Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу інформаційні технології у фізичній культурі - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Інститут фізичного виховання і спорту

Ю. В. Драгнєв

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ „Інформаційні технології у фізичній культурі" (Проект)

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „ Фізичне виховання, спорт і здоров 'я людини " освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр

Луганськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка" 2013

УДК 796.011.3(076.1) ББК 75.1р3

Д72

Рецензенти

С. С. Єрмаков    доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової

роботи Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Р. В. Клопов      доктор   педагогічних   наук,   доцент,   завідувач кафедри

спортивних ігор Запорізького національного університету (факультет фізичного виховання),

В. П. Ляпін —        доктор біологічних наук, заслужений діяч освіти і науки,

професор, завідувач кафедри фізичного виховання Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

Драгнєв Ю. В.

Д72 Експериментальна програма спецкурсу „Інформаційні

технології у фізичній культурі" (Проект) / Ю. В. Драгнєв; Держ. заклад. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". -Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. -36 с.

Необхідність впровадження даного спецкурсу в навчальний процес майбутнього вчителя фізичної культури визначається тим, що він реалізує виконання науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка з теми: „Теорія і методика застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і основ здоров'я в умовах неперервної освіти" (Державний реєстраційний номер 0110U000756). У рамках виконання докторської дисертації на тему „Теоретичні та методичні засади професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційного простору" даний спецкурс призначено для розглядання засобів інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя фізичного виховання в контексті удосконалення змісту фахової підготовки та форм навчального процесу. Впровадження спецкурсу здійснюється на спеціальності „Фізичне виховання" денної форми навчання за напрямом підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр.

Спецкурс призначено студентам, викладачам, аспірантам, докторантам в межах проведення дослідно-експериментальної роботи в галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини".

УДК 796.011.3(076.1)

ББК 75.1р3

Рекомендовано до впровадження в навчальний процес навчально-методичною комісією Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 5 від 25 грудня 2012 року)

Рекомендовано до друку Вченою радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 6 від 16 січня 2013 року) © Драгнєв Ю.В., 2013 © ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013

2

Зміст

Пояснювальна записка..........................................................4

Програма спецкурсу..............................................................8

Теми лекційних, практичних занять

та самостійної роботи..........................................................10

Методичні рекомендації

щодо проведення спецкурсу...............................................14

Запитання для модульного контролю................................18

Висновки...............................................................................20

Основна навчальна література............................................22

Додаткова навчальна література........................................25

Список використаних джерел.............................................27

Критерії оцінювання навчальної діяльності......................31

3

Пояснювальна записка

На початку ХХІ століття володіння сучасними інформаційними технологіями стає елементом і показником професійної культури. Проте комп'ютерна освіта на педагогічних факультетах вишів зачіпає поки лише вузько операційну частину інформаційної культури, тобто студенти отримують лише найбільш загальні уявлення про можливості комп' ютера і деякі функціональні поняття і навички. Зараз сучасні інформаційні технології, які дозволяють створювати, зберігати, переробляти інформацію і забезпечувати ефективні способи її представлення споживачу, стали важливим чинником життя суспільства і засобом підвищення ефективності функціонування всіх сфер суспільної діяльності. Процес інформатизації суспільства став одним з найбільш значущих глобальних процесів сучасності.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні використання у вищій школі інформаційних технологій усе більше підвищує свою актуальність. Зараз визначилися актуальність розробки і використання в навчальному процесі майбутнього вчителя фізичної культури електронних навчальних систем, що розробляються із застосуванням мультимедійних технологій в умовах інформатизації освіти. Такі системи на інформаційній мові називають інтерактивними навчальними Web-матеріалами, які можуть використовуватися не лише для денної, заочної та самостійної форм навчання, але й у дистанційній.

Мета курсу - розглянути використання засобів інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності   вчителя   фізичного   виховання   в контексті

досконалення змісту фахової підготовки та форм навчального процесу.

Завдання курсу: визначити інформаційні технології, які використовуються в спортивному тренуванні; розглянути позитивні і негативні боки застосування мультімедійного підручника у фізичному вихованні; з' ясувати доцільність використання інформаційних технологій під час організації спортивних змагань; визначити роль Веб-ІТ в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури; визначити мультимедійні інформаційні технології, які можна використовувати вчителю фізичної культури на уроці.

Спецкурс складається з двох модулів, практичних занять та самостійної роботи. У першому модулі вивчаються такі лекції: „Інформаційні технології у спортивному тренуванні", „Застосування мультимедійного підручника у фізичному вихованні"; практичні заняття: „Використання інформаційних технологій під час організації спортивних змагань"; самостійна робота: „Підготувати алгоритм застосування інформаційних технологій у процесі фізичного виховання в школі".

У другому модулі вивчаються такі лекції: „Мультимедійні інформаційні технології", „Веб-ІТ в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури"; практичні заняття: „Інформаційні технології у позакласній роботі"; самостійна робота: „ Визначити позитивні й негативні моменти застосування інформаційних технологій на уроці фізичної культури".

Необхідність впровадження даного спецкурсу в навчальний процес майбутнього вчителя фізичної культури визначається тим, що він реалізує виконання науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту  Луганського  національного університету імені

5

Тараса Шевченка з теми: „Теорія і методика застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і основ здоров'я в умовах неперервної освіти" (Державний реєстраційний номер 0110U000756).

У рамках виконання докторської дисертації на тему „Теоретичні та методичні засади професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційного простору" даний спецкурс призначено для розглядання комп' ютерних технологій, як частини інформаційних технологій, що формують принципово відмінний стиль роботи вчителя фізичної культури, мобілізують творчі можливості та інтелектуальний потенціал студентів.

Спецкурс призначено для проведення дослідно-експериментальної роботи в межах Болонського процесу відповідно до завдань дослідження. Виходячи з цього розподіл навчального часу пропонується наступним чином: лекційні заняття - 12 годин; практичні заняття -4 години; самостійна робота - 4 години. Всього - 20 годин.

Нормативною основою спецкурсу виступає Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах [19] та навчальний посібник Я. Болюбаша [8] для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти „Організація навчального процесу у вищих закладах освіти".

Теоретичною основою спецкурсу стали наукові дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, які присвячено використанню інформаційних технологій в освіті      різних      спеціальностей      (Р. Абдулгалімов,

H. Беззубенко, А. Буран, М. Войцеховська, О. Гаврішина,

I. Галчєнкова, Н. Діканська та ін.) [1; 6; 9; 12; 13; 14; 15]; інформаційно-педагогічним технологіям у навчальному процесі  (О. Андропова,  О. Трофимов та ін.)  [3; 23];

нформаційним технологіям в навчальному процесі (С. Акмєєва, Н. Позднякова та ін.) [2; 18]; інформаційним технологіям в освіті (М. Багієва, В. Баюров, В. Віхман, М. Водоп'янова, О. Скрябіна та ін.) [4; 5; 10; 11; 20].

Впровадження спецкурсу здійснюється на спеціальності „Фізичне виховання" денної форми навчання за напрямом підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров' я людини" освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр.

7

Програма спецкурсу „Інформаційні технології у фізичній культурі"

Теми лекцій

Кредити

Всього годин

Лекції

Практичні

Самостійна робота

МОДУЛЬ 1

1

Інформаційні технології у спортивному тренуванні

 

 

4

 

 

2

Застосування мультімедійного підручника у фізичному вихованні

 

 

4

 

 

3

Використання

інформаційних

технологій під час

організації

спортивних

змагань

 

 

 

2

 

4

Підготувати алгоритм застосування інформаційних технологій у процесі фізичного виховання в школі

 

 

 

 

2

8

МОДУЛЬ 2

5

Мультимедійні

інформаційні

технології

 

 

2

 

 

6

Веб-ІТ в

професійній

підготовці

майбутнього

вчителя фізичної

культури

 

 

2

 

 

7

Інформаційні технології у позакласній роботі

 

 

 

2

 

8

Визначити позитивні й негативні моменти застосування інформаційних технологій на уроці фізичної культури

 

 

 

 

2

Усього І 0,5 І   20   І   12   І    4    | ~~4

Діагностична робота:

- анкетування;

- тестування;

- опитування;

- творчі роботи.

9

Теми лекційних, практичних занять та самостійної роботи

МОДУЛЬ 1

Лекційні заняття

Тема 1

Інформаційні технології у спортивному тренуванні

Автоматизована система „REAC-TION"

(А. Федоров). Комп'ютерна психодіагностична методика „ACCBNT" (В. Петренко). Комплекс автоматизованого медичного огляду „КАМО" (Ю. Ільїн). Комп'ютерна система імпедансної реографії "CENTAVR" (А. Астахов, А. Ісаєв). Комп'ютерна система для оцінки стану людини „EFECS" (В. Клешньов).

Тема 2 Застосування мультімедійного підручника у фізичному вихованні

Мультімедійний підручник як інноваційний засіб в навчальному процесі майбутнього вчителя фізичної культури. Мультимедіа як сукупність апаратних і програмних засобів.

10

Практичні заняття

Тема 1

Використання інформаційних технологій під час організації спортивних змагань

Завдання:

1. Визначити значення електронних протоколів змагань та їх застосування.

2. Застосування відеоапаратури під час організації спортивних змагань та її значення для повторів змагальних моментів.

Самостійна робота

Тема 1

Підготувати алгоритм застосування інформаційних

технологій у процесі фізичного виховання в школі

МОДУЛЬ 2

Лекційні заняття

Тема 1

Мультимедійні інформаційні технології Мультимедіа як об' єднання кількох засобів подання інформації в одній комп' ютерній системі. Визначення мультимедіа в освіті. Носії мультимедійних продуктів, які здатні зберігати величезну кількість найрізноманітнішої інформації. Стандарт МРС (пакет програм Multimedia Windows - операційного середовища для створення та відтворення мультимедіа-інформації). Активізація пізнавальної діяльності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах дистанційного навчання.

11

Тема 2

Веб-ІТ в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування ІТ у професійній діяльності. Готовність як результат підготовки майбутніх учителів фізичної культури до застосування ІТ у професійній діяльності. Застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів.

Практичні заняття

Тема 1

Інформаційні технології у позакласній роботі Завдання:

1. Підібрати   інформаційні   технології,   які можна використовувати у позакласній роботі

2. Удосконалення  позакласної  роботи  за рахунок використання в ній інформаційних технологій.

3. Скласти   програму   застосування інформаційних технологій у позакласній роботі.

Самостійна робота

Визначити позитивні й негативні моменти застосування інформаційних технологій на уроці фізичної культури

Знання     з     використання інформаційних технологій    представлені    такими    напрямами: нові

12інформаційні технології в освіті; класифікація інформаційних технологій; основні тенденції розвитку інформаційних технологій; тезаурус інформаційних технологій; етапи розвитку інформаційних технологій; класифікація за типами користувальницького інтерфейсу; класифікація за засобів і методів і засобів обробки даних; складові інформаційних технологій; структура інформаційних технологій і закони її побудови; моделі інформаційних процесів передачі, обробки, накопичення даних; реалізація інформаційних технологій в навчанні; можливості перетворення організації з допомогою інформаційних технологій; види інформаційних систем в організації; загальні принципи побудови інформаційних систем; результати впровадження інформаційних систем на підприємстві; інформаційні технології в розподілених системах.

Після завершення спецкурсу студенти повинні знати: поняття: „інформаційне суспільство", „інформатизація освіти", „інформаційно-технологічна підготовка"; „педагогічні технології дистанційного навчання", „інформаційні технології", „комп'ютерні технології", „мультімедійні технології", „інформаційно-комп' ютерні технології"; як демонструвати активність груп м' язів під час виконання вправ; як фіксувати техніку і точність виконання навчальних завдань; як здійснювати індивідуалізацію і диференціацію навчання; як оцінювати якість навчання за допомогою інформаційних технологій; класифікацію антивірусних програм; архіватори; прикладне програмне забезпечення (класифікація); класифікацію комп'ютерних вірусів; комп' ютерні комунікації; локальні мережі; методи захисту інформації; методи і технології моделювання; системне програмне забезпечення; операційні системи; класифікацію інформаційних   технологій   за   сферами застосування;

13поняття інформаційної системи, даних, баз даних, сервера; призначення комп'ютера, логічне і фізична пристрій комп'ютера, апаратне і програмне забезпечення; ідентифікацію та авторизацію користувачів і ресурсів мереж.

Методичні рекомендації щодо проведення спецкурсу

Під час проведення спецкурсу необхідно застосувати особистісно зорієнтовані технології -соціально-професійні ситуації та акцентувати на тому, що необхідно виробляти модель педагогічних дій для вирішення в майбутньому. Потреба в сучасних технологіях навчання у фізкультурній освіті [16] є дійсно невідкладною, тому що традиційна система професійної підготовки вчителів фізичної культури вже не в змозі подолати негативні накопичені тенденції: зниження пізнавальної активності студентів, формалізм знань, шаблонне догматичне мислення. О. Ємець [16] вказує, що в науковій та психолого-педагогічній літературі вказується на доцільність та ефективність застосування професійних ситуацій у навчальному процесі (М. Сметанський, Л. Спірін [21; 22]). Вчений, обґрунтувавши доцільність аналізу професійних ситуацій в навчальному процесі наголошує, що аналіз професійних ситуацій дозволяє виробити модель педагогічних дій у цих ситуаціях, і робить конкретні висновки: стан уміння аналізувати педагогічний процес у студентів факультетів фізичного виховання не відповідає вимогам сьогодення; використання в навчальному процесі професійних ситуацій активізує пізнавальну діяльність студентів; розробка та використання схем аналізу конкретних професійних ситуацій є необхідною умовою розвитку у

14студентів уміння аналізувати навчально-виховну діяльність; аналіз професійних ситуацій не тільки формує у студентів відповідні вміння, але й вчить професійно мислити. Така позиція відповідає логіці нашого дослідження.

Далі, аналізуючи способи розв'язання професійних ситуацій майбутніми фахівцями фізичного виховання О. Печко [17] вказує, що на думку фахівців О. Березюка [7] та Л. Спіріна [22] існує два способи впливу на учня -прямий (безпосередній) і непрямий (опосередкований): перший спосіб - традиційний, заснований на вольовому тиску на психіку і поведінку учня; другий спосіб - через інтереси, потреби, мотиви поведінки від учня можна добитись більшого. В умінні застосовувати цей спосіб впливу на учня, в значній мірі, проявляється професійно-психологічна підготовка вчителя до майбутньої педагогічної діяльності. У якості висновку О. Печко стверджує, що під час навчання на факультеті фізичного виховання студентам необхідно знайомитися з найбільш традиційними способами вирішення ситуацій у досвідчених вчителів фізичної культури... вирішення професійних ситуацій повинно бути спрямовано на пошук спільних поглядів і дій, орієнтацію на спільне вирішення ситуацій, що виникають і будуть виникати в професійній діяльності вчителя фізичної культури.

Під час аналізу соціально-професійних ситуацій з майбутніми вчителями фізичної культури необхідно зосереджувати увагу на двох напрямах таких ситуацій, які зустрічаються, по-перше, на уроці фізичної культури, по­друге, в позанавчальній діяльності з урахуванням застосування інформаційних технологій та використання комп' ютера.

Професійна ситуація для вчителя фізичної культури визначає    умови,    в    яких    вирішується конкретне

15професійного завдання. Відповідні умови можуть перешкоджати або сприяти успішному вирішенню професійного завдання. У нашому випадку цінність представляють ті ситуації, які сприяють педагогічній підтримці, адаптації до нових умов, що супроводжують навчальний процес в інформаційному суспільстві. Важливість використання сучасних інформаційних технологій дозволяє ефективно вирішити проблему мінімальної кількості годин, що відводиться на опанування великого обсягу теоретичного матеріалу на уроці фізичної культури. Найбільш поширеними програмними засобами навчального призначення є електронні навчальні посібники,    контролюючі програми;    комп' ютерні

ілюстрації тощо.

Для майбутнього вчителя фізичної культури слід усвідомити, що можливості комп' ютерів створюють певні умови для оптимізації уроку фізичної культури. Але зараз проблемою не якість комп' ютерної техніки, а незнання і невміння. Вчителів фізичної культури реалізовувати ці можливості. Навчившись створювати власні презентації вчителя фізичної культури будуть демонструвати учням теоретичні і практичні аспекти фізичного виховання. Виходячи з цього використання інформаційних технологій на уроці фізичної культури дозволить учням більш самостійно освоювати теоретико-методичні матеріали програми з фізичної культури.

Продуманість методики застосування сучасних інформаційних технологій на уроці фізичної культури робить його сучасним в інформаційному суспільстві. Удосконалюється якість виконання вправ і навчальних завдань вчителя, відбувається інтелектуальний розвиток учнів тощо. Представлені приклади соціально-професійних ситуацій на уроці фізичної культури дають можливість майбутньому вчителю фізичної культури побудувати в

16уяві та вирішити практично на заняттях професійні проблеми, які будуть мати місце в майбутній професійній діяльності.

Далі необхідно під час проведення спецкурсу розглядати соціально-професійні ситуацій (ситуації в позанавчальній діяльності). Головними умовами організації позанавчальної діяльності виступають: підготовка вчителя фізичної культури (оволодіння організаційними, конструктивними і комунікативними вміннями та навичками); відповідна підготовка учнів з питань позанавчальної роботи із застосуванням комп' ютера (сформованість умінь і навичок самоосвіти). Одним з видів позакласної роботи в школі є масова фізкультурна і спортивна робота. Завданнями позакласної роботи з фізичного виховання є: сприяти зміцненню здоров' я, загартовуванню організму, фізичному розвитку; організація здорового відпочинку, прищеплення любові до систематичних занять фізичними вправами.

Уся позанавчальна діяльність з використанням інформаційних технологій знадобиться учням у процесі вступу до університетів. Зараз більшість загальноосвітніх навчальних закладів переходять на комп' ютерні технології. Тому володіння вчителем фізичної культури інформаційними технологіями, навичками роботи на комп' ютері, дозволяють швидко знайти визначену інформацію для оптимізації позанавчальної діяльності. Для аналізу педагогічних ситуацій треба запропонувати майбутнім вчителям ознайомитися з відповідним матеріалом у мережі Internet, отримати консультацію у викладача педагогіки та запропонувати форми, методи і засоби педагогічного впливу для досягнення позитивного результату.

17

Запитання для модульного контролю

Модуль 1

1. Які особливості застосування автоматизованої системи „REAC-TION" (А. Федоров)?

2. У чому суть використання комп' ютерної психодіагностичної методики „ACCBNT" (В. Петренко)?

3. Що входить до комплексу автоматизованого медичного огляду „КАМО" (Ю. Ільїн)?

4. Чим характеризується комп'ютерна система імпедансної реографії "CENTAVR" (А. Астахов, А. Ісаєв)?

5. В чому визначається позитивний вплив комп' ютерної системи для оцінки стану людини „EFECS" під час її застосування (В. Клешньов)?

6. Що таке мультімедійний підручник, як інноваційний засіб в навчальному процесі майбутнього вчителя фізичної культури?

7. В чому визначаються особливості мультимедіа, як сукупність апаратних і програмних засобів?

8. Яке позитивне значення застосування електронних протоколів під час змагань?

9. В чому визначається позитивне застосування відеоапаратури під час організації спортивних змагань та її значення для повторів змагальних моментів?

10. Як підготувати алгоритм застосування інформаційних технологій у процесі фізичного виховання в школі?

18

Модуль 2

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу компютерні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури

Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу професійний розвиток особистості в інформаційно-освітньому просторі

Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу інформаційні технології у фізичній культурі

Ю В Драгнєв - Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору теорія та практика

Ю В Драгнєв - Формування культури здоров'я студентів в умовах комп'ютеризації навчання