М М Колчагін - Широкосмугові сигнали та надкороткі імпульси - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафедра теоретичної радіофізики

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" Перший проректор

 

 

 

"______ "_______________ 2012 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Широкосмугові сигнали та надкороткі імпульси

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040204 - Прикладна фізика (шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності__________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________________________________

(назва спеціалізації) факультету радіофізичного

(назва факультету)

 

 

 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2012

Широкосмугові сигнали та надкороткі імпульси.      Робоча програма

навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.040204 - Прикладна фізика

„ 25 " квітня, 2012.- 8 с.

 

 

 

Розробник: Колчигін Микола Миколайович, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теоретичної радіофізики радіофізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Протокол № 5 від "25" квітня 2012 р. Завідувач кафедри теоретичної радіофізики

                                                      (Колчигін М. М.)

(підпис)                       (прізвище та ініціали)

"______ "______________________ 2012 р.

 

Схвалено методичною комісією

 

 

 

Протокол №_____ від. "______ "__________________ 2012 р.

 

"______ "__________________ 2012 р. Голова ______________________ ( Чорногор Л. Ф.)

(підпис)                      (прізвище та ініціали)

 

 

Декан радіофізичного факультету ______________________________     (Шульга С.М.)

(підпис)                      (прізвище та ініціали)

 

"______ "__________________ 2012 р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Кількість кредитів 1

Галузь знань 01.04.03 Радіофізика

(шифр і назва)

 

Напрям підготовки

0402, 0702 - Прикладна фізика

(шифр і назва)

Модулів - 2

Спеціальність (професійне спрямування): 6.070201 Радіофізика і електроніка

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

(назва)

 

Загальна кількість годин - 54

 

 

 

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - 2 (6 семестр); самостійної роботи студента - 2 (6 семестр)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Семестр

 

 

6-й

___________ і______________

_________ Лекції__________

26 год.                       -            

Практичні, семінарські 8 год.    І -

______ Лабораторні________

0 год.____________ -______

Самостійна робота
20 год.___________ -______

індз.

Вид контролю: залік,
захист курсової роботи,
                  екзамен                   

Примітка.

Співвідношення   кількості годин індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 17:10 (6 семестр);

для заочної форми навчання - ­


до


самостійної


і

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу - детальне ознайомлення з основними поняттями, законами, положеннями розповсюдження широкосмугових сигналів та надкоротких імпульсів та їх застосування в радіолокації, радіозв'язку, геології та медицині.

Завдання курсу - вивчення основних особливостей та характеристик широкосмугових сигналів та надкоротких імпульсів і набуття навичок застосування отриманих знань для розв' язання практичних задач.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні ідеї, поняття стосовно широкосмугових сигналів та над коротких імпульсів.

вміти: застосовувати отримані знання для аналізу фізичних явищ і процесів, розв' язання задач, які пов' язані з розповсюдженням широкосмугових сигналів та над коротких імпульсів.

 

3. Програма навчальної дисципліни

 

Модуль 1. Синусоідальні та несинусоїдальні хвилі в радіолокації та зв'язку.

Тема 1. Вступ. Несинусоідальні хвилі в радіолокації, радіозв'язку, геології та медицині. Використовування синусоїдальних коливань в радіозв' язку. 1. 1. Резонанс та резонансні ланцюги.

1.2. Відносна смуга частот. Визначення та ширина смуги частот для окремих застосувань. Радіосигнали з великою відносною смугою. Ослаблення хвиль, шум та викривлення синусоїдальних хвиль.

 

Тема 2. Антени, що випромінюють та приймають (частотно-залежні).

2.1.                       Дослідження в часовій ділянці.

2.2.                       Принцип імпульсного зондування.

2.3.                       Дослідження систем, що направляють, радіопристроїв та матеріалів.

 

Тема 3. Імпульси та їх використання.

3.1.            Імпульсне зондування.

3.2.            Визначення параметрів найпростіших неоднорідностей.

3.3.            Сполучення кількох неоднорідностей та еквівалентні схеми.

3.4.            Методи вимірів частотних характеристик за допомогою імпульсних сигналів.

3.5.            Пряме та зворотне перетворення Фур'є.

Модуль 2. Відео-імпульсні радіолокатори.

Тема 1. Відео-імпульсні радіолокатори та їх застосування .

1.1.      Радіолокаційне підповерхневе зондування в інженерній геології.

1.2.      Відео-імпульсні радіолокатори.

1.3.      Зондування земних покровів з борту літального апарату.

1.4.      Зондування земної поверхні.

1.5.      Радіолокаційні профілі середовищ, що зондуються.

 

4. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Кількість годин

 

Денна форма

Заочна форма

 

Усього

у тому числі

Усьог о

у тому числі

 

 

л

п .

лаб інд

ср

 

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

3

Модуль 1

Тема 1.

10

6

0

-

-

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2.

9

4

2

-

-

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3.

10

6

0

-

-

4

 

 

 

 

 

 

Модульний контроль

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за модулем 1

31

16

2

-

-

13

 

 

 

 

 

 

Модуль 2

Тема 4.

21

10

6

-

-

5

 

 

 

 

 

 

Модульний контроль

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за модулем 2

23

10

6

-

-

7

 

 

 

 

 

 

Усього годин

54

26

8

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

6. Теми практичних занять

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Розрахунок та побудова залежності модуля повного опору, що нормовано, для паралельного та послідовного резонансного контуру для різних значень відносної смуги частот.

2

2.

Підготовка до вимірів імпульсним рефлектометром (вивчити пристрій та методику вимірів)

2

3.

Проведення вимірів рефлектометрами в часовій ділянці та розрахунок АЧХ.

2

4.

Побудова радіолокаційних профілів.

2

 

Разом

8

8. Самостійна робота

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Сигнали без несучій.

1

2.

Синусоїдальні несучі.

1

3.

Несинусоїдальні несучі.

1

4.

Амплітудна та частотна модуляція несинусоїдальної несучої.

2

5.

Диполь Герца.

2

6.

Великі токові диполі.

1

7.

Резонансні випромінювачі.

2

8.

Вибірні пристрої, що приймають..

2

9.

Ознайомитися зі швидким перетворенням Фур'є.

1

10.

Проаналізувати    похибку    при    використанні швидких перетворювань Фур'є.

1

11.

Розповсюдження та відображення електромагнітних хвиль в середовищах, що поглинають.

1

12.

Особливість побудови радіолокаторів для під поверхневого зондування.

1

13.

Результати експериментів по радіолокаційному зондуванню.

1

14.

Метод ударного збудження.

1

15.

Метод відео імпульсного сигналу,що синтезовано.

1

16.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М М Колчагін - Електродинаміка

М М Колчагін - Проблеми радіофізики

М М Колчагін - Електродинамічне моделювання у практичних задачах

М М Колчагін - Широкосмугові сигнали та надкороткі імпульси