А В Сішгаївська, О М Мосейчук - Функціональні характеристики однослівних ідіом - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 811.111'373.7 + 811.111 - 116.3

А.В. Сішгаївська,

кандидат філологічних наук, професор;

О.М. Мосейчук,

викладач

(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОСЛІВНИХ ІДІОМ

Статтю присвячено дослідженню функціональних характеристик однослівних ідіом в англомовному публіцистичному дискурсі. Виокремлено та проілюстровано такі функції однослівних ідіом як експресивна, ідентифікуюча, характеризуюча, мнемотехнічна, зображувальна, евфемістична, пейоративна, криптолалічна, гумористична, емотивно-оцінювальна, моделююча, когнітивна, компресивна, етнокультурна та кумулятивна.

На сучасному етапі розвитку лінгвістики актуальності набувають дослідження прагматики мовних одиниць у сфері міжособистісної комунікації. В умовах загальної тенденції до мовної економії, однослівні ідіоми (ОІ) є одним з найефективніших засобів регуляції поведінки людей. Широкі можливості публіцистичного дискурсу (ПД) зумовлюють активне використання ОІ як реалізацію певних дискурсивних стратегій.

Оскільки причини існування ОІ та їх призначення знаходяться у тісному зв'язку, функції ОІ розглядаються в нерозривній єдності з причинами їх виникнення. Це, у свою чергу, формує мету нашого дослідження як детальне вивчення функціональних характеристик ОІ на матеріалі сучасного англомовного ПД.

У науковій літературі зазначається, що ідіоматиці властиві такі функції як експресивна, ідентифікуюча, характеризуюча, мнемотехнічна, зображувальна, евфемістична, пейоративна, криптолалічна, гумористична, емотивно-оцінювальна, моделююча, когнітивна, етнокультурна, кумулятивна тощо [1: 178-181].

Оскільки експресивність є категоріальною ознакою всіх ідіом, експресивна функція є провідною і необхідною умовою їх існування. Функціонуючи як експресивна одиниця, ОІ одночасно виконує номінативну функцію, але поруч з експресивною вона є другорядною, адже всі ОІ є прагматично навантаженими. Експресивність пов'язана з розумінням мови як засобу впливу на мовну особистість, її поведінку та внутрішню духовну діяльність. У рамках експресивної функції можна виокремити емотивно-оцінну, що відображає позитивне або негативне ставлення суб'єкту дискурсу до об'єкту повідомлення, наприклад: ... the complaints of thousands of would-be business innovators given the bum's rush by such professional skinflints reached a crescendo [2: 1/08/2007]; "It made sense in theory, but it turned out the kids would just rush through their work in a slapdash way, to get to the electronics," their mother, Amy Sherman, said [3: 25/11/2007]. Boris Yeltsin was a great politician but a lousy statesman - so runs the stock analysis of the man who became Russia's first democratically elected president in 1,000 years [4: 24/04/2007]; But what it has to do with Monteverdi's razor-sharp satire on the triumph of lust over virtue in Nero's court is beyond my feeble comprehension [5: 22/10/2007]; Bernie is a multidimensional character who is street-smart, emotional, fearless, picks up complex organizational issues quickly, and is also a risk-taker [3: 10/11/2007]. Перші три ОІ skinflint (скнара), slapdash (халтурний, зроблений абияк), lousy (поганий, паршивий) відображають негативну оцінку об' єкту або його якості суб' єктом дискурсу, тобто визначають ставлення мовця як несхвальне. Інші дві ОІ razor-sharp (дотепний, влучний) та street-smart (досвідчений, що має життєвий досвід) свідчать про позитивну оцінку та схвалення вищевказаних якостей мовним колективом взагалі й конкретним мовцем зокрема.

Залежно від контекстуального оточення, оцінка ОІ може змінювати свою полярну приналежність або втрачати зазвичай притаманну їй категоричність. Наприклад, ОІ nosey (такий, що втручається не у свої справи, надокучливий, надмірно допитливий) визначається у словнику [6] як always wanting to find out things that do not concern you, especially other people's private affairs, тобто чітко відображає негативне ставлення мовця до позначуваного. Відповідно, негативна оцінка цієї якості знаходить відображення у ПД: She claimed Mrs Window was extremely nosey and was always nit picking. She tried to hide her face from photographers when she left court [7: 7/11/2007/]. One option could be to have a quiet word with someone close - her mum or sister for example - if you know them well enough, but do exercise caution so that you only appear concerned and not nosey [7: 13/11/2001].

У наступних прикладах реалізації ОІ nosey у ПД негативна категоричність помітно втрачається, оскільки автор висловлювання, відповідно до інтенцій, актуалізує сему "допитливий, жадібний до знань", залишаючи осторонь семи "надокучливість" та "втручання у приватне життя". Дві останні семи нікуди не зникають, а лише набувають статусу другорядних, внаслідок чого полярність оцінки якщо не змінюється на протилежну, то значно послаблюється і віддаляється від категорично негативної: Nosey? We women are born that way [7: 23/11/2006]. She said: "I sat down to wait for my train

© Сингаївська А.В., Мосейчук О.М., 2008

and it was just lying on the bench. There was no-one around, so it had obviously been left by someone. "I'm nosey so I picked it up, had a flick through, and realised what it was. I was amazed to find it like that [7: 9/03/2007].

Функціонуючи у сфері прагматики, ОІ, завдяки експресивності, здатні виконувати регулятивну функцію, яка полягає в тому, що мовець (свідомо або підсвідомо) намагається здійснити вплив на адресата з метою досягнення поставленої мети. Так, обравши ОІ nitwit (нікчема, вкрай нерозумна людина), автор прагне посилити вплив на реципієнта з метою формування в останнього негативного ставлення до позначеної особи: If only we could have a decent Opposition! they cry, and proceed to give us a dozen reasons for believing that the Tories are a bunch of irredeemable nitwits led by the biggest nitwit since records began [7: 13/05/2003]. Інтенсивність впливу підсилюється завдяки метафоричній літоті nitwit (nit - гнида, wit - розум), повторенням цієї ОІ, означенням irredeemable, найвищим ступенем порівняння прикметника the biggest і обставиною since records began. Але провідна роль у цьому процесі, беззаперечно, належить ОІ nitwit, особливо якщо порівняти її з альтернативною неекспресивною номінацією a silly person.

У висловлюванні He had been trying to smoke out the Tory position on a European referendum when Mr Cameron somehow turned it into a discussion about Labour's inheritance tax policy and Mr Brown's general election no-no. Aieeee! [7: 6/11/2007] адресант повідомлення користується редуплікованою ОІ no-no, компоненти якої мають досить прозоре значення: загальне значення something that you must not do because it is considered to be unacceptable behaviour [6] (щось заборонене, табу) і яскравий (внаслідок подвоєння основ) план вираження, який акцентує на собі увагу адресата.

Іншими прикладами можуть слугувати ОІ soft-pedal та umpteen у висловлюваннях At long last they and the country demanded answers to the questions about the administration's competence that had been soft-pedaled two years earlier when the war first went south [3: 27/082006] і He keeps busy, to put it mildly: "Born Standing Up," which reads like the first book in a multivolume autobiography (and which he refers to umpteen times in the course of an interview), was just published by Scribner [8: 28/11/2007]. ОІ soft-pedal (to make something seem less important or less urgent than it really is [6] (применшувати, пом'якшувати, загладжувати) набуває необхідного перцептивного впливу за рахунок яскравої внутрішньої форми (натискувати на ліву педаль піаніно чи роялю з метою приглушення звуку), а ОІ umpteen - завдяки гіперболізації поняття великої кількості (квазіморфема ump- вказує на невизначеність, а морфема -teen - на кількість: порівняйте укр. надцять).

Внутрішня форма більшості ОІ містить яскраву ознаку, за допомогою якої є можливим виконувати характеризуючу функцію, яка протиставляється дейктичній функції. ОІ mousy визначає такі характеристики людини як " тихий", " непривабливий", " боязкий", " сором' язливий": We were accompanied by a mousy, nervous-smelling social worker; the baby-faced deacon [9: 14/09/2007]; ОІ pig­headed - " впертість", " тупість", " нерозумність": If we are to use the insolvency route to restructuring RT it does not work for us politically to be seen to be reacting to a privatisation going wrong which everyone said was going wrong ages ago but we were too pig-headed to listen [4: 30/06/2005]; ОІ redneck -" неосвіченість", " неотесаність", " консервативні погляди", " мешканець сільської місцевості": ...crude, manipulative and one-sided, he is idolised by millions of Americans and Europeans, widely seen as some sort of redneck Mr Valiant-for-truth [10: 28/10/2007].

ОІ, значення яких є конкретним так само як і образна основа, здатні до виконання зображувальної функції. Під час її реалізації ОІ є засобом створення наочно-образних картин для зображення явищ, об' єктів, дій тощо. Завдяки подвійному баченню об' єкта дійсність зображується більш інтенсивно. Зображувальну функцію виконують всі ОІ, що позначають конкретні фізичні якості (колір, звук, форму, смак, запах тощо) і співвідносяться з п'ятьма відчуттями людини (див. [11: 12; 12: 20]): needle (кепкувати, глузувати) - Actually he did say that last sentence yesterday. David Cameron was needling him about the suggestion by Peter Clarke [9: 26/04/2007]; peppery (уїдливий, їдкий, гострий, дратівливий) -Peppery reception for beauty queen. Beauty pageants are known for the often catty nature of their participants' fierce competitiveness [4: 26/11/2007]; gadfly (надокучлива людина, критикан) - In it, and sometimes near the top, I have come across not just cranks and gadflies but also idlers, liars . and men ready to abandon principles, as well as individuals with links to extremists [7: 4/06/2004]; splashy (яскравий, помітний) - And the already-crowded marketplace is getting even more packed, as PC giant Dell has made a splashy entrance into the retail market to tangle with established players like Hewlett-Packard, Toshiba, Apple, and Gateway [3: 3/01/2008].

ОІ як одиниці вторинної номінації успішно виконують мнемотехнічну функцію, яка опирається на характеризуючу функцію. Мнемотехнічна функція полягає у тому, що, завдяки образності та виразності, ОІ оптимізують процес запам' ятовування, оскільки свідомість людини краще сприймає одиниці, у яких спостерігається зв'язок, чи натяк на зв'язок, між планом змісту і планом вираження, що, таким чином, привертає й утримує увагу суб' єкта дискурсу [13: 278, 365, 454]. Так, завдяки своїй образності, ОІ roly-poly (товстун), rubber-stamp (підписувати, ухвалювати щось механічно, безналежних міркувань), unmask (зривати маску, викривати), spoon-feed (детально пояснювати, " розжовувати"), skyrocket (стрімко зростати) дозволяють свідомості пояснити причини номінації, тобто логічно пов' язати план змісту з планом вираження: Years of LA living may have turned the guitarist, Steve Jones, into a roly-poly giant, but there was no flab on his precision riffing [10: 18/11/2007]; David Gold and David Sullivan, the outgoing owners who offered Bruce a new contract in May. Yeung has declined to rubber-stamp that offer [5: 29/11/2007]; Merrill Lynch asked a judge to help unmask a person who has been sending racially charged e-mails to its brokers while claiming to be an administrative manager at the company [8: 10/28/2007]; The media wants to hear how bad our political system is - well, I'm going to give it to you. I'm going to spoon-feed it to you [3: 25/09/2005]; America is on a great downswing that will last over the next century as inflation skyrockets and tens of millions ofjobs are lost [2: 18/12/ 2007].

Евфемістична функція ОІ є, по суті, меліоративною функцією мови. Вона полягає у використанні ОІ для приховування, маскування або виправдання справжнього стану речей [14; 15]. Поява нового евфемізму залежить від характеру того поняття, яке намагаються викликати у свідомості й, поруч з тим, уникнути його назви. Якщо це поняття належить до тих, що засуджуються моральними і суспільними нормами, то евфемізм не існує тривалий час. Отримавши відбиток цього поняття, евфемізм потребує оновлення [16: 372]. Традиційною сферою вживання евфемізмів є політика і дипломатія [17], які регулярно висвітлюються у ПД. Евфемістичними, наприклад, є ОІ bottom, buns, backside, behind, що позначають частину тілесного низу людини - сідниці: ...Klum decided to show a little bit of backside at the afterparty for this year's Victoria's Secret fashion show [19: 27/12/2007]; . Catherine Zeta-Jones, playing Gordon Ramsay but with nicer buns... [20: 30/08/2007]. У наступному висловлюванні автор використовує цілий спектр номінацій для позначення поняття " сідниці", серед яких є і вищевказані ОІ: This chair, this wooden chair, can support the ass of the white man or the crack of the black man, take the downward pressure of a Jewish girl's behind or the butt of a Buddhist adolescent, it can provide comfort for Muslim buns or Mormon backsides, the withered rump of an unemployed man in Nevada struggling to get his kids through high school and needful of a place to sit and think, the plump can of a single mum in Florida desperately struggling to make ends meet but who can no longer face standing, this chair, made from wood felled from the tallest redwood in Chicago, this chair, if only we believed in it, could sustain America's huddled arse [21: 13/01/2008].

Іншими прикладами реалізації евфемістичної функції є ОІ light-fingered (нечистий на руку) та certifiable (божевільний): Brewery bosses have designed a beer mug with four grooves for fingers and one for your thumb - to stop that precious pint sliding through your hand. <... >Tony Jerome of the Campaign for Real Ale said: "It's great... the only problem is that light-fingered drinkers are tempted to nick them." [22: 18/11/2007]; "This whole country is about to go 100 percent certifiable nuts over immigration," says one Democratic congressional aide who asked not to be identified.   [23: 24/04/2006].

Протилежною евфемістичній функції є пейоративна функція ОІ. Її суть полягає у зневазі, приниженні, тобто у спрямуванні на негативну характеристику певного об'єкту. Таким чином, ОІ birdbrain (розуму як у курки, йолоп, телепень), cakehole (рот), doormat (легкодуха людина, квач), coon (негр, чорномазий), bladdered (п'яний як ніч (як чіп, як плющ, як дим, як квач), porker (товстун, " кабан"), chickenshit (боягуз, страхополох), asshole (кретин, козел, йолоп) відображають зневажливе ставлення мовця до позначуваних об'єктів: I wonder who invented the phrase "birdbrain" to describe a stupid person [9: 3/07/2003]; ...as I discover later, the way to a woman's heart is definitely through her cakehole [5: 21/02/2005]; Add Ann's 'ansum, savoury, well-seasoned pasties disappearing down my cakehole and the day is filled with serene happiness [9: 6/05/2006]; We see he is using Mum, treating her with no respect. A strong, confident woman is reduced to a doormat. It's heartbreaking to watch [5: 23/05/2007]; Mr Farquharson, 57, had told a civil court how officers at Lambeth, South London, called him "a f****** black bastard" and a "f****** coon" [18: 02/02/2003]; ... helped him get over the shock of seeing a tattooed porker in an England shirt. [9: 20/04/2007]; The Father was a complete asshole! Never smiled and was super strict with his daughter and Son [24: 9/01/2008].

ОІ виконують ідентифікуючу функцію в тому сенсі, що, з одного боку вони здатні визначати соціальний статус суб' єктів дискурсу, їх фізичний та психічний стан, вік, стать, професійну приналежність, а з іншої - більш точно ідентифікувати дію, явище, об'єкт і виокремлювати їх серед інших [25: 1290]. Так, наприклад, ОІ la-di-da (манірний, з претензією на аристократизм), foul-mouthed (що лихословить), smartypants (розумник, всезнайка), softie (легкодуха людина, слабак), underdog (невдаха, аутсайдер, бідолаха, знедолена людина), redneck (селюк, неотесана людина) експлікують соціальні характеристики та позиції мовця: Few of them can actually read and they are obsessed with the baloney churned out by la-di-da middle-class women like Jane Austen [4: 13/07/2003]; She was foul-mouthed, noisy, abrasive and direct to the point of rudeness, but she was always great fun to be around [7: 12/09/2007]; "The very plimsolls that you wear will become the height of fashion. Some smartypants will rebrand them as 'trainers' or 'sneakers' and make squillions [2: 20/01/2007]; Mr. Ellsworth, whose son, Justin, died in Iraq in 2004, called Mr. Bush "a big softie" [3: 10/11/2007]; "America loves an underdog, "

Begala said. "Candidates can show their character in defeat." But the Clinton campaign did not appear poised to take the advice [8: 01/04/2008].

У ПД суб' єкт дискурсу досить часто намагається ідентифікувати себе за допомогою ОІ за схемою "Я - свій" з метою подальшого впливу на аудиторію [26: 91]: 'Yeah, I'm a southern redneck!' he jokes [3: 30/01/2007]. Але у більшості випадків суб'єкт дискурсу не ототожнює, а протиставляє себе тим категоріям і рисам, які висвітлюються в ідіоматичній номінації.

Криптолалічна (конспіративна) функція властива ОІ-арготизмам. Суть її полягає в тому, що деякі ОІ приховувати смисл від більшої частини мовного колективу [1: 179; 27; 28]. Криптолалічна функція ОІ тісно пов'язана з ідентифікуючою, оскільки дозволяє визначити, до якого професійного або вікового колективу належить суб' єкт дискурсу. Прикладом реалізації криптолалічної функції можуть слугувати ОІ kickback (" віддяка" (хабар за присудження підряду, прийняття на роботу тощо), боковик, хабар, " відстіб", " відмаз", " відкат"), dough (гроші), plant (підкидати щось нелегальне (для подальшого звинувачення) або речові докази (для подальшого виправдання), croak (померти, врізати дуба): ... Services Inc., who pleaded guilty to accepting $10,000 in kickbacks for awarding a $4.67 million project to a Kuwaiti subcontractor. [29: 12/02/2008]; ''Now Al has to get out there and energize people to raise a ton of dough.'' [3: 9/03/2000]; According to media reports, the victim was dragged from his house and shot and a gun was planted on the body [9: 3/06/2006]; People need me more than ever. That's why I didn't croak. That's why God saved me [30: 10/02/2008].

Слід зазначити, що арготична прихованість ОІ швидко втрачається внаслідок популяризації арготичних прошарків лексики через ЗМІ, відкритість і масовий характер виробництва, що раніше мало вузьку і закриту спеціалізацію, загальне розширення енциклопедичних знань мовного колективу завдяки легкому доступу до інформації у сучасному світі та через багато інших екстралінгвістичних чинників.

Гумористична функція полягає у вживанні ОІ з метою вираження жартівливого ставлення суб'єкту дискурсу до позначуваного об'єкту, дії, явища. Гумористичний ефект досягається шляхом " зіткнення різних мотивуючих ознак" [31: 8], гіперболізму образів, каламбурній грі слів. Жартівливе ставлення мовця висвітлюється у ОІ roly-poly (гладкий коротун), battleaxe (сварлива, домінуюча жінка), wallflower (особа, яка не бере участі у певній діяльності (вечірка, танці, ігри тощо), через відсутність кавалера або через власну сором'язливість), earworm (нав'язлива мелодія), barfly (завсідник барів): There are cartwheeling dancers, roly-poly policemen and a 12ft-tall Big Fisherman who looks like a troll fed on steroids [5: 26/11/2007]; Sir Ian McAllister, the chairman of Network Rail, was given a good going-over by seasoned battleaxe Gwyneth Dunwoody at the Transport Select Committee yesterday [5; 24/01/2008]; Anyone who's ever been a wallflower at a party knows this "social spotlight effect" well. [9: 17/11/2007]; Bing Crosby's "Christmas in Killarney" is a real earworm, too, but I don't mind that so much [19: 5/12/2007]; He is touchy about the drinking, because Lloyd painted him as a barfly [18:

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

А В Сішгаївська, О М Мосейчук - Функціональні характеристики однослівних ідіом