О В Прасюк - Електоральна громадська думка б україні сутність детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості - страница 1

Страницы:
1 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут глобальних стратегій управління

Прасюк О. В.

електоральна громадська думка б україні:

сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості

Монографія

Острог - 2013

УДК 324 ББК 66

П 70

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Острозька академія» (протокол № 5 від 28 грудня 2012 року)

Серія «Громадянське суспільство» заснована Інститутом глобальних стратегій управління Національного університету «Острозька академія» у 2012 році. Випуск 5.

Рецензенти:

Нельга О. В., доктор соціологічних наук, провідний науковий спів­робітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України;

Чернова К. о., доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідницької частини університету імені Т.Г. Шевченка.

Прасюк о. в.

П 70 Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детер-

мінанти поставання та шляхи посилення дієвості : [моногра­фія] / О. В. Прасюк. - Острог : ІГСУ, Видавництво Національ­ного університету «Острозька академія», 2013. - 180 с. (Серія «Громадянське суспільство», Випуск 5).

Монографія присвячена концептуалізації поняття «електоральна громадська думка» як специфічного вияву громадської думки, локалі­зованого вирішенням проблем формування органів державної і муніци­пальної влади. В монографії використано системний підхід до вивчен­ня електоральної громадської думки, оскільки увагу сконцентровано не лише на структурних елементах досліджуваного феномену, але й на суспільно-політичному контексті, в якому відбувається її формування.

Для викладачів, студентів, науковців і практиків - усіх, хто цікавить­ся питаннями формування громадської думки та виборчим процесом.

ISBN 978-966-2254-50-1

© Прасюк О. В. © Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013

передмова

В демократичному суспільстві нормою є постійно зростаюча соціально-політична активність громадян, потяг широких мас населення до укріплення засад місцевого самоврядування, до громадської самоорганізації, до захисту прав і свобод людини. Зокрема в Україні помітного поширення набувають сьогодні про­цеси етнічного самовизначення та водночас національної інте­грації, прагнення укріплення державної незалежності і водночас включення в систему євроінтеграції тощо.

Відчутну роль у здійсненні всіх цих процесів відіграє такий феномен суспільної свідомості, як громадська думка, котра є важливим соціальним інститутом та атрибутом громадянського суспільства. Вона постає як вияв суспільної свідомості у формі надіндивідуальних суджень й установок, пов'язаних з оцінками певних суспільно значимих подій та явищ дійсності, пропозиція­ми вирішення або й вирішенням найрізноманітніших соціальних проблем. Громадська думка перетворюється в сучасному сус­пільстві на потужну впливову силу, вивчення якої уможливлює її розуміння як не тільки важливого, але й досить складного яви­ща суспільно-політичного життя сучасних демократичних сус­пільств.

Актуалізація проблем дослідження громадської думки по­в'язана з потребою перетворення її суб'єкта на потенційного партнера влади, орієнтованого на відстоювання суспільних ін­тересів через конструктивний рівноправний діалог суб'єктів громадської думки та владних інституцій, уможливлений за­вдяки реальному інформаційному плюралізмові, диверсифікації джерел інформування громадян, розвитку засад громадянського суспільства. На думку іспанського філософа X. Ортеги-і-Гассета, «закон громадської думки - це закон всесвітнього тяжіння у царині політичної історії», що особливо справедливо стосовно суспільно-історичних процесів ХХ та ХХІ ст., коли громадська

4_Прасюк О. В. Монографія

думка утверджується як потужний інститут легітимації публічної влади та неодмінний атрибут демократії.

З іншого боку, у демократичному суспільстві проблема влади, що є найважливішою у політиці, вирішується через процеси вза­ємодії та протистояння соціальних класів, прошарків, політичних партій та громадських організацій і об'єднань, їхніх лідерів, елі­тарних груп суспільства тощо. При цьому у якості кульмінації всіх цих процесів інтеграції, протистояння, дезінтеграції поста­ють політичні вибори.

