Автор неизвестен - Цикл програм навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки - страница 1

Страницы:
1  2 

«Вступ до фаху» 117 ЦИКЛ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Навчальна програма нормативної дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ»

1. МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» є нормативною у галузевому Державному стандарті вищої освіти за напрямом підготовки 0708 «Екологія», забезпечує не тільки формування цілісних (системних) знань із майбутньої професії, а ще й визначає шляхи їх отримання, забезпечує первинну підготовку до формування знань з інших нормативних професійних дисциплін. Центральне місце програми займає модуль «Модель фахівця», який базується на формуванні знань відповідно прийнятих в Україні документів щодо ступеневої освіти, на оволодінні основними термінами та визначеннями стосовно підготовки фахівця у ВНЗ України та механізмами забезпечення якості освіти, особливостями входження України в європейський та світовий простори. В межах цієї дисципліни здійснюється знайомство майбутніх фахівців із задачами, структурою та функціями основного, спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади України з питань охорони навколишнього природного середовища та екології, первинними посадами, які може обіймати випускник-еколог із повною вищою освітою.

Досить важливим, особливо в аспекті вимог Болонського процесу, є знайомство студентів з елементами науково-дослідної роботи, яка є невід'ємною складовою навчального процесу з самого початку підготовки фахівця-еколога, та безпосереднє залучення його до її виконання.

Навчальна дисципліна є підґрунтям для багатьох інших, не тільки нормативних, але й вибіркових дисциплін, оскільки певним чином визначає нормативи підготовки фахівця з вищою освітою. На жаль, дисциплін, що забезпечують викладання цієї навчальної дисципліни, майже немає. Це закономірно, бо навчальна дисципліна вивчається вже в перші дні навчання на першому курсі. Лише при засвоєнні досить обмеженої кількості понятійно-термінологічного апарату екології (модуль 1) можна використовувати знання, накопичені у середній школі. У цьому також полягає специфіка засвоєння навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліни - формування знань щодо вимог стосовно підготовки фахівця у відповідності з побудовою європейського простору вищої освіти і наукових досліджень, формування первинних знань з основ екології та неоекології, наукових досліджень та уявлень про майбутнє місце роботи.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ТА НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИВЧЕННЮ

Програма побудована за модульним принципом. Кожний із модулів є логічно завершеною часткою системи знань та вмінь, визначених у якості необхідних для формування фахівця. В основу формування знань та вмінь покладено навчальні елементи двох категорій (7 ± 2 навчальних елементи формують одне знання, уміння). Згідно «Методичним вказівкам, щодо розробки навчальних програм нормативних дисциплін екологічного профілю...» перша категорія навчальних елементів обов'язково використовується при складанні цієї навчальної програми, а друга категорія навчальних елементів використовується лише у «Робочій програмі» з цієї навчальної дисципліни разом з навчальними елементами першої категорії.

2.1. Навчальна аудиторна та позааудиторна робота (72 години) Модуль 1 (24 години). Кваліфікаційні вимоги до майбутніх фахівців з екології та неоекології. Формування початкових знань та вмінь з екології та неоекології. Комплекс наук екологічного спрямування. Моніторинг. Основні навчальні елементи

Зміст навчальної дисципліни. Обов'язковий мінімум знань та вмінь для ефективного досягнення мети вивчення дисципліни. Характеристика випускаючої кафедри та напрямків її діяльності. Кадрове та науково-методичне забезпечення підготовки фахівця-еколога у ВНЗ. Інші складові забезпечення ефективності навчання. Особливості засвоєння навчальної дисципліни - досягнення повної прозорості та демократичності у здобутті та контролі необхідних знань та умінь. Вибірковий базовий понятійно-термінологічний апарат екології та неоекології. Комплекс наук екологічного спрямування та деякі віхи їх розвитку. Сучасні напрямки розвитку екологічних і неоекологічних досліджень та їх кінцевий результат. Моніторинг. Проблеми регіонального моніторингу.

Знання та уміння передбачені цим модулем реалізуються шляхом оволодіння наступними навчальними елементами з подальшою їх оцінкою за рівнями та критеріями сформованості знань.

 

2.1.1. Нормативні навчальні елементи з модуля 1

1.      Програмні лекції.

2.      Проблемні лекції.

3.      Контроль-колоквіум.

4.      Консультативні заняття (class tutorial).

5.      Письмовий тестовий контроль.

6.      Поточний контроль знань.

7.      Підсумковий контроль знань.

8.      40 % майбутньої оцінки.

9.      60 % майбутньої оцінки.

 

10.   Мета вивчення дисципліни.

11.   Задачі вивчення дисципліни.

12.   Кваліфікаційні вимоги.

13.   Програма навчальної дисципліни.

14.   Екологія.

15.   Фізіологія взаємовідношень.

16.   Екосистема.

17.   Біоцентризм.

18.   Антропоцентризм.


Модуль 2 (28 годин). Модель фахівця з повною вищою освітою в Україні та за кордоном. Органи загального державного управління у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища, неурядові організації, міжнародні організації в галузі охорони навколишнього середовища та екології

Система вищої освіти в Україні. Багатоступенева система підготовки фахівців. Освітньо-кваліфікаційні рівні. Підготовка фахівців за кордоном. Структура вищого навчального закладу, завдання і функції його основних структурних підрозділів. Державний стандарт вищої освіти, його складові. Організація навчального процесу. Умови використання випускників. Можливі місця їх роботи.

Особливості підготовки фахівця у зв'язку зі входженням України в європейський та світовий освітянський простір. Особливості структури органів державного управління, їх основні задачі та напрямки діяльності. Особливості функціонування, роль у збереженні природи, у формуванні гармонії взаємовідношень природи і людини, забезпеченні екологічної безпеки неурядовими організаціями, міжнародних організацій.

43.Багатоступенева освіта.

44.Молодший спеціаліст.

45.Бакалавр.

46.Спеціаліст.

47.Магістр.

48.Структура вищого навчального закладу.

49.Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ).

50.Елемент, процес і засіб формування стійких

переконань, знань навчальних предметів.

51.Властивості ОКХ.

52.Професіограма спеціаліста-еколога.

53.Світоглядна, науково-практична, психолого-

педагогічна підготовка (кваліфікаційні вимоги).

54.Сфера діяльності фахівця-еколога.

55.Блоки дисциплін галузевого державного стандарту

вищої освіти України.

56.Механізм впровадження в навчальний процес

дисциплін за вибором студента.

57.Практична підготовка фахівця-еколога.

58.Педагогічна підготовка фахівця-еколога.

59.Ділові ігри у навчальному процесі.

60.Студентська науково-дослідна діяльність.

61.Навчальні, виробничі, педагогічні практики.

62.Базова вища освіта.

63.Повна вища освіта.

64.Галузевий стандарт вищої освіти.

65.Нормативна частина освіти.

66.Вибіркова частина освіти.

67.Освітньо-професійна програма (ОПП).

68.Міжнародна стандартна класифікація освіти

(МСКО).

2.1.2. Нормативні навчальні елементи з модуля 2

69.Освітні кваліфікації за кордоном.

70.  Первинні посади випускника-еколога (молодший державний інспектор та інші.).

71.Узагальнюючий об'єкт діяльності.

72.Задачі діяльності.

73.Знання.

74.Вміння.

75.Спеціальність.

76.Спеціалізація.

77.Кваліфікація.

78.Тест педагогічний.

79.Тест психометричний.

80.Навчальний елемент.

81.Змістовний модуль.

82.Модуль.

83.Показник якості вищої освіти.

84.Кредит.

85.  Основний, спеціально вповноважений центральний виконавчий орган влади в Україні (в галузі охорони природи).

86.Головні задачі Міністерства.

87.Основні структурні підрозділи Міністерства.

88.Органи управління на місцях.

89.Державна санітарно-епідеміологічна служба (СЕС).

90.  Найбільш відомі та широко функціонуючі міжнародні організації в галузі екології та охорони природи.

91.  Недержавні організації (НГО) в суспільному екологічному русі.

92.  Регіональні недержавні організації (для свого регіону).

93.Управління екологічною діяльністю.

Модуль 3 (20 годин). Елементи основ наукових досліджень. Аналіз навчальної та наукової літератури зі спеціальності

Основні поняття, деякі принципи та закони. Елементи теорії систем. Елементи наукових досліджень. Вимоги до виконання науково-дослідних робіт.

Фондові матеріали. Основні підручники, навчальні посібники, методичні розробки, періодика. Зарубіжні джерела.

94.Різноманітність визначення «науки».

95.Наука в західній термінології.

96.Поняття як форма мислення.

97.Теорія.

98.Гіпотеза.

99.Методологія.

 

100.Метод.

101.Методика.

102.Терміноелемент «система».

103.Багатозначність у визначенні система.

104.Визначення поняття система.

105.Структура системи. 106.Властивості системи.

 

107.Класифікація системи.

108.Об'єкт дослідження.

109.Предмет дослідження.

110.Вибір теми дослідження.

111.Основні вимоги до теми дослідження.

112.Різниця між бакалаврською та магістерською кваліфікаційними роботами.

навчальні елементи з модуля 3

113.Основні наукові вимоги до виконання кваліфікаційної роботи.

114.Рецензія і вимоги до її складання.

115.Доповідь.

116.Список літератури.

117.Підручник.

118.Навчальний посібник.

119.Навчально-методичний посібник.

120.Методичні розробки.

121.Методичні вказівки.

122.Періодика.

123.Наукові видання.

124.Фондові матеріали.

125.Матеріали ЗМІ та особливості їх використання.

126.Закордонна література.

127.Статистичні матеріали.

128.Матеріали виробничих практик.

129.Експериментальні матеріали.

130.Матеріали лабораторних досліджень.

2.2. Семінари, контроль-колоквіуми та інша діяльність за науковим спрямуванням (18 годин)

Формування певних здібностей: прийняття самостійних рішень стосовно різноманітних екологічних ситуацій, формування вмінь усно висловлювати свою точку зору, бути опонентом при розгляді (обговоренні) наукових доповідей.

В процесі цього виду навчально-наукової діяльності засвоюється не більше 10 % нових навчальних елементів від їх загальної кількості з дисципліни.

2.3. Наукова аудиторна та позааудиторна складова дисципліни (18 годин)

Спеціальні аудиторні роботи наукового спрямування. Колективне обговорення і проведення конкурсу тематики наукових доповідей із короткою анотацією безпосередньо на конкурсі тем та з колективним оцінюванням одногрупників. Колективне визначення кількості індивідуальних балів за наукову тему, що презентується. Підготовка наукової доповіді та її оприлюднення у навчальній групі. Колективне обговорення та колективне оцінювання за кожною стандартною вимогою до наукової роботи. Визначення сумарної кількості балів, що отримує кожний доповідач.

Підготовка та  оприлюднення індивідуальної доповіді  на  студентських  наукових конференціях, засіданнях студентського наукового товариства. Аналіз досягнень, недоліків. Удосконалення доповіді. Практична робота по підготовці та оформленні наукових робіт на конкурси. Підготовка та оформлення наукових статей, тез тощо.

Кількість нових нормативних навчальних елементів, що засвоюється в процесі наукової діяльності - не менше 63.

 

3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ МАЙБУТНІХ ФАХГВЦГВ-ЕКОЛОПВ

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» у майбутнього фахівця-еколога повинні бути сформовані наступні знання та вміння.

3.1 Знання з навчальної дисципліни, що формуються в процесі навчальної та наукової діяльності З модуля 1

3.1.1.Чітко визначати мету та задачі навчальної дисципліни, добре знати структуру та програму навчальної дисципліни

для побудови оптимального шляху її засвоєння в індивідуальному режимі. Засвоїти вимоги до вивчення навчальної дисципліни, володіти шляхами та особливостями механізму навчального процесу для забезпечення ефективності навчального процесу в цілому та ефективними методами навчання зокрема, формами контролю знань та об'єктивної їх кількісної оцінки. Знати кадрове та науково-методичне забезпечення навчального процесу у ВНЗ.

3.1.2.Вибірковий базовий понятійно-термінологічний апарат екології (та неоекології) в т. ч. виникнення та еволюцію

поняття «екологія», різницю у його визначеннях, структуру традиційної екології, сутність об'єкту та предмету екології (та неоекології), головну різницю між екосистемою та геосистемою, антропосферою та соціосферою, енвайронментологією, енвайронменталістикою та Environmental protection і т. і. Історію розвитку комплексу наук екологічного спрямування. Основні елементи моніторингу - сутність, різновиди та їх деякі характеристики.

3.1.3.Формувати початкові здібності розробляти наукові рекомендації, щодо пошуку можливостей виходу із кризового

стану якості навколишнього природного середовища. Розуміння необхідності і сутності творчості та новаторства в екологічній діяльності. З модуля 2

3.1.4.Головні особливості підготовки фахівця-еколога в Україні та за кордоном.

3.1.5.Паспорт спеціальності, освітньо-кваліфікаційну характеристику та освітньо-професійну програму.

3.1.6.Навчальні плани підготовки бакалавра і магістра.

3.1.7.Основні принципи оцінювання знань за вітчизняними та європейськими критеріями.

3.1.8.Особливості кредитно-модульної системи, складати та перевіряти письмові тести та проводити контроль-

колоквіуми.

3.1.9.Структуру, задачі, функції та правовий статус державної служби в галузі охорони навколишнього природного

середовища, міжнародних організацій, неурядових організацій, санітарно-епідеміологічної служби. З модуля 3

3.1.10.Елементи основ наукової студентської діяльності. Складові науки, деякі принципи та закони, елементи наукового дослідження.

3.1.11.Знати загальнодержавну та регіональну специфіку екологічних досліджень в Україні, кінцевий результат будь-якого екологічного дослідження.

3.1.12.Основні підручники, навчальні посібники, методичні розробки в Україні зі своєї спеціальності. Провідні видання за кордоном.

3.1.13.Знати правила складання списку використаної літератури.

3.1.14.Знати головні вимоги до написання кваліфікаційної' та дипломної роботи.

3.2. Вміння з навчальної дисципліни, що формуються в процесі навчальної та наукової діяльності З модуля 1

3.2.1.Аналізувати навчальний план та складати індивідуальний план в аспекті міжнародних вимог. Вишукувати

оптимальний механізм засвоєння навчальних елементів відповідної дисципліни. Створювати умови для формування своїх знань та вмінь. Організовувати плідну самостійну роботу.

3.2.2.Використовувати ключові слова в дефініції' понять. Визначати об'єкт та предмет дослідження (дисципліни).

Визначати головні властивості систем, екосистем, геосистем. З модуля 2

3.2.3.Вміти працювати з неурядовими організаціями.

3.2.4.Сформувати первинні навички співпрацювання з міжнародними організаціями. З модуля 3

3.2.5.Вибирати тему для доповіді, наукової роботи, статті, тез і т. і.

3.2.6.Оцінювати актуальність, новизну теми, що вибирається.

3.2.7.Уміти об'єктивно оцінювати знання своїх однокурсників.

3.2.8.Уміти приймати самостійні рішення, приймати участь у диспутах та грамотно обґрунтовувати свою точку зору.

3.2.9.Спрямовувати свою науково-дослідницьку діяльність на вирішення регіональних проблем.

 

3.2.10.Виступати на кружках, в клубах, на конференціях і т. і.

3.2.11.Брати участь у внутрівузівських та республіканських екологічних олімпіадах.

3.2.12.Обґрунтовувати свої пропозиції.

3.2.13.Працювати з науковими, фондовими матеріалами та періодикою.

3.2.14.Опрацьовувати матеріали експериментальних, лабораторних досліджень.

4.    РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1.      Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества / В 2-х т. Пер. с англ. - М.: Мир. 1989. - Т. 1. - 667 с.; Т. 2. - 477 с.

2.      Бровдій В. Н., Гаца О. О. Екологічні проблеми України (проблеми неогеніки): Навч. посіб. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2000. - 111 с.

3.      Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. - М.: Наука 1975. - 720 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа