В Я Гаврилюк - Формування консультативних рад у діяльності вищих навчальних закладів - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 339.187.6 В.Я. Гаврилюк

Національний університет "Львівська політехніка"

 

ФОРМУВАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНИХ РАД У ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

© Гаврилюк В.Я., 2012

 

Проаналізовано способи взаємодії вищих навчальних закладів із суб'єктами зовнішнього середовища. Автор розробив новий механізм співпраці між ринковими суб'єктами - формування консультативних рад у діяльності вищих навчальних закладів. Також запропоновано напрями діяльності у межах консультативної ради та конкретні проекти спільної діяльності. Проаналізовано можливі організаційні форми управління діяльністю консультативної ради.

Ключові слова: вищі навчальні заклади, консультативна рада, співпраця.

 

V.J. Gavrilyuk

Lviv Polytechnic National University

 

FORMATIONADVISORY BOARDSOF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

 

In the article it was exploredhowuniversitiesinteractwith businessenvironment.The authordeveloped a newmechanism of cooperationbetween marketactors -advisory boardsofuniversities.Also it was proposedactivitieswithinthe advisory boardand specific projectsof joint activities. Author proposedpossibleorganizational forms ofmanagement of theadvisory board.

Key words: higher education institutions,advisory board, collaboration.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. У трансформаційний період розвитку вітчизняної економіки втрачено тісні зв'язки і ефективну співпрацю між підприємницькими структурами, державними організа­ціями та вищими навчальними закладами (ВНЗ). За час становлення вітчизняної економіки кожен із суб'єктів намагався насамперед вижити самостійно, і втрачені механізми співпраці до сьогодні не відновлено. Отже, існують різні вимоги до підготовки фахівця як з погляду роботодавця, зокрема і ДПС, так із позиції освітніх організацій, відсутні інвестиції з боку бізнесу для підготовки висококваліфікованих кадрів, навчально-науковий процес ізольований від бізнес-середовища, виникає низка невимушених фінансово-економічних порушень адміністраторами та працівниками ВНЗ через відсутність роз' яснень та повідомлень з боку ДПС тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми. Проблеми оцінювання та вибору напрямів розвитку ВНЗ в контексті глобалізації світового освітньо-наукового простору та активізації процесів інтеграції європейської системи освіти перебували в центрі уваги провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. Ці питання досліджували такі вітчизняні науковці, як М.В. Гнатюк, O. Кузьмін, О. Мороз, Н. Подольчак, Ю. Раш-кевич, А. Скрипник, О. Сунцова, О.Скубашевська та інші [1-4]. Значний внесок серед іноземних науковців у вирішення проблем управління ВНЗ в контексті його оцінювання та розвитку зробили

 

 

260такі: С. Семенов, А. Семенова, П. Скотт та інші[5; 6; 7]. Перелічені вітчизняні та іноземні науковці досліджували питання категорійного апарату оцінювання, рейтингування та розвитку, ідентифіку­вання та кількісне оцінювання рівня бар'єрів розвитку ВНЗ, класифікація видів ВНЗ, види ризиків діяльності ВНЗ, формування стратегій розвитку ВНЗ, їхньої тактики та політики, використання заходів інтенсифікації набору абітурієнтів, управління якістю у ВНЗ, забезпечення якості у навчальному процесі, вироблення та адаптації інноваційних механізмів в управління ВНЗ тощо.

Попри велику кількість наукових доробок та праць щодо оцінювання та розвитку ВНЗ, питання оцінювання діяльності окремих підрозділів ВНЗ, оцінювання окремих аспектів діяльності ВНЗ з позицій споживачів послуг, виокремлення основних бар'єрів та сприятливих умов розвитку ВНЗ, механізми результативного та адекватного розподілу комерційних коштів між підрозділами ВНЗ, є недостатньо вивченими, а наявні наукові результати не завжди ефективно реалізуються у практичній діяльності.

Цілі статті. Розробити механізми взаємодії між ВНЗ та іншими суб'єктами ринку шляхом формування консультативних рад як ефективних майданчиків взаємообміну пропозиціями, ідеями, досягненнями.

