С А Віротченко - Функціонування проксемічної складової у ситуації переконування - страница 1

Страницы:
1 

УДК 821.111'42'22

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОКСЕМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ У СИТУАЦІЇ ПЕРЕКОНУВАННЯ С.А. Віротченко (Харків)

 

Статтю присвячено дослідженню функціонування проксемічної складової у ситуації переконування, ха­рактерною рисою якої є діяльність адресанта, спрямована на зміну уявлень адресата, що передбачає активний діалог і позитивну реакцію з боку останнього. Для досягнення комунікативної мети адресант активно викори­стовує проксемічну складову разом із кінесичними та просодичними комунікативними компонентами, що супроводжують вербальне повідомлення адресанта та посилюють його значеннєве навантаження.

Ключові слова: кінесичний компонент, переконування, проксемічна складова, просодичний компонент, скорочення комунікативної дистанції.

 

С.А. Виротченко. Функционирование проксемической составляющей в ситуации убеждения. Статья посвящена исследованию функционирования проксемической составляющей в ситуации убеждения, харак­терной чертой которой является деятельность адресанта, направленная на изменение представлений адресата и предполагающая активный диалог и позитивную реакцию со стороны последнего. Для достижения комму­никативной цели адресант активно использует проксемическую составляющую вместе с кинесическими и просодическими коммуникативными компонентами, которые сопровождают вербальное высказывание ад­ресанта и усиливают его смысловую нагрузку.

Ключевые слова: кинесический компонент, проксемическая составляющая, просодический компонент, сокращение коммуникативной дистанции, убеждение.

 

S.A. Virotchenko. Functioning of the Proxemic Component in the Situation of Persuasion. This paper focuses on the analysis of functioning of the proxemic component in the situation of persuasion, the characteristic feature of which is the addresser's intention to change the addressee's views. It presupposes an active dialogue and a positive reaction of the addressee. The addresser uses the proxemic component together with the kinesic and prosodic communicative components, which accompany the addresser's verbal utterance and emphasize its meaning in order to achieve a communicative goal.

Key words: kinesic component, prosodic component, proxemic component, persuasion, shortening of the communicative distance.

Комунікація, процес взаємодії двох або більше мовних особистостей з метою передачі, обміну або отримання інформації [12; 16; 19; 20], є склад­ним феноменом, який у сучасних дослідженнях набуває рис повної семіотики, тобто, крім семан­тики та синтактики, в найрізноманітніших ситуа­ціях спілкування аналізу підлягають не тільки вер­бальні засоби, що використовуються комунікан-тами, а й компоненти інших кодових систем [4; 5; 9; 17; 18; 21-23]. Досягнення позитивних ре­зультатів у комунікативному процесі пов' язано з володінням принципами використання вербаль­них компонентів у взаємодії з невербальними комунікативними компонентами, до яких відно­сять і проксемічні комунікативні компоненти [7; 10; 11; 15].

Актуальність дослідження проксемічних ко­мунікативних компонентів обумовлена загальною орієнтацією сучасної лінгвістики на визначення принципів взаємодії вербальних та невербальних комунікативних компонентів у межах теорії дис­курсивної взаємодії різних кодових систем.

Об'єктом дослідження виступає проксеміч-на складова як невербальний комунікативний ком­понент, що є задіяним у ситуації переконування. Предметом дослідження є аналіз особливостей функціонування проксемічної складової у ситуації переконування.

 

©   С.А. Віротченко, 2010

Метою роботи є з 'ясування впливу прок-сем-ічної складової на досягнення комунікативної мети у ситуації переконування та виявлення принципів її взаємодії з вербальними, кінесичними і просодич­ними комунікативними компонентами.

У ситуації переконування, де метою адресанта є переконати адресата змінити свої уявлення, що впливатимуть на розвиток подій у майбутньому, інструментом впливу на комуніканта виступає як вербальний, так і невербальний компонент. Діяльність адресанта спрямована на посилення чи послаблення уявлень адресата, що припускає ак­тивний діалог і реакцію з боку останнього щодо на­ведених фактів. Проксемічна складова разом з кіне-сичними та просодичними комунікативними компо­нентами супроводжує вербальне висловлення адре­санта та посилює його значеннєве навантаження, впливаючи на уявлення адресата, який здатен їх пе­реосмислити та прийняти точку зору адресанта.

