M I Тіхоиова - Формування психологічної компетентності керівника навчального закладу в системі післядипломної освіти - страница 1

Страницы:
1 

MATERIAtY V MI^DZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI

 

 

 

«WSCHODNIA SPOLKA - 2009» 07-15wrzesnia2009

 

 

Volume 4 Pedagogiczne nauki Psychologia і socjologia Politotogija Filozofia

 

 

PrzemySI Nauka і studia 2009

MATERIAL Y j;

V MI^DZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJl

 

 

 

«WSCHODNIA SPOLKA - 2009»

 

07-15 wrzebia2009

 

 

 

 

Volume 4
Pedagogiczne nauki ^
ь     і Psychologia і socjologia
Politologija
Filozofia                                                                   
; \

 

 

 

Przemysi Nauka і studia 2009

Wydawca: Sp. z 0,0. <<Nauka t stadia»

Redaktor naczelna: Prof. <Jr hab. Slawomir G6miak.

Zespol redakcyjny; dr habJerzy Ciborowski (redaktor prowadzacy), mgr inz. Piotr Jedrzejezyk, mgr ini Zofia Przybylski, mgr inz Dorota Michakmska, mgr inz Elzbieta ZAwadzki, Andrzej Smoluk, Mieczysiaw Luty, mgr inz Andrzej Lesniak, Katarzyna Szuszkiewicz. Redakcja tecfankzna: Irena Olszewska, Grazyna Klamnt. Dziai spredaiy: Zbigniew Targalski

■v. і .t*:.

Ad res wydawcy і redacji:          /                  У     .;

37-700 Przeroysl, u). Lukastnskiego 7 tel{0-16) 678 33 19 e-mail: prahafainisnauka, com

Druk і oprawa:

Sp. z0.0. «Naukaі studia»          , . ■:          ::- ■ . .* \ '

Cena 54,90 zi (w tym VAT 22%)

 

Material} V Mifdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji

«Wschodnia spWka - 2009» Volume 4. Pedagogiczne nauki. Psychologia І socjologia. Politologjja. Filozofm.: Przemysl. Nauka і studia - 88 str.

 

W zbiorze ztrzymaj%sie, materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji

«Wschodnia sp61ka - 2009». 07-15 wrzesnia2009 rokupo sekcjach: Pedagogiczne nauki. Psychologia І socjologia. Politologija. Filozofia.

 

Wszelkie prawa zastrzezone.

Zadnaczesc ani calosc tej publicacji nie moze bye bez zgody Wydawcy - Wydawnictwa Sp. z 0.0. «Nauka і studia» - reprodukowana, Uzyta do mnej pubJikacji.

 

 

 

ISBN 978-966-8736-05-6              'vi     © Kolekryw autoriw, 2009

© Nauka і studia, 2009ческого процесса вуза. В этой связи необходимо скоординировать воспитатель­ные воздействия учебных дисциплин, практики, самовоспитания, досуга, раз­личных форм внеаудиторной воспитательной работы. При этом важно исследо­вать возможности различных учебных дисциплин в развитии общей и профес­сиональной культуры будущего специалиста.

Важное значение имеет приобщение студентов к различным формам на­учно-исследовательской работы и выполнения дипломных работ, так как но творческому характеру вуз и педагогический труд не возможны без организа­ции и проведения научных исследований. Данная форма профессиональной подготовки будущего специалиста формирует у студента установку на то, что важно не только учить, но и учиться. Гуманизация личности предполагает тем самым и культуру самовоспитания и само про явления в разных, подчас неожи­данных и для самого учителя, качествах, чувствах и поступках.

В формировании гуманной личности будущего специалиста важную роль играет самооценка. Самооценка определяет не только отношения личности к себе, но и ее отношение к другим людям, к педагогу, к труду, то есть отноше­ния, имеющие первостепенное значение для формирования личности будущего специалиста.

 

Тіхоиова M.I.

. *j г — ■

к. психол. п., доцент кафедри психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Соціально-політичні та соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, суттєво впливають на діючу систему освіти. До того ж формуються нові ідеологія та практика життєдіяльності сучасної школи як соціально-педагогічної системи, результатом якої є забезпечення сучасної якості освіти на підставі збереження її фундаментальності та відповідності актуальним і пер­спективним потребам особистості, суспільства й держави.

Управління є тією рушійною силою, яка націлена на активізацію людини через створення оптимальних умов для прояву та розвитку її творчого потенціалу. Тому керівнику закладу освіти слід орієнтуватися в різноманітності сучасних управлінських ідей, вивчати й успішно застосовувати досягнення нау­ки та перспективного педагогічного досвіду, організовувати творчу діяльність.

Управління школою у сучасних умовах потребує від керівників високої наукової компетентності, великої майстерності і постійного вдосконалення.

 

22

Ефективність виконання функціональних обов'язків керівником навчального закладу залежить від рівня його компетентності'.

Поняття «компетентність» у психолого-педагогічній літературі остаточно не визначено й у більшості випадків вживається інтуїтивно. На сьогоднішній день не існус однозначного розуміння поняття, структури і видів компетентності (В.О. Кальней, Дж. Равен, В.1. Маслов, М.Ю. Красовицький, А,П, Тряпіцина тощо).

Компетентність походить від латинського слова competens, що в перекладі означає належний, здібний. Компетентність - це певна сума знань у особи, що дають змогу ЇЙ судити про що-небудь, висловлювати переконливу, авторитетну думку.

У науковій літературі знаходимо різні підходи до визначення поняття «компетентність». На думку російських вчених Е.Зєєра, А.Хуторського компетентність це характеристика самого суб'єкта, що показує рівень володіння знаннями, уміннями і навичками у певній галузі.

Б.Гершунський визнає компетентність професійну як результат розвитку особистості. Будучи категорією динамічною компетентність є наслідком цілеспрямованого впливу післядипломної педагогічної освіти, самоосвіти Й розвитку педагогічного професіоналізму на рівні саморозвитку. Вона визначається рівнем власної професійної освіти, досвідом та індивідуальними здібностями людини, її прагненням до неприривної самоосвіти й самовдоско­налення, творчим ставленням до справи.

A.Маркова виділяє різні види компетентності: спеціальну, соціальну, особистісну, індивідуальну.

В українській педагогічній науці значний внесок у дослідження компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу зробили Н. Грішина, В. Маслов.

B.Маслов вважає, що компетентність директора навчального закладу складається з управлінських, педагогічних, комунікативних, діагностичних і дослідницьких компонентів діяльності й визначається рівнем сформованості професійних знань і вмінь, ступенем розвитку професійно значущих особистісних якостей, які необхідні для оптимальної реалізації управлінських функцій іцодо досягнення цільових установок.

Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок: компетентність є інтегрованою професійною якістю керівника, поєднанням його досвіду, знань, умінь і навичок. У системі якостей, які визначають компетентність, більшого значения набувають інтелектуальні та соціально-психологічні.

За психологічним словником С, Ю. Головіета, «соціально-психологічна компетентність» - це здібність індивіда ефективно взаємодіяти з оточуючими людьми в системі міжособистісних відносин. До її складу входять: вміння орієнтуватися   в  ситуаціях соціальних;  вправність  правильно визначити

 

23особливості особистості та емоційний стан інших людей; майстерність вибира­ти адекватні засоби взаємодії.

До психологічних особливостей компетентного керівника Л.Орбан-Лембрик відносить: здатність бачити перспективи розвитку своєї діяльності; уміння створити ефективну управлінську команду; самостійність і винахідливість у прийнятті управлінських рішень; креативнІсть і здатність до нововведень; динамічність у своїх думках і вчинках.

Серед розмаїття компетентностей визначають;

1) соціальні (пов'язані з оточенням, життям суспільства, соціальною діяльністю особистості);

2) мотиваційні (пов'язані з внутрішньою мотивацією, інтересами, індивідуальним вибором особистості);

3) психологічні {пов'язані зі психологічними знаннями, уміннями та на­вичками; здатність до самооцінки, самоаналізу, саморозвитку, самоорганізації, самоконтролю);

4)         функціональні (пов'язані зі сферою знань, умінням оперувати знаннями).
Все вищезазначене дозволяє зробити висновок щодо сутнісної характери-
стики поняття «компетентність», яке охоплює наступні компоненти: досвід,
професійно значущі знання, уміння й психологічні особнстісні якості, які доз-
воляють ефективно працювати керівником загальноосвітнього навчального за-
кладу. Іншими словами, компетентність є інтегрованою професійною якістю
керівника, поєднанням його досвіду, знань, умінь і навичок.

Таким чином, система шслядипломної педагогічної освіти мас зробити розвиток психологічної компетентності керівників навчальних закладів одним із пріоритетних напрямків, адже від рівня професійної самосвідомості, компетентності залежить впровадження ідей модернізації освіти в кожному конкретному навчальному закладі.

Література:

1.Гершунский Б. Философия образования для XXI века. —М.; Педагогиче­ское общество России, 2002.

2.Гришина И., Чекин И. Развитие информационной культуры руководите­лей школ в процессе курсового обучения: Образовательная программа и учеб­ное пособие для руководителей образовательные учреждений, методистов, со­трудников органов управления образованием, - С-Пб.: ПГУМП, 2000.

3.Маркова А.Пснхология профессионализма. - М., 1996.

4.Маслов В.І. Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів /УПіслядипдомна освіта в Україні. - 2002. - Яи 2. - С.63-66.

 

 

 

24

'-".!-...   . ......... ,.                 .         '             ■;••:>!/.             (•(.•: v

PEDAGOGICZNE NAUKI

PROBLEM U PRZYGOTOWANIA SPECJAUSTYW

Татаренко JI.JI., Рос я M.H. Повышение :мЬфекгиі!Ности учебного процесса

на. стоматологическом факультете..................................... .,..™.. 3-

Мажитова Л.Х., Тампишева СБ. Современные технолог т обучения

в условиях компетентное гно го подходя...................................... 4

Андреев А.А., Ермаков C.S. Некоторые проблеми современной

высшей школы.................................................................................. 9

Алыкпашева Л.С Методические рекомендации по обучению младших школьников математике на основе учета ведущею

способа восприятия.................................................................... 12

Антонова Н.А, Значимость математики для алгоритмической подготовки

специалистов информационного профиля.................................. 15

Семеренська О .В. Організація самостійної роботи студентів

під час вивчення іноземної мови у вищій ліколі......................... 17

Косырева И.И., Шарипова Г.К. Гуманистический подход

в профессиональной подготовке будущего учителя физической культуры      19

ТІхонова M.L Формування психологічно" компетентності керівника

навчального закладу в системі шслядипломної освіти............... 22

Швец С.А. О профильной подготовке кадетов спасателей МЧС

в общеобразовательной школе...................................................... 25

STRATEGICZNE KIEKUNKI REFORMOWAHIA 8YSTEMU WYKSZTAIICENIA

Андреев \Лч Ермаков СВ. Моделирование системы    і ■ •

специальных приемов, применяемых на занятиях с целью увеличения.

их эффективности. Часть I............................................................. 30

NOWOCZEiSNEMETODYNAUCZANIIA   ;;' •"'*•'' Вартанова К.Ю. Вводно-фонологический курс в ракурсе

адаптивной системы обучения...................................................... 33

Савченков А.В. Принципы развития эмоуиональшй устоіічивоеги

будущего педагога.......................................................................... 38

 

 

83

Страницы:
1 


Похожие статьи

M I Тіхоиова - Формування психологічної компетентності керівника навчального закладу в системі післядипломної освіти