Н М Дацун - Єдиний інформаційний простір в статєвому вихованні дітей і підлітків - страница 1

Страницы:
1 

Н.М. Дацун,

канд. фіз.-мат. наук,

доц.

(Донецький державний технічний університет)

 

ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР В СТАТЄВОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

 

Аналіз систем статевого виховання в різноманітних регіонах світу [1] свідчить про необхідність мультидисциплінарного підхо ду до розробки і реалізації таких систем. Це передусім припускає інтеграцію фахової інформації різноманітного виду (медичної, пе дагогічної, правової і юридичної, естетичної, етичної і т.д), призна ченої для різноманітних категорій населення, що включені в таку систему [2]. Аналіз всіх аспектів статевого виховання показує, щов процес статевої освіти, навчання і виховання повинні бути вклю­чені як активні джерела інформації (традиційні: медичні робітни­ки, педагоги, юристи, сім'я, однолітки, діячі релігії, а також не­традиційні: робітники соціальних і державних служб, оточення, робітники засобів масової інформації і т.д.), так і пасивні (традиційні: мистецтво, релігія, засоби масової інформації, а також не­традиційні: інформаційні [3] і комп'ютерні [4] технології).

В 90-ті роки усвідомлена необхідність рішення проблем стате­вого виховання дітей і підлітків, в першу чергу на правовому рівні. Тут можна виділити міжнародне право і законодавство окремих країн.

1) Міжнародне право. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною Асамблею ООН в 1989р., враховує різноманітні ас­пекти статевого виховання дітей і підлітків і передбачає для дер-жав-учасників [5]:

а)            забезпечення освідченності батьків про здоров'я і харчування
дітей, про привілеї грудного кормління;

б)            розвиток освітницької роботи і послуг у галузі профілактич-
ної допомоги і плануванні сім'ї;

в)            прийняття заходів до захисту дітей від вживання наркотич-
них засобів;

г) зобов'язання захисту дитини від всіх форм сексуальної екс­плуатації. В плані дій по здійсненню «Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей в 90-і роки» [5] приділена особлива увага охороні здоров'я і харчування дівча­ток, а також забезпеченню населення інформацією і послугами з' метою попередження вагітностей, в тому числі занадто ранніх.

2) Законодавство України. Демографічна ситуація в Україні (лідерство в Європі по рівню смертності та його перевищення рівня народжуваності, різке старіння нації [6], особливо серед міського населення і в Східному регіоні), високий рівень захворювань репро­дуктивної системи населення, а також зростання показників юнаць­кої вагітності та її переривання [7] є передвісниками катастрофи національного масштабу. Керівництвом в Україні вжиті зусилля до рішення проблеми статевого виховання дітей і підлітків на зако­нодавчому рівні [8]: внесені зміни в закон «Кодекс про шлюб і сім'ю» (1996р.), пов'язані з сексуальним посяганням у відношенні непов­нолітніх; прийняті національні програми планування сім'ї (1995р.) і «Діти України» (1996р.). Крім цього, ведеться робота по органі­зації системи статевого виховання [9].

Особливої уваги при розробці програм по статевому вихованню дітей і підлітків заслуговує досвід ЮНЕСКО по опрацюванню і реа лізації регіональних і національних програм з навчання сімейному життю, статевому вихованню і людській сексуальності, виконаних для різноманітних регіонів «третього світу» в рамках проекту «Education et Information en Matiere d'Environment et de Population pour le Developpment Humain (EPD)». Цей проект характеризуєть ся системним і мультідисциплінарним підходом з урахуванням спе цифіки регіонів і віку.

В Донецькому державному технічному університеті спільно з Донецьким регіональним центром охорони материнства і дитин ства розроблена концепція статевого виховання дітей і підлітків, яка інтегрує в собі медичні, педагогічні, правові, етичні, естетичні аспекти, враховує вікову та національну специфіку і базується на використанні сучасних комп'ютерних інформаційних технологій. У вигляді інформаційних компонент нами розроблені комп'ютерні навчальні системи різноманітної вікової спрямованості:

1)    Для дітей і підлітків 10-14 років - «Пізнай себе», що містить інформацію про фізіологічні процеси і зміни в психологічній сфері, що відбуваються в період дозрівання дитини, а також про можливі відхилення в статевій повединці людини.

2)    Для підлітків — «СНІД» і «ЗПСШ (Захворювання, що пере даються статевим шляхом)», що містять інформацію про збудника захворювання, його розповсюдження, симптоми, ускладнення і наслідки, рекомендації по повединці, відомості про юридичні ас пекти, пов'язані з захворюванням. Ці системи реалізовані для IBM PC/XT/AT в середовищі MS-DOS.

3)    Для дітей молодшого і середнього шкільного віку - «Я знаю, що я роблю», що базується на серії лекцій «І know, what I'm doing», підготовленій ЮНЕСКО, про такі шкідливі звички як вживання алкоголю, тютюну і наркотиків.

4)    Для дітей середнього шкільного віку — «СНІД і ЗПСІН», що базується на серії лекцій « School Healt Education to Prevent AIDS and STD», підготовленій Всесвітньою Організацією Охорони Здо ров'я спільно із ЮНЕСКО (превентивна шкільна програма про СНІД

і ЗПСІН).

Ці системи реалізовані для IBM PC/AT в середовищі Windows (3.1 або 95) засобами демонстраційної версії гіпермедіа системи НМ-Card

[10].

5) Для підлітків з метою підготовки до прийдешнього сімейного життя і підвищення освідченності про принципи раціонального харчування - «Харчування дітей і підлітків», що включає інформа­цію про організацію харчування дітей різноманітних вікових груп, в тому числі про природниче і штучне кормління дітей, відомості про основні групи продуктів харчування; контроль засвоєння ма­теріалу. Вся навчальна інформація об'єднана гіпертекстовими зв'язками з довідковою інформацією про вітаміни, макро- та мікро­елементи, білки, жири і вуглеводи.

Реалізація цієї системи виконана для IBM PC/AT засобами HTML і JavaScript і розміщена як HomePage для дистанційної осві­ти на одному з WWW-серверів Донецького регіону.

Єдиний навчальний інформаційний простір по статевому вихо­ванню дітей і підлітків, поданий описаними системами, охоплює медичні заклади (відділення дитячої і підліткової гінекології, цен­три планування сім'ї), навчальні заклади різноманітних рівней, центри соціальних служб молоді. На технологічному рівні ці систе­ми інтегрують текстову інформацію, кольорові зображення фото­графій, схем побудови людських органів і репродукцій шедеврів світового живопису, а також анімацію як засіб ілюстрації фізіолог-гічних процесів.

Автор висловлює вдячність Колибіну В. (ЮНЕСКО, Париж), який надав матеріали інформаційного центру ЮНЕСКО про реалізацію проекта EPD й про програми профілактики СНІДу й ЗПСШ серед дітей і підлітків, і Щербакову М.В. (Graz University of Technology), який надав демонстраційну версію авторської системи HM-Card.

Список літератури

1.   Дацун Н.Н., Матыцина Л .А. Половое воспитание детей й подростков: анализ отечественного й зарубежного опыта // Проблемы репродук ции. — 1996.- №1. — С. 10-16.

2.   Datsun N., Matisina L., Vovchenko N., Eibelman A. Computer Technologies in Sex Education of and Teenagers: Multi-Cultural Aspects of Human-Computer Interaction / Proc. EWHCI'96. - Moscow, 1996. —

P. 244-254.

3.   Lunin I.I., Melikhova L.G. Sexual education as model of new education paradigm/ Proc. ICDED'96. V.l. P. 83-85.

4.   Ляхович А.В., Лозовская А.В. Компьютерная программа — новая форма гигиенического обучения по профилактике ВИЧ-инфекции в учебном процессе // Гигиена и санитария. — 1994.- №8. — С.43-45.

5.   Конвенция о правах ребенка // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 1993, т.38, № 5. — С.2-4.

6.   Медицина України тільки факти //Медицина Украины. — 1996. -

№3. — С.9-10.

7.   Вовк І.Б. Проблеми планування сім'ї в Україні //ПАТ. -1995.-№2.

С.33-35.

8.   Гойда Н.Г. Охорона материнства і дитинства в законодавчих та нор­мативних документах чи актах України // ПАТ. -1997, №1. — С5-7.

9.   Вовк І.Б. Організація системи статевого виховання // ПАТ. — 1995. -№5. — С.36-37.

10.Леннон  Дж.,  Маурер  Г.   Системи  гипермедиа:   введение.   // Про граммирование. — 1995.- № 2. — С.48-60.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н М Дацун - Єдиний інформаційний простір в статєвому вихованні дітей і підлітків