О М Пустовойтова, О М Шаповалов, С М Золотов - Інженерні споруди - страница 2

Страницы:
1  2 

22.   Конструктивне рішення й призначення естакад і технологічних трас трубопроводів.

23.    Склади, галереї, різновиди, призначення, особливості розрахунку й конструювання.

24.    Градирні, призначення, особливості розрахунку й конструювання.

25.    Димарі, різновиди, методика розрахунку, конструювання.

 

Змістовий модуль 2 - Металеві інженерні споруди

1.   Великопрольотні покриття цивільних і промислових будинків.

2.       Конструювання і принципи розрахунку рамних і аркових велико-прольотних систем.

3.   Структурні покриття, різновиди, методика розрахунку й конструювання.

4.   Вантові системи, різновиди, методика розрахунку й конструювання.

5.      Висотні   металеві   каркаси   цивільних   будинків, особливості
компонування елементів твердості, різновиди рамних систем.

6.   Листові металеві конструкції, різновиди, особливості конструювання.

7.   Металеві бункери.

8.   Металеві силоси.

9.   Особливості конструювання й розрахунок металевих резервуарів.

 

10.    Особливості конструювання й розрахунку металевих газгольдерів.

11.    Висотні вежі й щогли. Принципи конструювання й розрахунку.

12.    Попередньо - напружені металеві конструкції, способи створення попереднього напруження.

13.        Металеві конструкції з використанням алюмінієвих, титанових, ванадієвих елементів і сплавів з них.

Інформаційно-методичне забезпечення

1.      Руководство по расчету и проектированию железобетонньгх, стальных и комбинированных бункеров. - М.: Стройиздат, 1983.

2.      Байков   В.М.    Железобетонные   конструкции.:    Спецкурс.- М: Стройиздат. - 1974 - 798с.

3.      Байков В.Н, Дроздов П.Ф. Железобетонные конструкции - Общий курс. - М.: Стройиздат, 1991 -767с

4.      Барашиков А.Я. Залізобетонні конструкції. Загальний курс. - К.: 2001 -

678 с.

5.      Беленя Е.И., Стелецкий Н.Н. и др. Металлические конструкции. Специальный курс. - М.: Стройиздат, 1991.

6.      Бондаренко  В.М.,  Суворкин  Д.Г.  Железобетонные  и каменные конструкции. - М.: Высшая школа, 1987.

7.      Голышев А.Б., Бачинский В.Я. и др. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие. - К.: "Будівельник", 1990.

8.      Диховичный   Ю.А.   Большепролетные   конструкции сооружений олимпиады 80 в Москве. - М.: Стройиздат, 1982 - 277 с.

9.      Кирсанов Н.М. Висячие и вантовые конструкции - М.: Стройиздат, 1981. - 158с.

10.  Кузнецов  В.  В.  и  др.   Справочник  проектировщика. Стальные конструкции зданий и сооружений. - М.: 1998. - 496с.

11.  Лесино Е.Н., Лилеев А.Ф., Соколов А.Г. Листовые металлические конструкции. - М.: Стройиздат, 1970. - 488с

12.  Мельников Н.П. и др. Справочник проектировщика. Металлические конструкции. - М.: Стройиздат, 1980. - 776с

13.  Мельников Н.П. Металлические конструкции. - М.: Стройиздат, 1983. - 543 с.

14.  СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. -М.: Стройиздат, 1987 - 80 с.

15.  СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий. - М.: Стройиздат, 1986. - 58 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Інженерні споруди" (для студентів спеціальності - 6.092100 - "Промислове і цивільне будівництво" всіх форм навчання)

 

 

 

 

Укладачі:  Пустовойтова Оксана Михайлівна, Шаповалов Олександр Микитович, Золотов Сергій Михайлович, Пустовойтов Олег Володимирович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верстка: Ю.П. Степась

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2009, поз. 4М

Підп. до друку 23.10.09        Формат 60х84 1/16.                                 Папір офісний.

Друк на ризографі.                           Умовн.-др. арк. 0,6                           Обл.-вид. арк. 1,0

Замовл. №                                         Тираж 50 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ 61002, Харків, вул. Революції, 12

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О М Пустовойтова, О М Шаповалов, С М Золотов - Інженерні споруди