О М Пєтухова, Т М Іванюта - Формування концепції цільових програм залучення інвестицій на регіональному рівні - страница 1

Страницы:
1 

УДК 339.727.22:664.68

О.М. Пєтухова, Т.М. Іванюта

 

 

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

 

 

 

 

 

 

В умовах трансформації економіки України до ринкових умов господарювання значна роль у подоланні кризових явищ і подальшому інтенсивному розвитку належить інвестиціям. Досвід країн центральної Європи свідчить, що саме інвестиції є потужним важелем структурної перебудови економіки, підвищення технічного, технологічного та організаційного рівня і суттєвим чинником економічного зростання.

Факторами, що можуть привабити сьогодні інвестора в Україну, є ринок збуту з величезними потенційними можливостями, дешева робоча сила і багаті природні ресурси. Потенційних інвесторів може привабити така норма прибутку, яка б враховувала премію за ризик,

 

 

 

©О.М. Пєтухова, Т.М. Іванюта, 2003інфляційну премію тощо, або тимчасові низькі прибутки в разі забезпечення інших стратегічних цілей - закріплення на ринку, адаптація на нових секторах ринку і в нових регіонах, тобто формування бази для отримання прибутків у майбутньому.

Нині час обсяг іноземних інвестицій в Україну у розрахунку на душу населення незначний (порівняно з відповідними показниками країн СНД і Східної Європи). Це зумовлено тим, що за переважною більшістю параметрів наша держава належить до країн з інвестиційно несприятливими умовами і високим ступенем інвестиційного ризику.

Основні чинники, які стримують потік інвестицій в Україну, можна згрупувати так:

1.  Економічні: недосконала і заплутана система оподаткування, обмежені можливості використання інструментів фондового ринку, нестабільність макроекономічного середовища;

2.  Правові: недосконалість законодавства, внесення немотивованих змін і доповнень до правових актів, наявність суперечливих і неоднозначних правових положень, немає (або вони недієві) правових регуляторів щодо окремих принципових з погляду інвестиційної діяльності положень (наприклад, щодо захисту інтелектуальної власності, авторських прав);

3.  Організаційні: немає належної інформаційної підтримки інвестиційної діяльності та механізму гарантування економічної безпеки підприємництва, недорозвиненість ринкової інфраструктури, невідповідність використовуваних в Україні систем обліку і контролю тим, які застосовуються на Заході;

Соціально-психологічні:      недисциплінованість і
необов'язковість партнерів по бізнесу з українського боку,
корумпованість і бюрократія при веденні бізнесу, інертність і низька
підприємницька активність населення.
з

Переважна більшість перерахованих проблем потребе вирішення на загальнодержавному рівні. Але поряд з цим треба повніше використовувати можливості, які існують на місцевому рівні. Зокрема, потрібно використовувати всі наявні можливості та здійснювати узгоджені кроки щодо підвищення інвестиційної привабливості кожного окремого регіону. Підґрунтям для цього можуть бути регіональні цільові програми залучення інвестицій. Такі програми можуть розроблятись у вигляді окремих самостійних документів або бути органічними складовими частинами єдиної загальної програми соціально-економічного розвитку регіону чи відповідної загальнодержавної інвестиційної програми.

Метою таких програм має бути послаблення негативних факторів інвестування і зниження рівня інвестиційних ризиків на основі цілеспрямованих узгоджених дій владних структур і органів місцевого самоврядування щодо реалізації відповідних програмних заходів. Розроблення і реалізація цільових програм залучення інвестицій на регіональному рівні сприятиме посиленню ролі регіонів у підвищенні економічного розвитку держави; дасть змогу визначити коло проектів і доходів, що можуть бути реалізовані за рахунок місцевих і залучених джерел фінансування, а також врахувати потреби регіонів у відповідних ресурсах та передбачити кошти на фінансування соціально-економічного розвитку регіонів.

Програма залучення інвестицій має передбачати визначення цілей, зокрема конкретизацію головної мети і визначення цілей другого, третього і т.д. порядку, та формування дерева цілей. Потім треба визначити варіанти досягнення цілей за блоками. Так, блок економічних важелів має передбачати податкове, фінансово-кредитне регулювання, митну і цінову політику, економіко-організаційні механізми реалізації, включаючи створення ВЕЗ, СЕЗ, активізацію форм    транскордонного    співробітництва.    Блок організаційно­адміністративних важелів передбачає інформаційне забезпечення, розвиток ринкової інфраструктури, адміністративне забезпечення.