У ситуації переконування прексемічна складо­ва представлена партитивним (рух частини тіла) або інтегральним (цілісний рух) лативним (у напрям­ку до) [13, с. 57] переміщенням адресанта в інтимну зону адресатно-особистого простору

На прагматичному рівні для досягнення ефек­ту переконання використовують мовленнєві акти-констативи, директиви, реквестиви, іллокутивна сила яких посилюється за рахунок проксемічної складової, що їх супроводжує.

У ситуації переконування проксемічна складова у сукупності з мовленнєвими актами-констативами, які вводяться конструкціями As I said, I told you, I'll tell you, сприяє створенню аргументованого об­грунтування точки зору адресанта і змушує адре­сата ментально повернутися до вже раніше вислов­леної інформації та замислитися над її істинністю. Вживання повільного партитивного скорочення ко­мунікативної відстані у ході реалізації висловлення, яке вимовляється у повільному темпі, надає ситу­ації повчальності, а адресанту авторитетності, що сприяє досягненню ним комунікативної мети:

"I don't quite understand you, " she said in her

cool voice.

"As I said now, " said Jack, leaning forward and speaking slowly, "it is simple. After all something like this often happens to many people. Only here nothing will change except for the better. Happiness, Franca, happiness, we have it, we'll keep it, you must keep it" (Murdoch: 37). За допомогою сполучення миттєвого скорочен­ня комунікативної відстані та директивних мовлен­нєвих актів адресант спонукає адресата замисли­тися над реальним станом речей, внаслідок чого адресат зможе дійти висновку щодо адекватності аргументів адресанта:

"She's been gone hours." Letty rushed _ forward and placed an arm around her mother "Now, Mam, don't take on. Don't you think we 're making too much of all this? She is a grown woman and hasn't been gone that long" (Page: 448).

Якщо адресант ставить за мету переконати адресата виконати певну дію, відбувається скоро­чення комунікативної дистанції між ними, у резуль­таті чого адресант опиняється в інтимній зоні осо­бистого простору адресата. Під час процесу ско­рочення дистанції адресат на вербальному рівні використовує повторювані реквестивні мовленнєві акти, які граматично оформлено наказовим спосо­бом дієслова. Комбінація партитивного скорочен­ня комунікативної відстані та реквестивних мов­леннєвих актів, які часто містять інтонаційні і лек­сичні маркери прохання, перетворює ситуацію пе­реконування в ситуацію вмовляння:

Then he leant so close to her that his warm breath fanned her cheek. "Come. " He touched her bare shoulder through the sheet. "I will explain -come " (Smith: 272).

У ситуаціях переконування характерною рисою вербального висловлення є модальність, яка вказує на співвідношення змісту повідомлення з дійсністю з точки зору адресанта, а також характеризує став­лення до самого повідомлення з боку адресанта [1]. У ситуаціях переконування знаходить застосування афективна модальність [2; 3] , що реалізується за допомогою складнопідрядних умовних речень, в яких адресант описує наслідки невиконання чи ви­конання потрібної дії. Вживаючи умовні конструкції та виконуючи інтегральне наближення до співроз­мовника, адресант підвищує значеннєве навантажен­ня вербального повідомлення, тим самим апелюю­чи до розуму адресата. Таке сполучення вербаль­ної та невербальної поведінки адресанта сприяє тому, що адресат змінює свої помилкові уявлення та прий­має точку зору адресанта:

"Remember what you said when you informed you were going to call Mac?" Nell leaned_ forward, clasped her hands together and tucked them under her chin. She remembered; it happened when she was a freshman at Georgetown. At his initial protest, she had held her ground. "Look, you always say I'm your best friend, and your friends call you Mac, " she had told him. "If I keep calling you Grandpa, I'll always be perceived as a kid" (Clerk: 13). Афективна модальність підкріплюється пред­метною модальністю [2; 3], що виражається мо­дальними дієсловами й їхніми еквівалентами, коли адресантові необхідно підвищити катего­ричність висловлення та маркувати гостру не­обхідність виконання певної дії:

"Of course, Mama is right, Jo, " Abby said, and leaned _forward in her chair to stare up at him consideringly. "And even you in your irritation must admit it to be so " (Rayner: 54). Скорочення комунікативної дистанції та вживан­ня дієслова з каузативним значенням assure, що позначає достовірну обізнаність і категоричну достовірність, у ситуації переконування допомагає адресанту передати свою переконаність адресату Для отримання більш вигідної позиції до комбінації проксемічної складової та модальності адресант вдається до надання компліменту на адресу співроз­мовника: you 're a young man, and intelligent; you 're an educated person; everybody knows how honest you are; you are a biased person. Скорочення ко­мунікативної відстані спрямоване на формування довіри адресата та допомагає адресанту перекона­ти співрозмовника, що особисто до нього він ста­виться з особливою повагою, високо цінує його ум, визнає його гідність:

"Refraction from the rock - something. I can assure you, M. Poirot, that my mother was alive at just before six and I spoke to her. " Raymond leaned forward earnestly. "M. Poirot, I know how it must seem to you, but look at the thing fairly. You are a biased person. You are bound to be by the nature of things. " (Christie: 145) Модальність переконування також співвідно­ситься з емфатичною формою наказового спосо­бу, що виступає сигналом повторного запрошення, після того як адресат не прореагував або проігно­рував попереднє. Разом з лативними змінами про­сторової організації спілкування вербальні вислов­лення, що містять дієслово-інтенсифікатор do, яке передає значення інтенсивності дії та часто сто­сується прояву наполегливості [6], концентрують у собі аргументуючу силу:

"Come to supper, " Ilse said, leaning forward eagerly, on her elbows across the table, nodding emphatically, smiling broadly: "Do come, do come." Alix glanced at Nicholas, but he nodded support: "Do come, " he echoed. So Alix and Brian and Sam Bowen, one evening in 1982, called upon Nicholas Manning and Ilse Nemorova (Drabble: 238). У ситуації переконування проксемічна складо­ва супроводжує вербальні висловлення, що містять звертання - „слово або сполуку, що позначають особу чи персоніфікований предмет, до яких звер­тається мовець..." [11, с. 160]. Звертання привер­тають увагу адресата до висловлення, надають предмету звернення оцінно-емотивної характери­стики, що сприяє досягненню комунікативної мети. Звертання, виражені ім' ям або терміном спорідне­ності комунікантів, належать до прагматично адек­ватних нормативних звертань; вони „розвивають комунікацію, задовольняють вимоги комунікантів, сприяють досягненню прагматичної інтенції мов­ця" [8]. Вживання звертань, супроводжуваних ла-тивним інтегральним рухом адресанта в адресат-но-особистий простір, детерміноване апелятивною функцією [8]. Сполучення проксемічної складової та вербальних висловлень, які містять прагматич­но адекватні нормативні звертання, сприяє пом' як-шенню напруженості адресата, формує в нього довіру до адресанта, переводить негативну спря­мованість діалогу в безконфліктне русло та забез­печує, таким чином, встановлення позитивної спря­мованості спілкування:

"This is our child, Isabella. This is life, new beautiful life, that you and I have created in love. Don t you understand that? " He leaned across and took her hands, and she saw the coldness in his eyes _fade. "This is something that we have made together, our own wondrous creation" (Smith: 76).

Крім взаємодії з вербальними компонентами комунікації, у ситуації переконування проксемічна складова супроводжується кінесичними і просодич­ними комунікативними компонентами.

Лативний партитивний рух адресанта в інтимну зону адресатно-особистого простору, тактильний контакт і мовленнєва аргументація стають тим інструментом, що впливає на уявлення адресата, формує в нього довіру до адресанта та його слів. Тактильний контакт під час переконування представ­лений різним ступенем інтенсивності: від торкань адресантом рук адресата до обіймів (to put smb's arm around smb, to place a hand on smb's shoulder, to take smb's hands, to touch smb's arms / hands) у залежності від ступеню спорідненості співрозмов­ників, при цьому адресант виступає ініціатором так­тильного контакту а адресат залишається пасивним учасником його продукування:

Carol leaned forward and touched her arm. "Listen. I must try and make you understand! Before her marriage my mother - she's my step­mother really - was a wardress in a prison. My father was the Governor when he married her Well, it's been like that ever since. She's gone on going wardress - to us. That's why our life is just being in prison" (Christie: 34). У ситуації переконування разом з повільним партитивним наближенням адресанта до адресата візуальний контакт виконує контактопідтримуваль-ну функцію, при цьому погляд є зосередженим на адресатові (to look right into smb's eyes, to stare unblinkingly); погляд адресанта також свідчить про правдивість вербального висловлення та від­вертість намірів адресанта (to stare consideringly, to show earnestness):

"Can you see me as your friend, and believe me when I tell you you'll save yourself and your family much misery if you walk out of this 'ouse this very day?"

She was leaning forward now and entreating him with great earnestness in her eyes. "You can come to me, if so be you can't bring yerself to go back to yer own 'ome, and I dare say we can arrange matters there to please all you prideful Lacklands well enough" (Rayner: 219). У ситуаціях переконування сутність просодич­ного компоненту полягає в визначенні інтенціональ-ної спрямованості вербального висловлення завдя­ки відповідному інтонаційному оформленню. Вер­бальне висловлення, супроводжуване повільним переміщенням адресанта в адресатно-особистий простір, вимовляється адресантом впевнено, довір­ливо та правдиво (eagerly, confidingly, truthfully). Адресант не поспішає, а повільно пояснює свою точку зору чи стан речей, вказуючи адресатові, що його слова є продуманими та достовірними (to say slowly /deliberately):

"Take it!" Mike said eagerly, staring hard at the girl. "Come on, girl. Take it!" Mike was pushing her hard. He was leaning towards her, _ fixing her with two hard bright eyes, and it was not easy _ for the daughter to resist him (Dahl: 14). З іншого боку, для компенсації недостатньої пе­реконливості вербального повідомлення, адресант вдається до поєднання різкого миттєвого набли­ження з подальшим партитивним лативним рухом адресанта до адресата, при цьому манера гово­ріння адресанта змінюється: він використовує ок­личну інтонацію (to exclaim) та категоричні заяви (to vow):

"Oh, my God, " she exclaimed and turned to me. "Listen to the sap. He wants to know why." Then she swung to him again, leaning closer, saying, "Listen, if you can get this through your thick head. They wanted you to split the MacMurfee vote. In the sticks. Do you get this or do you want a picture? Can you get that straight, you wooden-head? " (Warren: 89). Таким чином, у ситуаціях переконування ефек­тивність досягнення адресантом комунікативної мети відбувається за рахунок введення у конста­тивні, директивні та реквестивні мовленнєві акти проксемічної складової, яка супроводжується так­тильним і візуальним контактом.

