Ю М Гусєва - Формування фінансових результатів діяльності молокопереробних підприємств київської області - страница 1

Страницы:
1  2 

Ю.М. ГУСЄВА,

аспірант, Національний університет харчових технологій АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Формування фінансових результатів молокопереробних підприємств Київської області розглянуто з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів впливу за період 2005 - 2009 рр. Досліджено основні причини збитковості регіональних виробників молочної продукції та конкретні шляхи їх подолання.

Формирование финансовых результатов молокоперерабатывающих предприятий Киевской области рассмотрено с учетом внешних и внутренних факторов влияния за период 2005 - 2009 гг. Исследованы основные причины убыточности региональных производителей молочной продукции и конкретные пути выходи из них.

The financial results' formation of milk processing enterprises in Kiev region is considered account external and internal factors of influence for period 2005 - 2009 years. The basic causes to unprofitable of regions' producers of milk products and specific ways to their removal are probed.

Постановка проблеми. Вітчизняний ринок молока і молочної продукції є достатньо специфічним з огляду на соціальну значимість молокопродуктів та масовий попит на них, сезонність виробництва сировини, високий рівень державного втручання, що виявляється, зокрема, у регламентації фіто-санітарних вимог, граничного рівня торговельних надбавок до оптових цін виробників, тарифних квот, дотацій сільськогосподарським підприємствам і механізму компенсації податку на додану вартість тощо. За таких умов динаміка прибутку українських молочних компаній є непередбачуваною і хаотичною.

За період 2005 - 2009 рр. формування фінансових результатів діяльності виробників молочної продукції в Україні відбувалось під впливом несприятливих кон'юнктурних змін на світових ринках молока. До того ж, процес формування прибутків (збитків) молокопереробного сектору обумовлений національною специфікою агропромислового виробництва, що в розрізі регіонів, зокрема, на прикладі Київського, також має ряд індивідуальних особливостей.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Сучасні тенденції функціонування молочної галузі на рівні країни та в світовому просторі достатньо ґрунтовно висвітлені в наукових працях вітчизняних авторів, як то Бойко В.І, Ільчука М.М., Мостенської Т.Л., Саблука П.Т., Шкільова О.В., Шубравської О.В. та інших. Однак

 

© Ю.М. Гусєва, 2011регіональний аспект молокопереробного виробництва і, тим більше, питання його прибутковості все ще залишає багато питань для дослідження.

Метою статті є діагностика формування фінансових результатів діяльності молокопереробних підприємств Київської області за останні п'ять років. При цьому визначення абсолютної та відносної прибутковості (збитковості) молочного бізнесу в регіоні має супроводжуватись ідентифікацією проблем та перспектив його розвитку.

Викладення основного матеріалу. Продовж 2005 - 2009 рр. у зовнішньому середовищі України відбувся ряд подій, які негативно вплинули на прибутковість виробників молокопродуктів, зокрема:

1)        встановлення Російською Федерацією ембарго на ввіз української м'ясо-молочної продукції з 20 січня 2006 року. Експортна монозалежність вітчизняного сиру і масла від російських потреб обумовили різке падіння їх експорту, а отже, і обсягів виробництва. У результаті збитки лише молочної галузі країни за оцінками Української аграрної конфедерації становили 300 - 360 млн. дол. [1, С. 85]. Наступні обмеження з боку Росії, як то заборона на експорт сухого молока і тимчасове скорочення кількості українських імпортерів сиру на її територію з 20 серпня 2008 року, на думку експертів [2], не вплинули як на масштаби виробництва цих видів молочної продукції, так і на фінансові результати самих виробників. По-перше, більша частина сухого молока вітчизняного походження спрямовується на внутрішнє споживання, а його експорт є достатньо диверсифікованим. По-друге, з часів введення першого тимчасового обмеження перелік українських підприємств, які отримують дозвіл на ввіз сиру в Росію, залишається практично незмінним;

