Автор неизвестен - Щодо дисциплінарних стягнень які застосовуються до посадових осіб митної служби - страница 1

Страницы:
1 

ЩОДО ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ до ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНОЇ СЛУЖБИ

 

Державна митна служба як один із найважливіших правових інститутів, неможлива без чітко встановлених заходів відповідальності посадових осіб митної служби, які реалізують політику держави у цій сфері. У відносинах між посадовою особою митної служби й окремими фізичними чи юридичними особами дисциплінарна відповідальність покликана відігравати роль зворотного зв'язку, за допомогою якого забезпечується належна поведінка суб'єктів таких відносин. Від того, наскільки сумлінно посадові особи митної служби ставляться до виконання своїх обов'язків, залежить стан прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері митної діяльності.

Окремим питанням дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів митної служби приділяли увагу у своїх наукових працях такі вітчизняні науковці, як О.Т. Барабаш, Н.Б. Болотіна, Ю.П. Битяк, В.С. Венедіктов, С.В. Ківалов, В.Я. Настюк, В.І. Прокопенко, М.Г. Шульга, В.І. Щербина та ін.

Дисциплінарна відповідальність посадових осіб органів митної служби знаходить своє вираження в специфічних заходах дисциплінарного стягнення. Розумна система стягнень «допомагає сформуватися міцному людському характеру, виховує почуття відповідальності, тренує волю, людську гідність, вміння протистояти спокусам і долати їх» [1, с. 399]. Не заперечуючи ролі соціально-економічних факторів, посилення соціальної активності державних службовців у підвищенні якості управління, не слід забувати про те, що «жоден із психологічних прийомів мотивування службової діяльності не буде мати достатньої сили без наявності дієвих заходів покарання за порушення дисципліни» [2, с. 166].

Застосування дисциплінарного стягнення - одна з форм прояву господарської влади роботодавця, влади з управління працею, реакція на вчинене у процесі праці правопорушення, адресоване певному порушникові трудової дисципліни.

У юридичній енциклопедії дисциплінарне стягнення визначається як захід правового впливу щодо порушників трудової дисципліни [3, c. 200]. На думку О.Е. Лейста, застосування дисциплінарного стягнення незалежно від його характеру виражає державно-владний осуд особи, яка вчинила дисциплінарний проступок, «правове призначення його як потребуючого особливої уваги та виховного впливу державних органів, громадських організацій, трудових колективів» [4, с. 148].

За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, за недотримання спеціальних нормативно-правових актів посадова особа митної служби може бути притягнута до дисциплінарного стягнення.

Дисциплінарні стягнення накладаються органом (керівником), якому надано право приймати (обирати, затверджувати, призначати на посаду) і звільняти працівників. На практиці таким правом наділені, як правило, перший керівник організації незалежно від його статусу (директор, начальник тощо). У нашому випадку дисциплінарні стягнення застосовуються керівниками відповідних митних органів, яким надано право приймати на роботу та звільняти з роботи посадових осіб митної служби.

Дисциплінарна влада наймача не безмежна, її рамки окреслюються законодавством. Надаючи роботодавцеві можливості реалізувати свою владу з управління праці, законодавець визначає при цьому її межі (приміром, він не вправі виходити за рамки встановлених законом видів дисциплінарного стягнення і строків їх застосування).

На підставі КЗпП України [5] за вчинення дисциплінарного проступку до державних службовців може бути застосовано тільки одне з наступних видів стягнень - догана або звільнення (ст. 147). Цей перелік заходів дисциплінарного стягнення вважається вичерпним. Статтею 14 Закону України «Про державну службу» [6] передбачено заходи дисциплінарного впливу, які застосовуються до державних службовців за порушення трудової дисципліни: (а) попередження про неповну службову відповідність і (б) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або в призначенні на вищу посаду. Важливо акцентувати увагу, що це заходи дисциплінарного впливу, а не дисциплінарного стягнення. Отже,застосування цих заходів не виключає можливості застосування одночасно й дисциплінарних стягнень, передбачених ст. 147 КЗпП.

Дисциплінарна відповідальність посадових осіб органів митної служби за порушення трудової дисципліни разом із вищезазначеними нормативно-правовими актами регулюється також Дисциплінарним статутом митної служби України [7]. Дія Дисциплінарного статуту поширюється на посадових осіб митної служби, що мають спеціальні звання. Цей акт визначає сутність службової дисципліни в митній службі, права й обов'язки керівників митних органів (підрозділів) та спеціалізованих митних установ і організацій щодо її забезпечення, а також порядок застосування заохочень і дисциплінарних стягнень.