Перспективою дослідження вважаємо аналіз функціонування проксемічної складової у різнома­нітних ситуаціях англомовного діалогічного дискур­су та визначення особливостей комбінаторики про-ксемічної складової з вербальними та невербаль-ними комунікативними компонентами.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргумента­ции : [монография] / А.Д. Белова. - К. : Киев. нац. ун-т имени Тараса Шевченка, ИИА "Астрая", 1997. -310 с. 2. Беляева Е.И. Грамматика и прагматика по­буждения : английский язык / Е.И. Беляева. - Воро­неж : Изд-во ВГУ, 1992. - 168 с. 3. Беляева Е.И. Функционально-семантические поля модальности в английском и русском языках / Е. И. Беляева. - Во­ронеж : Изд-во ВГУ, 1985. - 180 с. 4. Ганєчко В.В. Лексика на позначення паравербальних дій у семан­тичному та функціональному аспектах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Загальне мовознавство" / В.В. Ганєчко / Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2006. - 20 с. 5. Горе­лов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. - М. : Наука, 1980. - 88 с. 6. Коло-дич Т.М. Синтаксичні засоби вираження експресив­ності у конференційному виступі (на матеріалі вис­тупів англомовних ораторів) / Т. М. Колодич // Гума­нітарний вісник. Серія Іноземна філологія : зб. наук. пр. - Черкаси : ЧДТУ, 2005. - Число дев'яте. -С. 226-230. 7. Колшанский Г.В. Паралингвистика / Г.В. Колшанский. - М. : Наука, 1974. - 120 с. 8. Кор-новенко Л. В. Звертання в прагмалінгвістичному ас­пекті (на матеріалі сучасної російської мови) : авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Російська мова" / Л.В. Корно-венко. - К., 2001. - 18 с. 9. Крейдлин Г.Е. Невер­бальная семиотика в ее соотношении с вербальной : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. филол. наук : спец. 10.02.19 / Григорий Ефимович Крейд­лин. - М., 2000. - 68 с. 10. Лабунская В.А. Невер­бальное поведение (социально-перцептивный под­ход) / В. А. Лабунская. - Ростов : Изд-во Ростов. ун-та, 1986. - 136 с. 11. Почепцов Г.Г. Избранные труды по лингвистике : [монография] / Г.Г. Почепцов; [сост., общ. ред. и вступ. статья И.С. Шевченко]. -Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. - 556 с. 12. Привалова И. В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные основы межкультурной комму­никации) : [монографія] / И.В. Привалова. - М. : Гно-зис, 2006. - 472 с. 13. Рожанский Ф.И. Направление движения (типологическое исследование) / Ф. И. Ро-жанский // Логический анализ языка : Языки про­странств : сб. науч. ст.; [отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина]. - М. : Языки русской культуры, 2000. - С. 56-66. 14. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О.О. Се­ліванова. - Полтава : Довкілля - К., 2006. - 716 с. 15. Солощук Л. В. Вербальні і невербальні компонен­ти комунікації в англомовному дискурсі : [моногра­фія] / Л.В. Солощук. - Харків : Константа, 2006. -300 с. 16. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика /

И.П. Сусов. - М. : "Восток-Запад", 2006. - 200 с.

17. Фаст Дж. Язык тела. Как понять иностранца без слов / Дж. Фаст, Э. Холл ; [пер. с англ.]. - М. : Вече, Персей, АСТ., 1995. - 432 с. 18. Чанышева З.З. Вза­имодействие языковых и неязыковых факторов в про­цессе речевого общения / З. З. Чанышева. - Уфа : Изд-во Башкирск. ун-та, 1984. - 80 с. 19. Шевчен­ко І. С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяль­ність / І.С. Шевченко, О.І. Морозова / Дискурс як когнітивно-комуніктивний феномен : [кол. моногра­фія] / [під загальн. ред. І.С. Шевченко]. - Харків : Константа, 2005. - С. 21-28. 20. Шелестюк Е.В. Ре­чевое воздействие : онтология и методология выска­зывания : автореф. дис. на соискание уч. степени док­тора филол. наук : спец. 10.02.19 "Теория языка" / Е.В. Шелестюк. - Челябинск, 2009. - 42 с. 21. Burgoon J.K. Nonverbal and relational communication associated with reticence / J.K. Burgoon, R.J. Koper // Human communication research. - 1984. -Vol. 10. - P. 601-627. 22. Ekman P. Body position, facial expression, and verbal behaviour during interviews / P. Ekman // Journal of abnormal and social psychology. -1964. - No. 68. - P. 215-234. 23. Hall E.A. The hidden dimension / E.A. Hall. - New York: Doubleday, 1966.

 

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Christie A. Appointment With Death / A. Christie. -New York : Berkley Books, 1965. - 212 p. 2. Clerk M.H. Before I Say Good-Bye / M.H. Clerk. - New York :

Pocket Books, 2000. - 371 p. 3. Dahl R. Tales of the

Unexpected / R. Dahl. - London : Penguin Books,

1980. - 286 p. 4. Drabble M. The Radiant Way / M. Drabble. - London : Penguin Books, 1987. - 396 p. 5. Murdoch I. The Message to the Planet / I. Murdoch. - London : Penguin Books, 1989. - 563 p. 6. Page L. Peggie / L. Page. - London : Headline, 1994. - 502 p. 7. Rayner C. The Haymarket / C. Rayner. - London : Corgi Books, 1976. - 313 p. 8. Smith W. Golden Fox / W. Smith. - London : Pan Books, 1990. - 576 p.

Страницы:
1 


Похожие статьи

С А Віротченко - Функціонування проксемічної складової у ситуації переконування