О В Фарат, Р Р Русин-гриник - Формування структури інноваційного потенціалу підприємства та особливості управління його розвитком - страница 1

Страницы:
1  2 

1. Armstrong. M., Baron A. Managing performance: performance management in action. - London: Chartered Institute of Personnel and Development, 2004. 2. Knghts W., Organizational behaviour and management. - the UK: Thomson Learning, 2007. 3. Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B. B. The Motivation to Work (2nd ed.) - New York: John, 1959. 4. Усатенко О.В., Рябцева О.Є. Виявлення факторів мотивації персоналу та їх вплив на загальні результати діяльності підприємства// Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. - Вип. 240, т.У. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - С. 1232-1240. 5. PriceWaterhouseCoopers, European Corporate Performance Management Survey «How do you manage your business?))// http://www.pwc.com/gx/en/research-insights/index.jhtml. 6. Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных А.В. Менеджмент и лидерство. -М.: ИГГЭОТАРМедиа, 2009. 7. Kaplan R.S., Norton D.P. The BalancedScorecard, Translating strategy into action. - Boston: Mass., 1996. 8. Chartered Institute of Personnel and Development. Reward: summary of the CIPD Research into Practice event. - London: CIPD, 2007. 9. The Economist, "Attacking the corporate gravy train", May 30th - June 5th, 2009. - P. 71-73 10. The Economist, "Separation anxiety", October 3rd-9th, 2009. - P. 15-17. 11. Уайтли Ф. Мотивация; пер. с англ. - М.: ИД «Вильямс», 2003. 12. Drucker P. The practice of management, - the UK: Elsevier Ltd., 2007. 13. Кох Р. Стратегия / пер. с англ. - М.: Эксмо, 2007. 14. Ансофф И. Стратегическое управление / пер. с англ. - M.: Экономика, 1989. 15. http://www. 1000 entures. com/business_guide/mgmt_mbo_main. html.

 

 

 

УДК 330.341.1

О.В. Фарат, Р.Р Русин-Гриник

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ

© Фарат О.В., Русин-Гриник Р.Р., 2010

Висвітлено особливості формування структури інноваційного потенціалу підприємства. а саме: розкрито сутність поняття інноваційного потенціалу, визначено принципи та складові управління інноваційним потенціалом на підприємстві. Проведено аналіз та узагальнення відомих з наукової літератури та практики підходів до визначення структури інноваційного потенціалу підприємства; виділено модель структури інноваційного потенціалу підприємства

Ключові слова: інноваційний потенціал, інноваційний цикл, структура інноваційного потенціалу, управління, інноваційна діяльність, інноваційна модель, категорії інноваційного потенціалу.

The features of enterprise innovative potential structure forming are reflected in the article. The essence of concept of innovative potential is exposed, principles and component managements innovative potential are certain. Authors are conduct an analysis and generalization of scientific and practice approaches to determination of enterprise innovative potential structure, the model of enterprise innovative potential structure is distinguished.

Keywords: innovative potential, innovative cycle, structure of innovative potential, management, innovative activity, innovative model, categories of innovative potential.

Постановка проблеми

У сучасних умовах господарювання від належного рівня інноваційного потенціалу залежить успішна інноваційна діяльність підприємства. Чітка стабільність та ефективність інноваційної діяльності підприємства значною мірою залежить від його інноваційної активності, тобто постійного оновлення новацій, ідей, виробництва та просування на ринок ефективної у виробництві і споживанні інноваційної продукції.

Під інноваційним потенціалом необхідно розуміти систему взаємопов'язаних чинників і ресурсів, які відповідають умові забезпечення постійної інноваційної діяльності підприємства у сфері пошуку, розроблення та впровадження інноваційних продуктів. Така система орієнтується на рівень розвитку інноваційної активності підприємства і визначає його можливості (матеріальні, інтелектуальні, інформаційні, економічні тощо) щодо реалізації інноваційної діяльності. При цьому необхідно використовувати та розивати нові сфери та способи реалізації наявних і перспективних внутрішніх та ринкових можливостей.

