Автор неизвестен - Формування професійних знань студентів вищих навчальних закладів засобами мультимедія - страница 1

Страницы:
1  2 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЯ

Постановка проблеми у загальному вигляді. Важливе завдання, котре постало нині перед системою вищої освіти України, полягає в підвищенні рівня ефективності навчання студентів. Впроваджуючи нові знання, педагоги потребують забезпечення їх новими технологіями. Без знань мультимедійних технологій, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією неможливо стати сучасним спеціалістом, котрий володіє своєю професію. Впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів дозволяє підвищити якість знань, посилити мотиваційний аспект, а на цій основі і пізнавальний інтерес у студентів до підвищення рівня фахової підготовки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами інформаційних технологій займаються такі дослідники, як Н.Басова, С.Вєтров, М.Кларін, І.Підласий, Ж.Поплавська, Д.Стетченко, В.Тинний, В.Шукшунов. Застосування у педагогіці нових інформаційних технологій розглядали у своїх дослідженнях В.Безпалько, А.Нісімчук, І.Підласий, О.Шиян та інші. Н.Ротмістров вважає, що нові комп'ютерні технології дозволяють підійти до перетворення ЕОМ у сильний засіб освіти, в якому змодельовані всі аспекти процесу навчання - від методичного до презентаційного. [12, с.89].

Мета статті - розглянути можливості застосування мультимедійних технологій в процесі навчання іноземним мовам.

Виклад основного матеріалу. Останніми роками увагу педагогів та вчених привернули мультимедійні технології (ММТ). Під мультимедійною технологією ми розуміємо технологію, яка окреслює порядок розробки, функціонування та застосування засобів обробки інформації різних модальностей. Говорячи про різні аспекти використання ММТ в освіті, автори обмежуються розглядом питань використання технічного засобу навчання або комп'ютерно орієнтованого засобу навчання "нового" покоління, якому притаманні характерні ознаки: можливість об'єднання інформації, представленої в різних формах (текст, звук, графіка, відео, анімація) та інтерактивний режим роботи з інформацією.

Для нас цікавим у дослідженні є не стільки технологія комп'ютерного іміджу та звуку, скільки освітнє різноманіття та розвиток тих змін, які відбуваються в студентах під впливом мультимедія.

Дослідження феномену «мультимедія» в освіті багатоаспектні: мультимедія як засіб підвищення ефективності навчання в загальноосвітній школі [3, 4, 14], застосування засобів мультимедія в процесі навчання спеціалістів [2, 5, 8], мультимедія як засіб навчання та інструмент, за допомогою якого розробляються педагогічні програмні засоби [4, 7, 8, 13,

14]. Ціла низка педагогічних досліджень присвячена розробці методичних основ проектування, створення та використання мультимедійних навчальних програм та мультимедійних навчальних комплексів [2, 3, 6, 11, 13]. Усі автори відзначають, що використання засобів ММТ дозволяє підвищити інтенсивність і ефективність процесу навчання; створює умови для самоосвіти та дистанційної освіти, тим самим дозволяючи здійснювати перехід до безперервної освіти; у поєднанні з телекомунікаційними технологіями розв'язує проблему доступу до нових джерел різноманітної за змістом і формою представлення інформації.

Вважаємо, що на сучасному етапі розвитку педагогічної науки та практики роль мультимедійних технологій у навчанні визначається, насамперед, розширенням уявлень про засоби навчання.

Промисловість та мас-медіа стали першими «сферами-користувачами» мультимедійних розробок. Навчання з використанням мультимедійних засобів також уперше здійснювалося у сфері виробництва для підвищення кваліфікації персоналу. Американські дослідники дійшли висновку, що використання засобів мультимедійних технологій у процесі навчання студентів дозволяє істотно підвищити показники змістового розуміння та запам'ятовування запропонованого матеріалу. Серед причин, частіше за інші, називали можливість синкретичного навчання (одночасно зорового та слухового сприйняття матеріалу), активну участь в управлінні поданням матеріалу, легке повернення до тих розділів, які потребують додаткового аналізу. Тут варто відзначити, що проведення об'єктивного порівняння навчання з мультимедія і без неї виявляється складною задачею. Отже, вірогідність деяких висновків залишається сумнівною.

Сучасні освітні комп'ютерні програми (електронні підручники, комп'ютерні задачники, навчальні посібники, гіпертекстові інформаційно-довідкові системи - архіви, каталоги, довідники, енциклопедії, тестуючі та моделюючі програми-тренажери тощо) розробляються на основі мультимедійних технологій, які виникли на стику багатьох галузей знання. На нових витках прогресу відстань між новими технічними розробками та освітою скорочується.

Швидкість зміни інформації у сучасному світі висока, тому гостро постає питання формування в студентів оптимальних комплексів знань і способів діяльності, формування інформаційної компетентності, що забезпечить універсальність її освіти. У розв'язанні цих проблем важливе місце займає комп'ютерне програмне забезпечення освітнього процесу.

У вузах України постійно поширюється використання мультимедійних технологій вивчення іноземних мов (ІМ), особливо англійської мови.

Методика використання комп'ютерів у навчанні ІМ виявилась перспективним   напрямком   [1,   10,   15].   Традиційні   форми контролюнавчальної діяльності - письмова контрольна робота, усне опитування, диктант, твір, переказ та іспит - недостатньо об'єктивні, точні та оперативні. Комп'ютеризоване навчання іноземним мовам (КНІМ) дозволяє контролювати навчальну діяльність студента з високою точністю і об'єктивністю, здійснюючи постійний зворотний зв'язок.

Нові мультимедійні засоби, в яких використовується аудіо-візуальний формат, надають такі можливості, які традиційні підручники надати не можуть. Наявність таких засобів дає викладачам можливість планувати такі види діяльності, які вносять елемент зацікавленості в навчальний процес. Вони дозволяють створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання. Взаємодія студента з комп'ютером, таким чином, із простого обміну інформацією або виконання команд перетворюється на багатогранну діяльність у цьому середовищі, завдяки чому перед студентом відкриваються дійсно необмежені можливості [15].

КНІМ має цілий ряд переваг [9]:

-                     варіативність застосування на різних етапах навчання;

-                     можливість застосування на будь-якому етапі роботи на практичному занятті;

-                     навчальний матеріал краще сприймається і легше запам'ятовується студентами;

-                     економне використання навчального часу;

-                     індивідуалізація навчання, визначення глибини і послідовності засвоєння, темпу роботи;

-                     реєстрація даних про студента;

-                     збір та обробка статистичних даних про індивідуальну навчальну діяльність студентів;

-                     скорочення видів роботи, що втомлюють студента;

-                     використання різних аудіовізуальних засобів навчання (графіки, звуку) для збагачення і мотивації навчання, наочного та динамічного подання матеріалу;

-                     розгалуження послідовності навчання на основі аналізу помилок студента;

-                     адаптація існуючих навчальних матеріалів до комп'ютеризованих умов навчання;

-                     створення комфортного середовища навчання;

-                     впровадження експериментальних досліджень;

-                     активізація навчальної діяльності студента;

-                     інтенсифікація навчання та підвищення рівня мотивації;

-                     формування самооцінки студентів та створення умов для самостійної роботи.

Усі перелічені переваги комп'ютерної форми навчання допомагають вирішити основне завдання мовної освіти - формування в студентів мовної компетенції.

Сучасні мультимедійні технології навчання ІМ можуть широко використовуватися для ознайомлення студентів з новим мовним матеріалом, новими зразками, на етапі тренування та застосування знань, навичок і вмінь. За їх допомогою студенти мають можливість виконувати такі види навчальної діяльності:

-                     тренувати правопис;

-                     вивчати лексичний матеріал;

-                     удосконалювати розуміння аудиотексту;

-                     розвивати техніку читання;

-                     вивчати граматику;

-                     навчатися писемного мовлення;

-                     тренувати вимову.

Комп'ютер дозволяє моделювати умови комунікативної діяльності, реалізовувати їх у різноманітних тренувальних вправах ситуативного характеру [1].

М. Варшауер (M.Warshauer) [16, с.1-14] визначає три фази у КНГМ(комп'ютерне навчання іноземним мовам): біхевіористичне КНІМ, комунікативне КНІМ та інтегративне КНІМ.

Біхевіористичне КНІМ відображає біхевіористичні теорії навчання і спирається на тренування і практику, де у ролі викладача виступає комп'ютер (надає інструкції, оцінює). Біхевіористичне КНІМ головним чином спрямоване на засвоєння граматичного і лексичного матеріалу. Недоліком цього методу є те, що він не дає можливості здійснити справжню комунікацію.

Комунікативне КНІМ пов'язане з розвитком коммунікативного методу навчання і спрямоване на створення природного середовища для використання мови, навчає граматиці опосередковано, дозволяє студентам створювати власні висловлювання і гнучко реагує на варіантність відповідей студента. Серед програмних засобів, спрямованих на КНІМ, можна назвати мовні ігри, поетапне читання, реконструкцію тексту. Тут комп'ютер все ще є джерелом інформації, однак студенти вже мають більший контроль на відміну від біхевіористично-спрямованих програм.

Інтегровані підходи до КНІМ базуються на двох важливих технологічних розробках: мультимедійних комп'ютерах та Інтернеті. Мультимедійні комп'ютерні програмні засоби дозволяють користувачеві одночасно сприймати візуальну і аудіо- інформацію. Мультимедія також включає в себе і гіпермедію, яка зв'язує мультимедійні ресурси разом і дозволяє користувачам вибирати власний шлях всередині програми.

Мультимедійні засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття студентів, поєднуючи друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудиозапис, створюючи «віртуальну реальність» справжнього спілкування. Доведено, що застосування мультимедійних матеріалів та комп'ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а рівень запам'ятовування через одночасне використання зображень, звуку, тексту зростає на 30-40 відсотків. Однак М. Варшауер [16, с. 1-14] зазначає, що не дивлячись на всі переваги, гіпермедійні засоби значно не вплинули на викладання іноземних мов. Дійсно, більшість мультимедійних програмних засобів створюються комерційними розробниками, які не завжди створюють програми, що базуються на існуючій теріїї оволодіння другою мовою. Гарний програмний засіб повинен реагувати на «слабкі місця» користувача і обирати стратегію, яка б дозволила подолати цю «слабкість», включаючи повторення, перефразування, уповільнення темпу, виправлення чи посилання студента до довідкової інформації.

Іншим інтегративним КНІМ є Інтернет, який дає студентам доступ до інформації, включаючи аудіювання, читання і письмо. Студенти можуть працювати в комунікативному середовищі в реальному часі або вибирати засоби, які дадуть їм змогу створити і перевірити повідомлення; зайти на форум і поспілкуватись з одним або декількома співбесідниками. Електронна пошта дозволяє студентам підтримувати зв'язки з носіями мови, спонукає їх до діалогу з ними.

В останні роки у торговій мережі поряд з підручниками, посібниками та зошитами з'явилось чимало автоматизованих навчальних курсів, словників та енциклопедій, які можна використовувати для вивчення англійської мови. Програмне забезпечення для вивчення англійської мови розробляється досить інтенсивно. Вже існує велика кількість різноманітних програм і курсів, які підтримують комп'ютерне вивчення англійської мови. Усе існуюче програмне забезпечення можна поділити на такі види:

1.                  Комп'ютерні словники.

2.                  Електронні енциклопедії.

3.                  Програми комп'ютерного перекладу.

4.                  Автоматизовані навчальні курси з англійської мови.

5.                  Комп'ютерні мовні ігри.

6.                  Автоматизовані тестові системи.

Виходячи з вищеназваного, можна сформулювати основні методичні та дидактичні вимоги до засобів мультимедія для навчання англійської мови [9]:

-                     структура навчальних комп'ютерних програм;

-                     відповідність основним дидактичним принципам навчання: свідомості, активності, комунікативності, індивідуалізації та інтенсифікації;

-                     довговічність (порівняно з іншими носіями аудіо- та відео інформації);використання техніко-дидактичних можливостей комп'ютера: кольору, графіки, звуку, анімації, функціональних шумів, ін.;

-                     використання мовних ігор;

-                     організація постійного розгалуженого зворотнього зв'язку зі студентом у процесі виконання комп'ютерних вправ;

-                     спрямованість на ліквідацію та запобігання типових помилок;

-                     використання явного та наявного оцінювання результатів роботи студента з курсом;

-                     використання лексико-граматичного коментаря, граматичних та фонетичних довідників, автоматизованих словників та чітких інструкцій;

-           оформлення курсу, доступність, цікавість, ефективність. Існують певні проблеми щодо застосування КНІМ, які є загальними для

багатьох вузів України. Це, насамперед, недостатня матеріально-технічна база, яка не дозволяє повномасштабно використовувати ПК для вивчення іноземних мов, недостатнє програмне забезпечення, відсутність забезпеченністю відповідними науково-методичними засобами, необхідними для організації самостійної роботи студентів, обмеженість доступу до Інтернету. Однак комп'ютеризація навчання іноземній мові вже почалася і успішно розвивається. Нині комп'ютер все більше входить до найближчого інтелектуального оточення студента. Вдале поєднання нових і традиційних методів навчання, набуття інноваційного досвіду сприяє інтенсифікації процесу навчання в університетах. Нові засоби навчання і нові інформаційні технології вимагають високу ступінь підготовленості, навченості і готовності викладачів застосовувати різні досягнення інформаційних технологій в процесі навчання нове.

Висновки. Мультимедійні засоби навчання доцільно використовувати для ефективної організації процесу пізнання, створення на заняттях різноманітних проблемних ситуацій, впровадження у навчальний процес індивідуалізованих і колективних форм навчання, розвитку в студентів навичок пошукової діяльності, творчої ініціативи, продуктивного й критичного мислення, активізації пізнавальних мотивів, дослідницьких компонентів і самостійності в навчальній діяльності, вміння прогнозувати результати своєї діяльності, розробляти стратегію пошуку самостійних шляхів вирішення поставлених завдань, тобто креативності. КНІМ з використанням мультимедійних програм значно розширює та урізноманітнює програму вивчення іноземних мов у вузі, надає доступ до різноманітних автентичних матеріалів (комп'ютерне подання мовного матеріалу на основі художньої літератури, статей, матеріалів інформаційних сайтів; робота зі словником, ін.), зацікавлює студентів до вивчення іноземних мов, розширює мотивацію студентів до навчання, надаючи їм можливість працювати над мовою у зручному для них темпі, сприяючи, таким чином, індивідуалізації навчання та ефективному оволодінню іноземною мовою.

Застосування засобів мультимедіа до навчального процесу неминуче потребує створення й використання нових педагогічних технологій навчання, які повинні будуватися на основі психолого-педагогічних і дидактичних принципів, тому актуальними напрямками подальшої розробки даної проблеми є визначення цих принципів та їх теоретичне обґрунтування. В іншому випадку важко розраховувати на ефективне використання мультимедійних технологій у навчальному процесі.

 

 

 

Посилання:

1.    Аскоянц П.Г., Чекаль Г.С., Сердюков ILL Основи методики
створення та застосування комп'ютерних програм у навчанні іноземних мов.
- К: КДПІІМ. - 108с.

2.    Бабенко Т.А. Применение средств мультимедиа в процессе обучения будущих учителей информационным технологиям: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08. - Армавир, 2003. - 201 с.

3.    Белицын И.В. Лекционный мультимедийный комплекс как средство активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02. - Барнаул, 2003. - 159 с.

4.    Егорова Ю.Н. Мультимедиа как средство повышения эффективности обучения в общеобразовательной школе: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. -Чебоксары, 2000. - 196 с.

5.    Гщук Н.Ю. Застосування засобів мультимедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - 20 с.

6.    Клевцова Н.И. Методико-дидактические принципы создания и
использования мультимедийных учебных презентаций в обучении
иностранному языку: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02. - Курск, 2003. - 189
с.

7.   Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - Калининград, 1999. - 210 с.

8.   Косенко И.И. Изучение мультимедиа в процессе подготовки учителя информатики: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02. - М: МПГУ, 1999. - 122 с.

9.   Кужель О.М., Коваль Т.І. Використання персонального комп'ютера у вивченні іноземних мов .//Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Науково-методичний збірник, вип. 8: Педагогіка/Редкол.: І.І.Мархель (гол.ред.) та ін. - Одеса: Друк, 2001. - 242 с.

10.    Нилов О. Английский без репетитора.//Компьютерное обозрение. -1997. - №27 - с. 35-38

11.    Пискунова Т.Г. Методика обучения и использования мультимедиа-систем в курсе информатики средней школы: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02. - СПб: РГПУ, 1999. - 236 с.

12.       Ротмистров Н.Д. Мультимедиа в образовании//Информатика и образование. - 1994. - №4.- с.89-96.

13.      Скалій О.В. Комп'ютерні технології диференціації процесу
фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання): Автореф.
дис..л<анд. наук з фізичного виховання і спорту:
24.00.02 / Львівський держ.
ін-т фізичної культури
- Л., 2002. - 24 с.

14.      Чайковська О.А. Формування музичних знань молодших школярів засобами мультимедійних технологій навчання: Автореф. дис..л<анд. пед. наук: 13.00.02 / Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К., 2002. - 19 с.

15.      Gavalis B. Computers and the EFL Class: Their Advantages and Possible Outeome. English Teaming Forum, Vol. 35, №4, 1998. - 64с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа