Н І Дяченко, Н О Поліщук - Філософія економічного розвитку - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

 

Кафедра соціально-гуманітарної підготовки

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

щодо організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра соціально-гуманітарної підготовки

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

щодо організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

 

 

 

Розглянуто: на засіданні кафедри Соціально -гуманітарної підготовки від «31 » 01. 2012 р. протокол № 6

 

Затверджено: на засіданні Навчально-видавничої ради ДонНТУ від «06»   06. 2012 р. протокол № 3

УДК

Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Філософія економічного розвитку»/ Укладачі Н.І.Дяченко, Н.О.Поліщук. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2012. - 15 с.

 

 

 

В методичних матеріалах наведено зміст лекційного курсу, тематика практичних занять та індивідуальних завдань, контрольних робіт. З метою ефективної самостійної роботи сформульовані методичні вказівки щодо виконання індивідуальних і контрольних робіт, питання підсумкового контролю, критерії оцінювання самостійної роботи студентів. В методичних рекомендаціях надано список рекомендованої літератури.

 

 

 

Укладачі: к.і.н., доцент Дяченко Н.І. асистент Поліщук Н. О.

 

 

Рецензент: к.е.н, доцент Школяренко О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: зав. кафедри СГП КІІ ДонНТУ Дяченко Н.І.

ЗМІСТ

1.Загальні положення......................................................... .......... 6

2.Зміст і обсяг лекційного курсу «філософія економічного

розвитку».............................................................................             7

3.Тематика семінарських занять........................................ .......... 8

4.Тематика індивідуальних завдань..................................             9

5.Методичні вказівки по виконанню індивідуального завдання                        10

6.Тематика контрольних робіт...........................................            11

7.Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт         12

8.Питання підсумкового контролю з дисципліни «філософія
економічного розвитку»
.................................................... ........... 12

9.Критерії оцінювання знань студентів........................... ........... 13

Список рекомендованої літератури................................... ......... 14

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Філософія економіки і економічного розвитку - особлива дисципліна, що досліджує загальні закономірності господарсько-практичної і теоретико-економічної сфер людського буття. Вона дозволяє здійснити комплексний і цілісний підхід до суті економічної освіти, подолати її фрагментарність і міждисциплінарну замкнутість. Адже комплекс економічних дисциплін, що розвиваються, супроводжується вивченням загальних засад економічної теорії, історії і теорії світової і вітчизняної економічної думки, історії розвитку самої економіки, господарства і виробництва. Ця дисципліна особливу увагу приділяє ціннісно-світоглядним і змістовним підвалинам підготовки компетентного спеціаліста з економічної теорії і практики. Крім того, тільки на філософському фундаменті загальної методології науки, культури і філософії можливо осягнути процес відтворення виробництва як головного системного об'єкта економічної науки. Особлива увага приділяється ціннісним детермінантам господарської діяльності людини.

Програма дисципліни «Філософія економічного розвитку» розрахована на студентів економічних спеціальностей як одна з дисциплін за вибором.

Філософія економічного розвитку в програмі вищого навчального закладу як дисципліна з'явилася нещодавно. Відносна новизна предмету обумовлює обмеженість літератури як навчальної, так і методичної.

Дані методичні матеріали підготовлені з метою методичного забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів денного і заочного відділення.

Задачами дисципліни є:

-   формування комплексних уявлень про закономірності господарсько-практичної і теоретико-економічної сфери людського буття;

-   визначення основних понять та категоріального апарату філософії економічного розвитку, його формування і застосування;

-   аналіз проблем, які виникають у економістів при розробці окремих програм та стратегій розвитку економіки суспільства, та їх подолання;

-   аналіз закономірностей економічного розвитку з метою управління соціально-економічними процесами;

-   розгляд теорій та сучасних технологій управління бізнесом в історичному контексті.

При вивченні дисципліни студенти заочного відділення повинні підготовити контрольну роботу, яка є умовою допуску до підсумкового контролю (заліку). Студенти денного відділення даний курс повинні освоїти впродовж двох модулів.

2. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ»

Тема 1. Предмет філософії економічного розвитку. Культура, філософія економіка та їх взаємозв'язок. Предмет філософії економіки як вчення про сенс, мету і пошук універсальних засад господарської діяльності людини. Питання про співвідношення економічного буття і економічної свідомості. Два підходи до вирішення питання: економічний матеріалізм і «анти-економічний ідеалізм» (С.М.Булгаков).

Тема 2. Екологія і економіка людини. Виробництво і споживання як форми взаємовідносин людини і природи. Пропорційність як можливість підпорядкування виробництва і споживання безпосереднім потребам людини.

Тема 3. Гносеологічні засади філософії економічного розвитку. Економічна свідомість, її специфіка та рівні. Сутність господарської діяльності, її природа і зміст. Типи економічного знання: античний, середньовічний, антропологічний, буржуазний та їх характеристика. Економічна істина та її критерії.

Тема 4. Філософська типологізація економіки. Два типи суспільно-економічних укладів: формаційна концепція (К.Маркс, М.Вебер); цивілізаційна концепція (У.Ростоу, Н.Я.Данилевський, О.Шпенглер, А.Тойнда). Сутність національно-українського господарського укладу: верховенство моральних рис, релігійне осмислення господарського життя. Сучасні моделі ринкового господарства: ринкова соціалістична, планово-ринкова, соціально-ринкова та їх загальна характеристика.

Тема 5. Філософсько-економічна антропологія. Поняття «господарююча особистість». Основні моделі господарюючої особистості: ідеальна модель (С.М.Булгаков, М.Ф.Федоров, В.В.Рощанов, В.С.Соловйов); реформаторська модель (М.І.Туган-Барановський) марксистська модель (О.О.Богданов); англійська (А.Сміт, мардисиналісти, неокласики); австрійська (А.Маршал, Ф.Хайєк, М.Фрідман).

Тема 6. Соціально-філософський аналіз феномена праці. Аналіз феномена праці в історії філософії економіки. Антична думка (Платон, Аристотель) про ознаки праці. Християнська концепція праці. Аналіз феномена праці в працях мислителів ХVШ-XX ст. (А.Сміт, Д.Рикардо, Д.Мілль, Г.Гегель, К.Маркс, М.Вебер). Проблема відчуження праці та її соціально-економічний зміст. Ринкові форми відчуження: хабарництво, торгівля людьми, корупція.

Тема 7. Філософія власності. Філософсько-економічне обумовлення властивості. Власність як суспільні відносини і влада. Морфологія і типологія власності. Об'єкт і предмет власності. Форми власності: приватна, особиста, соціалістична.

Тема 8. Філософія розподілу. Основні принципи розподілу в роботах А.Сміта, Т.Мальтуса, Д.Рікардо, С.Сісмонді, К.Маркса. Основні принципи розподілу: винагорода за працю; соціальна справедливість, відновлення факторів виробництва. Сучасні концепції розподілу: А.Парето, Кора до Джині. Теорія справедливості Дж.Роулза.

 

Тема 9. Філософія багатства. Філософсько-економічне розуміння багатства.

Основні аспекти розуміння багатства: а)            багатомірність і

багатоякість; б) багатство поза людиною; в) абсолютні і відносні аспекти багатства. Еволюція історичних уявлень про багатство (Платон, Аристотель, А.Сміт, К.Маркс, М.Ф.Федоров, П.Флорянський) Сучасні уявлення про багатство.

Тема 10. Гуманізація і дегуманізація економіки. Трансцендентальна природа економіки. Поняття гуманізації і дегуманізації економіки, об'єктивні і суб'єктивні підвалини процесу. Майбутнє економіки. Підстави прогнозування.

 

3. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Співвідношення економічного буття і економічної свідомості.

1. Основне питання філософії економіки.

2. Ідеальне і реальне в господарюванні.

3. Проблеми людського виміру економічного буття. Тема 2. Виробництво і споживання як форма відносин з природою.

 

1. Історичні тенденції розвитку виробництва.

2. Потреби людини та їх зв'язок з природою.

3. Підпорядкованість виробництва безпосереднім потребам людини. Тема 3. Економічна істина та її критерії.

 

1. Рівні економічного знання: практичний т теоретичний.

2. Основні типи економічного пізнання та їх характеристика.

3. Економічна істина і критерії її достовірності. Тема 4. Національно-господарський уклад України.

 

1. Проблема праці в українській економіко-філософській думці.

2. Українсько-національні уявлення про багатство.

3.   Принципи розподілу і отримання доходів в українській
філософсько-економічній думці.

Тема 5. Поняття «господарюючої особистості».

1.        Основні моделі «господарюючої особистості» (ідеальна, реформаторська, марксистська).

2.    Модель людини в західній філософії економіки (англійська, австрійська, марксистська).

Тема 6. Поняття відчуження праці. Ринкові форми відчуження.

1.Ринок як основа і умова відчуження.

2.   Ринкові форми відчуження (хабар, корупція, торгівля людьми тощо).

3.      Проблема подолання основних форм відчуження.
Тема 7. Власність і влада.

1. Філософія власності.

2. Власність як влада.

3. Характеристика форм власності.

4. Аналіз феномена власності в економічній думці ХХ-ХХІ ст. Тема 8. Багатство і його розподіл.

 

1. Філософсько-економічне розуміння багатства.

2. Поняття національного багатства.

3. Еволюція історичних уявлень про багатство та його розподіл.

4. Сучасні уявлення про багатство.

 

 

4. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ

1.      Предмет і мета філософії економічного розвитку.

2.      Економічне    буття    і    економічна    свідомість: проблеми співвідношення.

3.      Екологія і економіка людини.

4.      Виробництво і споживання як форма взаємовідносин людини і природи.

5.      Типи економки: філософський аспект.

6.      Особливості національного господарського укладу.

7.      Сучасні моделі ринкового господарства.

8.      Поняття «господарююча особистість» в філософії (на вибір -концепція

А.Сміта, А.Маршалла, М.Фрімена, Ф.Хайєка).

9.   Феномен праці в історії філософської думки (період історії - за вибором).

10.Антична думка про ознаки праці.

11.Християнська концепція праці.

12.Проблема відчуження праці в концепції К.Маркса.

13.Філософія власності.

14.Філософія розподілу та її ознаки.

15.Філософія багатства.

16.Уявлення про багатство в поточні часи.

17.Християнська концепція багатства.

18.Національно-традиційний вимір багатства.

19.Сучасні ідеї про багатство.

20.Гуманізація і дегуманізація економіки в сучасному світі.

21.Співвідношення матеріального і духовного в економіці.

22.Економічна істина та її критерії.

23.Вплив глобалізації на виміри економіки.

 

5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ

РОБІТ

Самостійна робота студентів передбачає:

-       вивчення теоретичних основ курсу згідно тематичного змісту за конспектами лекцій та за літературою, що рекомендується;

-       виконання індивідуальних завдань у вигляді реферату;

-   самостійне опрацювання окремих розділів навчальної програми. Для  допомоги   студентам  у   їх  самостійній  роботі викладачем

проводяться консультації з питань курсу.

Тему індивідуальної роботи студенти обирають за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, номер залікової книжки 130545, тоді тема роботи може бути 5 або 15.

Етапи роботи над індивідуальним завданням:

1) підготовчий (вибір теми, знайомство з літературою);

2) дослідницький (складання плану роботи, аналіз літератури);

3)    логіко-синтетичний (систематизація матеріалу, редагування,
остаточне оформлення роботи);

4)  оціночний (надання роботи за 10 днів до початку контрольних
заходів викладачу для оцінки; отримання допуску до контрольної роботи).

План індивідуальної роботи включає: вступ, 2-3 питання основної частини, висновки, список використаної літератури.

У вступі визначається актуальність теми, мета і задачі даної роботи; характеризується наявна або використана література.

В основній частині формулюються 2-3 питання плану, які повинні розкрити зміст проблеми, історію становлення і сучасний стандартний стан проблеми. Кожне питання повинно закінчуватися чітко формульованими висновками.

У закінченні треба підвести висновки - важливо, щоб вони мали особистісний характер.

Список літератури повинен включати не тільки підручники і посібники, але і монографії та джерела (не менше 3). Список літератури складається з 5-7 джерел. При цитуванні обов'язково потрібно вказати джерело і сторінку, на якій поміщено цитату.

Обсяг роботи - 10-15 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки А4. Шрифт - Times New Roman, інтервал полуторний. Поля 20-20-20-10. Робота оцінюється за шкалою ESTC: А,В - «відмінно» (5,0-4,5) СД-«добре»(4,0-3,5) Д - «задовільно» (3,5-3,0) Е - «задовільно» (3,0-2,5) FX - «незадовільно» (<2,5)

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н І Дяченко, Н О Поліщук - Кроскультурний менеджмент

Н І Дяченко, Н О Поліщук - Філософія економічного розвитку