Основний матеріал дослідження. Сьогодні на ринку життєвий цикл продукції з кожним днем скорочується. І для того, щоб підприємство було конкурентоспроможним, необхідно постійно шукати нові технології, ідеї тощо. Якщо проаналізувати досвід співпраці у цьому напрямі в інших країнах світу, то можна побачити, що конкурентоспроможні підприємства розміщуються навколо наукових центрів, ВНЗ. Своєю чергою, ВНЗ також виграють від взаємодії з бізнесом. Успішними прикладами співпраці ВНЗ та бізнес-структур є Стенфордський університет, Мічиганський техноло­гічний університет. Така співпраця та формування на одній території науково-навчально-виробничих центрів надзвичайно слабко розвинена в Україні, і ВНЗ роблять лише перші спроби її розвинути, зокрема і за участі ДПС України.

Світові та українські тенденції свідчать, що співпраця між бізнесом, ДПС та ВНЗ може при­носити взаємовигідні дивіденди. Університет вже давно не є організацією, де монотонно займають­ся навчанням та науковою роботою, в якого є визначене майбутнє, яке повністю залежить від державної підтримки. За сучасних умов університет - це великий, складний, вимогливий, конку­рентний бізнес, виживання якого великою мірою залежить від злагодженої співпраці з іншими суб' єктами ринку та врахування їх вимог у навчально-науковому процесі.

З іншого боку, стратегічним ресурсом будь-якої організації є працівники. їхні знання, навички, вміння закладаються в процесі навчання. Однак ці знання часто не відповідають вимогам та потребам сучасних організацій. Особливо непідготовленим є студент до роботи в державних структурах влади та державних організаціях. Лише з 2012 р. згідно з галузевим стандартом «Менеджмент і адміністрування» було введено дисципліну «Адміністративний менеджмент». Однак відсутні предмети «Управління змістом робіт», «Техніка адміністративної діяльності», за якими би навчали студента ефективно виконувати роботу в публічних та державних організаціях, що за основними цілями та завданнями діяльності (забезпечення стабільної роботи організації) відрізняється від роботи в бізнес-структурах (отримання прибутку).

Важливо зазначити, що Україна задекларувала стратегію вступу до Європейського Союзу. Перші кроки в освітній сфері Україна вже здійснила. Прогнозовано, що в недалекому майбутньому нас очікує всеєвропейський ринок з високим рівнем конкуренції у всіх видах підприємницької діяльності. І виживання та розвиток вищої школи та бізнес-структур, державних органів влади, публічних організацій багато в чому залежатиме від співпраці між ними. Тому саме сьогодні ми пропонуємо закласти фундамент для довгострокової співпраці з метою підвищення рівня конкурентоспроможності учасників цього діалогу за допомогою формування консультативних рад (КР) при ВНЗ.

В Україні та світі існують позитивні приклади використання такої форми співпраці між ВНЗ та державними організаціями, бізнес-структурами. КР за участі представників бізнес-структур, державних органів влади, громадських та публічних організацій сформовано у Національному

 

 

261університеті «Києво-Могилянська академія», Національному університеті «Львівська політехніка». Серед позитивів та напрацювань у діяльності КР у Національному університеті «Львівська політехніка» слід зазначити, що фактично ради формуються у кожному окремому інституті Національного університету «Львівська політехніка» з представників організацій, які зацікавлені у випускниках відповідного інституту. Тобто представники ДПС входять до КР Навчально-наукового інституту еконо­міки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». Крім того, на КР розгля­даються прикладні проекти, щоб забезпечити принцип максимальної результативності її роботи.

Мета формування КР у ВНЗ за участі представників ДПС - це взаємообмін пропозиціями, думками, розроблення практичних консультацій та системна взаємодопомога шляхом формування партнерських відносин між підприємницькими структурами, громадськими, державними, публіч­ними організаціями, ЗМІ та ВНЗ. При цьому важливою умовою ефективної діяльності КР є відсут­ність політичної підтримки будь-якої із партій, тобто дотримання вимог аполітичності і спрямування основних зусиль на вирішення спільних проблем.

Сформовані так за участі ДПС КР є дорадчими підрозділами, що мають на меті вироблення прикладних консультацій для вдосконалення різних напрямів та сфер діяльності ВНЗ та його окремих підрозділів. Усі члени КР (підприємницькі структури, ДПС, засоби масової інформації, недержавні та публічні організації) повинні бути представлені лише одним членом для збереження паритетності під час вироблення ініціатив та прийняття управлінських рішень у межах проектів, що реалізуватиме КР. При цьому представники членів КР виконуватимуть свої обов'язки на громадських засадах, а їхня участь матиме винятково добровільний характер. Члени КР є не співробітники Національного університету "Львівська політехніка", а зовнішніми експертами.

