Ю В Драгнев - Експериментальна програма спецкурсу інформатизація вищої фізкультурної освіти - страница 1

Страницы:
1  2 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Інститут фізичного виховання і спорту

Ю. В. Драгнєв

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ „Інформатизація вищої фізкультурної освіти" (проект)

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „ Фізичне виховання, спорт і здоров 'я людини " освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр

Луганськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка" 2013

УДК 796.011.3(076.1) ББК 75.1р3

Д72

Рецензенти

С. С. Єрмаков    - доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової

роботи Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Р. В. Клопов      - доктор   педагогічних   наук,   доцент,   завідувач кафедри

спортивних ігор Запорізького національного університету (факультет фізичного виховання),

В. П. Ляпін -        доктор біологічних наук, заслужений діяч освіти і науки,

професор, завідувач кафедри фізичного виховання Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

Драгнєв Ю. В.

Д72 Експериментальна програма спецкурсу „Інформатизація

вищої фізкультурної освіти" (Проект) / Ю. В. Драгнєв; Держ. заклад. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". - Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. - 35 с.

Необхідність впровадження даного спецкурсу в навчальний процес майбутнього вчителя фізичної культури визначається тим, що він реалізує виконання науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка з теми: „Теорія і методика застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і основ здоров'я в умовах неперервної освіти" (Державний реєстраційний номер 0110U000756). У рамках виконання докторської дисертації на тему „Теоретичні та методичні засади професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційного простору" даний спецкурс призначено для розглядання сучасної вищої фізкультурної освіти в Україні в контексті теоретико-методологічних перетворень в умовах інформаційно-освітнього простору інформаційного суспільства. Впровадження спецкурсу здійснюється на спеціальності „ Фізичне виховання" денної форми навчання за напрямом підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров 'я людини " освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр.

Спецкурс призначено студентам, викладачам, аспірантам, докторантам в межах проведення дослідно-експериментальної роботи в галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини".

УДК 796.011.3(076.1)

ББК 75.1р3

Рекомендовано до впровадження в навчальний процес навчально-методичною комісією Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 5 від 25 грудня 2012 року)

Рекомендовано до друку Вченою радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 6 від 16 січня 2013 року)

© Драгнєв Ю.В., 2013

© ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013

2

Зміст

Пояснювальна записка..........................................................4

Програма спецкурсу..............................................................8

Теми лекційних, практичних занять

та самостійної роботи..........................................................10

Методичні рекомендації

щодо проведення спецкурсу...............................................14

Запитання для модульного контролю................................17

Висновки...............................................................................20

Основна навчальна література............................................22

Додаткова навчальна література........................................24

Список використаних джерел.............................................26

Критерії оцінювання навчальної діяльності......................30

3

Пояснювальна записка

Протягом багатьох років фахівці різних наук досліджують проблеми розвитку інформатизації вищої освіти в Україні. Проте вивченню проблем інформатизації професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури не приділяється достатньо уваги. Активну роль в інформатизації вищої фізкультурної освіти в Україні займають комп'ютерні засоби навчання, які забезпечують нові можливості для майбутнього вчителя фізичної культури, а також дозволяють реалізувати сучасні педагогічні, інноваційні та інформаційні технології навчання на більш високому науково-методичному рівні тощо. Одним з головних завдань вищої фізкультурної освіти є навчання майбутніх вчителів фізичної культури користуватися інформаційними технологіями у навчальному процесі та у майбутній професійній діяльності. Настав час, коли не тільки вчителі інформатики, а й викладачі в Інститутах фізичного виховання і спорту застосовувати інформаційні технології у фаховій підготовці майбутнього вчителя фізичної культури. У загальноосвітній школі вчителі фізичного виховання повинні володіти комп' ютерною технікою на високому рівні та використовувати шкільні комп' ютерні класи для опанування як теоретичного, так і практичного матеріалу шкільної програми з фізичної культури, застосовуючи мультімедійні засоби. Виходячи з цього перед вищою фізкультурною освітою поставлене завдання відповідати сучасним загальноєвропейським принципам побудови навчального процесу, які мають вплив на професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури.

4

Мета курсу - розглянути сучасну вищу фізкультурну освіту в Україні в контексті теоретико-методологічних перетворень в умовах інформаційно-освітнього простору інформаційного суспільства.

