І В Соколова - Функціонування комп'ютерних неологізмів англійської мови в аспекті глобалізації суспільства - страница 1

Страницы:
1  2 

віддзеркалюється в його структурних блоках, оповіді, дескрипції образів персонажів та в їх іменах.

SUMMARY

The article deals with characteristic features of fairy-tale discourse as a part of literary one and detailed analysis of its communicative and cognitive orientation. The universal features of the fairy-tale discourse are being analyzed and detailed. The characters' proper names are would be items of further investigation.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.   Шевченко I.C.    Когнітивно-комунікативна парадигма і аналіз дискурсу: Монографія. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. Харків, 2005. — C. 9-20.

2.   Шевченко  I.C.   ,   Морозова  O.I.   Дискурс   як  мисленнєво-комунікативна діяльність: Монографія. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.—Харків, 2005 — C. 21-28.

3.   Донець  П.М.  Національно-культурна специфіка дискурсу:  Монографія.  Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен Харків, 2005 — C. 198-232.

4.   Бехта I.A. Дискурс наратора в англомовній прозі. Київ: Грамота, 2004 — 304с.

5.   Кубрякова E.C. Язык и знание. - Москва: Языки славянской культуры, 2004. - 556с.

6.   Хацер   Г.О.   Проблематика   визначення   поняття   «дискурс»   у  сучасній лінгвістиці // Cучасна англістика: стереотипність та творчість. Харків, 2006. — C. 193-195.

7.   Єсипович К.П. Образ  «чарівного» у французькій народній казці (лінгвокогнітивний аспект): Автореферат дис... на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук Київ, 2006. — 20с.

8.   Лещенко О.И. Особенности реализации антропоцентричности в англоязычных сказках: Дис... на соиск. уч. степ. канд. филол. наук - Cуми, 1996. - 186с.

9.   Швачко C.A. Cодержательно-структурные аспекты английских сказок и стихотворений: Методические рекомендации. — Cумы: CrTM, 1988. — 34с.

10.Швачко C. А., Пасяк Е.Л., Харченко Т.В. Работа над англоязычной сказкой в условиях ВУЗа и школы: Методические рекомендации. — Cумы: СТПИ, 1990. — 46с.

11.Пропп В.Я. Русская сказка — Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1984. — 335с.

12.Ільницька Л.О. Cугестивний дискурс: Дис... на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук —

Київ, 2006. - 221с.

13.Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту — Вінниця: Нова книга, 2004 — 261с.

14.Антонова    В.Ф.    Образы    британских    народных    сказок//    Cучасна англістика: стереотипність та творчість. — Харків, 2006. — C. 14-16.

15.Cуперанская А.В. Общая теория имени собственного. — М.: Наука, 1973. — 366с.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

1.    Rowling J.K. Harry Potter and the Sorcerer's Stone New York: Scholastic Inc., 1998 — 312p.

2.    Rowling J.K. Harry Potter and the Chamber of Secrets New York: Scholastic Inc., 1999 —

344p.

3.    Rowling J.K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban—London: Bloomsbury, 1999 — 320p.

4.    Rowling J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire New York: Scholastic Inc., 2000 — 736p.

5.    http://artefact.lib.ru/library/lewis.htm

Надійшла до редакції 6 червня 2006 p.

 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В АСПЕКТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

І.В. Соколова

У статті представлені результати дослідження деяких аспектів утворення та функціонування комп'ютерних термінів сучасної англійської мови. Проаналізовані деякі термінологічні новоутворення англійської мови та їх еквіваленти в українській мові, встановлені певні закономірності функціонування комп'ютерних термінів у межах двох мов. Встановлені найбільш продуктивні засоби утворення англійських комп'ютерних термінів та способи їх перекладу на українську мову.

Постійний розвиток науки і техніки призводить до появи нових термінологічних систем, однією з яких є термінологічна система галузі інформаційних технологій. Як і інші термінологічні системи, вона маєдинамічний характер та розвивається за певними законами. Певною мірою на становлення даної термінологічної системи впливають глобалізаціїні процеси у сучасному суспільстві, які охоплюють економічну, науково-технічну та культурну сфери.

Поява нових термінів створює потребу у їх аналізі, спонукає до визначення їх лінгвістичного статусу, виявлення їх семантичного наповнення і прагматичної значущості, а також створює умови для появи їх іншомовних еквівалентів. Мета даної статті проаналізувати деякі термінологічні новоутворення англійської мови та їх еквіваленти в українській з метою встановлення закономірностей функціонування комп'ютерних термінів у межах двох мов.

Актуальність дослідження зумовлена недостатньою визначеністю процесів утворення та перекладу термінологічних одиниць взагалі і у галузі інформаційних технологій зокрема. Матеріалом дослідження є слова та словосполучення англійської мови, які з'явилися протягом останніх 25 років для позначення об'єктів та процесів у галузі інформаційних технологій, а також їх еквіваленти українською мовою.

Як відомо, терміни — це слова або словосполучення, що позначають специфічні поняття, якими оперують фахівці певної сфери науки чи техніки [4, 110]. До термінів ставлять певні вимоги:

-       термін повинен мати чітко визначене значення, яке може бути розкрите шляхом логічної детермінації, яка встановлює місце даного терміна у системі понять даної науки або техніки;

-       термін повинен бути однозначним і незалежним від контексту;

-       кожному поняттю повинен відповідати один термін;

-       термін повинен бути частиною чіткої логічної системи;

-     термін повинен бути суто об'єктивним найменуванням. Існує  декілька  способів  класифікації  термінів.   Терміни будь-якої

галузі класифікуються за семантикою, тобто залежно від того, якого класу поняття чи об'єкти вони позначають.

Класифікацію термінологічної лексики можна здійснювати також за моделями утворення термінологічних інновацій. Визначення способів утворення неологізмів у галузі інформаційних технологій та їх систематизація є однією з актуальних проблем сучасного мовознавства. Дослідження показує, що поширеним способом утворення термінів-неологізмів для позначення понять у галузі інформаційних технологій є надання нового значення вже існуючим лексичним одиницям. Приклади таких новоутворень є численними:

menu -    1) a list of dishes available at a restaurant or to be served at a meal;

2)(computing) a list of possible actions from which a user can choose, displayed on a computer screen. file -      1) any of various types of drawer, self, holder, cover, box, etc.

usually with a wire or metal rod for keeping loose papers together and in order, so they can be found easily; 2) (computing) an organized collection of related data or material in a computer. application -1) the action or process of making a formal request;

2)the action or an instance of putting or spreading sth onto sth else;

3)  the action or process of making a rule;

4)  the action or an instance of putting a theory, discovery, etc. to practical use;

5)  (computing) a program designed to perform a particular task for the user.

to crunch - 1) to crush sth noisily with the teeth when eating;

2)to make or cause sth to make a harsh crushing noise;

3)  (computing) to process large amounts of data very rapidly.

Приклади утворення комп'ютерних термінів шляхом афіксації не дуже численні, але й вони посідають чинне місце у термінологічній структурі англійської мови.

Напр.: hacker - hackerese (жаргон програмістів); bug - debug (налагоджувати (програму)); debugger (особа, що налагоджує програму); debugging (налагодження програми); back - backing (резервування); enter - reenter (входити повторно у програму); immunize - disimmunize (знімати захист від вірусів).

Поширеним способом утворення комп'ютерних неологізмів також є композиція. Численними є новоутворення, що виникли шляхом простого складання основ без з'єднувального елемента: keyboard, filename, software, spreadsheet, backspace, chipset, etc. Ці терміни є прикладом новоутворень, значення яких є сумою значень складових елементів. При утворення нової лексичної одиниці не відбулося семантичного зсуву її складових частин.

Так звані «синтаксичні» складні слова [1, 105], сформовані з сегментів мовлення, зберігають у своїй структурі ознаки синтагматичних відносин, що є типовими для мовлення. Даний тип словотворення є типовим для англійської мови і досить частим у сфері інформаційних технологій.

Напр.: ready-to-use, black-and-white, clear-to-send, digital-to-analog, dual-in-line, user-friendly, object-oriented etc.

Більш того серед комп'ютерних термінів є приклади синтаксичних складних слів у формі акронімів, які передають граматично і синтаксично оформлену фразеологічну єдність.

Напр.: WYDIWYS (What You Do Is What You See). WYSIWYG (What You See Is What You Get). PnP (Plug and Play). FILO (First-In, Last-Out).

^руктура більшості складних слів у галузі інформаційних технологій є прозорою. Cемантика похідного слова повністю відповідає семантиці його елементів. Очевидно, що такі складні слова походять від словосполучень. Утворення і вживання термінологічних словосполучень є функціонально виправданим, оскільки вони більш точно описують процес або об'єкт, ширше розкривають поняття. Загальною моделлю утворення термінологічних словосполучень є додавання до терміна, що визначає родове поняття, ознак, які цей термін конкретизують, з метою отримати видові поняття, безпосередньо пов'язан із похідним [4, 112].

Такі словосполучення є цілісною лексичною одиницею і фактично являють собою згорнуте визначення. Даним функціональним навантаженням визначається синтаксична структура термінологічних словосполучень, а саме модель Noun + Noun, яка є найчастотнішою.

Напр.: cartridge ribbon, graphics application, network topology, etc.

Термінологічні словосполучення можуть бути як двокомпонентні, так і багатокомпонентні (disaster recovery disk, prevent write lock), але вони є структурно ідентичні — у препозиції використовуються іменники в атрибутивній функції (default application), прикметники (personal computer) або прикметник + іменник (virtual machine manager).

Термінологічні словосполучення утворюють термінологічне поле, ядром якого є родове поняття, а периферійними одиницями низка термінів, що уточнюють характер родового поняття або номінують видові поняття. Існування термінологічних полів значно полегшує процедуру перекладу термінів. Так, наприклад, родове поняття memory є основою низки термінів.

Пор.: addressed memory (адресна пам'ять);

auxiliary memory (зовнішня пам'ять);

base memory (оперативна пам'ять);

cache memory (кеш-пам'ять); При перекладанні українською мовою, так само, як і в оригінальних номінативних ланцюжках,  родове поняття залишається незмінним, а термінологічні      словосполучення      номінують      різновиди даного об'єкта/явища.

Термінологічні словосполучення часто використовуються у вигляді абревіатур / акронімів, більшість з яких є загальновживаними у галузі інформаційних технологій. Морочення як засіб утворення слів залишається одним із найбільш продуктивних у сучасній англійській мові, що пояснюється тенденцією до збільшення темпу життя і до економії мовних засобів.

Наявність акронімів є однією з типологічних однак, притаманних науково-технічному типу тексту. Акроніми є одним із видів економії мовних засобів і сприяють компресії інформації на лексичному рівні, що є функціонально виправданим у межах науково-технічних текстів. Напр.: ROM - Read Only Memory.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І В Соколова - Функціонування комп'ютерних неологізмів англійської мови в аспекті глобалізації суспільства