Т П Юр'єва - Якість житлових послуг на сучасному етапі реформування галузі - страница 1

Страницы:
1 

ня кваліфікації керівників і фахівців всіх рівнів, створенню передумов і умов для розповсюдження і передачі інтелектуального капіталу.

Результатом вдосконалення кадрового ресурсу підприємств ЖКГ регіону стане прийняття персоналом економічно грамотних рішень на всіх господарських рівнях управління, якісне виконання робіт і на цій основі - підвищення ефективності діяльності комплексу.

Таким чином, житлово-комунальне господарство є однією з най­важливіших галузей економіки, що містить у собі ряд комплексів жит­тєзабезпечення і соціальної сфери. Деформація внутрішніх і зовнішніх умов господарювання, що відбулася, завершення чергового і початок нового етапів реформування в країні вимагають уточнення пріоритет­них напрямів реформування галузі, до яких, на нашу думку, слід від­нести інвестиційний, організаційно-економічний, соціально-економіч­ний та науково-технічний.

І.Лега Ю.Г., Качала Т.М., Чечетова Н.Ф. Вдосконалення управління житлово-комунальним комплексом України в сучасних умовах розвитку національної економіки. - Черкаси: ЧДТУ, 2003. - 219 с.

2.Осипенко И.Н., Дорофиенко В.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хо­зяйстве. - Харьков: Основа, 1999. - 352 с.

3.Статистичний щорічник України за 2006 рік / За ред. О.Г.Осауленка. - К.: Кон­сультант, 2007. - 552 с.

4.Лєбєдєв М.І. Житлова політика України в умовах ринкових перетворень. - К.:

Знання, 2000. - 125 с.

Отримано 24.04.2008

 

УДК 332.81

Т.П.ЮР'ЄВА, канд. екон. наук, О.М.ТАРЯНИК

Харківська національна академія міського господарства

ЯКІСТЬ ЖИТЛОВИХ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ

Розглядаються та конкретизуються поняття якості житлових послуг, акцентується увага на можливих методах оцінки та показниках підвищення якості послуг.

Серед найбільш важливих напрямків соціально-економічних пе­ретворень сьогодення в Україні відокремлюється реформування та розвиток житлово-комунального господарства, тобто тієї сфери, що створює необхідні умови для життєдіяльності людини.

Загострення житлової проблеми та незадовільний стан справ у житловій сфері більшості міст країни визначають необхідність доко­рінних змін, що й зазначено в Загальнодержавній програмі реформу­вання і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки від 24 червня 2004 р. [1]. Але ж питання підвищення якості жит­лових послуг не є досить висвітленим, його розвиток обмежений недо­сконалою законодавчою базою, граничним зносом основних фондів галузі, нестійкою системою управління.

Над проблемами житлово-комунального господарства, зокрема якості житлових послуг, замислювались багато вітчизняних і зарубіж­них вчених (А.Н.Кирилова, В.В.Бузирьов,Т.П.Юр'єва, С.Ю.Юр'єва, Г.В.Ковалевський [2, 7-9] та ін.).

З філософської точки зору, «якість» - це категорія, що відображає сукупність ознак, особливостей, які відрізняють один предмет або явище від іншого та надають йому визначеності. Якість предмету або явища не зводиться до якихось конкретних його властивостей. Воно цілком пов'язане з предметом, невід'ємно від нього [6]. З життєвої по­зиції, «якість» - це властивість, ознака або особливість, що визначає вартість якого-небудь предмета або явища. Наприклад, якісний товар. У широкому розумінні «якість» - взагалі ознака чи явище. Наприклад, позитивні або негативні якості.

В економіці «якість» - сукупність характеристик продукції, що відповідає її можливостям задовольняти запроваджені та передбачені вимоги споживача [4]. В цілому, «якість продукції» -це кількісна ха­рактеристика однієї чи декількох властивостей продукції, що склада­ють її якість, розглянута відповідно до певних умов її створення, екс­плуатації та споживання.

