О В Трофімова - Фразеологічні одиниці на позначення негативної емоційної дії - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 811.133

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ЕМОЦІЙНОЇ ДІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

О.В. Трофімова,

Донецький національний університет, м. Донецьк

У статті представлені результати дослідження фразеологічних одиниць (ФО), які позначають негативну емоційну дію в англійській та українській мовах. Виявлено різні моделі негативної емоційної дії, які об'єктивуються ФО. Наводяться результати семантичного і структурного аналізу, які свідчать про універсальність та розкривають специфічні риси вербалізації негативних емоцій в різних мовних системах і культурах.

Ключові слова: фразеологічні одиниці, негативні емоційні дії, вербалізація негативних емоцій.

1. Вступ

Пропонована стаття містить результати дослідження семантики і структури фразеологічних одиниць (далі ФО), що вербалізують уявлення, пов'язані з негативною емоційною дією в англійській і українській мовах, наприклад, англ. speak daggers 'говорити зі злістю, з ворожістю, кидати гнівні слова', hide one's (diminished) head 'приховувати свою неславу, ганьбу, своє приниження; ховатися від сорому', укр. блимнути очима (оком) 'глянути на кого-небудь, виражаючи докір, злість, гнів і т.ін. посилати сто сот чортів на спину 'проклинати кого-, що-небудь'. Відповідно до теорії В.І. Шаховського, мовні одиниці, що об'єктивують емоції, можуть називати, описувати та виражати їх [1]. Згідно з концепцією В.І. Шаховського, під позначенням негативної емоційної дії розуміємо різні способи - номінацію, дескрипцію, вираження зазначеної ділянки дійсності засобами фразеології.

Емоційно-почуттєва сфера особистості є однією з ключових у розмаїтті життєвої діяльності людини. Проблеми емоцій людини та механізми їх мовного відбиття становляться особливо актуальними в межах антропоцентричної парадигми сучасних лінгвістичних досліджень, у фокусі яких знаходиться людина. Психологічна наука накопичила багатий матеріал, що дозволяє глибше й грунтовніше зрозуміти природу емоцій. В результаті численних досліджень розроблені дефініції емоцій, сформульовані типові риси емоцій взагалі та характерні властивості конкретних емоцій, встановлені механізми виникнення і функціонування емоцій, надані їх класифікації за різними критеріями [2; 3; 4; 5; 6 та ін.].

В сучасній лінгвістиці активно розгортаються дослідження емотивної лексики як позитивного, так і негативного спектру, на матеріалі української, англійської, німецької, новогрецької та ін. мов [7; 8; 9; 10; 11; 12 та ін.]. У праці О.Л. Бєссонової емоції постають як одна з основних систем людини, яка утворює один з найбільш значущих концептів в структурі оцінного тезауруса англійської мови [13]. У фразеологічній науці вивчаються окремі групи емотивних ФО: емотивна фразеологія мови [14], ФО сфери психоемоційного стану людини [15], фразеосемантичне поле «радість і горе» [16], оцінні ФО як засіб вербалізації концепту «емоційна особа» [17]. Розглянуто емотивний компонент значення ФО та встановлені механізми створення емотивності ФО [18]. Незважаючи на значну кількість праць, присвячених вивченню різних аспектів емотивної лексики, фразеологічна репрезентація шару негативних емоцій ще не була предметом спеціального вивчення, чим визначається актуальність цього дослідження. Важливо наголосити на порівняльному характері дослідження ФО, які передають негативні емоції, що дозволяє виявити універсальність відбиття емоційних переживань людини у зіставлюваних мовах, а також встановити специфічні риси в репрезентації негативних емоцій у системі фразеології, які вказують на національні особливості сприйняття дійсності мовними колективами.

Негативні емоції мають різні зовнішні та внутрішні форми виявлення, зокрема -фізіологічні зміни, мімічна та жестикуляційна діяльність, голосові реакції, особливості поведінки тощо. Розмаїття відчуттів та переживань втілюються у мовних засобах, якими людина прагне передати власний внутрішній стан. Об'єкт дослідження - репрезентація фразеологічними засобами однієї з форм виявів негативних емоцій особистості - негативної емоційної дії. Такі ФО у своєму значенні передають емоційну поведінку людини в стані переживання негативних емоцій. Предмет дослідження - структурні та семантичні особливості ФО, які представляють негативну емоційну дію в англійській та українській мовах. Основною метою статті є встановлення спільних і відмінних рис у структурі і семантиці англійських і українських ФО, які передають негативну емоційну дію. Матеріал дослідження склали 349 фразеологічні одиниці, (80 - в англійській мові, 269 - в українській мові), що дібрані методом суцільної вибірки із тлумачних фразеологічних словників англійської та української мов. Критерієм вибірки слугувала наявність у значенні ФО архісеми «негативна емоційна дія».

Проблема диференціації та класифікації емоцій - одна з найбільш дискусійних в психології. В.І. Шаховський вказує на те, що психологи нараховують більш ніж 500 різних емоцій людини [1]. У психології емоції традиційно поділяються на позитивні та негативні. Як основа для встановлення набору негативних емоцій була використана класифікація базових емоцій К. Ізарда. Базові емоції слугують як первинні емоції, від яких походить величезна гама відтінків переживань, з якими ми зустрічаємося в житті. За думкою вченого, до негативних базових емоцій відносяться гнів, страх, відраза, горе, презирство, подив [4]. Вивчення емпіричного матеріалу дозволило доповнити вихідний список негативних емоцій іншими номенами. Таким чином, у фокусі дослідження знаходяться такі негативні емоції: гнів, страх, відраза, горе, презирство, подив, хандра, сум, нудьга, незадоволення, роздратованість, занепокоєння, тривога, хвилювання, паніка, туга, страждання, відчай, переляк, заздрість, огида, злість, лють, шаленість, скаженість, розгубленість, розчарування, образа, приниження, ворожість, ніяковість, сором.

2. Фразеологічні одиниці, які позначають негативну емоційну дію в англійській мові


Кількість англійських ФО, які характеризують діяльність людини, охопленої негативною емоцією, складає 80 одиниць, наприклад, look murder at smb 'гнівно дивитися на когось', moan and groan 'стогнати й охати'. Семантична класифікація досліджуваних ФО базується на диференціації негативних емоційних дій. Проведене дослідження дозволило виокремити п'ять підгруп ФО, які відображають різні форми вияву негативної емоційної дії (див. таблицю 1).

Як видно з таблиці 1, досліджувані ФО передають різні види дій. Підгрупа «фізична дія» є найбільш продуктивною у кількісному плані (41,25%): cry one's eyes (heart) out 'сплакати очі, гірко ридати, проплакати своє горе', bite one's lip 'закусити губу, кусати губи (про людину, яка стримує хвилювання, гнів, досаду, сміх тощо)', wring one's hands 'заламувати руки (у відчаї тощо)'. В підгрупу «вербальна дія» (36,25%) ввійшли ФО, які фіксують вербальну поведінку особи, що переживає негативний емоційний стан. ФО підгрупи відбивають у своєму значенні різні види вербальної дії - лаяти, критикувати, проклинати, насміхатися, грубити, огризатися, скаржитися, докоряти, засуджувати, наприклад, tear smb off a strip 'дуже лаяти, розпікати, критикувати (когось, щось)', speak daggers 'говорити зі злостю, з ворожістю, казати гнівні слова', cry shame on (upon) smb / smth 'соромити, ганьбити, рішуче осуджувати когось / щось'. ФО підгрупи «поведінка» складають 11,25% одиниць типу drown one's sorrows (troubles) 'заливати горе (вином)', hide one's (diminished) head 'приховувати свою неславу, ганьбу, своє приниження; ховатися від сорому'. Підгрупи «зорова дія» і «ментальна дія» ілюзорні (6,25% і 5% відповідно).

За типом емотивності серед досліджуваних ФО зафіксовані одиниці номінативного та дескриптивного типів. Дескриптивний тип емотивності представлений ФО, які віддзеркалюють негативні емоції у вербальній, мімічній, руховій поведінці людини, наприклад, stand as if turned to stone 'неначе скам'яніти, завмерти', moan and groan 'стогнати й охати', curl one's lip 'презирливо кривити рота'.

Аналіз матеріалу дослідження свідчить про те, що значення окремих ФО містить не тільки архісему «негативна емоційна дія». Актуалізуються конкретні семантичні ознаки, що указують на:

-  «ступінь» дії, наприклад, «інтенсивність» дії: beat your breast 'бити себе в груди' - make a great show of sorrow or regret ('сильно виставляти напоказ смуток або жаль') [19, 37];

-  «початок» дії, наприклад, turn on the waterworks 'проливати сльози' - to start crying in order to get what you want ('починати плакати з метою отримати те, що хочеш') [20, 439];

-  «тривалість» дії, наприклад, cry one's eyes (heart) out 'проплакати очі' - to cry a lot and for a long time ('багато та довго плакати') [20, 88].

Аналіз мовного матеріалу з точки зору структури ФО показує, що переважна кількість ФО (89%) є дієслівними, п'ять ФО - субстантивними (6%). Три ФО (4%) репрезентовані іншими типами структур, до яких відносяться ад'єктивні та адвербіальні одиниці. В ході аналізу було виявлено лише одну предикативну одиницю (1%). Продуктивними структурними типами досліджуваних ФО є V + N (наприклад, vent your spleen 'зганяти злість на комусь', play the woman 'плакати; боятися; вести себе, як не лічить чоловікові'), V + Prep + N (наприклад, jump out of one's skin 'здригнутися, підскочити (від переляку, несподіванки тощо)'), V + N + Prep + N (наприклад, give vent to (one's feelings, anger, grief, impatience, indignation, threats, etc.) 'дати волю почуттям, гніву, горю, нетерпінню, обуренню, загрозам тощо').

Фактичний матеріал дозволяє виділити активні компоненти у складі аналізованих одиниць. Встановлено, що найбільш продуктивними компонентами є соматизми: eye, heart, hand, tongue, voice, mind, lip, head, thumb, shoulder та інші, наприклад, tear one's hair (out) 'рвати на собі волосся', cry on smb's shoulder 'плакатися'. Серед інших компонентів виявлені такі: а) назви емоцій: vent your spleen 'зганяти злість на комусь' pour out the vials ofone's wrath on smb 'помститися, вилити свій гнів, відплатити';

б)         дієслова, що позначають вербальну дію: curse one's stars 'клясти, проклинати свою
вдачу, долю',
speak daggers 'говорити зі злістю, з ворожістю, кидати гнівні слова';

в)         дієслова, що позначають деструктивну фізичну дію: twist one's fingers 'ламати
пальці (від хвилювання, горя, тощо)'; г) анімалізми, які експліцитно або імпліцитно
відображають реалії світу фауни:
like a scalded cat 'нестямно, несамовито', turn tail

'тікати через почуття переляку', show one's teeth 'показувати зуби, загрожувати, огризатися; проявляти неприязнь, ворожість'; д) лексеми, які позначають процес або результат плачу: cry on one's shoulder 'плакатися', mingle tears 'плакати разом (з кимсь)'.

У ході аналізу стилістичних особливостей ФО, що аналізуються, виявлено, що 12 ФО (15%) групи, що описується, мають словникові позначки: розм., infml. (cry (shout, yell) blue murder 'кричати ґвалт, репетувати не своїм голосом'), жарг. (come the acid 'поводитися задерикувато, шпигати'), заст. (bite one's (the) thumb at smb 'скрутити дулю комусь (як знак презирства)'), жарт. (have a bone in one's (the) throat 'не могти сказати ні слова'), амер. (give someone the hairyeyeball 'дивитися на когось з осудженням або злістю').

3. Фразеологічні одиниці, які позначають негативну емоційну дію в українській мові


В українській мові ФО, що позначають негативну емоційну дію, налічують 269 одиниць, наприклад, метати громи і (та) блискавки 'гнівно, роздратовано говорити про кого- що-небудь, лаяти когось', обливати / облити свою душу слізьми 'багато, часто плакати, страждати'. Як і в англійській мові, виокремлено п'ять підгруп ФО, які відображають різні форми вияву негативної емоційної дії (див. таблицю 2).

Як свідчать дані таблиці 2, аналізовані ФО позначають різні моделі поведінки людини, охопленої негативними емоціями. Склад досліджуваного корпусу ФО має свої особливості в англійській і українській мовах. На відміну від англійської мови, у кількісному відношенні переважають ФО підгрупи «вербальна дія» (31%), які передають різні її прояви: говорити емоційно, критикувати, лаяти, проклинати, насміхатися, дорікати, наприклад, тикати (штрикати, показувати, вказувати) пальцем (пальцями) 'негативно висловлюватись про кого-небудь, відкрито осуджувати когось', протирати / протерти з пісочком 'суворо критикувати, лаяти кого-небудь', брати / взяти на бас 'насміхатися, глузувати з кого-небудь'. Ряд ФО позначають такий стан людини, коли вона втрачає здатність говорити під впливом емоцій: утрачати / утратити (загубити) мову 'на якийсь час позбуватися здатності говорити, німіти від сильного хвилювання, розгубленості і т.ін.'. Друге місце закількісними показниками посідають ФО підгрупи «фізична дія» (29%), наприклад, витерти ворсу 'побити, жорстоко покарати когось', всипати по перше (по шосте) число 'суворо покарати, провчити кого-небудь'. Універсальним виразним рухом, який свідчить про наявність певного процесу в психіці, є плач, наприклад, реготати на пупа 'плакати', квасити губи 'виявляючи незадоволення, прикрість, смуток, починати плакати'. Зіставлення мов показує, що хоча за продуктивністю позиції підгруп «поведінка», «зорова дія» співпадають, їх кількісне наповнення відрізняється. ФО підгрупи «поведінка» в українській мові складають 21% (на відміну від англійської мови - 11,25%), наприклад, варити (виварювати) / виварити водуз кого, рідко кому 'знущатися з кого-небудь, показуючи свої примхи, вередуючи перед ким-небудь чи прискіпуючись до когось'. В підгрупу «зорова дія» в українській мові ввійшли 14% одиниць (в англійській мові - 6,25%): неситим оком з сл. дивитися, поглядати і т.ін. 'заздрісно, жадібно, невдоволено і т.ін.', світити (засвітити) очима (оком, білками) на кого, до кого і без додатка 'виявляти поглядом якесь почуття (перев. гніву, роздратування, радості і т.ін.)'. Як і в англійській мові, на останній позиції у кількісному відношенні ФО підгрупи «ментальна дія» (5%): думка б'ється у голові в кого, рідко кому 'хто-небудь напружено, в тривозі думає над чимось', дякувати своєму дурному розумові зневажл. 'нарікати на самого себе, спокутуючи якусь власну провину'.

Як і в англійській мові, за типом емотивності українські ФО являють собою номінативні та дескриптивні одиниці, що свідчить про універсальний характер уявлень носіїв двох мов. Аналіз матеріалу дослідження свідчить про те, що значення окремих ФО містить не тільки архісему «негативна емоційна дія». В ньому також актуалізуються конкретні семантичні ознаки, що указують на:

а)    характер негативної емоційної дії:

-          «тривалість»: тримати під вогнем 'постійно критикувати кого-, що-небудь';

-          «раптовість»: свінути (свірконути) очима 'раптово глянути на кого-небудь, виявляючи поглядом певне почуття (радість, гнів і т.ін.)';

-          «усвідомлений вияв» дії: ударитися (полізти) в амбіцію 'підкреслено виявляти образу, незадоволення внаслідок враженого самолюбства';

б)    ступінь виявлення дії:

-          «інтенсивність»: вергати (кидати) громи 'дуже гніватися, сердитися на кого-небудь, лаяти когось; бурхливо виявляти своє незадоволення, роздратування';

-          «зменшення» ступеню інтенсивності: скріпити серце 'затамувати почуття гіркоти, незадоволення; стримати гнів, обурення тощо';

в)    «початок» дії: ударитися в сльози 'заплакати'.

У порівнянні з англійською мовою, українська мова демонструє більший набір додаткових семантичних ознак завдяки наявності таких ознак, як «раптовість», «усвідомлений вияв» дії, «зменшення» ступеню інтенсивності дії.

Щодо структурних особливостей досліджуваних ФО, кількісний аналіз матеріалу демонструє універсальну для мов набору тенденцію до кількісної переваги ФО, побудованих за схемою словосполучення над ФО типу речення: 90% і 10% відповідно. ФО зі структурою словосполучення охоплюють дієслівні, субстантивні, ад'єктивні, адвербіальні утворення, серед яких, як і в англійській мові, найбільш кількісно представленими є дієслівні ФО (80%). Частотні структури, за якими утворюються дієслівні ФО: Дієсл. + Імен. (або її варіант Імен. + Дієсл., специфічний тільки для української мови, що пояснюється вільним порядком слів в українській мові), наприклад, розкривати / розкрити рот (рота) 'лаяти кого-небудь, кричати на когось', химороду химородити 'виявляти незадоволення, вередувати', Дієсл. + Прийм. + Імен., наприклад, топтати / затоптати в болото (в грязь, в грязі, в багно) 'принижувати чию-небудь гідність, знеславлювати когось, ганьбити', брати / взяти в штики 'вороже, неприязно реагувати на кого-, що-небудь, чинити опір   комусь,   чомусь'.   На   відміну   від   англійської   мови,   тип структури

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Трофімова - Фразеологічні одиниці на позначення негативної емоційної дії