Н Б Шураєва - Харківський національний університет імені в н каразіна - страница 2

Страницы:
1  2 

Тож можемо підсумувати, що, оперуючи категоріями структури, заголовка, мотиву, бінарних опозицій, ми запропонували власну інтерпретацію новели «Ворог» А. Любченка. Здійснений аналіз дозволяє зробити висновок про розвиток творчості письменника в руслі загальних модерних тенденцій. І насамкінець відзначимо: художня проза А. Любченка в контексті дослідження літературного процесу 20-30-х рр. ХХ ст. варта подальшого студіювання.

 

Література

1. Войтович В. Українська міфологія / Валерій Войтович. — К. : Либідь, 2002. — 664 с.

2. Гаморак Ю. (Ю. Стефаник). Аркадій Любченко / Ю. Гаморак (Ю. Стефаник) // Українське
слово
: Хрестоматія      української         літератури        та           літературної критики
ХХ ст.
: навч. посібник : у 4 кн. / Ю. Гаморак (Ю. Стефаник) / Колект. автор, упоряд. В. Яременко. — 2-
ге вид., змін., дооп., доп. — К., 2001. — Кн. 2. — С. 576—580.

3. Д. М. Б. Україна між двома світовими війнами: Українські землі під большевиками // Енциклопедія українознавства: у 3 кн. / [за ред. В. Кубійовича] / Д. М. Б. К. : Ін-т укр. археографії НАН України, 1995. — Кн. 2. — (репринт. вид. 1949 р.). — С. 543—555.

4. Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство: [посібник] / Н. В. Зборовська. К. : Академвидав, 2003. — 392 с. (Альма-матер).

5. Каганович Н. Тінь Салманасара ІІ Лист до тов. А. Любченка / Н. Каганович // Літ. газ. — 1934. — № 13. — 24 квіт. С. 2.

6. Качуровський І. Генеральна реконструкція українського села в роки 1929—1933 / Ігор Качуровський // Сучасність. — 2006. — № 1. — С. 54—70.

7. Клиновий Ю. Моїм синам, моїм приятелям: Статті й есеї / Юрій Клиновий. — Едмонтон-Торонто : Об'єднання укр. письм. „Слово" в Канаді, 1981. — 616 с.

8. Косіонов А. „Обеліски Салманасара" /А. Косіонов // Літ. газ. — 1934. — № 10. — 6 квіт.       

С. 3.

9. Любченко А. Вибрані твори / Аркадій Любченко ; [вст. ст., упорядкув., прим., реком. л-ра Л. Пізнюк]. К. : Смолоскип, 1999. — 520 с. (Серія : „Розстріляне відродження").

 

10.Любченко А. „Обеліски Косіонова" / А. Любченко // Літ. газ. — 1934. — № 11 — 12 квіт.

С. 2.

11.Масове розкуркулення українського селянства в 1930-1933 рр. : механізм творення голодомору / Електронний ресурс / http://www.nbuv.gov.ua

12.Михайлин І. Скарби слова Аркадія Любченка / Ігор Михайлин // Любченко А. П. Вертеп (повість). Оповідання. Щоденник / Ігор Михайлин. Х., 2005. — С. 3—24.

13.Пізнюк Л. В. Еволюція художнього мислення Аркадія Любченка : від „романтики вітаїзму до соцреалізму" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література" / Пізнюк Леся Володимирівна. — К ., 2002. — 16 с.

14.       Соловей Д. Голгота України / Дмитро Соловей // Сучасність. — 1994. — № 11 (лист.) С. 5—

12.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н Б Шураєва - Харківський національний університет імені в н каразіна