Завдання курсу: визначити реальне місце вчитель фізичної культури в умовах інформатизації освіти; провести паралелі між інформаційною культурою, фізичним вихованням, вчителями фізичної культури; проаналізувати рівень комп' ютерної грамотності вчителя фізичної культури в умовах Європейських і Світових стандартів освіти; розкрити проблеми інформаційної компетентності у фізичній культурі; вивчити інформатизацію навчального процесу в сучасному ВНЗ.

Спецкурс складається з двох модулів, практичних занять та самостійної роботи. У першому модулі вивчаються такі лекції: „Вчитель фізичної культури в умовах інформатизації", „Інформаційна культура, фізичне виховання, вчитель фізичної культури"; практичні заняття: „Комп' ютерна грамотність вчителя фізичної культури в умовах Європейських і Світових стандартів освіти"; самостійна робота: „Визначити шляхи подальшої інформатизації вищої фізкультурної освіти".

У другому модулі вивчаються такі лекції: „Інформаційна компетентність у фізичній культурі", „Інформатизація навчального процесу в сучасному ВНЗ"; практичні заняття: „Вища фізкультурна освіта в умовах інформаційно-освітнього простору"; самостійна робота: „Визначити перспективи інформатизації навчального процесу майбутнього вчителя фізичної культури".

Необхідність впровадження даного спецкурсу в навчальний процес майбутнього вчителя фізичної культури визначається тим, що він реалізує виконання науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного    виховання Інституту фізичного виховання і

порту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка з теми: „Теорія і методика застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і основ здоров'я в умовах неперервної освіти" (Державний реєстраційний номер 0110U000756).

У рамках виконання докторської дисертації на тему „Теоретичні та методичні засади професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційного простору" даний спецкурс призначено для розглядання комп' ютерних технологій, як частини інформаційних технологій, що формують принципово відмінний стиль роботи вчителя фізичної культури, мобілізують творчі можливості та інтелектуальний потенціал студентів.

Спецкурс призначено для проведення дослідно-експериментальної роботи в межах Болонського процесу відповідно до завдань дослідження. Виходячи з цього розподіл навчального часу пропонується наступним чином: лекційні заняття - 12 годин; практичні заняття -4 години; самостійна робота - 4 години. Всього - 20 годин.

Нормативною основою спецкурсу виступає Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах [15] та навчальний посібник Я. Болюбаша [4] для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти „Організація навчального процесу у вищих закладах освіти".

Теоретичною основою спецкурсу стали наукові розробки провідних учених з питань вищої фізкультурної освіти, серед яких: М. Бабаєв, Н. Бєлікова, З. Дзюба, С. Єрмаков, М. Ісаченко, Л. Кожевнікова, Р. Клопов, Г. Кондрацька, Т. Круцевич, Н. Курышева, Н. Маковецька,

H. Матюніна,    Л. Мосяйкіна,    Д. Неситов,     Т. Ротерс,

I. Свістельник, Н. Стеценко, У. Сундетова, В. Тютюков,

6

Р. Хужин, М. Цуцаєва, Н. Чесноков, В. Шандригось, Г. Шандригось та ін. [2; 3; 7; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26].

Впровадження спецкурсу здійснюється на спеціальності „Фізичне виховання" денної форми навчання за напрямом підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров' я людини" освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр.

7

Програма спецкурсу „Інформатизація вищої фізкультурної освіти"

Теми лекцій

Кредити

Всього годин

Лекції

Практичні

Самостійна робота

МОДУЛЬ 1

1

Вчитель фізичної культури в умовах інформатизації

 

 

4

 

 

2

Інформаційна культура, фізичне виховання, вчитель фізичної культури

 

 

4

 

 

3

Комп'ютерна грамотність вчителя фізичної культури в умовах Європейських і Світових стандартів освіти

 

 

 

2

 

4

Визначити

перспективи

інформатизації

навчального

процесу

майбутнього

вчителя фізичної

культури

 

 

 

 

2

8

МОДУЛЬ 2

5

Інформаційна компетентність у фізичній культурі

 

 

2

 

 

6

Інформатизація навчального процесу в сучасному ВНЗ

 

 

2

 

 

7

Вища

фізкультурна освіта в умовах інформаційно-освітнього простору

 

 

 

2

 

8

Визначити шляхи подальшої інформатизації вищої

фізкультурної освіти

 

 

 

 

2

Усього І 0,5 І   20   І   12   І    4    | ~~4

Діагностична робота:

- анкетування;

- тестування;

- опитування;

- творчі роботи.