Враховуючи важливості розвитку інноваційного потенціалу, постає необхідність розгляду питань щодо формування та управління його розвитком.

 

 

273

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Поняття потенціалу посідає важливе місце з-поміж багатьох категорій економічної науки. Постійний розвиток інноваційного потенціалу є єдиним шляхом забезпечення стабільного економічного зростання в умовах швидкої зміни зовнішнього ринкового середовища. Визначення поняття потенціалу зумовлює підхід до його формування, оцінки й управління. У вітчизняній економічній літературі термін «потенціал» у широкому розумінні трактують як можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані як значний рівень потужності [8].

Інноваційна діяльність підприємства має шанси на успіх лише за наявності й узгодженої взаємодії ринкового потенціалу та інноваційного потенціалу як можливості втілення підприємством досягнень науки і техніки у конкретні товари, які можуть задовольнити потреби ринку і споживачів [8].

В останні роки у вітчизняній і світовій науці наводилися принципово нові підходи до дослідження питань формування і розвитку інноваційного потенціалу підприємств. Ученими і фахівцями в галузях управління й економіки створено моделі, які спонукають до подальшого розвитку торії і практики формування інноваційного потенціалу. Саме О.В. Ареф'єва, О.В. Коренков, А.Е. Воронкова, А.П. Гречан, А.В. Гриньов, С.М. Ілляшенко, О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк, Н.І. Чухрай та інші досліджували механізми та методи формування та управління розвитком інноваційного потенціалу.

Існують різні визначення потенціалу підприємства, але більшість авторів сходяться на думці, що це складна, динамічна система, яка формується із багатьох компонентів. Потенціал має певні закономірності розвитку, від уміння використання яких залежить ефективність реалізації мети діяльності підприємства. На сучасному етапі розвиток управління підприємством залежить від розвитку управління його конкурентоспроможним потенціалом. Підприємство може розвивати інноваційну діяльність за умови достатнього інноваційного потенціалу, який необхідний для реалізації ринкових можливостей. Тому особливе місце в інноваційній діяльності підприємства посідає розвиток його інноваційного потенціалу.

Постановка цілей

Мета роботи - дослідити питання формування структури інноваційного потенціалу підприємства, проведення аналізу та узагальнення щодо визначення структури інноваційного потенціалу підприємства, виділення моделі структури інноваційного потенціалу підприємства

Виклад основного матеріалу

Розглядаючи підприємство як об'єкт управління, можна стверджувати, що воно є складною, динамічною, виробничою, соціально-економічною, технічною і організаційною системою, яка відкрита для впливу зовнішнього середовища. У процесі інноваційної діяльності підприємство реалізує послідовність етапів інноваційного циклу, який включає: генерування і відбір ідей; бізнес-аналіз; розробку, створення і випробування дослідного зразка інноваційної продукції; запуск виробництва й упровадження продукції. У процесі інноваційної діяльності підприємством поєднуються різні матеріальні, нематеріальні й трудові ресурси, між якими існують певні зв' язки.

Залежно від об'єктів управління можна виділити підсистеми управління: НДДКР, виробничими процесами, матеріально-технічними ресурсами, персоналом тощо. До таких підсистем належить й управління витратами [4].

Система підприємства, яка реалізує інноваційну діяльність, складається з [7]:

-   зовнішнього оточення, що має вхід - компоненти, які надходять у систему (сировина, матеріали, устаткування, документи, інформація тощо), вихід - інноваційна продукція, яка випускається підприємством як системою, зв' язки із зовнішнім середовищем та зворотний зв' язок;

-   внутрішньої структури - сукупності взаємозалежних компонентів, які забезпечують процес впливу суб' єкта управління на об' єкт і досягнення цілей інноваційної діяльності системи.

Враховуючи основні характеристики потенціалу підприємства, які викладені у фаховій літературі, можна сформувати структуру потенціалу підприємства, яка визначається:

-   обсягом та якістю наявних у нього ресурсів (кількістю зайнятих працівників, основними вироб­ничими і невиробничими фондами, запасами, фінансовими і нематеріальними ресурсами, інформацією, технологією);

-   можливостями керівників та інших категорій персоналу створювати певні види інноваційної продукції, тобто освітнім, кваліфікаційним та мотиваційним потенціалом;

-   можливостями менеджменту оптимально використовувати наявні ресурси підприємства (профеійною підготовкою, талантом, умінням створювати й оновлювати організаційні структури підприємства);

-   можливостями генерувати і трансформувати інформаційні ресурси для використання їх у виробничій, комерційній та управлінській діяльності;

-   інноваційними можливостями підприємства щодо оновлення техніко-технологічної бази вироб­ництва, переходу на випуск нової продукції, використання сучасних форм і методів організації та управління господарськими процесами;

 

274

- фінансовими можливостями, тобто інвестиційною привабливістю, кредитоспроможністю, забор-ованістю.

Для аналізу категорій інноваційного  потенціалу його варто розділити на чотири категорії, характеристики яких подано у табл. 1.


 

Характеристика категорій інноваційного потенціалу

У сучасних умовах розвитку підприємств сформувалися різні точки зору щодо структури інно­ваційного потенціалу. При цьому деякі дослідники ототожнюють його з науково-технічним, або ж виділяють лише поодинокі елементи, які розкривають певні особливості інноваційного потенціалу. Існують також і ширші поняття структури потенціалу підприємства, доповнені описами систем збирання, обробки і використання інформації, досвіду господарювання тощо [4] (табл. 2).

Проведений аналіз та узагальнення відомих з наукової літератури та практики підходів до визначення структури інноваційного потенціалу підприємства з урахуванням вищевикладеного, дає можливість виділити модель структури інноваційного потенціалу підприємства, схему якої показано на рисунку.

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

 

 

Ринковий потенціал

 

Інтелектуальний потенціал

Z

Кадровий потенціал

Z

Техніко-технологічний потенціал

Z

Інформаційний потенціал

z

Фінансовий потенціал

z

Мотиваційний потенціал

 

 

Комунікаційний потенціал

 

z

Науково-дослідний потенціал

 

Модель структури інноваційного потенціалу підприємства

 

 

275

Відповідно до схеми складових інноваційного потенціалу підприємства розглянемо виділені складові:

1. Ринковий потенціал. Відображає рівень відповідності можливостей підприємства зовнішнім ринковим потребам інновацій, які генеруються ринковим середовищем. За аналізом [3] переважна більшість ідей нових товарів генерується на основі потреб ринку, але ж і більшість інноваційних прорахунків спричиняється саме ринковими чинниками.

2. Інтелектуальний потенціал. Визначає можливості генерації і сприйняття ідей, задумів новацій і доведення їх до рівня нових технологій, конструкцій, організаційних і управлінських рішень. Це передбачає наявність фахівців не лише з високою фаховою підготовкою, а й здатних до продукування нових орієнтованих знань і втілення їх в інновації, які відповідають потребам ринку.

3. Кадровий потенціал. Характеризує можливості персоналу і робітників підприємства застосувати нові знання та технології, організаційні й управлінські рішення, виконати розробку і виготовити нову інноваційну продукцію. Кадрова складова забезпечується фаховою підготовкою персоналу підприємства на рівні, що відповідає сучасному розвитку науки і техніки. Ця складова значною мірою визначає систему менеджменту, її гнучкість, адаптивність [8].

4. Техніко-технологічний потенціал. Відображає здатність оперативно переорієнтовувати виробничі потужності підприємства і налагодити економічно ефективне виробництво нових продуктів, які відповідають ринковим потребам. Ця складова характеризує відповідність матеріально-технічного стану підприємства, наявність резервів чи можливості їхнього швидкого отримання, гнучкість обладнання і технологій, оперативність роботи конструкторських і технологічних служб [4].

5. Інформаційний потенціал. Відображає інформаційну забезпеченість підприємства, ступінь повноти і точності інформації, необхідної для прийняття ефективних інноваційних рішень. У складі інформаційного потенціалу можна окремо виділити інформаційно-обчислювальний потенціал, до якого належить комплекс технічних програмно-математичних, організаційно-економічних засобів і спеціальних кадрів, призначений для автоматизації процесу виконання завдань управління підприємством у різних сферах діяльності.

Інформація і здобуті через неї знання реалізуються в нових засобах праці, технологіях, професійному досвіді робітників, рівні організації виробничих одиниць, що свідчить про її тісний взаємозв'язок з іншими складовими потенціалу підприємства [8].

6. Фінансовий потенціал. Відображає відповідність фінансового стану, інвестиційної привабливості, кредитоспроможності і системи ефективного управління фінансами підприємства щодо забезпечення стійкої інноваційної діяльності на усіх етапах інноваційного циклу [4].

7. Мотиваційний потенціал. Характеризує можливість підприємства щодо приведення у відповідність і узгодження різноспрямованих інтересів суб'єктів інноваційного процесу: розробників інновацій; виробників нових товарів; інвесторів, постачальників вихідної сировини, матеріалів і комплектуючих; торгових і збутових посередників; споживачів; суспільство загалом тощо [9]. Особливо важливим є формування належної системи мотивації суб' єктів інноваційного процесу, де велику роль відіграє можливість формування спонукальних мотивів споживання і виробництва нової продукції, оскільки відсутність зацікавленості споживачів і виробників унеможливлює успіх будь-якої інноваційної продукції.

8. Комунікаційний потенціал. Характеризує наявність комунікаційних зв' язків, які відображають рівень визначеності та ефективності взаємодії підприємства з елементами зовнішнього середовища, що сприяють реалізації мети інноваційної діяльності, тобто наявність надійних зв' язків з партнерами, постачальниками ресурсів, каналами розповсюдження і збуту, споживачами інноваційної продукції.

9. Науково-дослідний потенціал. Відображає наявність створеного резерву результатів науково-дослідних робіт, достатнього для генерації нових знань, спроможності проведення досліджень з метою перевірки ідей, новацій і можливості їхнього використання у виробництві нової продукції [4].

Розглянута вище сукупність складових інноваційного потенціалу дає можливість дійти таких висновків:

-   складові інноваційного потенціалу характеризують ресурси та здатність підприємства до реалізації мети інноваційної діяльності;

-   аналіз інноваційного потенціалу за складовими надає можливість розробити процедури оцінки його достатності для розробки, виробництва і просування на ринок конкретних інновацій;

-   результати таких оцінок мають стати основою для розробки системи цілеспрямованого пошуку, аналізу, оцінки і відбору інновацій, сприятливих для підприємства у певних ринкових ситуаціях.

Аналіз визначень та думок, викладених у [6] щодо управління маркетингом у сфері формування і розвитку інноваційного потенціалу, дає підстави визначити управління розвитком потенціалу на засадах маркетингу як процес, який:

-   грунтується на принципах управління;

-   включає сукупність функцій управління;

-   формує критерії стратегічного розвитку потенціалу;

 

-   276визначає особливі критерії задоволення попиту-споживання;

-   виробляє ідеї щодо задоволення потреб у рівні розвитку інноваційного потенціалу.

Враховуючи потреби наближення принципів управління до практики управління розвитком інноваційного потенціалу, до критеріїв механізму управління, на нашу думку, доцільно зарахувати такі:

-   системний підхід в управлінні розвитком інноваційного потенціалу на засадах маркетингу, що дає можливість враховувати усі необхідні взаємозв'язки і взаємодії у структурі інноваційного потенціалу та системі управління маркетингом, а останньої - з довкіллям;

-   науковість управління, що передбачає врахування дії економічних законів і закономірностей розвитку, застосування наукових підходів до організації і функціонування сукупності елементів інноваційного потенціалу, що виявляють синергетичний ефект, та комплексу маркетингу (на основі програмно-цільового підходу), системний аналіз та моніторинг, урахування реальних вимог розвитку, використання наково-обґрунтованих прогнозів і зворотних зв'язків;

-   орієнтація управління розвитком інноваційного потенціалу на інноваційний шлях розвитку підприємства, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності шляхом інвестування новацій у нові технології і менеджмент.

Розгляд складових інноваційного потенціалу і критеріїв управління дає можливість визначити підходи до створення механізму управління на засадах маркетингу, що визначається завданнями і заходами управління з досягнення:

-   відповідності обсягів та якості ресурсів інноваційної діяльності (основними фондами, запасами, фінансовими і нематеріальними ресурсами, інформацією, технікою, технологіями), які визначені за потребою на ринку інноваційної продукції;

-   відповідності освітнього і кваліфікаційного рівня персоналу (тобто готовність до створення інноваційної продукції);

-   відповідності механізмів та інструментів управління процесами оптимальному рівню використання наявних ресурсів підприємства (пошуком новацій для удосконалення або створення нових механізмів та методів в організації діяльності);

-   ефективності маркетингу у сфері технологій пошуку й обробки інформаційних ресурсів (здатності знаходити та трансформувати інформаційні ресурси для їхнього використання у НДДКР, виробничій, комерційній та управлінській діяльностях підприємства);

-   ефективності економічних механізмів та інструментів з оновлення техніко-технологічної бази виробництва для переходу на випуск нової конкурентоспроможної продукції з використання сучасних форм і методів організації господарських процесів;

-   ефективності механізмів диверсифікації фінансів щодо залучення коштів для здійснення інноваційної діяльності (кредитоспроможністю, інвестиційною привабливістю).

Зазначимо, що успішне підприємство не тільки має поточні доходи, але й повинно у процесі діяльності забезпечити відповідний рівень і відповідність інноваційній активності усіх категорій інноваційного потенціалу. Оцінка достатності інноваційного потенціалу припускає виділення й аналіз кожної з його складових.

Висновки

У підсумку доцільно зазначити, що у процесі інноваційної діяльності підприємство реалізує чітку послідовність певних етапів інноваційного циклу. Ефективність інноваційної діяльності підприємства уздовж інноваційного циклу залежить від інноваційного потенціалу підприємства, який повинен розглядатись як система взаємопов' язаних чинників і ресурсів, які відповідають умові забезпечення постійної ефективної інноваційної діяльності підприємства.

Перспективи подальших досліджень

Подальше дослідження доцільно проводити в напрямі визначення нових складових структури інноваційного потенціалу, їх ролі у цій структурі та впливу на розвиток підприємства.

 

1. Ареф'єва О.В., Коренков О.В. Управління потенціалом розвитку підприємства: монографія. - К.: ГРОТ, 2004. 2. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент: учеб. пособ. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. 3. Гречан А.П. Інноваційний підхід до формування стратегії підприємства // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - №3. - К.: КНУТД, 2003. - С. 106-109. 4. Єрмошенко М.М. Актуальні проблеми економіки // науково-економічний журнал. - 2006. - №4 (58). - С. 135-142. 5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми концепції, методи: навч. посіб. - Суми: Університетська книга, 2003. 6. Рєпіна І. М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. - 1998. - №12. - С. 271-276. 7. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. - М.: Интел-Синтез, 2000. 8. Федонін

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Фарат, Р Р Русин-гриник - Формування структури інноваційного потенціалу підприємства та особливості управління його розвитком