Стаття 23 Дисциплінарного статуту митної служби України передбачає, що за вчинення дисциплінарних правопорушень до посадовців цієї служби можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення, як

а)  зауваження,

б)  догана,

в)     затримання на період до одного року присвоєння чергового
спеціального звання,

г)  пониження у спеціальному званні на один ступінь,

д)  попередження про неповну службову відповідність,

е)  звільнення з митного органу.

Наведений перелік стягнень є вичерпним, тому застосування до державних службовців яких-небудь інших заходів стягнення неприпустимо.

До посадових осіб митних органів, особливо до керівників, пред'являються підвищені вимоги, саме тому важливо передбачити підвищену відповідальність за належне виконання ними своїх обов'язків. Це пов'язано в першу чергу з тим, що протиправна поведінка посадових осіб митних органів, які наділені найбільшим об'ємом владних повноважень, може нанести більшої шкоди, ніж правопорушення інших державних службовців. Так, відповідно до п. 11 Дисциплінарного статуту митної служби, з метою забезпечення високого рівняслужбової дисципліни керівник митного органу зобов'язаний: створювати умови для виконання підлеглими йому посадовими особами митної служби своїх службових обов'язків, підвищення ними рівня кваліфікації та вимагати від цих осіб належного виконання своїх службових обов'язків; здійснювати контроль за виконанням службових обов'язків підлеглими йому посадовими особами; під час виконання службових обов'язків керуватися державними інтересами, суворо додержуватися і забезпечувати виконання законів, чітко віддавати підлеглим розпорядження та формулювати накази, перевіряти точність і своєчасність їх виконання; забезпечувати виконання підлеглими йому посадовими особами митної служби своїх службових обов'язків, у тому числі шляхом застосування до них заходів заохочення або дисциплінарних стягнень та інших заходів виховного впливу у випадках, передбачених законом; забезпечувати гласність та об'єктивність під час оцінки службової діяльності підлеглих посадових осіб, присвоєння їм чергового звання або призначення на більш високу посаду; показувати підлеглим приклад зразкового виконання службових обов'язків і гідної поведінки на службі; належним чином організовувати роботу підлеглих йому посадових осіб митної служби, вживати заходів для додержання ними професійної етики, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені перед митним органом; виховувати в підлеглих посадових осіб сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного, комунального та приватного майна, підтримувати їх ініціативу, вживати заходів щодо скорочення втрат робочого часу та зменшення плинності кадрів; забезпечувати додержання підлеглими йому посадовими особами режиму секретності, нерозголошення конфіденційної інформації, що є власністю держави, фізичних та юридичних осіб, іншої таємниці, охоронюваної законом, збереження бланків суворої звітності, зброї та спеціальних засобів, митного забезпечення, а також предметів і валютних цінностей, затриманих під час здійснення митного контролю; організовувати проведення профілактичних заходів з підлеглими йому посадовими особами щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних правопорушень, виявляти та своєчасно припиняти такі правопорушення.

Отже, за невиконання даних обов'язків і тих, які визначені у п. 22 Дисциплінарного статуту митної служби України до посадових осіб митної служби можуть бути застосовані вищеперераховані види дисциплінарних стягнень.

При цьому у п. 25 розглядуваного Дисциплінарного статуту передбачено обставини, які виключають можливість застосування дисциплінарних стягнень, а саме: 1) відсутність події чи складу дисциплінарного правопорушення; 2) закінчення шестимісячного строку від дня вчинення дисциплінарного правопорушення; 3) закінчення місячного строку від дня виявлення дисциплінарного правопорушення, не рахуючи часу відсторонення посадової особи митної служби від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебування її у відпустці чи у відрядженні або часу проведення службового розслідування (якщо воно проводилося); 4) вчинення дій посадовою особою митної служби у стані крайньої необхідності або необхідної оборони.

Наявність різноманітних за характером санкцій дозволяє реалізувати принцип індивідуалізації відповідальності, застосовуючи те стягнення, яке у найбільшій мірі відповідає тяжкості проступку й особі винного.

Таким чином, при накладенні того чи іншого дисциплінарного стягнення повинні враховуватися тяжкість скоєного дисциплінарного проступку, обставини, за яких вчинено цей проступок, а також попередня служба й поведінка посадової особи органів митної служби, яка притягується до дисциплінарної відповідальності. У цьому зв'язку притягнення митного службовця до дисциплінарної відповідальності провадиться, як правило, за результатами службової перевірки, що проводиться з метою встановлення обставин, причин і умов порушення службової дисципліни або надзвичайної події в митному органі чи організації митної служби і, котра підтверджує винність тих чи інших посадових осіб у скоєнні ними дисциплінарних проступків.

Протягом строку дії дисциплінарних стягнень до посадових осіб митної служби не застосовуються заходи заохочення. Однак може бути достроковозняте раніше накладеного дисциплінарного стягнення. Відомості про дисциплінарні стягнення заносяться до особової картки посадової особи митної служби у встановленому порядку.

Протягом терміну застосування дисциплінарного стягнення або відсторонення від займаної посади чергове спеціальне звання не присвоюється. Затримка в присвоєнні чергового спеціального звання до одного року або пониження в спеціальному званні на один ступінь може застосовуватися як дисциплінарне стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом митної служби. Час перебування у пониженому спеціальному званні до терміну перебування в поновленому спеціальному званні не зараховується.

Для виправлення можливих помилок, допущених при накладення дисциплінарних стягнень, і усунення у митних службовців сумнівів у правомірності притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарним статутом митної служби передбачена можливість оскарження рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності у вищестоящий митний орган або до суду. Судове оскарження обґрунтованості залучення митних службовців до дисциплінарної відповідальності стосується, як правило, випадків їх звільнення з митних органів за порушення службової дисципліни і здійснюється за правилами розгляду трудових спорів. В інших випадках скарги зазвичай подаються начальнику вищестоящого митного органу.

Порівняно із зарубіжним законодавством спектр дисциплінарних стягнень, передбачений в Україні, назвати широким неможливо. Так, у Франції для чиновників передбачено 9 дисциплінарних стягнень, поділених на 4 групи в порядку зниження суворості. Попередження, догана й тимчасове відсторонення від посади строком до 5-ти днів - перша група; пониження в класі й тимчасове відсторонення з посади строком від 6-ти до 15 днів - друга група; пониження рангу й тимчасове відсторонення строком від 16 днів до 6-ти місяців - третя група; переведення на пенсію або звільнення - четверта група санкцій. У другій групі також передбачено 2 додаткові санкції - виключення зі списків на (а) підвищення чи (б) переведення по  службі.  Становлять певний інтерес ідисциплінарні заходи за законодавством Німеччини, де встановлено 7 стягнень: догана, грошовий штраф, зменшення окладу, переведення на іншу посаду того ж професійного напрямку, але з меншим окладом, звільнення зі служби, зменшення розміру пенсійного забезпечення і навіть повне припинення останнього [8, с. 54, 55].

Більшість із передбачених вітчизняним законом дисциплінарних стягнень, як бачимо, мають моральний характер. Як правильно відмітив О. О. Гришковець, за браком в українському законодавстві заходів дисциплінарної відповідальності майнового і службового характеру інститут дисциплінарної відповідальності на державній службі має поки що вкрай низьку ефективність [9, с. 63].

Наприклад, зауваження й догана - близькі за характером і правовими наслідками дисциплінарні стягнення. Їх накладення за своєю суттю не має жодних правових наслідків, крім моральних. Застосовуються вони до працівника за порушення тим трудової дисципліни, тобто правил поведінки в процесі виконання ним трудових обов'язків, установлених правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним чи трудовим договором. На думку В. В Касюліна, дані види стягнень можна або перетворити в одно, приміром, залишивши тільки догану, або кожному виду стягнень надати притаманні тільки йому одному правові наслідки [10, c. 145].

Попередження про неповну службову відповідність також є заходом морального впливу, що тягне наслідки, аналогічні попереднім: протягом одного року (а) роботодавець не заохочує покараного службовця і (б) йому не присвоюється чергове спеціальне звання. На жаль, законодавець не наводить переліку проступків, за які може бути застосовано цей вид дисциплінарного впливу. У законодавстві також не визначено, застосовується він за сукупність порушень дисципліни (що свідчить про професійну непридатність державного службовця чи про його небажання виконати покладені на нього посадові обов'язки) чи достатньо одного серйозного порушення службової дисципліни.

Пониження у спеціальному званні - стягнення, котре тягне не тільки негативні моральні,   а  й  відчутні  матеріальні   наслідки.   Ця  міра  застосовується доспівробітників як за одиничні факти грубого порушення дисципліни чи серйозні помилки в роботі, так і за менш грубі, але систематичні дисциплінарні проступки. Дане стягнення, як правило, застосовується тоді, коли інші заходи дисциплінарного впливу не дали позитивних результатів. Колишнє звання може бути відновлено не раніше чим через рік і за умови, що співробітник довів своє виправлення сумлінною службою й бездоганною поведінкою. Питання щодо просування по службі працівників, до яких було застосовано це стягнення, вирішується в кожному окремому випадку на загальних підставах, тобто в атестаційному порядку. Наявність у минулому подібного стягнення при призначенні на більш високу посаду буде слугувати приводом до більш детального розгляду всіх обставин, пов'язаних із застосуванням цієї міри стягнення.

Самим серйозним видом дисциплінарного стягнення є звільнення з посади. Це крайня, але вимушена міра, що допускається тільки у випадках, чітко вказаних у законодавстві, до них згідно з п. 28 Дисциплінарного статуту митної служби України належать:

1)    порушення посадовою особою митної служби вимог законів та інших нормативно-правових актів України з питань митної справи, що призвело до заподіяння матеріальних збитків державі, територіальній громаді, юридичним чи фізичним особам;

2)    набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цієї особи;

3)         одноразового грубого порушення, а саме: (а) за вимагання або
отримання подарунків, речей, валюти України, іноземної валюти у зв'язку з
виконанням службових обов'язків як під час їх виконання, так і в позаслужбовий
час відповідно до законодавства про боротьбу з корупцією; (б) за підміну,
крадіжку або умисне пошкодження предметів, що підлягають митному
контролю; (в) за затримання, вилучення та прийняття на зберігання предметів,
валютних цінностей без оформлення в установленому законом порядку
відповідних документів; (г) за розголошення державної таємниці та
конфіденційної інформації, що є власністю держави, юридичної або фізичної
особи, іншої таємниці, охоронюваної законом, втрату або умисне пошкодженняматеріальних носіїв секретної
та конфіденційної інформації, а також передачу стороннім особам зброї та спеціальних засобів захисту, митного забезпечення, бланків суворої звітності; (д) за брутальне або зневажливе ставлення під час виконання службових обов'язків до громадян, приниження їх честі та гідності;

4)    перевищення службових обов'язків, а також здійснення повноважень, не передбачених законом;

5)      сприяння проникненню або умисного невжиття заходів з метою недопущення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб до зони митного контролю;

6)      приховання посадовою особою митної служби фактів її судимості чи подання підроблених документів, необхідних для працевлаштування в митних органах;

7)  систематичних порушень дисципліни посадовою особою митної служби.
Указаний  перелік підстав  для  застосування такого дисциплінарного

стягнення, як звільнення, є вичерпним. Відповідно, звільняти посадову особи митного органу за вчинення інших дисциплінарних проступків неприпустимо.

Існують різні підходи до розуміння звільнення як заходу дисциплінарного стягнення. Так, В.С. Венедіктов висунув припущення про необхідність взагалі виключити звільнення з числа заходів дисциплінарних стягнень. Цей свій висновок фахівець обґрунтував цілями, що має за мету дисциплінарна відповідальність: зміцнення трудових правовідносин, удосконалення зв'язків між працівниками, забезпечення належного виконання трудових обов'язків у майбутньому [11, с. 54, 55].

Сутність звільнення як заходу дисциплінарного стягнення полягає в тому, що воно припиняє трудові правовідносини працівника з даним роботодавцем. Якщо дисциплінарні стягнення, які належать до моральних заходів (зауваження, догана), тягнуть за собою несприятливі для правопорушника наслідки, негативну оцінку й осуд поведінки винної особи, то у зв'язку зі звільненням наступають найбільш невигідні правові наслідки.

Вважаємо, що існуючий перелік дисциплінарних стягнень варто розширити. Тому що, на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, в період розбудови ринкових відносин різноманітні види матеріальних стягнень як різновиди дисциплінарної відповідальності матимуть більш дієвий вплив на посадових осіб органів митної служби, які вчинили той чи інший дисциплінарний проступок. Сьогодні, як показує практика, з метою забезпечення службової дисципліни доцільно застосовувати залежно від характеру проступку й особи порушника різнохарактерні заходи дисциплінарного впливу.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа