура продуктивних сил постійно змінюється. Тому ми пого­джуємося з авторами [3, 5], що все менша кількість працівників вико­ристовує дедалі більшу масу засобів виробництва. Внаслідок цього відбувається вивільнення суб' єктів праці трудового потенціалу, що раніше використовувався. Це свідчить про необхідність глибокого аналізу тенденцій технічної перебудови для розробки заходів щодо підготовки та перепідготовки працівників, соціального захисту вивіль­нених працівників, захисту їх від безробіття. Розвиток засобів вироб­ництва, з одного боку, полегшує та спрощує труд працівників, а з ін­шого - постійно зумовлює зміни у змісті та процесі самої праці. Таким чином, це вимагає розширення кола професійних знань та підвищення кваліфікаційного рівня працівників, посилюючи роль вищої та спеціа­льної освіти.

Характер виробничих відносин теж впливає на якість трудового потенціалу. Це особливо стосується інтересів працездатного населен­ня, його трудових мотивацій, господарських здібностей та трудових традицій. Таким чином, підвищення якості трудового потенціалу без­посередньо залежить не тільки від зрушень у матеріальних факторах виробництва, відображаючи кількісно-якісний зв'язок продуктивних сил, але й від змін у виробничих відносинах.

Щоб систематизувати існуючі в літературі інформаційно перена­сичені переліки факторів, пропонуємо поділити їх відповідно до існу­ючих сфер суспільства, оскільки прояви трансформацій у будь-якій сфері суспільства обов' язково впливають на трудовий потенціал і є факторами його розвитку або деградації. Пропонована нами класифі­кація факторів формування та розвитку трудового потенціалу базуєть­ся на використанні соціологічного підходу до аналізу сфер суспільст­ва. У соціології прийнято виділяти чотири сфери суспільства: економі­чну, політичну, духовну та соціальну [4, с.88-92].

Вважаємо, що серед сфер суспільства слід також виділяти біоло­гічну, яка визначає екологічні, медичні та географічно-кліматичні умо­ви існування та розвитку населення. Запропоновану нами систему фак­торів розвитку трудового потенціалу з позиції розподілу сфер суспіль­ства представлено в таблиці.


Крім запропонованого нами підходу до класифікації факторів фо­рмування та розвитку трудового потенціалу, в літературі з управління, системного аналізу та дослідження категорії потенціалу автори акцен­тують увагу на нерозривності дослідження системи та її факторів й одночасно розглядають внутрішні та зовнішні фактори формування і розвитку системи [2, с.90; 6, с.123].

Так, Л.Малярець та І.Отенко вважають, що фактори - це "агрего-вані, латентні показники, що безпосередньо не можуть бути спостере­жені, але які проявляють себе через систему показників" [6, с.122] та пропонують розглядати [6, с.123] зовнішніми факторами трудового потенціалу підприємства - потенціал ринку та макрооточення. Внут­рішніми факторами ці автори називають складові ресурсного та орга­нізаційного потенціалу. Запропонована нами структура факторів фор­мування та розвитку трудового потенціалу зображена на рисунку.

Ми погоджуємося з підходом Л.Малярець та І.Отенко, оскільки дійсно, елементи системи завдяки обов'язковим властивостям систем емергентність та стійкість зв'язків між елементами можуть вважатися внутрішніми факторами цієї системи. На жаль, класифікація цих авто­рів не дозволяє досліджувати систему трудовий потенціал, тому що в ній він є підсистемою ресурсного потенціалу підприємства й виконує

функцію фактора-показника. У нашому випадку внутрішніми факто­рами будуть елементи: доцільна діяльність (творче перетворення при­роди), чи сама праця (технологія, сукупність операцій, культура); предмет праці; засіб праці; результат та суб'єкт праці, а також фактор системи управління трудовим потенціалом - суб'єкт управління.

 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІГРАЦГВШ

п

ГО ПОТЕНЦІАЛУ

КІВ

 

зовнішні

 

Таким чином, узагальнена структура факторів формування та розвитку трудового потенціалу науково-педагогічних працівників буде складатися із зовнішніх факторів, класифікованих відповідно до існу­ючих сфер суспільства, та внутрішніх факторів - елементів системи трудовий потенціал та суб' єкта управління системою трудовий потен­ціал (див. рисунок).

На якість трудового потенціалу впливає багато факторів. Але, щоб її підвищити, потрібно визначити не тільки ці фактори, але й те, як, на які параметри якості вони впливають, чітко окреслити структур­ні елементи трудового потенціалу, виявити резерви підвищення його якості.

1.Большой энциклопедический словарь / Под ред. А.Н.Азрилияна. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 1997. - 864 с.

2.Глущенко В.В., Глущенко И.И. Исследование систем управления: социологиче­ские, экономические, прогнозные, экспериментальные исследования. - Железнодорож­ный, Моск. обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2000. - 416 с.

З.Згалат-Лозинська Л.О. Економічний механізм ефективного використання трудо­вого потенціалу за умов формування ринкових відносин: Автореф. дис.канд. екон. наук: 08.02.03 / Науково-дослідний економічний інститут. - К., 2002. - 22 с.

4.Кравченко А.И.Социология:. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академический

проект, 2003. - 508 с.

5.Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами. - К.:

Кондор, 2003. - 224 с.

6.Отенко И.П., Малярец Л.М. Механизм управления потенциалом предприятия. -Харьков: ХГЭУ, 2003. - 220 с.

Отримано 11.01.2005

 

УДК 338 О.Г.БАЛЮК

Харьковский национальный экономический университет

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ ПЕРСОНАЛА

Исследуется мотивационный механизм обеспечения продуктивной занятости (ММОПЗ) персонала предприятия, который представляет взаимосвязанные элементы (мотивы), формирующиеся в результате действия комплекса мотивообразующих влия­ний (мотивационного комплекса), относительно достижения сформированного «дерева целей» социально-экономического развития предприятия. Предложена схема ММОПЗ, которая четко соответствует системе целей деятельности предприятия, т.е. имеет иерар­хический характер, отображающий состав и взаимосвязь целей предприятия и его ра­ботников.

Необходимым требованием относительно решения сложного комплекса экономических и социальных проблем развития предпри­ятия в современных условиях структурно-инновационной трансфор­мации экономики является обеспечение постоянного повышения эф­фективности труда работников, занятых в сфере общественного произ­водства.

На этапе экономического роста особенной значимости приобре­тает осуществление регулирующих мероприятий, направленных на проведение политики обеспечения полной производительной занято-

Страницы:
1 


Похожие статьи

Л М Дулуб - Вища освіта та її трудовий потенціал актуальні проблеми та напрями розвитку

Л М Дулуб - Фактори формування та розвитку трудового потенціалу

Л М Дулуб - Фактори формування та розвитку трудового потенціалу