С М Еш - Фінансова санація в системі антикризового управління підприємства - страница 1

Страницы:
1 

Еш СМ., Эш С.Н., Esh S.

старший викладач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій

м. Київ, Україна

 

 

Фінансова санація в системі антикризового управління

підприємства

Финансовая санация в системе антикризисного управления

предприятия

Financial sanation in system anti-crisis management of enterprise

 

Розглянуто фінансову санацію як складову системи антикризового управління підприємством, обґрунтовано проблеми формування системи антикризового управління в умовах ринкової конкуренції.

Рассмотрено финансовую санацию как составную часть антикризисного управления предприятием, обобщены проблемы формирования системы антикризисного управления в условиях рыночной конкуренции.

Consider financial sanation as component parts of system anti-crisis management of enterprise, problems of anti-crisis management system formation in the conditions of market competition are grounded*.

 

 

 

Одним із засобів подолання кризи та запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація.

Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фінансових ресурсів.

Термін "санація" походить від латинського "sanare" і перекладається як оздоровлення або видужання. Економічний словник трактує це поняття як систему заходів, що здійснюються для запобігання банкрутством промислових, торгових, банківських монополій. Санація може відбуватися способом об'єднання підприємства, яке перебуває на межі банкрутства з потужнішою компанією; з допомогою випуску нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшення банківських кредитів і надання урядових субсидій; перетворення короткострокової заборгованості в довгострокову; повної або часткової купівлі державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства.

Деякі із вітчизняних авторів, наприклад, І.О. Бланк із санацією ототожнюють лише заходи щодо залучення зовнішньої фінансової допомоги, які спрямовані на запобігання оголошенню підприємства-боржника банкрутом та його ліквідації [1, с.146]. Відомий фахівець у галузі антикризового управління Л.С. Ситник у монографії, присвяченій механізму антикризового управління та аспектам банкрутства, пропонує своє бачення санації: «це оздоровлення неспроможного боржника, надання йому з боку власника майна, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб (у тому числі зарубіжних) фінансової допомоги, спрямованої на підтримку діяльності боржника і запобігання його банкрутству» [2, с. 243 ]. Це визначення також тяжіє до розуміння санації як інституту зовнішньої фінансової підтримки боржника .

Якщо узагальнити всі поняття «санація», які розглядаються вітчизняними і зарубіжними вченими, самим поширеним, на думку автора, буде визначення, яке порівнює санацію з сукупністю усіх можливих заходів: фінансово-економічних, організаційно-правових, виробничо-технічних, соціальних та інших, спроможних вивести підприємство із кризового стану та привести його до фінансового оздоровлення в довгостроковому періоді. Для повнішого розкриття змісту санації слід конкретизувати види заходів, які проводяться в межах фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання.

Особливе місце у процесі санації посідають заходи фінансово-економічного характеру, які відбивають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств. Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики або на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі. Санаційні заходи організаційно-правового характеру спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, організаційно правових форм бізнесу, підвищення якості менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур, поліпшення виробничих стосунків між членами трудового колективу тощо. У цьому контексті розрізняють два види санації [3, с. 17] : санація зі збереженням існуючого юридичного статусу підприємства-боржника;

санація зі зміною організаційно-правової форми та юридичного статусу санованого підприємства (реорганізація).

Виробничо-технічні санаційні заходи пов'язані насамперед з поліпшенням якості продукції та зниженням її собівартості, модернізацією та оновленням виробничих фондів, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, скороченням технологічного часу, вдосконаленням асортименту продукції, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва.

Оскільки санація підприємства пов'язана, як правило, зі скороченням зайвого персоналу, велике значення мають санаційні заходи соціального характеру. Особливо це стосується фінансового оздоровлення підприємств-гігантів. Тут можуть бути передбачені такі заходи, як створення та фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук і пропозиція альтернативних робочих місць, додаткові виплати з безробіття, надання звільненим працівникам позик тощо. Який би тип санаційних заходів не проводився на підприємстві, основною їх метою буде відновлення збереження  ліквідності,   досягнення  прибутковості, платоспроможності,конкурентоспроможності, покриття поточних збитків, скорочення заборгованості, поліпшення структури капіталу та інші, спроможні забезпечити фінансове оздоровлення підприємства.

На практиці досить часто із санацією ідентифікується поняття «реструктуризація». Реструктуризація суб'єкта господарювання - це проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну його структури, системи управління, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва [4, с. 18]. Можна стверджувати, що «санація» є ширшим поняттям, ніж «реструктуризація». Реструктуризацію доцільно розпочинати на ранніх стадіях кризи. Вона спрямована переважно на подолання причин стратегічної кризи та кризи прибутковості. Санація включає в себе як реструктуризацію (заходи щодо відновлення прибутковості та конкурентоспроможності), так і заходи фінансового характеру, спрямовані на відновлення ліквідності та платоспроможності.

Фінансування санації може здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства (самофінансування), фінансових засобів власників, за допомогою кредиторів і, у виняткових випадках, через одержання державної фінансової підтримки. Фінансування державою санаційних заходів може здійснюватися на поворотній або безповоротній основі. Крім того, в окремих випадках держава може вдатися до непрямих методів сприяння санації суб'єктів господарювання: податкові пільги, створення особливих умов підприємницької діяльності тощо.

При організації процесу фінансової санації підприємств необхідно:

2)    1) розробити план санації - послідовне виконання завдань, спроможних вивести підприємство із кризового стану. План санації розробляють за дорученням власників чи керівництва підприємства консалтингові або аудиторські фірми в тісному взаємозв'язку із внутрішніми службами контролінгу;провести санаційний аудит - сукупність заходів, які здійснюються аудиторськими компаніями на замовлення потенційних кредиторів та інших осіб, які можуть взяти участь у фінансуванні санації;

3)    забезпечити професійний менеджмент санації, який виконує головну роль і займає вирішальне значення для успішного проведення фінансового оздоровлення підприємства. Організація ефективного менеджменту санації передбачає використання знань висококваліфікованих спеціалістів, досвід яких забезпечить і розробку плану санації, і проведення санаційного аудиту, що в сукупності забезпечить виведення підприємства із кризового стану і майбутню фінансову стабільність.

Література:

1.      Бланк І.А. Стратегія і тактика управління фінансами / І.А. Бланк - К.: МП «ІТЕМ», 2006. - 345 с.

2.      Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством / Л.С. Ситник. - Донецьк: ІЕП НАН України, 2003. - 504 с.

3.      Копилюк О.І. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.І Копилюк, В.П. Медведев- Львів: вид-во Львівська комерційна академія, 2007. - 340 с.

4.      Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств / О.О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2006. - 412 с.

Страницы:
1 


Похожие статьи

С М Еш - Система антикризового управління та методологічні підходи до її формування

С М Еш - Система антикризового управління та методологічні підходи до її формування

С М Еш - Фінансовий ринок финансовый рынок financial market

С М Еш - Фінанси для фінансистів

С М Еш - Генезис і сучасна парадигма понять криза та антикризове управління