Також до участі в КР доцільно залучати і представників інших (особливо актуально - іноземних) ВНЗ та НДІ, що дало б змогу ділитися успішним досвідом розвитку ВНЗ. Тобто КР діятиме як експертний орган у ВНЗ, утворений на громадських засадах за участі представників громадськості, що має формалізовану внутрішню структуру і за яким ВНЗ закріплює певні повноваження та консультується з приводу прийняття і виконання рішень щодо освітньо-наукової діяльності.

Члени КР матимуть унікальну можливість наблизитися до підготовки основного ресурсу будь-якого підприємства, а саме трудових ресурсів. Передбачено, що члени КР братимуть активну участь у підготовці фахівців шляхом формування рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення процесу підготовки фахівців у ВНЗ, реалізації спільних проектів. Участь у КР відомого ВНЗ є престижною для кожного із її учасників, оскільки добре знаний ВНЗ (НТУУ «Київський політех­нічний інститут», Національний університет «Києво-Могилянська академія». Національний універ­ситет «Львівська політехніка», НТУ «Харківський політехнічний інститут» тощо) є відомим брендом. Рівень престижу учасника КР залежатиме також від успішності та результативності розвитку проекту «Консультативна рада», а отже, від активної участі кожного члена у проекті. КР передбачає окремі аспекти діяльності за аналогією з бізнес-клубами, тобто обопільне збагачення членів такої організації.

ВНЗ створюватиме сприятливі умови для роботи Ради та бере на себе зобов'язання ретельно розглядати та впроваджувати рекомендації і пропозиції, які не суперечать чинному законодавству, що і є основним показником ефективності консультацій, надаваних Радою.

Можна виокремити основні види діяльності КР:

1.       Сприяє формуванню та активно налагоджує взаємовідносини у взаємовигідній площині між підприємницькими структурами, публічними, державними та громадськими організаціями.

2.       Формує рекомендації Вченим радам та науково-методичним радам структурних підрозділів ВНЗ для розвитку навчальних планів та навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

3.       Підтримує процес розвитку наукових ідей та раціональних рішень, комерціалізацію продуктів.

4.       Допомагає працевлаштуватися випускникам відповідно до отриманої спеціальності.

 

5.           Відповідно до установчих документів ВНЗ формує рекомендації щодо укладення структурними підрозділами угод про співпрацю із зацікавленими організаціями.

6.           Надає рекомендації кафедрам ВНЗ щодо покращання навчальних програм, окремих дисцип­лін, модулів конкретних дисциплін для підготовки фахівців.

 

262

7.           Проводить тренінги, професійні майстер-класи, круглі столи тощо для студентів, дискусії з студентами з окремих проблем та фахових тем.

8.           Надає рекомендації та наводить перелік практичних вимог щодо умінь, навичок та знань випускників різних кваліфікаційних рівнів та спеціальностей відповідно до сучасних ринкових тенденцій на ринку праці.

9.           Створює сприятливі умови та базу для проходження різних видів практики, практичних тренінгів, програм стажування тощо.

10.       Визначає напрями, способи покращання побутових умов, оснащення навчальних ауди­торій, бібліотечного фонду та інших засобів для підвищення ефективності діяльності ВНЗ.

11.       Створює та допомагає у реалізації цілей, стратегії та тактик ВНЗ, зокрема допомагає визначи­ти актуальні сьогодні та на перспективу спеціальності, сприяє у визначенні та обґрунтуванні опти­мального числа студентів за різними спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями.

12.       Сприяє проведенню науково-прикладних конференцій, тренінгів, студентських олімпіад, конкурсів дипломних робіт, семінарів, інших подій навчально-наукового та прикладного характеру.

Отже, від роботи такої КР ВНЗ отримає явні переваги та позитивні результати. Однак для ефективної діяльності співпраця має передбачати і вигоду для членів-учасників КР. Тому участь у КР дає перевагу за такими напрямами:

1.  Пріоритет у працевлаштуванні кращих випускників різних спеціальностей та освітньо-квалі­фікаційних рівнів ВНЗ.

2.  Підготовка студентів відповідно до вимог та стандартів КР, можливо, шляхом відкриття відповідної спеціалізації (Наприклад, за пропозиціями роботодавців на спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Львівській політехніці було відкрито дві спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та митна діяльність», в Донецькому державному університеті управління за рекомендаціями роботодавців на спеціальності «Адміністративний менеджмент» запропоновано дві спеціалізації «Адміністративний менеджмент у підприємницьких структурах» та «Адміністративний менеджмент у громадських організаціях»).

3.  Використання рішень та рекомендацій членів КР у навчально-науковій, соціальній та інших сферах діяльності ВНЗ.

4.  Використання науково-педагогічного потенціалу ВНЗ для підвищення кваліфікації членів КР шляхом проведення курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо.

5.  Надання допомоги у вирішенні бізнес-проблем та кризових ситуацій організацій-учасників КР за допомогою потенціалу ВНЗ.

6.  Залучення на комерційних засадах працівників організацій-учасників КР до рецензування випускних робіт різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, до головування в державних екзамена­ційних комісіях, викладання окремих предметів, та проведення модулів.

Багато вітчизняних ВНЗ впроваджують систему управління якістю діяльності, а також отримають сертифікат ISO, серед них Львівський банківський інститут Національного університету банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет, Національний університет «Львівська політехніка». Відповідно КР може використовуватись як чинник зовніш­нього контролю за якістю діяльності ВНЗ. Учасників КР слід залучати до різного виду контролю­вання (попереднього, поточного та завершального) та моніторингу навчальних процесів, наукової діяльності та інших процесів у ВНЗ. Забезпечення якості підготовки фахівця та інших процесів у ВНЗ є актуальною проблемою на конкурентному ринку вищої освіти. Згідно з офіційною статистикою, близько п'яти тисяч вітчизняних та іноземних ВНЗ сформували та використовують менеджмент якості згідно із стандартами та нормами ISO 9000.

Систематична та результативна робота КР передбачає розроблення та імплементацію певних обов'язкових механізмів реалізації основних цілей та завдань співпраці. Фактично КР є таким собі майданчиком для спілкування та співпраці між різними зацікавленими групами. Тому для того, щоб цей майданчик успішно функціонував, слід розробити нормативні документи, насамперед такі, як «Положення про створення та діяльність Консультативної ради» ВНЗ. Крім того, доцільно

 

263розробити регламент діяльності, внести поправки у діючі у ВНЗ положення, формувати перед кожним засіданням порядок денний та ознайомлювати із ним членів КР тощо.

Для розвитку взаємовідносин між зацікавленими групами, зокрема і ДПС та ВНЗ у форматі проекту «Консультативна рада» збори учасників доцільно проводити не менше аніж двічі на рік, однак не частіше ніж один раз на місяць. Такий графік проведення зборів сформовано на основні практичних спостережень за ефективністю роботи КР у Національному університеті «Львівська політехніка». Ініціювати проведення зборів може як учасник КР, так і ВНЗ, на базі якого відбу­ваються збори. Кожні збори КР рекомендується оформляти протоколом із чітким виокремленням розглянутих питань та сформованих рекомендацій, а також затвердженням результатів виконання ВНЗ та/або учасниками КР раніше ухвалених рекомендацій.

Значною перевагою проведення діалогу між ВНЗ та бізнесом, ДПС, громадськими організа­ціями та іншими учасниками у форматі КР є те, що обсяг різних видів ресурсів є мінімальним, а винесені рішення можуть значно покращити роботу учасників КР. Якщо КР не виконуватиме покладені на неї обов'язки, а вироблені рекомендації не матимуть практично-результативного характеру, то доцільно сформувати нову КР - при цьому збитки ВНЗ від реорганізації КР будуть мінімальними. Однак перед безпосереднім виробленням практичних рекомендацій щодо покра­щання роботи ВНЗ та членів КР доцільно обговорити такі питання:

         стан фундаментальних та прикладних досліджень у ВНЗ, проблеми та перспективи розвитку;

         адаптованість освітньої діяльності до сучасних трендів розвитку суспільства, економіки та промисловості;

         визначення завдань та основних цілей діяльності зацікавлених груп у межах КР;

         можливості та способи використання потенціалу кожного із учасників для вирішення проблем іншого;

         підписання угод про взаємовигідну співпрацю у межах КР або інших похідних проектах;

         пропонування організаційної структури КР та відповідно керівників, секретарів КР;

         визначення основних комітетів у межах організаційної структури КР та основних проектів, які реалізовуватимуться спільними зусиллями в межах КР.

Для ефективної та цілеспрямованої роботи в межах КР слід сформувати та пропонувати конкретні прикладні проекти і відповідно здійснювати організаційно-ресурсне забезпечення реалізації цих проектів. Для цього пропонуємо таку організаційну структуру управління КР (рис. 1).

Керівника КР обирають відкритим голосуванням більшістю голосів. Голова КР має право усунути за підсумками річної роботи від членства в раді осіб, які не брали активної участі у її роботі, а також які не з'являлись більше ніж на 50% проведених засідань та заходів. Усі члени КР можуть рекомендувати Голові нових кандидатів на членство у КР.

Секретаря КР слід обирати з числа працівників ВНЗ, оскільки він виконуватиме усі підготовчо-організаційні завдання роботи КР (формувати протоколи, організовувати інформування членів рад, готувати необхідні матеріали тощо).

Серед інших у межах діяльності КР за участю ДПС можна реалізувати такі проекти:

1.        Створення Віртуальної біржі праці. Суть цього проекту полягає в тому, що на сайті ВНЗ та партнерів з проекту створюється сторінка, де розміщуватимуться пропозиції роботодавців (членів КР) та інших зацікавлених організацій. Своєю чергою, ВНЗ зобов'язується відбирати найкращих студентів та випускників відповідно до вимог роботодавця. При цьому випускники можуть бути різних років випуску, оскільки сьогодні у більшості ВНЗ формуються бази даних про випускників ВНЗ та реалізуються проекти створення «Асоціації випускників ВНЗ» (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Львівська політехніка», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» тощо).

2.        Формування баз практик для студентів. Між ВНЗ та членами КР укладатимуться угоди про проходження практики та цільового, короткотермінового практичного навчання на підпри­ємствах. Отже, співпраця в межах такого проекту дасть змогу добрати найкращих випускників,

 

 

264випробувати їх у практичній діяльності, підівчити їх необхідним вмінням та навичкам, а можливо, навіть за допомогою знань студентів-практикантів вирішити певні практичні проблеми підпри­ємств. Теми практик та бакалаврських, магістерських робіт узгоджуватимуться із підприємствами, у яких студент проходитиме практику.

Помічниккерівника


Керівник
т             

Секретаріат
Т              

Спільні проекти

Працевлашту­вання

Віртуальнабірж апраці

Ярмарки кар'єр


Презентаціякомп аній

К

ом


Розвиткуакадеміч ногопідприємни-цтва

Конкурс кращихбізнес-ідей

Консалтинго-віпослуги

Тренінговадіяльн ість

и


Розробленняспіль нихпродуктів та виставковоїдіяль ності

Виставки, презентації, конференції та круглістоли

Участь бізнесу у підготовціфахівці

в

Розробленнябізне с-продуктів

Т

Підтримки та розвитку навчально-наукової діяльності

Врахування в навчаль-них

планах пропозицій ДПС

Проведення майстер - класів службовцями

ДПС

Спільне вирішення

науково-практичних

проблем

 

 

Рис. 1. Пропонована управлінська структура КР, створеної у ВНЗ за участі ДПС

3.       Формування вимог до навчальних планів. Систематично здійснюється перегляд началь­них програм та планів відповідно до вимог Болонського процесу і допомога підприємницьких структур з узгодження планів допоможе сформувати систему підготовки фахівців відповідно до вимог сучасного ринку.

4.       Спільне розроблення бізнес-продуктів. Студенти та викладачі мають конкуренто­спроможні бізнес-ідеї, з якими вони готові поділитися з підприємницькими структурами. Також науковий потенціал ВНЗ може допомогти членам КР вирішити проблеми розвитку організацій, які вони репрезентують.

5.       Проведення тренінгів для працівників організацій, які представлені у КР на безоплатних або вигідних умовах. Підвищення кваліфікації працівників є передумовою успіху у розвитку організацій. Багато вітчизняних ВНЗ готові надавати допомогу у підвищенні рівня кваліфікації працівників організацій, які представлені у КР. З цією метою будуть проаналізовані потреби організацій та розроблені відповідні семінари, тренінги та тематично-навчальні круглі столи.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В Я Гаврилюк - Формування консультативних рад у діяльності вищих навчальних закладів