Сьогодні конкуренція та міра якості змушують житлово-кому­нальне господарство (ЖКГ) адаптуватися до змін смаків і потреб спо­живачів. Обмеженість існуючих ресурсів породжує проблему обме­женості виробничих можливостей, що стимулює конкуренцію для пе­рерозподілу цих ресурсів між галузями ЖКГ. При цьому особлива ува­га приділяється поняттю «якості послуг».

Зробимо спробу конкретизувати поняття «якості житлових по­слуг». Це можна зробити з огляду на такі позиції: 1) якість житлової будівлі; 2) якість міського середовища, що оточує будівлю; 3) якість виконання робіт і наданих послуг.

Якість житлової будівлі включає такі характеристики:

      планувальне розташування квартир (співвідношення між житло -вою та загальною площею, площа кухонь та ванних кімнат, відо­кремленість кімнат одна від одної, наявність допоміжних примі­щень, наявність літніх приміщень, співвідношення між шириною та довжиною кімнат, висотою приміщення);

      інженерне облаштування квартир (централізоване ГВП, наявність електроплит, телефонізація, допоміжне санітарно-технічне облад­нання);санітарно-гігієнічні умови (шумоізоляція, рівень інсоляції квартир, вологості та температурний режим, можливість провітрювання квартири);

      функціональність позаквартирних приміщень (наявність ліфтів, позаквартирних господарських приміщень, сміттєпроводів, телефо-ну-автомата в під'їзді, кодових замків, можливість зв'язку з ОДС з

під'їзду);

      архітектурна виразність приміщень (якість оздоблення приміщення, зручність розміщення кухонного та санітарно-технічного облад­нання).

Якість оточуючого міського середовища характеризується:

>     забезпеченістю мікрорайону культурно-побутовими й освітніми закладами (шкільні заклади, дитячі садки, заклади побутового об­слуговування, магазинами, поліклініками, спортмайданчиками, га­ражами і т. п.);

>     станом благоустрою території (господарські майданчики, зелені насадження, освітлення території, наявність телефонів-автоматів, таке ін.);

>     організацією міського транспорту (наявність станції метро та зупи­нок);

>     санітарно-гігієнічними умовами (рівень шуму від транспорту та підприємств, загазованість оточуючого середовища, ізольованість сміттєзбірників від дитячих та господарських майданчиків);

>     рівнем технічної експлуатації будівель (якість ремонту й утримання будівлі, прибудинкової території, якість утримання тротуарів, ви­везення ТПВ та ін.);

>     естетичною виразністю прилягаючої території (використання при­родно-ландшафтного середовища, взаємозв'язок зовнішнього бла­гоустрою та художнього оздоблення території).

Якість виконання робіт та надання житлових послуг визначається показниками: корисності, надійності, довговічності, безпечності, від­повідністю до зазначених стандартів.

Споживчі властивості будівлі пропонується диференціювати з огляду на рівень зносу, планування та матеріал стін. У деяких випад­ках комплексним показником може виступати період забудови, бо він інтегрує в собі й рівень зносу будівлі, й матеріал, й планування квар­тир (приміщень). Наприклад, будівлі дореволюційної та післяреволю­ційної забудови; будівлі довоєнної забудови; «сталінка»; будинки «хрущовського періоду»; стандартна забудова 1970-1980 рр.; нова цег­ляна забудова та будівля поліпшеної забудови (кінець XX - початок XXI ст.).

Для проведення більш точного диференціювання споживчих вла­стивостей будівлі можна використовувати наступні коефіцієнти [3]: коефіцієнт зони (віддаленість від центру та транспортної магістралі, екологічне оточення, розвиненість соціальної інфраструктури); коефі­цієнт висоти житлового приміщення; коефіцієнт, що враховує співвід­ношення житлової і загальної площі приміщення.

Рівень зносу будівлі прямо впливає на розмір платні за найм жит­ла - бо в будинках, що належать до аварійного та ветхого фонду плата не збирається.

Що стосується споживчих властивостей окремої квартири, то тут потрібно виділити таке: з точки зору комфортності - наявність центра­лізованих систем водопостачання/водовідведення, опалення); поверх, де розташована квартира; наявність ліфта.

Отже, можна зробити висновки, що все ж таки дуже складно зро­бити оцінку якості житлових послуг, бо для цього потрібно ув'язати показники якості житлового фонду, видів робіт з надання послуг та житлові послуги. Ситуація з комунальними послугами є більш прос­тою, бо вони досить зрозуміло характеризуються показниками якості, що «відчуває» споживач щоденно ( температура повітря чи води, напір води), часто їх можна виміряти за допомогою підручних засобів.

Більше того, існують нормативи, яким повинні відповідати спо­живчі якості комунальних послуг. З електропостачання - параметрам електричної енергії за діючими стандартами; з теплопостачання - те­мпературі повітря в житловому приміщенні за умовою виконання за­ходів з утеплення приміщень згідно з діючими нормами та правилами; з холодного водопостачання - гігієнічним вимогам до властивостей та складу води; з гарячого водопостачання - гігієнічним вимогам до вла­стивостей, складу та температури нагрітої води, що подається; з ка­налізації - відведенню стічних вод.

Оцінити якість послуги можна за трьома напрямами:

          послуга надана;

          послуга надана не в повному обсязі;

          послуга не надана.

Якість житлових послуг - це комплексний показник, що склада­ється з декількох одиничних показників (наприклад, температурний режим в квартирах, в місцях загального користування, освітленість, санітарно-гігієнічні умови та ін.).

Таким чином, для дотримання якогось гарантованого рівня якості житлових послуг потрібно визначитися з переліком споживчих влас­тивостей, чітко визначити методи оцінки якості житлових послуг (або однограничні або інтервальні), при цьому першоцінним фактором єзадоволення потреби й захист прав та інтересів кінцевих споживачів житлово-комунальних послуг.

1.Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року. Схвалено постановою КМУ №139 від 14 лю­того 2002 р.

2.Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспек­тиви / О.М.Тищенко, М.О.Кизим, Т.П.Юр'єва, С.Ю.Юр'єва, І.В.Покуца. - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2008. - 368 с.

3 .Савина И. А. Моделирование системы управления качеством в ЖКХ / Под науч. ред. д-ра экон. наук Б.И.Герасимова. - Тамбов: Тамб. гос. техн.ун-т, 2006. - 88 с.

4.Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.- М.: ИНФРА-М, 2001. - 480 с.

5.Экономика жилищно-коммунального хозяйства / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Ю.Ф.Симионова. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2004. - 208 с.

6.Философский словарь / Под ред. В.Н.Ярещенко. - М.: ФЕНИКС, 2004. -1056 с.

7.Кириллова А.Н. Совершенствование механизма реформирования жилищно-коммунального комплекса Москвы // Реформа ЖКХ. Вып.2. - М.: Прометей, 2000. -С.178-186.

8.Ковалевский Г.В. Новые подходы и методы эффективного развития городов // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.57. - К.: Техніка, 2004. - С.193-

200.

9.         Бузырев В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы. - М.: Инфра - М,

2001. - 256 с.

Отримано 23.04.2008

 

УДК 65.338.712.4

Е.Н.КАЙЛЮК, Н.И.СКЛЯРУК, С.Ю.ЮРЬЕВА, кандидаты экон. наук

Харьковская национальная академия городского хозяйства

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Анализируется современное состояние сферы озеленения городов Украины, пред­ложены направления формирования рыночных отношений в городском зеленом хозяй­стве.

В связи с интенсивной урбанизацией, вызвавшей бурный рост городов и концентрацию населения на малой территории, актуальны­ми становятся вопросы охраны окружающей природной среды от вредного воздействия влияния городов и все большее значение приоб­ретают задачи создания и поддержания полноценной жилой среды в сложном городском механизме.

Состояние окружающей человека городской среды в значитель­ной степени зависит от состояния и развития подотраслей городского благоустройства: санитарная очистка, уборка городских дорог, озеле­нение и др.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Т П Юр'єва - Якість житлових послуг на сучасному етапі реформування галузі