Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу професійний розвиток особистості в інформаційно-освітньому просторі - страница 1

Страницы:
1  2 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Інститут фізичного виховання і спорту

Ю. В. Драгнєв

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ „Професійний розвиток особистості в інформаційно-освітньому просторі"

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „ Фізичне виховання, спорт і здоров 'я людини " освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр

Луганськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка" 2012

УДК 378.015.311(078) ББК 74.480 р3-21 Д72

Рецензенти

С. С. Єрмаков - доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Р. В. Клопов - доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спортивних ігор Запорізького національного університету (факультет фізичного виховання),

В. П. Ляпін -        доктор біологічних наук, заслужений діяч освіти і науки,

професор, завідувач кафедри фізичного виховання Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

Драгнєв Ю. В.

Д72 Експериментальна програма спецкурсу „Професійний

розвиток особистості в інформаційно-освітньому просторі" (Проект) / Ю. В. Драгнєв; Держ. заклад. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". - Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 31 с.

Необхідність впровадження даного спецкурсу в навчальний процес майбутнього вчителя фізичної культури визначається тим, що він реалізує виконання науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка з теми: „Теорія і методика застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і основ здоров'я в умовах неперервної освіти" (Державний реєстраційний номер 0110U000756). У рамках виконання докторської дисертації на тему „Теоретичні та методичні засади професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційного простору" даний спецкурс призначено для розглядання аспектів особистісного, професійного розвитку та становлення студентів, майбутніх вчителів та вчителів у процесі професійної підготовки у вищій школі, а також фаз, стадій, етапів і рівнів професійного розвитку та становлення особистості у неперервній освіті в інформаційно-освітньому просторі. Впровадження спецкурсу здійснюється на спеціальності „Фізичне виховання" денної форми навчання за напрямом підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр.

Спецкурс призначено студентам, викладачам, аспірантам, докторантам в межах проведення дослідно-експериментальної роботи в галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини".

УДК 378.015.311(078) ББК 74.480 р3-21

Рекомендовано до впровадження в навчальний процес навчально-методичною комісією Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 2 від 25 вересня 2012 року)

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 2 від 3 жовтня 2012 року)

© Драгнєв Ю.В., 2012

© ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012

2

Зміст

Пояснювальна записка..........................................................4

Програма спецкурсу..............................................................8

Теми лекційних, практичних занять

та самостійної роботи..........................................................10

Методичні рекомендації

щодо проведення спецкурсу...............................................14

Запитання для модульного контролю................................18

Висновки...............................................................................20

Основна навчальна література............................................21

Додаткова навчальна література........................................23

Список використаних джерел.............................................25

Критерії оцінювання навчальної діяльності......................29

3

Пояснювальна записка

Проблема якісної фахової підготовки будь-якої фахівця завжди існувала і привертала увагу як педагогів так й психологів, оскільки її вирішення прямо пов'язане із питанням готовності майбутнього вчителя фізичної культури до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього простору. Сутність процесу професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору визначається, як сукупність необхідних компонентів та зв' язків, які властиві цьому процесу як педагогічному феномену в системі фізичного виховання та вищій фізкультурній освіті.

Зміни і інноваційні педагогічні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві нашої держави вимагають від вищої школи перегляду концептуальної системи поглядів на професійну підготовку майбутніх вчителів фізичної культури у галузі „Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини". Професійний потенціал розвитку сучасного вчителя фізичної культури складають: загальна і вища освіта, професійні знання, уміння і навички, специфічні здібності, професійні якості тощо. Зміни, які відбуваються з особистістю майбутнього вчителя фізичної культури в процесі фахової підготовки, приводять до становлення його особистості як провідного фахівця і професіонала у дані галузі знань напряму підготовки 0102 „Фізичне виховання і спорт".

Вивчення змісту професійного розвитку особистості майбутнього вчителя фізичної культури необхідне для розробки спеціальних педагогічних та акмеологічних технологій управління професійно-значущим розвитком.

4

Особистий результат професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури, поза сумнівом, ширше за форми професійного досвіду та професійного становлення на етапах професійного зростання, де виділяються знання, уміння, навички тощо. Виходячи з цього професійний розвиток вимагає від майбутнього вчителя фізичної культури усвідомленого навчання у виші, яке повинно відрізняється специфічною діяльністю у напрямку підвищення рівня комп' ютерної грамотності та придбання високого рівня інформаційної культури.

Мета курсу - розглянути аспекти особистісного, професійного розвитку та становлення студентів, майбутніх вчителів та вчителів у процесі професійної підготовки у вищій школі, а також фази, стадії, етапи і рівні професійного розвитку та становлення особистості у неперервній освіті в інформаційно-освітньому просторі.

Завдання курсу - вивчити проблеми професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в контексті інформатизації вищої фізкультурної освіти; провести порівняльний аналіз професійних типів вчителів фізичної культури (радянський, пострадянський, український типи); ознайомитися з нової наукою, інформологією у переломленні до фізичного виховання; розглянути інформаційне суспільство і фізичну культуру; з' ясувати акмеологічні проблеми фізичної культури в контексті застосування інформаційних технологій у навчальному процесі.

Спецкурс складається з двох модулів, практичних занять та самостійної роботи. У першому модулі вивчаються такі лекції: „Радянський, пострадянський, український вчитель фізичної культури: порівняльний аналіз", „Інформологія і фізичне виховання"; практичні заняття: „Інформаційне суспільство і фізична культура";

амостійна робота: „Скласти портрет сучасного професіонала у сфері фізичної культури".

У другому модулі вивчаються такі лекції: „Акмеологія фізичної культури та інформаційні технології", „Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури та інформатизація вищої фізкультурної освіти"; практичні заняття: „Акмеологічні технології у фізичній культурі"; самостійна робота: „Визначити соціальні умови для професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору".

Необхідність впровадження даного спецкурсу в навчальний процес майбутнього вчителя фізичної культури визначається тим, що він реалізує виконання науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка з теми: „Теорія і методика застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і основ здоров'я в умовах неперервної освіти" (Державний реєстраційний номер 0110U000756).

У рамках виконання докторської дисертації на тему „Теоретичні та методичні засади професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційного простору" даний спецкурс призначено для вивчення аспектів особистісного, професійного розвитку та становлення студентів, майбутніх вчителів та вчителів у процесі професійної підготовки у вищій школі, а також фаз, стадій, етапів і рівнів професійного розвитку та становлення особистості у неперервній освіті.

Спецкурс призначено для проведення дослідно-експериментальної роботи в межах Болонського процесу відповідно до завдань дослідження. Виходячи з цього

озподіл навчального часу пропонується наступним чином: лекційні заняття - 12 годин; практичні заняття -4 години; самостійна робота - 4 години. Всього - 20 годин.

Нормативною основою спецкурсу виступає Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах [23] та навчальний посібник Я. Болюбаша [4] для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти „Організація навчального процесу у вищих закладах освіти".

Теоретичною основою спецкурсу стали наукові дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, які присвячено професійному розвитку майбутнього вчителя (І. Корпачьова, О. Ларіна, В. Макєєва, В. Щербіна та ін.) [13; 17; 19; 26]; професійному розвитку особистості (С. Бегідова, Г. Ікрін, О. Кобялковська та ін.) [1; 12; 15]; професійному розвитку педагога (В. Бондарева, Н. Гуща, С. Земцова, Т. Макаренко, Л. Мозгарьов, К. Пірумова, Т. Полякова та ін.) [5; 8; 11; 18; 21; 22; 24]; професійному розвитку студента (Л. Депсамес, О. Д'ячкова, Н. Ключнікова, Ф. Койчуєва, Н. Мельник, та ін.) [9; 10; 14; 16; 20]. Комплексний аналіз наукової літератури з проблеми інформаційно-освітнього простору дозволив виокремити дисертаційні дослідження та наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, які було присвячено розгляду: освітнього простору, інформаційно-освітнього простору та інформатизації освіти (В. Богословський, Л. Васильченко, Л. Ворошилова та ін.) [3; 6; 7]; інформаційного простору (Т. Берестова, Н. Вараксіна, П. Рогова та ін.) [2; 25].

Впровадження спецкурсу здійснюється на спеціальності „Фізичне виховання" денної форми навчання за напрямом підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров' я людини" освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр.

7

Програма спецкурсу „Професійний розвиток особистості в інформаційно-освітньому просторі"

Теми лекцій

Кредити

Всього годин

Лекції

Практичні

Самостійна робота

МОДУЛЬ 1

1

Радянський,

пострадянський,

український

вчитель фізичної

культури:

порівняльний

аналіз

 

 

4

 

 

2

Інформологія і

фізичне

виховання

 

 

4

 

 

3

Інформаційне суспільство і фізична культура

 

 

 

2

 

4

Скласти портрет сучасного професіонала у сфері фізичної культури

 

 

 

 

2

МОДУЛЬ 2

5

Акмеологія фізичної культури та інформаційні технології

 

 

2

 

 

8


6

Професійний

розвиток

майбутнього

вчителя фізичної

культури та

інформатизація

вищої

фізкультурної освіти

 

 

2

 

 

7

Акмеологічні технології у фізичній культурі

 

 

 

2

 

8

Визначити соціальні умови для професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору

 

 

 

 

2

 

Усього

0,5

20

12

4

4

Діагностична робота:

- анкетування;

- тестування;

- опитування;

- творчі роботи.

9

Теми лекційних, практичних занять та самостійної роботи

МОДУЛЬ 2 Лекційні заняття

Тема 1

Радянський, пострадянський, український вчитель фізичної культури: порівняльний аналіз Ідеологічні основи щодо діяльності вчителя фізичної культури у Радянському Союзі. Особливості перебування в освіті вчителя фізичної культури в пострадянський період. Освітні вимоги до вчителя фізичної культури в Україні.

Тема 2

Інформологія і фізичне виховання Інформологія на стику фізики, філософії та інформатики. Фізичне виховання в контексті взаємозв'язку з інформологією. Простір, просторова організація інформації, закономірності просторового побудови інформаційних систем у контексті тілопобудови людини.

Практичні заняття

Тема 1

Інформаційне суспільство і фізична культура Завдання:

1. Визначити        взаємозв'язок інформаційного суспільства з фізичною культурою.

2. Підібрати     форми     взаємодії інформаційного суспільства та вчителя фізичного виховання.

10

Самостійна робота

Тема 1

Скласти портрет сучасного професіонала у сфері фізичної культури

МОДУЛЬ 2

Лекційні заняття

Тема 1

Акмеологія фізичної культури та інформаційні технології Основні положення акмеології як науки. Міжпредметний зв'язок акмеології та інформаційних технологій. Закономірності досягнення (акме) індивідуального розвитку майбутнього вчителя фізичної культури. Удосконалення професіоналізму майбутнього вчителя фізичної культури за допомогою інформаційних технологій.

Тема 2

Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури та інформатизація вищої фізкультурної освіти

Професійний розвиток як психолого-педагогічна проблема. Інформатизація вищої фізкультурної освіти в контексті професійного становлення майбутнього вчителя фізичної культури. Вплив інформатизації вищої фізкультурної освіти на професію вчителя фізичної культури. Напрями професійного розвитку у межах інформатизації вищої фізкультурної освіти.

11

Практичні заняття

Тема 1

Акмеологічні технології у фізичній культурі Завдання:

1. Визначити вплив акмеологічних технологій, спрямованих на професійний розвиток вчителя фізичної культури.

2. Підібрати конкретну акмеологічну технологію для професійного розвитку вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору.

Самостійна робота

Тема 1

Визначити соціальні умови для професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору

Знання з професійного розвитку особистості в інформаційно-освітньому просторі представлені такими напрямами: дифініції акмеології фізичної культури та професійної діяльності; професійний розвиток у контексті накових доробок дослідників у галузі педагогіки та психології; стадії, етапи і рівні професіоналізму, професійного розвитку та становлення особистості; концептуальні засади розвитку інформаційного суспільства; особливості інформаційно-освітнього простору; роль інформації та комп' ютера в контексті професійного розвитку; комп' ютерна грамотність, інформаційна компетентність, інформаційна культура; інформаційну взаємодія комп' ютера та учнівської молоді; інформаційні ресурси в мережі Internet.

Після завершення вивчення спецкурсу студенти повинні    знати:    поняття:    „професійний розвиток",

12

„професійне становлення", „взаємозв'язок особистістного і професійного розвитку"; „саморозвиток", „професійний саморозвиток", „особистісний саморозвиток",

„самореалізація", „самоактуалізація", „творчість"; „професіоналізм", „педагогічна професія",

„професіоналізація", „професійна діяльність",

„професійний вибір"; „простір", „інформація", „освітній простір", „інформаційний простір", „кіберпростір", „інформаційно-освітній простір", „єдиний світовий інформаційно-освітній простір", „єдиний інформаційний простір", „єдиний інформаційно-освітній простір", „відкритий фізкультурно-освітній простір"; „інформаційне середовище", „інформаційне освітнє середовище", „інформаційно-навчальне середовище", „інформаційно-технологічне середовище", „інформаційно-комунікаційне середовище", „інформаційно-предметне середовище", „інформаційно-наочне середовище", „навчально-інформаційне середовище", „мережне середовище навчання", „інтерактивне навчальне середовище", „віртуальне навчальне середовище", „віртуальне середовище", „інформаційна сфера"; кризи професійного становлення й вектори професійного розвитку особистості; безперервність освіти як чинник формування фізкультурно-грамотного вчителя фізичного виховання; безперервність фізкультурної освіти як чинник формування нового світогляду із застосуванням інформаційних технологій; безперервність самоосвіти як чинник формування конкурентоспроможного вчителя фізичної культури на Європейському та Світовому ринках праці в умовах інформаційно-освітнього простору; основні завдання науки „Інформологія"; акмеологічні аспети професійного зростання майбутнього вчителя фізичної культури.

13

Методичні рекомендації щодо проведення спецкурсу

Під час проведення спецкурсу необхідно застосувати особистісно зорієнтовані тренінгові технології, серед яких тренінг рефлексивності та особистісно зорієнтований тренінг. Зауважимо, що тренінг виступає методом активного навчання майбутнього вчителя фізичної культури, основним завданням якого є сприяння професійному розвитку та формуванню знань, умінь і навичок відповідно до умов інформаційно-освітнього простору. Розвиток рефлексії у майбутнього вчителя фізичної культури необхідно починати з формування його професійних якостей, оскільки рефлексивність виступає як інтегруючий елемент процесу професійного розвитку. Сучасні галузеві стандарти націлюють викладача на оснащення майбутнього вчителя фізичної культури базовими знаннями, ніж на формування професійно значущих характеристик відповідно до умов інформаційного суспільства.

Вкажемо, що тренінг рефлексивності у майбутнього вчителя фізичної культури є основною умовою підвищення рівня професіоналізму, за допомогою якого з' являються можливості: мати рефлексивне відношення до особистісного і професійного розвитку в умовах інформаційно-освітнього простору; розвиток здатності до формування індивідуально-особистісної позиції щодо використання комп' ютера в професійній діяльності.

Приведемо приклад тематичного плану рефлексивного тренінгу.

Тема A. Професія і особистість майбутнього вчителя фізичної культури (Створення образів та їх інтерпретація. Конструювання колективного образу ідеального майбутнього вчителя фізичної культури. Групова рефлексія).

14

Тема B. Фізкультурна реальність, способи її розуміння в інформаційному суспільстві (Визначення з особистісними якостями, які виступають бар' єрами на шляху професійного розвитку в умовах інформатизації освіти. Імпровізація визначених образів професійної діяльності в майбутньому амплуа, які символізують узагальнені перешкоди для професійного розвитку. Групова рефлексія особливостей фізкультурної освіти, її аналіз і способи побудови моделі ідеального вчителя фізичної культури в інформаційному суспільстві).

Тема C. Цінності та етичні норми майбутнього вчителя фізичної культури (Групова рефлексивна дискусія з етичних норм у професійній діяльності майбутнього вчителя фізичної культури. Розробка рекомендацій самим собі в майбутньому. Індивідуальна та групова рефлексія проведення тренінгу).

Представлені теми рефлексивного тренінгу спрямовано на: актуалізацію та переосмислення професії вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору; розвиток здатності до різних типів рефлексії (особистісної, комунікативної, інтелектуальної, групової); орієнтацію в майбутній професійній діяльності на професійні здібності з використанням комп' ютера; розуміння основних професійних цінностей роботи майбутнього вчителя фізичної культури у загальноосвітньому навчальному закладі з урахуванням застосування інформаційних технологій на уроці фізичної культури та у позаначальній діяльності.

У процесі визначення інтегративних особистісно орієнтованих технологій ми виокремили технологію проектування сценаріїв професійного зростання.

Для майбутнього вчителя фізичної культури професійне зростання розуміється як безперервний процес розкриття свого професійного потенціалу, який впливає на

15професійну діяльність в загальноосвітньому навчальному закладі. Істотним елементом професійного зростання майбутнього вчителя фізичної культури є наявність ідеалів в професії. Під ідеалом ми розуміємо уявний образ ідеального вчителя фізичної культури, який працює в інформаційному суспільстві. На підставі цього вчитель фізичної культури повинен бути всебічно і гармонійно розвинутої особистістю. Тому формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури є найважливішим завданням у вищій фізкультурній освіті в умовах інформаційно-освітнього простору. Ідеалом для сучасних майбутнього вчителя фізичної культури може бути вчитель-новатор. Але сліпе копіювання кращого зразку вчителя не буде сприяти виробленню свого індивідуального стилю професійної діяльності. Тому студентам спеціальності „Фізичне виховання" необхідно допомогти у формуванні адекватної самооцінки, свого професійного іміджу відповідно до умов інформаційно-освітнього простору. Саме професійна підготовка повинна сприяти формуванню у майбутнього вчителя фізичної культури перспективи професійного зростання в інформаційному суспільстві. Для майбутнього вчителя фізичної культури педагогічна умілість визначається високим рівнем професіоналізму, який включає в себе ґрунтовне знання теорії і методики фізичного виховання, анатомії, вікової психології та фізіології, системою навчально-виховних умінь і навичок, розвинені професійно-особистісні якості тощо; педагогічна майстерність характеризується високим ступенем досконалості навчальної вправності з урахуванням застосування комп' ютера на уроці фізичної культури та у позанавчальній діяльності, завдяки чому досягається висока ефективність процесу навчання; педагогічна творчість характеризується внесенням у в урок фізичної

16культури інноваційних та інформаційних технологій, удосконалення методів, прийомів та засобів навчання; педагогічне новаторство визначається внесенням і здійсненням прогресивних ідей відповідно до умов інформаційно-освітнього простору. Ми класифікували сценарії професійного зростання майбутнього вчителя фізичної культури. По-перше, це сценарії, які пов'язані із застосуванням інформаційних технологій у професійній діяльності; по-друге, сценарії, які спрямовано на усвідомлення формування нового типу вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору; по-третє, сценарії, які ураховують вплив концептуальних засад розвитку інформаційного суспільства на професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури. У сценаріях, які пов' язані із застосуванням інформаційних технологій у професійній діяльності пропонуються такі теми: „Вчитель фізичної культури і комп' ютер", „Використання інформаційних технологій на уроці фізичної культури", „Інформаційна культура, фізичне виховання, вчитель фізичної культури". Розробляючи сценарії, які передбачають усвідомлення формування нового типу вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору, можливо розглянути наступні теми: „Радянський, пострадянський, український вчитель фізичної культури", „Інформатизація, комп' ютеризація, фізична культура", „Інформологія і фізичне виховання". У проектуванні представлених професійних тренінгів пріоритетна роль належить вдосконаленню особистості майбутнього вчителя фізичної культури, формуванню професійних мотивів, професійних компетенцій та професійно важливих якостей з урахуванням умов інформаційно-освітнього простору.

17

Запитання для модульного контролю

Модуль 1

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу компютерні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури

Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу професійний розвиток особистості в інформаційно-освітньому просторі

Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу інформаційні технології у фізичній культурі

Ю В Драгнєв - Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору теорія та практика

Ю В Драгнєв - Формування культури здоров'я студентів в умовах комп'ютеризації навчання