Інформаційне забезпечення включає в себе вільний доступ до потрібної інформації, яка не становить комерційної таємниці, захист інформації, вміння працювати з інформацією. Ринкова інфраструктура передбачає фінансово-кредитну, інжинірингову і консалтингову підтримки бізнесу.

Щодо адміністративного забезпечення, то тут слід зазначити потребу зменшення надлишкового бюрократичного тиску, спрощення процедур реєстрації тощо.

Блок соціально-технологічного забезпечення має на меті інформування широкої громадськості про основні проекти, проведення громадської експертизи окремих з них, залучення коштів фізичних осіб до участі в проектах. Таким чином можна створити акціонерні товариства за участю іноземного і приватного капіталу для найбільш привабливих проектів.

Після визначення варіантів досягнення цілей по блоках треба узгодити завдання програми за строками, виконавцями і ресурсами.

Особливістю програми залучення інвестицій порівняно з іншими цільовими програмами певного регіону є досить низькі витрати на її розроблення і реалізацію. Це зумовлено тим, що заходи, передбачені нею, мають переважно організаційний характер.

Зазначимо, що при визначенні першорядних галузей, виборі інвестиційних проектів та організаційних заходів, що увійдуть до цільової програми залучення інвестицій, слід враховувати економічні, соціальні та екологічні особливості кожного регіону.

При визначенні джерел фінансування цільових програм слід широко використовувати можливості залучення іноземного капіталу. Зауважимо, що залучення іноземних інвестицій можливе лише за умови забезпечення економічних інтересів обох сторін. Стратегічноюметою іноземних інвесторів є отримання прибутків з інвестованого капіталу, а сторони, що приймає, - соціально-економічний розвиток регіону. Зокрема, для реципієнта мають вирішуватись проблеми технологічного переозброєння підприємств, підвищення їхньої ефективності (як наслідок - підвищення якості та конкурентоспроможності продукції); оптимізація галузевої структури господарського комплексу регіону; підвищення зайнятості населення; зростання доходно! частини місцевого бюджету і вирішення завдяки цьому окремих регіональних соціальних та економічних проблем.

Несприятливе для іноземних інвестицій макроекономічне середовище в Україні звужує можливості місцевих органів влади сприяти активізації притоку інвестицій. У зв'язку з цим в основу концепції формування регіональної програми залучення іноземних інвестицій має бути покладено принцип забезпечення синергічного ефекту, коли незначний ефект заходів по кожному, окремо взятому напряму стає набагато суттєвішим за умови узгодженої, одночасної дії цих заходів.

Перевага при виборі інвестиційних проектів за участю іноземних інвесторів має надаватись довгостроковій стратегії розвитку економіки регіону. Основна мета створення режиму найбільшого сприяння для такого типу інвестицій полягає в тому, щоб сформувати таке економічне середовище, в якому інвестиційна діяльність була б економічно доцільною, причому найприбутковішими мають бути вкладення в ті галузі, в розвитку яких регіон зацікавлений найбільше.

Наостанок слід зазначити, що підвищення інвестиційної привабливості окремого регіону і держави в цілому має створювати однакові максимально сприятливі умови для інвестування як для іноземного, так і для вітчизняного інвестора. Для цього треба використовувати весь арсенал економічних, організаційно-адміністративних   і   правових   важелів   -   від   звільнення відоподаткування частини прибутку, що реінвестується у виробничу сферу, відстрочки сплати податків на певний термін до створення спеціалізованих банків та інвестиційних фондів, переходу до довгострокового кредитування тощо.

Висновок. Структурна перебудова економіки передбачає активізацію інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Формування концепції цільових програм залучення інвестицій визначає принципи регулювання інвестиційної діяльності з урахуванням реальної економічної ситуації в регіоні, пріоритетні напрямки інвестування, перспективи залучення інвестицій та підвищення ефективності їх використання.

 

 

 

 

Надійшла до редакції 5 вересня 2002 року

Страницы:
1 


Похожие статьи

О М Пєтухова, Т М Іванюта - Формування концепції цільових програм залучення інвестицій на регіональному рівні

О М Пєтухова, Т М Іванюта - Іноземні інвестиції як фактор стимулювання розвитку підприємств харчової промисловості