У сучасній Україні великої актуальності набуває перетворен­ня виборчого процесу на об'єкт політико-правового, соціокуль-турного, соціологічного, морально-етичного та інших напрямків дослідження. Відповідно до виборчої проблематики звертаються спеціалісти різного фаху, як от: правознавці, політологи, соціо­логи, психологи, журналісти та інші. При цьому, щодо, зокрема, електоральних соціологів, то в їхньому середовищі до сьогодні панує переконання, що їхні вибіркові періодичні опитування гро-мадян-виборців єдино і є засобом виявлення громадської думки під час виборів. Але рівень розробленості на сьогоднішній день двох галузевих соціологій - соціології громадської думки та елек­торальної соціології - дозволяє ставити під сумнів вищезазначені переконання електоральних соціологів. З цією обставиною якраз і пов'язана тема даного дисертаційного дослідження.

В західній науковій традиції вивченням громадської думки займались Г. Тард, Ф. Гонцельдорф, У. Ліппман, Дж. Цаллер, Е. Ноель-Нойман, П. Бурдьє, П. Шампань, які розкрили її вплив на функціонування політичної системи, комунікаційну природу самої громадської думки, етапи формування громадської думки та чинники, що на них впливають. Значний внесок в дослідження громадської думки як соціально-психологічного феномену зро­били російсько-радянські вчені В.С. Коробєйніков, Б.А. Грушин, М.К. Горшков, Ю.О. Левада, А.К. Уледов та сучасні російські науковці В.М. Герасимов, Д.П. Гавра, В.А. Михайлов, Л.Н. Ко-роткова, А.М. Корванов, Н.Г. Ігнатов, С.І. Матков та інші. Ними зокрема було виявлено механізми формування громадської дум­ки, вплив на них різних суспільно-політичних, економічних та

Електоральна громадська думка в Україні_5

духовно-культурних чинників, зокрема: типу політичного ре­жиму, ролі засобів масової інформації; окреслено суспільні функції громадської думки, описано процедури соціологічного вивчення громадської думки. Серед українських вчених - пред­ставників соціології громадської думки - слід передусім назвати В.Л. Оссовського, Ю.П. Сурміна, В.А. Полторака, О.В. Нельгу, В.А. Матусевича, М.В. Туленкова, які вивчали сутність громад­ської думки, еволюцію підходів до її розуміння, її статичну та ди­намічну структуру, чинники формування та вплив на діяльність різних суспільних інститутів в Україні.

Питаннями формування громадської думки під час виборчих кампаній та проблемами електоральної поведінки західні журна­лісти, політики та представники різних наукових шкіл і напрям­ків почали цікавитись ще з першої половини минулого століття. Значний внесок в розробку даної проблематики здійснили до­слідники громадської думки (Дж. Геллап, У. Ліппман, П. Лазарс-фельд, Б. Берельсон, Е. НоельНойман, П. Шампань) та електо­ральної поведінки (П. Данліві, Ф. Конверс, С. Ліпсет, С. Роккан, Х. Хімельвейт, М. Фіоріна). В Україні теоретичне осмислення даних питань здійснюється в руслі електоральної соціології, при­кладної політології, політичної психології такими дослідника­ми, як О.І. Вишняк, О.В. Нельга, В.Л. Оссовський, В.І. Паніотто, В.А. Полторак, Л.О. Кочубей, В.Й. Варій, В.М. Бебик та ін. Важ­ливого теоретико-методологічного значення набуває проблема всебічного дослідження суб'єкта електоральної громадської дум­ки задля створення оптимальних умов для її формування.

Збором як соціологічної, так і полстерівської інформації в на­шій країні займаються, соціологічна служба Центру економіч­них та політичних досліджень імені О.Разумкова (А.С. Биченко), фонд «Демократичні ініціативи» (директор - І.Е. Бекешкіна) та фірма «Юкрейніан соціолоджи сервіс» (керівник - О.І. Вишняк), Центр соціальних і маркетингових досліджень SOCIS (генераль­ний директор - М.М. Чурилов), Київський міжнародний інститут соціології (генеральний директор - В.І. Паніотто) та інші.

Вперше саме поняття електоральної громадської думки та її пояснення подано в роботах О.В.Нельги, який розглядає дина­

6_Прасюк О. В. Монографія

мічну структуру електоральної громадської думки через призму виборчого законодавства та аналізу політико-комунікативних ви­борчих практик.

Отже, актуальним є завдання виокремлення електоральної громадської думки як спеціального об'єкта соціологічного аналі­зу, що зумовлюється насамперед її важливістю в контексті транс­формації українського суспільства, та вивчення не лише політи-ко-правового аспекту виборчого процесу, але насамперед його стадій як етапів формування електоральної громадської думки.

розділ 1

громадська думка як феномен суспільної свідомості та соціальний інститут

1.1. Статична структура громадської думки

Незважаючи на те, що роль громадської думки в політичних, соціально-економічних, культурних та інших соціальних сферах неможливо переоцінити, у зарубіжній та вітчизняній науці досі не вироблено усталеної традиції щодо структури громадської дум­ки. Західні дослідники громадської думки акцентують увагу пе­реважно на динаміці формування та функціонування громадської думки в системі суспільно-політичних відносин. Навіть фунда­тор вітчизняної соціології громадської думки В.Л. Оссовський в своїх працях лише побіжно торкався даної проблеми, хоча інші дослідники розглядали це питання в своїх дослідженнях громад­ської думки.

Російський дослідник громадської думки М.К. Горшков в сво­їй праці «Громадська думка: історія і сучасність» підкреслював суб'єкт-об'єктну обумовленість феномену громадської думки, при цьому суб'єктом постає народ як носій соціальних інтересів та єдиний, на думку автора, справжній суб'єкт історичних змін, а об'єктом - проблеми та питання, що його хвилюють [53, с. 180­186]. Серед об'єктів громадської думки прийнято розрізняти факти, події, явища, процеси навколишнього природного се­редовища, а також об'єктивної та суб'єктивної дійсності [53, с. 199-200] (детальніше про це мова піде в підрозділі 1.1.3 даного дослідження).

Український вчений В.А.Полторак, підкреслюючи суб'єкт-об'єктну детермінованість структуру громадської думки, допо­внює її елементами, що забезпечують зв'язок між ними - канала­

174_Прасюк О. В. Монографія

264. Krzeminski A. Mediokracja Co media robia z politykami [Elektronowy zasуb] / A. Krzeminski. - Tryb dostejm : http://www. polityka.pl/swiat/analizy/1514716,2,co-media-robia-z-politykami. read. -Tytul z ekranu.

265. Lijphart A. Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twenty-Seven Democracies. 1945-1990 [Text] / A. Lijphart. - Oxford : Oxford University Press, 1994. - 209 p.

266. Meyer, Thomas. Mediokratie - Auf dem Weg in eine andere Demokratie? Aus Politik und Zeitgeschichte [Elektronische Ressource] / Thomas Meyer. - Regime des Eingangs : http://www.bpb. de/files/MIMC25.pdf. - Header aus dem Bildschirm.

267. Parsons Т. Essays on sociological theory [Text] / Т. Parsons. -Revised ed. - Glencoe The Free Press 1964 - 472 p.

268. Perea E.A. Individual characteristics, institutional incentives and electoral abstention in Western Europe [Text] / E.A. Perea // European Journal of political Research. - Vol. 41. - № 5. - P. 643-673.

269. Prokhorov, Mikhail. Russia needs to change - but by evolution not revolution [Electronic resource] / M. Prokhorov. - Access mode: / http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jan/11/russia-needs-evolution-not-revolution. - Title is from a screen.

270. Schechner R. Performance Studies: An Introduction, 2nd Edition [Text] / R. Schechner. - London : Routledge, 2006. - 356 p.

271. Sproul R. Exit Polls: Better or Worse Since the 2000 Election?

[Electronic resource] / R. Sproul ; Joan Shorenstein ; Center on the Press, Politics and Public Policy. - Access mode : http://www.hks.harvard.edu/ presspol/publications/papers/discussion_papers/d42_sproul.pdf. - Title is from a screen.

272. Surhore, Lambert M. Warren Mitofsky [Text] / Lambert M. Surhore. - Mauritius : Betascript Publishing, 2010. - 140 p.

273. Surveying Subjective Phenomena [Text] / Ed. by C.F. Turner, E. Martin - New York : Russell Sage Foundation, 1984. -V. 2. - 617 p.

274. Turowski J. The dichotomy of «private» and «public» as a theoretical framework for the analysis of social reality [Electronic resource] / J. Turowski. - Gi. 1. - Access mode : http://www.crvp.org/ book/Series04/IVA-2/chapter_i.htm. - Title is from a screen.

зміст

передмова 3

розділ 1

громадська думка як феномен суспільної свідомості та соціальний інститут

1.1. Статична структура громадської думки 7

1.1.1. Зміст громадської думки 9

1.1.2. Суб'єкти громадської думки...........................................................10

1.1.3. Об'єкти громадської думки.............................................................17

1.2. Динамічна структура громадської думки 21

1.2.1. Етап зародження громадської думки 22

1.2.2. Етап формування громадської думки 23

1.2.3. Етап функціонування

інституаціалізованої громадської думки 26

1.3. Процедура ідентифікації

та феномен плюральності громадської думки 33

1.3.1. Ідентифікація громадської думки 33

1.3.2. Плюральність громадської думки 37

Висновки до розділу 1 39

РоЗДІЛ 2

електоральна громадська думка у контексті соціально-політичних практик та у просторі чинного виборчого законодавства

2.1. Феномен електоральної громадської думки 42

2.1.1. Сутність феномену електоральної громадської думки 42

2.1.2. Електоральна і вибірково-опитувальна громадська думка: порівняльний погляд 49

176

Прасюк О. В. Монографія

Електоральна громадська думка в Україні

177

2.2. Зміст основних етапів розгортання 53

2.2.1. Етап зародження електоральної громадської думки 55

2.2.2. Передвиборна агітація як етап формування електоральної громадської думки. Феномени «білих»

і «чорних» PR-технологій 63

2.2.3. Ідентифікація електоральної громадської думки

та феномен її плюральності. Установча функція 73

2.2.4. Етап функціонування інституціоналізованої електоральної громадської думки: соціально-політичні та правові аспекти реалізації директивної функції 77

2.3. Засоби впливу на процеси формування

та інституціоналізації електоральної громадської думки 86

2.3.1. Маніпулювання свідомістю виборців як засіб формування викривленої електоральної громадської думки 86

2.3.2. Маніпулювання виборчими системами й законами як засіб маніпулювання електоральною громадською думкою 91

2.3.3. Вибіркові соціологічні опитування громадян як засіб впливу

на процес формування електоральної громадської думки 98

2.3.4. Соціологічні опитування виборців у режимі «exit poll» як засіб упередження фальсіфікації процесу

інституціоналізації електоральної громадської думки 105 Висновки до розділу 2 109

3.4. Переорієнтація виборчого законодавства України на громадянина-виборця як на дійсного суб'єкта

електоральної громадської думки 133

Висновки до розділу 3 142

вИСНовКИ 145

СПИСоК вИКоРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 149

розділ 3

шляхи створення об'єктивних умов для

демократичного формування та інституціоналізації електоральної

ГРоМАДСЬКоЇ ДУМКИ в УКРАЇНІ

3.1. Середній клас як чинник формування демократичної електоральної громадської думки 112

3.2. Реальне самоврядування міських і сільських громад

в Україні як запорука формування та інституціоналізації демократичної електоральної громадської думки 121

3.3. Оптимізація плюральності електоральної громадської думки через вирішення проблеми багатопартійності 128

Наукове видання

океана валентинівна ПРАСЮК

електоральна громадська думка в україні: сутність,

ДЕТЕРМІНАНТИ ПоСТАвАННЯ

та шляхи посилення дієвості

Монографія

Серія «Громадянське суспільство» заснована Інститутом глобальних стратегій управління Національного університету «Острозька академія» у 2012 році.

Випуск 5.

Головний редактор Ігор Пасічник Технічний редактор Роман Свинарчук Комп'ютерна верстка Наталії Крушинської Художнє оформлення обкладинки Катерини Олексійчук

Формат 42х30/4. Папір офсетний. Друк різографія. Ум. друк. арк. 11,25. Гарнітура "TimesNewRoman" Тираж 300 прим.

Видавництво Національного університету "Острозька академія" Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Свідоцтво про державну реєстрацію РВ № 1 від 8 серпня 2000 року.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О В Прасюк - Вплив теледебатів на формування електоральної громадської думки під час президентських виборів

О В Прасюк - Електоральна громадська думка б україні сутність детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості

О В Прасюк - Компаративний аналіз електоральної та еибіркоео-опитуеальної громадської думки