2)        світова фінансова криза, що розпочалась в останньому кварталі 2008 року, суттєво підірвала репродуктивні можливості національної економіки, у тому числі молокопереробного комплексу, та здатність виробників до отримання позитивних фінансових результатів. Загальним наслідком кризи практично для всіх молокопереробних підприємств стало формування стійких тенденцій до неплатоспроможності і банкрутство значної їх кількості, особливо з числа дрібних та середніх, або, як мінімум, збитковість бізнесу. Особливо великих збитків зазнали ті оператори молочного ринку, які провадили експортно-імпортні операції, або частково покривали господарську діяльність за рахунок банківських кредитів в іноземній валюті, через формування від'ємних курсових різниць;

посилення залежності внутрішніх цін на вітчизняному ринку молока і молочних продуктів від світових цінових тенденцій. Зазначимо, що характерною особливістю молочної промисловості є сезонний характер виробництва сировини, а отже, значні коливання обсягів виготовлення й середніх цін реалізації молока продовжроку (максимальні закупівельні ціни встановлюються у зимовий період, коли відчувається брак сировини при одночасному підвищенні попиту на молочні продукти з боку населення) і, як наслідок, - динамічний розмах коливань величини фінансових результатів діяльності. Однак останнім часом внутрішні ціни підпадають під все більший вплив світового ціноутворення, оскільки звуження власної сировинної бази держава вимушена компенсувати за рахунок імпорту вже готової молочної продукції. Так, різке підвищення цін на сухе молоко і масло на міжнародних ринках, зокрема, в Європі, восени 2009 року - взимку 2010 року спричинило практично подвійне зростання закупівельних цін на молоко сільськогосподарських підприємств по всіх регіонах України. Високі ціни на молочну сировину при одночасно високому рівні державного втручання в процес ціноутворення у сфері молочного виробництва створили для багатьох українських молокопереробних підприємств ситуацію, коли суттєво скоротився проміжок між собівартістю та оптовими цінами реалізації готових виробів, а отже, і розмір їх прибутків.

Зазначені вище факти негативно вплинули на динаміку формування фінансових результатів діяльності підприємств-виробників молочної продукції та морозива Київської області в 2005 - 2009 рр., що видно з даних табл. 1.

Основа формування усіх видів прибутку молокопереробних підприємств -валовий доход (виручка) від реалізації продукції - підвищилась за період у 2,77 разів. При цьому в абсолютному вимірі виручка зростала щорічно, а у відносному - тільки в 2005 - 2007 рр. Схожі тенденції спостерігаємо і в динаміці непрямих податків та інших вирахувань з доходу, а відповідно - і чистого доходу від реалізації. Мінімальний темп приросту як валової, так і чистої виручки підприємств-виробників молочної продукції області припадає на період 2008 - 2009 рр., що збігається із загальнонаціональною фінансовою кризою в державі та світі. Нестабільність у формуванні валової виручки створює несприятливу базу для негативних коливань основних видів фінансових результатів.

Сума інших операційних доходів змінювалась хаотично: в 2005 р. та 2008 р., порівняно з попередніми роками, зафіксовано темп приросту (в 2008 р. був найбільшим - практично вчетверо), а в проміжні періоди, навпаки, - темп убутку, причому максимальний - наприкінець досліджуваного періоду.

На противагу операційним доходам величина операційних витрат в абсолютному вимірі зростала стабільно, за винятком 2009 року. При цьому відбувся загальний приріст витрат операційної діяльності молокопереробних підприємств у 2,6 разів, хоча починаючи з 2007 року він щорічно зменшувався.

Таблиця 1

Формування фінансових результатів діяльності підприємств-виробників молочної продукції та морозива в Київській

до оподаткування____________________________________________________________________________

Надзвичайні витрати___________ 277,8________ 8,5_________ 61,6_________ 0___________ 1___________ 1______________________________ -276,8________ 0__________ 0,4

Податок на прибуток___________ 3353,5        5575,4       20609,6      21371,2       8844,5       -12526,7        5491        41,4__________________________ 263,7

Сума витрат_________________ 1302342,8    1918312,1    2774193,5   3847129,6   3417488,5    -429641,1    2115145,7    88,8______________ 262,4

*Складено за даними Головного управління статистики в Київській області за відповідні звітні періоди [3]

**Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду діяльності в 2008 році

***Без м. Києва

Чистий прибуток (збиток) І   -71806,7   | -121920,5 | -183939,6 | -418809,8 | -218421,2 | 200388,6 | -146614,5 | 52,2                                                                                                                                                                         | 304,2

Однією з основних причин зростання величини операційних витрат виробників молочної продукції продовж періоду є ряд логістичних проблем в їх діяльності. За оцінками експертів [4, С. 128], у продовольчих галузях витрати на логістику у складі собівартості коливаються в межах 5 - 40%.

Оскільки сума операційних витрат продовж 2005 - 2009 рр. перевищує загальний розмір чистої виручки і операційних доходів, фінансовий результат від операційної діяльності був негативним. Позитивні зрушення, пов'язані зі зменшенням розміру операційного збитку, відбулись тільки в 2007 р. та 2009 р., а максимальна величина збитку від операційної діяльності зафіксована в 2008 році.

Збитковість операційної діяльності підприємств молочної промисловості Київщини розцінюється вкрай негативно, оскільки свідчить про тривалу нестачу власних джерел фінансування саме за рахунок прибутку, отриманого від провадження основного виду діяльності - реалізації молочної продукції та морозива.

В розрізі іншої звичайної діяльності підприємств, пов'язаної з фінансово-інвестиційними операціями, витрат здійснено значно більше, ніж отримано доходів. Щорічне зростання інших звичайних витрат (за винятком 2009 р.), з одного боку, свідчить про інвестиційну спрямованість молокопереробних підприємств, розраховану на перспективу, та поглиблення диверсифікації основного виду бізнесу, а з іншого - про відсутність збалансованості між доходами та витратами від іншої звичайної діяльності як додаткового напрямку одержання прибутку.

Від'ємне сальдо інших звичайних доходів та витрат продовж аналізованого періоду, як свідчать дані табл. 1, негативно вплинуло на формування фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування, а сальдо надзвичайних доходів та витрат (від'ємне в 2005 р. та 2007 р.), з огляду на його незначний розмір, впливу практично не мали. Таким чином, за 2005 - 2009 рр. підприємства молочної промисловості Київської області стабільно отримували збиток від звичайної діяльності до оподаткування, розмір якого збільшився втричі.

Як наслідок, кінцевий фінансовий результат підприємств-виробників молочної продукції, отриманий після сплати податку на прибуток, за п'ять років мав форму збитку, абсолютна динаміка якого була спадною тільки в 2008 - 2009 рр. (практично вдвічі).

Довготривалий характер збитковості негативно впливає на фінансовий стан виробників молочної продукції. Оскільки саме чистий прибуток є основним інтенсивним джерелом фінансування діяльності будь-якої господарської одиниці, можна зробити висновок,  що власні фінансові можливості молокопереробнихпідприємств області мають стійку тенденцію до звуження. Однак зауважимо, що реальна ситуація прибутковості (збитковості) галузі може бути більш оптимістичною, адже високий рівень оподаткування прибутку спонукає деяких операторів до цілеспрямованого заниження розміру отриманих прибутків.

Незважаючи на сучасні тенденції до нарощення промисловими підприємствами масштабів виробництва споживчих товарів, у тому числі молочних, рентабельність виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів в області знижується чи не щорічно. Відносна прибутковість молочної промисловості при цьому погіршується значно швидшими темпами (рис. 1).

'F о о ш о

I­S

ю

6,0 4,0 £ 2,0

0,0

а.

Л X

о ш а.

-2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0

-12,0 -14,0 -16,0

Рентабельність (збитковість) реалізованої молочної продукції

Рентабельність (збитковість) операційних витрат з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

—х - Рентабельність (збитковість) операційної діяльності з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

ж  Рентабельність (збитковість) реалізованих харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

 

 

*Розраховано за даними Головного управління статистики у Київській області за відповідні звітні періоди [3]

 

Рис. 1. Динаміка рентабельності (збитковості) виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, у тому числі молочної продукції,

в Київській області, %

Як свідчать дані рис. 1, рентабельність виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Київській області змінювалась нестабільно: позитивних результатів досягнуто в 2006 р., коли всі розглянуті показники перевищили нульову позначку. З початком кризового періоду в державі простежується збитковість харчового виробництва (збитковість операційних витрат -2,7%, збитковість операційної діяльності - 2,5%, збитковість реалізованої продукції -7,9%). Найгірші зміни відбулись щодо рентабельності реалізації харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, оскільки прибутковість за цим показником зафіксована тільки в 2006 р. (1,8%), а в інших періодах - збитковість.

Негативний тренд фінансових результатів діяльності молокопереробних підприємств підтверджується динамікою показників збитковості. Так, в 2009 р. збитковість операційних витрат з виробництва молочної продукції знаходилась на рівні 3,3%, операційної діяльності - 3,6%, а реалізації молочних продуктів - 7,2%. І якщо за першими двома показниками простежується певне зниження, порівняно з 2005 р., то за останнім, навпаки, - підвищення. При цьому збитковість реалізованої молочної продукції по відношенню до 2008 року скоротилась вдвічі, досягнувши позначки 7,2% в 2009 р.

Таким чином, як провідна складова харчової промисловості молочна галузь, а точніше - її збитковість, негативно впливає на ефективність функціонування промислового комплексу Київщини в цілому. За період 2005 - 2009 рр. зміни в показниках рентабельності (збитковості), представлені на рис. 1, свідчать про зниження якості управління операційною діяльністю молокопереробних підприємств, у тому числі операційними витратами, а також про збитковість реалізаційних процесів.

Збитковість діяльності підприємств-виробників в регіоні можна пояснити рядом причин:

          оскільки на території Київської області знаходяться декілька крупних компаній молочної промисловості, вони намагаються повністю підпорядкувати сировинну базу місцевих районів і сусідніх регіонів, використовуючи при цьому, на думку деяких експертів [5], інструменти недобросовісної конкуренції. Подібна ситуація призводить до того, що локальні молокозаводи на фоні загальнонаціонального скорочення поголів'я корів ще більше відчувають брак сировини і вимушені згортати виробничі потужності;

          більшість невеликих підприємств області неспроможні придбавати сировину   у   фермерських   господарствах   за   високими   відпускними цінами.

Використовуючи для виробництва молоко населення (другого ґатунку та неґатункове), вони вимушені здійснювати розрахунки по факту, а подальша реалізація молочної продукції через систему ретейлу передбачає оплату з відстрочкою платежу. Таким чином, виникає постійна нестача оборотних коштів, яку можна покрити тільки за рахунок банківського кредиту. Оскільки в умовах фінансової кризи кредитування для багатьох, навіть крупних підприємств, є недоступним джерелом фінансування, виробники працюють на межі рентабельності;

• для виробництва молочної продукції високої якості із молока другого ґатунку та неґатункового молока підприємства вимушені провадити додаткові технологічні операції, що призводить до невиправданого витрачання енергетичних і трудових затрат. Внаслідок цього й з урахуванням щорічного зростання цін на молочну сировину та енергоносії собівартість молочної продукції постійно зростає, а встановлений в області граничний рівень торговельної надбавки (не більше 15% без урахування вартості міжнародного транспортування) залишається стабільним. У такий спосіб і відбувається формування збитковості виробництва вже на початкових його етапах.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ю М Гусєва - Проблеми управління сировинними і товарними потоками на молочних підприємствах україни

Ю М Гусєва - Еволюція концепції стратегічного управління

Ю М Гусєва - Економічна сутність прибутку підприємства і його роль у ринкових умовах господарювання

Ю М Гусєва - Проблеми стратегічного управління вітчизнянимипідприємствами

Ю М Гусєва - Ризики для молочної промисловості внаслідок вступуукраїни до сот та шляхи їх мінімізації