9

Теми лекційних, практичних занять та самостійної роботи

МОДУЛЬ 1

Лекційні заняття

Тема 1

Вчитель фізичної культури в умовах інформатизації

Особливості умов інформатизації в Україні. Концепція „Один студент - один комп'ютер". Концепція „Один учень - один комп'ютер". Інформатизації вищої освіти. Інформатизації загальної середньої освіти. Взаємозв'язок інформатизації в школі та у виші. Інформатизація вищої фізкультурної освіти в контексті інформаційно-освітнього простору.

Тема 2

Інформаційна культура, фізичне виховання, вчитель фізичної культури Інформаційна культура як частина загальної культури. Формування інформаційної культури особистості у виші та школі. Взаємозв' язок інформаційної культури та фізичного виховання. Інформаційна культура працюючого вчителя фізичного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі. Інформаційна компетентність як частина інформаційної культури.

Практичні заняття

10

Тема 1

Комп 'ютерна грамотність вчителя фізичної культури в умовах Європейських і Світових стандартів освіти Завдання:

1. Визначити умови Європейських і Світових стандартів освіти в яких буде перебувати вчитель фізичної культури.

2. Форми, методи та засоби формування комп'ютерної грамотності вчителя фізичної культури в умовах Європейських і Світових стандартів освіти.

Самостійна робота

Тема 1 Визначити перспективи інформатизації навчального процесу майбутнього вчителя фізичної культури

МОДУЛЬ 2

Лекційні заняття

Тема 1

Інформаційна компетентність у фізичній культурі

Інформаційна компетентність як сукупність володіння на високому рівні комп' ютерними та інформаційними технологіями. Інформаційна

компетентність як педагогічна категорія. Особливості формування інформаційної компетентності у фізичній культурі.

Тема 2

Інформатизація навчального процесу в сучасному ВНЗ

11

Цілі та завдання інформатизації навчального процесу у виші. Особливості інформатизації навчального процесу у вищій фізкультурній освіті. Сучасний виш як платформа реалізації ідей інформатизації освіти. Перебудова навчального процесу в контексті його оптимізації із використанням інформаційних технологій. Інформатизація навчального процесу у виші в інформаційно-освітньому просторі.

Практичні заняття

Тема 1

Вища фізкультурна освіта в умовах інформаційно-освітнього простору

Завдання:

1. Визначити характерні риси інформатизації вищої фізкультурної освіти в умовах інформаційно-освітнього простору..

2. Модернізація вищої фізкультурної освіти в контексті її інформатизації.

Самостійна робота

Тема 1

Визначити шляхи подальшої інформатизації вищої фізкультурної освіти

Знання з інформатизації вищої фізкультурної освіти представлені такими напрямами: концептуальні засади процесів інформатизації; правові аспекти впливу на процес інформатизації у фізкультурному виші; визначення пріоритетних напрямів інформатизації навчального процесу майбутніх вчителів фізичної культури; вимоги до

12інформатизації навчального процесу із застосуванням інформаційних технологій; педагогічні вимоги до засобів інформатизації навчального процесу; вимоги до інформаційної безпеки процесів інформатизації вищої фізкультурної освіти; інформаційні продукти і послуги у сфері вищої фізкультурної освіти; забезпечення фахової підготовки майбутніх вчителів фізичної культури з питань застосування інформаційних технологій в професійній діяльності; організація сертифікації програмних і технічних засобів інформатизації у вищій фізкультурній освіті.

Після завершення вивчення спецкурсу студенти повинні знати: концепцію інформатизації вищої фізкультурної освіти; нормативно-правові документи інформатизації фізкультурного вишу; соціально-педагогічні вимоги до інформатизації навчального процесу; інформаційну безпеку інформатизації вищої фізкультурної освіти; сертифікацію програмних продуктів у вищій фізкультурній освіті; поняття: „комп' ютерна грамотність", „інформаційна компетентність",

„інформаційна культура"; „фізкультурна освіта", „фізкультурне виховання", „фізкультурне навчання", „теорія фізкультурної освіти".

13

Методичні рекомендації щодо проведення спецкурсу

Під час проведення спецкурсу необхідно застосувати особистісно зорієнтовані технології - діалогічні лекції. Лекції діалогічного характеру, як стверджують вчені Т. Фролова і Л. Бокова [22] підрозділяються на два основних типи: інформаційно-діалогічні і проблемні. Їх схожість - в наявності досить інтенсивного спілкування між лектором і слухачами на занятті, що забезпечує колективну навчальну взаємодію. Різниця між лекціями запропонованих типів істотна: на інформативно-діалогічній лекції діалог будується на постановці лектором, констатувальних і лише іноді продуктивно-пізнавальних питань і відповідних їм відповідях-репліках учнів що містять, як правило, готові знання, які нагадалися; проблемна лекція передбачає постановку лектором питань (завдань), що створюють проблемну ситуацію, яка в свою чергу вимагає пошуку виходу з неї (дозволу) за рахунок напруженою розумової діяльності. Інформаційно-діалогічна лекція, на думку вчених, відрізняється спілкуванням лектора і учнів в основному на репродуктивної основі. Лекції такого типу аналогічні бесіді. Вчитель в ході викладу матеріалу час від часу ставить перед слухачами питання по темі, з тим, щоб залучити їх до участі в роботі через діалог. Серед поширених особистісно зорієнтованих технологій є лекція-бесіда, лекція-дискусія, проблемна лекція.

Лекція-бесіда [21], або „діалог з аудиторією", є найбільш поширеною і порівняно простий формою активного залучення студентів в навчальний процес. Така лекція передбачає безпосередній контакт викладача з майбутніми вчителями фізичної культури. Важливість використання   лекції-бесіди   визначається   тим,   що її

14застосування дає можливість зосереджувати увагу майбутніх вчителів фізичної культури до найбільш важливих питань інформаційної культури, інформаційно-освітнього простору, інформаційного суспільства, а також визначати зміст викладення навчального матеріалу з урахуванням не лише особливостей особистості студентів, а й інформатизації навчального процесу.

Лекція-дискусія [21] відрізняється від лекції-бесіди тим, що в ній викладач при викладі лекційного матеріалу не тільки використовує відповіді студентів на свої питання, але і організовує вільний обмін думками... У нашому випадку це оживлює навчальний процес, активізує пізнавальну діяльність майбутніх вчителів фізичної культури і дозволяє викладачу керувати думкою групи. В ході проведення лекції-дискусії необхідно подавати для обговорення приклади професійних ситуацій або навчальних проблем і пропонувати студентам зробити стислий аналіз, підвести підсумки тощо.

Також однією з важливих особистісно зорієнтованих технологій є проблемна лекція [21]. Так вчена Г. Аронова [1] вважає, що суть проблемної лекції полягає в тому, що викладач на початку і в ході викладення навчального матеріалу створює проблемні ситуації і залучає слухачів в їх аналіз... При цьому викладач, на думку вченої, використовуючи певні методичні прийоми включення слухачів в спілкування, як би змушує, „підштовхує" їх до пошуку правильного рішення проблеми. На проблемної лекції майбутній вчитель фізичної культури повинен знаходитися в активній позиції, яка йде у формі живого діалогу. Студенти висловлюють свою позицію, ставлять проблемні питання з метою, потім, знайти відповіді для всієї групи. У процесі проведення проблемної лекції процес пізнання в майбутнього вчителя фізичної культури повинен бути дослідницького характеру. Основне завдання

15викладача полягає в залучення студентів до розв'язання протиріч, які можуть бути в майбутній професійній діяльності, і саме це повинно сприяти розвитку розумову активність майбутнього вчителя фізичної культури. Представимо вимоги до питань на проблемній лекції [21]: в питанні відображається результат попереднього розумового аналізу умов рішення задачі, відділення зрозумілого від незрозумілого, відомого від невідомого; вказує на шукане завдання і область пошуку невідомого проблемної ситуації (наприклад, невідомий студентам спосіб аналізу умов, рішення задачі тощо); ставить це невідоме на структурний місце мети пізнавальної діяльності студентів і тим самим виявляється чинником управління цією діяльністю; є засобом залучення студента в діалогічне спілкування, спільну з викладачем розумову діяльність із знаходження рішення пізнавальної завдання. У підсумку проблемні лекції дають можливість: творчо засвоювати майбутнім вчителем фізичної культури принципи і закономірності проблемного матеріалу, який ставиться на занятті, активізувати навчальну діяльність студентів із застосуванням інформаційних технологій тощо.

16

Запитання для модульного контролю

Модуль 1

1. В чому полягають особливості умов інформатизації в Україні?

2. Що представляє собою Концепція „Один студент -один комп' ютер"?

3. Які основні положення покладено в Концепцію „Один учень - один комп' ютер"?

4. На чому ґрунтується інформатизації вищої освіти?

5. Які є особливості інформатизації загальної середньої освіти?

6. В чому полягає взаємозв'язок інформатизації в школі та у виші?

7. Чим характеризується інформатизація вищої фізкультурної освіти в контексті інформаційно-освітнього простору?

8. Що таке інформаційна культура як частина загальної культури?

9. Які є особливості у процесі формування інформаційної культури особистості у виші та школі?

10. В чому полягає взаємозв'язок інформаційної культури та фізичного виховання?

11. Чим характеризується інформаційна культура працюючого вчителя фізичного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі?

12. Що таке інформаційна компетентність як частина інформаційної культури?

17

13. Які є умови Європейських і Світових стандартів освіти, в яких буде перебувати вчитель фізичної культури?

14. Які є форми, методи та засоби формування комп' ютерної грамотності вчителя фізичної культури в умовах Європейських і Світових стандартів освіти?

15. Які є перспективи інформатизації навчального процесу майбутнього вчителя фізичної культури?

Модуль 2

1. Що таке інформаційна компетентність як сукупність володіння на високому рівні комп' ютерними та інформаційними технологіями?

2. Чим характеризується інформаційна компетентність як педагогічна категорія?

3. В чому полягають особливості формування інформаційної компетентності у фізичній культурі?

4. Які є цілі та завдання інформатизації навчального процесу у виші?

5. Що входить до особливостей інформатизації навчального процесу у вищій фізкультурній освіті?

6. Чим характеризується сучасний виш як платформа реалізації ідей інформатизації освіти?

7. В чому полягає перебудова навчального процесу в контексті його оптимізації із використанням інформаційних технологій?

8. Які є особливості інформатизації навчального процесу у виші в інформаційно-освітньому просторі?

18

9. Які є характерні риси інформатизації вищої фізкультурної освіти в умовах інформаційно-освітнього простору?

10. В чому полягає модернізація вищої фізкультурної освіти в контексті її інформатизації?

11. Які є шляхи подальшої інформатизації вищої фізкультурної освіти?

19

Висновки

У сучасних умовах освітянських модернізацій в Україні взагалі та системи фізичного виховання зокрема інформатизація та комп' ютеризація ставить перед вищою фізкультурною освітою низку нових завдань, за рахунок яких переглядається освітня парадигма для майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформатизації вищої освіти. Виходячи з цього для аналізу теоретико-методологічних основ професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в інформаційному суспільстві, ми використали третій шлях, який передбачав аналіз вищої фізкультурної освіти в контексті модернізації системи фізичного виховання та застосування інформаційних технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури. Зараз у вищій фізкультурній освіті склалися певні теоретичні та практичні передумови, які створюють умови для побудови педагогічної системи професійно-особистісного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури у вищій школі. Це пов'язано з перспективним напрямом його майбутньої діяльності, зорієнтованої на максимальне сприяння особистісному і професійному розвитку. Отже, у ході професійного розвитку студентів, як фахівців, процес з цілісним формуванням особистості професіонала характеризується професійним становленням, що відбувається на основі самореалізації в професійному середовищі. Саме це дозволяє майбутньому вчителю фізичної культури бути конкурентоздатним фахівцем.

Сучасна вища фізкультурна освіта в Україні має великі теоретико-методологічні перетворення в умовах інформаційно-освітнього простору, де на перше місце постали інформаційні технології. Використання інформаційних    технологій    у    навчальному процесі

20майбутніх вчителів фізичної культури - це веління часу, і тому, необхідно створити умови для професійного зростання протягом усього професійного періоду, що відобразиться на створенні нової системи фізичного виховання учнівської молоді.

Даний спецкурс дає можливість вивчити сучасну вищу фізкультурну освіту в Україні в умовах інформаційно-освітнього простору інформаційного суспільства. саме підвищення вимог до підготовки випускників фізкультурних вишів визначають актуальність визначення мети професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури у вищій фізкультурній освіти. Тому треба удосконалювати систему вищої фізкультурної освіти в Україні, тому, що Європейські стандарти освіти вимагають інших сформованих професійних компетенцій у майбутнього вчителя фізичної культури. Виходячи з цього основною метою професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури у вищій фізкультурній освіті повинна виступати необхідність теоретико-методичного усвідомлення перебудови як системи фізичного виховання в України взагалі, так й вищої фізкультурної освіти зокрема.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ю В Драгнев - Експериментальна програма спецкурсу інформатизація вищої фізкультурної освіти