О Д Нікуліна - Формування економічного досвіду дітей у дитсадку - страница 1

Страницы:
1  2 

ISSN 2227-2844

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

 

 

 

 

 

№ 5 (264) БЕРЕЗЕНЬ

 

 

2013

ВІСНИК

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

 

№ 5 (264) березень 2013

 

Частина І

 

 

Засновано в лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р.

 

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки) Постанова президії ВАК України від 14.10.09 №1-05/4

 

Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних „Україніка наукова" (угода про інформаційну співпрацю № 30-05 від 30.03.2005 р.)

 

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 1 від 31 серпня 2012 року)

 

Виходить двічі на місяць

Засновник і видавець -

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Головний редактор - доктор педагогічних наук, професор Курило В. С. Заступники головного редактора -доктор педагогічних наук, професор Савченко С. В. Випускаючі редактори -доктор історичних наук, професор Бур'ян М. С., доктор медичних наук, професор Виноградов О. А., доктор філологічних наук, професор Галич О. А., доктор філологічних наук, професор Глуховцева К. Д., доктор педагогічних наук, професор Горошкіна О. М., доктор сільськогосподарських наук, професор Конопля M. I., доктор філологічних наук, професор Синельникова Л. М., доктор педагогічних наук, професор Харченко С. Я.

Редакційна колегія серії «Педагогічні науки»: доктор педагогічних наук, професор Ваховський Л. Ц.,

доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н. В., доктор педагогічних наук, професор Докучаева В. В., доктор педагогічних наук, професор Лобода С. М., доктор педагогічних наук, професор Максименко Г. М.,

доктор педагогічних наук, професор Ротерс Т. Т., доктор педагогічних наук, професор Сташевська І. О. доктор педагогічних наук, професор Хриков Є. М., доктор педагогічних наук, професор Чернуха Н. М., доктор педагогічних наук, професор Чиж О. Н.

 

Редакційні вимоги до технічного оформлення статей

Редколегія «Вісника» приймає статті обсягом 4 - 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см ; верхній колонтитул — 1,25 см , нижній — 3,2 см .

У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2012.

Статті у „Віснику" повинні бути розміщені за рубриками.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 - 14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова „Список використаної літератури" або після слів „Список використаної літератури і примітки" (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім'я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Статтю заключають 3 анотації обсягом 15 рядків (українською, російською) та 22 рядки (англійською) мовами із зазначенням прізвища, ім' я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 - 5 термінів).

Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

На окремому аркуші подається довідка про автора: (прізвище, ім'я, по батькові; місце роботи, посада, звання, учений ступінь; адреса навчального закладу, кафедри; домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний).

© ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013

ЗМІСТ

 

ОСВІТА ПЕДАГОГА

1.            Байдала В. В. Реалізація технології підготовки майбутніх
вчителів до виховання тендерної культури учнів підліткового
віку
.................................................................................................. 5

2.            Батурін С. С. Реалізація компетентнісного підходу у вищій
професійній освіті України
............................................................ 12

3.            Борисова С. В. Формування художньо-естетичної культури
майбутніх учителів технологій
........................................................ 18

4.            Брежнєва О. Г. Формування готовності вихователів до
створення предметно-просторового середовища як засобу
стимулювання пізнавальної активності дітей
............................... 23

5.            Гринько В. О. Можливості використання інтернет-ресурсів у
роботі вчителя початкових класів
.................................................. 33

6.            Кондратець І. В. Рефлексивна культура вихователя: шлях до
становлення особистості дитини дошкільного віку
.................. 40

7.            Макарова Л. М. Формування технологічної готовності
майбутніх учителів початкової школи
.......................................... 47

8.            Малькова М. О. Ретроспективний аналіз проблеми девіантної
поведінки підлітків
.......................................................................... 53

9.            Мариновська О. Я. Мисленнєвий експеримент як метод
уведення системних понять: теорія і практика
.......................... 59

10.        Машкіна Л. А. Інноваційна діяльність педагога в сучасному
дошкільному навчальному закладі
............................................... 74

11.        Мисик О. С. Творча діяльність педагога - основа формування
професійної компетентності майбутнього вихователя
дошкільного навчального закладу
.................................................. 83

12.        Наливайко О. О. Визначення суті поняття „диференціація
навчання" у вітчизняній педагогічній думці другої половини
ХХ століття
........................................................................................ 90

13.        Уварова Т. Ю. Деякі аспекти забезпечення виховання учня як
щасливої людини
.............................................................................. 96

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

14.        Ніжевська Т. В. Використання засобів артпедагогіки у процесі
формування фізичної культури учнів
............................................. 104

15.        Нікуліна О. Д. Формування економічного досвіду дітей у
дитсадку
.......................................................................................... 110

16.        Перський Є. Е., Бандуров І. М. Вікові особливості
формування мотивації до здоров'я у школярів
............................. 116

17.        Сас О. О. Окремі аспекти виявлення рівнів сформованості
життєвої компетентності дітей
6 - 7-річного віку......................... 121

18.        Хілько Л. О., Томазенко Л. В. Навчання письму як мета і засіб
навчання іноземній мові в початкових класах
.............................. 127

19.        Шоробура І. М., Савченко М. С. Гендерне виховання дітей
старшого дошкільного віку: вимоги сучасності
........................... 138

 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

20.        Бабенко Н. О., Босенко О. О. Аналіз стану керівних систем
організму студентів на основі їх спектрально-динамічних
характеристик з використанням апарату „КСД" у межах
навчально-виховного процесу
........................................................ 147

21.        Данильченко С. В. Загальні підходи до розроблення моделі
підготовки студентів педагогічного ВНЗ І рівня акредитації до
формування пізнавальних інтересів молодших школярів
............ 156

22.        Дем'яненко М. С. Експериментальна робота з формування готовності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі

до партнерської взаємодії у професійній діяльності................... 166

23.        Жмурко В. В., Бадьїн В. М. Формування ЗСЖ студентів в
позааудиторній фізкультурно-спортивній роботі
...................... 173

24.        Матвєєв А. А. Альошин М. М. Культура самостійної роботи
як умова і результат формування майбутнього інженера-
будівельника
...................................................................................... 180

25.        Прошкін В. В. Цільовий компонент педагогічної системи
інтеграції університетської науки й освіти
................................... 192

26.        Болотська О. А. Проблеми розвитку академічної мобільності
студентів та умови її реалізації у ВНЗ України
............................. 202

27.        Лобода С. М. Концепція сучасного навчально-методичного
посібника для системи вищої педагогічної освіти
....................... 208

28.        Шаповалова І. О. Ділова гра як фактор формування
економічних знань
........................................................................... 218

 

СУСПІЛЬСТВО І СУЧАСНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПАРАДИГМА

29.        Глоба О. П. Наукові та організаційні засади управління
регіональною моделлю комплексної реабілітації та соціалізації
осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (ПОРА).............. 225

 

Відімості про авторів..................................................................... 235

work has ascertained that the effectiveness of the effect of art pedagogy on a student's personality is ensured through emotional saturation of creative activity in the process of physical education and through creating preconditions for consolidating their health protection knowledge and skills, as well as acquiring experience in physical self-improvement and living a healthy lifestyle.

Key words: physical culture, student, school, art pedagogy, pedagogical means, educational and character-building process.

 

Стаття надійшла до редакції 14.12.2012 р.

Прийнято до друку 24.01.2013 р. Рецензент - д. п. н., проф. Ткачова Н. О.

 

 

УДК 373.2.016:33

 

О. Д. Нікуліна

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСВІДУ ДІТЕЙ У ДИТСАДКУ

 

Завданням реформування дошкільної освіти є розвиток у дітей соціального досвіду, зокрема спрямованість навчальної діяльності дошкільників на прищеплення вмінь користуватися набутими знаннями в житті. Економічні знання дозволять дошкільникам впевнено почуватися в різних життєвих ситуаціях, спілкуватися з дорослими щодо бюджету сім'ї, його витрат та можливостей спрямовувати частину бюджету на придбання іграшок, відвідування цирку, лялькового театру,відпочинок тощо.

Батьки зацікавлені в швидкій соціалізації дітей, тому проводять з ними бесіди про доцільність придбання продуктів, одягу, іграшок, прищеплюють дітям уміння розраховуватися за покупку в магазині. Така робота є безсистемною, а відтак доцільно проводити в дитсадку системну роботу з економічного виховання, залучаючи при цьому практичний досвід дітей.

Економічне виховання дітей у дитсадку спрямоване сформувати у дошкільників інтерес до економічних знань, ознайомити їх з економічними поняттями, використовувати на практиці набуті знання в ігрових ситуаціях з метою накопичення дітьми життєвого досвіду.

Економічне виховання дошкільників, формування економічного досвіду досліджено педагогами Н. Грамою, Г. Григоренко, Р. Жадан, А. Сазоновою. На наш погляд, економічне виховання повинно бути спрямованим на формування економічного досвіду дітей для подальшої орієнтації у економічній сфері життєдіяльності.

Завданням цієї статті є виявлення доцільних форм і методів формування економічного досвіду дітей на заняттях у дитсадку, аналіз змісту економічного виховання дітей.

Уміння дітей поводитися в життєвих ситуаціях, пов' язаних з економічними відносинами, найбільш ефективно відбувається на інтегрованих заняттях у дитсадку, зокрема математики і розвитку мовлення, математики і природознавства, математики і художньої праці. Вихователям дитсадка слід звертати увагу на формування економічного мислення дітей у процесі підготовки особистості до виконання соціальних норм у житті. Наявність готовності дошкільників до економічного спілкування з однолітками й дорослими свідчить про ефективність набуття ними економічного досвіду.

У процесі ігрової діяльності, спрямованої на розвиток економічної оріентації дошкільників, останні набувають знання про соціально-економічні ситуації та соціальні норми поведінки.Доречними можуть виявитися такі ігри, як „Магазин", „Транспорт", „Ринок", „Лікарня". У процесі відтворення тих чи інших ситуацій в ігровій формі дошкільники ознайомлюються з поняттями „гроші" (паперові, металеві), „товар", ,,професії", ,,природні ресурси". Економічне виховання передбачає вивчення економічних дій дітей в ігрових ситуаціях, розвиток їх особистісних якостей (наприклад щедрості, практичності).

Розглянемо різні способи набуття дошкільниками економічного досвіду на заняттях. Із поняттям гроші" діти спочатку знайомляться в сім' ї. Батьки їм розповідають про призначення грошей, номінали паперових і металевих грошей, вказують на їх цінність, ощадливе ставлення до купюр. На заняттях з математики вихователь пропонує дітям різні завдання з метою навчання розрізняти ті чи інші купюри, монети.

Завдання. Розфарбувати ксерокси паперових купюр у відповідний до оригіналів колір.

Коли діти розфарбовують купюри, вихователь звертає їх увагу на різний розмір купюр.

Для набуття дітьми досвіду з розрахунків вихователь знайомить їх із монетами, а також навчає самостійно виготовляти паперові копії монет. Задля цього діти самостійно розфарбовують олівцем папір, під яким лежить монета.

Завдання. Розставити цінники біля товару (олівці, лінійки, зошити, альбом для малювання).

У ході виконання такого завдання діти називають, у якому магазині можна придбати альбом для малювання та кольорові олівці. Вони погоджуються, що ці предмети можна знайти у відділі канцелярських товарів. Економічне мислення вихователь розвиває в ході аналізу різних цін на товари певного вжитку, понять дорогого і дешевого товару.

На заняттях вихователь знайомить дітей із різними товарами у продовольчому, спортивному магазинах, аптеці. Проводяться бесіди про призначення різних товарів, їх якість та термін придатності.

З метою формування в дітей уміння вибирати товар вихователь може провести гру ,,Покупка іграшки". Увага дітей звертається на те, щоіграшка повинна відповідати їхньому віку, бути якісною та недорогою. Під час бесіди вихователя та дітей розглядаються призначення декількох іграшок. Наприклад, іграшковою машиною можна перевозити невеликий вантаж, відтворювати автоперегони; нова лялька поповнить лялькову сім' ю дівчинки, для неї буде вибиратися ім' я, її треба познайомити із тими ляльками, які є, з нею можна грати в сім' ю, школу. У процесі гри діти вчаться чемно поводитися в магазині, поважно звертатися до продавця, який допомагає правильно вибирати іграшки за певною якістю та ціною. Така гра спрямована також на ознайомлення дітей із професією продавця.

Поняття товару доцільно пов' язати із послугами, які надаються в спеціальних майстернях (ремонт годинників, техніки, взуття, одягу). На спеціальних заняттях поняття ,,послуги" розширюється. Діти знайомляться з послугами, які надають учителі, лікарі, перукарі, водії, пекарі, кондитери.

Для того, щоб діти вчилися спілкуватися в ситуаціях, наближених до їхньої життєдіяльності, краще розуміти призначення послуг, вихователю доцільно провести гру ,,Відвідування перукарні".

Бесіда ,,Навіщо людям перукарня". Аналіз відповідей дітей свідчить про усвідомлення ними того, що люди придумали перукарню, щоб бути охайними. Обговорюються послуги, які надає сучасна перукарня. У перукарні можна зробити зачіску, стригтися. У перукарнях є спеціальні зали для дітей. У процесі гри ,,Відвідування перукарні", розглядається чемна поведінка дитини в перукарні, звертається увага на економічне питання, зокрема правильний розрахунок за послуги, отримання чеку з каси. Наприкінці гри робиться висновок: за надання послуг треба платити гроші.

Вихователі, розглядаючи з дітьми поняття товару, звертають їх увагу на товари, які мають підвищений попит залежно від пори року. Наприклад, зимовий одяг, взуття, лижі, санчата. Проводиться бесіда про доцільність реклами. Для того, щоб товар зацікавив покупця і швидко продався, необхідне залучення реклами. Реклама допомагає успішно продати товар, тому вона має бути яскравою, інформативною. Реклама допомагає людям із запропонованої різноманітності товарів вибрати той, який до вподоби за якістю та ціною. Підкреслюється, що в магазині реалізується різний товар, але слід пам' ятати, що ціна товару відповідає якості. Увагу дітей вихователь звертає на ощадливе ставлення до речей, іграшок та навколишнього предметного світу, економної витрати грошей.

Особливої уваги набуває питання: ,,За що і де люди можуть отримувати гроші?". За допомогою наочності вихователь знайомить дітей із різними професіями. Їхня увага звертається на те, що всі професії потрібні та почесні. Люди будують житло, виробляють різні товари. Діти самостійно знайомляться з професіями батьків, складовими сімейногобюджету. Одним із завдань може бути зображення предметів, про які діти мріють, бажають, щоб їх купили батьки.

У дошкільному віці діти повинні зрозуміти, що краще працює той, хто любить свою професію. На заняттях, коли діти ознайомлюються з різними професіями, вихователеві потрібно їх заохочувати до вибору майбутньої професії, про яку треба більше дізнаватися та набувати знання для її опанування.

З дітьми доцільно провести бесіду про професію лікаря, підкреслити її значущість для суспільства, адже хворіють, і діти, і дорослі, а хворим обов'язково потрібна допомога лікаря. Діти беруть активну участь у бесіді про професію лікаря, адже вони добре обізнані з процедурою обстеження за допомогою фонендоскопу, знають, що незначні поранення мають бути оброблені йодом, що для лікування багатьох захворювань лікар призначає ліки. Вихователь наголошує, що лікар радить людям виконувати гігієнічні норми для того, щоб запобігти інфекціям. На прийомі лікар одягнений в уніформу, чемно спілкується з пацієнтами, співчуває хворим. Робиться висновок, що до професії лікаря треба ставитися поважно і звертатись до нього ввічливо, не боятися призначених ним процедур, бо вони корисні.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О Д Нікуліна - Формування економічного досвіду дітей у дитсадку