О В Товстенюк - Інвестиційна привабливість підприємства як об'єкт діагностики - страница 1

Страницы:
1 

УДК: 330.332.2

 

О.В. Товстенюк

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ ДІАГНОСТИКИ

 

© Товстенюк О.В., 2012

 

Проаналізовано погляди авторів на трактування категорії "інвестиційна приваб­ливість підприємства", виявлено значні розбіжності щодо розуміння цього поняття. Уточнено сутність інвестиційної привабливості підприємства та водночас обгрунтовано, що її змістове наповнення набуватиме особливостей для реальних та фінансових інвесторів з огляду на відмінні цілі інвестування. На підставі цього сформульовано визначення інвестиційної привабливості підприємства з погляду реальних та фінансових інвесторів.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, підприємство, діагностика, реальний інвестор, фінансовий інвестор..

 

O.V. Tovsteniyk

Volyn National University named after Lesya Ukrainka

 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISE AS OBJECT OF DIAGNOSTICS

 

In the article the looks of authors to interpretation of category "investment attractiveness of enterprise "are analysed, found out considerable divergences in relation to understanding of this concept. Essence of investment attractiveness of enterprise is specified and at the same time reasonably, that her the semantic filling will acquire features for the real and financial investors, taking into account the excellent whole investing. On the basis of it determination of investment attractiveness of enterprise is set forth from the point of view of the real and financial investors.

Keywords: investment attractiveness, enterprise, diagnostics, real investor, financial investor.

 

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.

Незважаючи на значну поширеність категорії "інвестиційна привабливість підприємства" у теорії та практиці, її трактування характеризуються значною різноманітністю. Така неоднозначність та багатовекторність зумовлює відмінне сприйняття та розуміння змістового наповнення інвестиційної привабливості підприємства, що надалі може сприяти викривленню реального стану у цій сфері, маніпулюванню думкою зацікавлених інвесторів. У межах діагностики інвестиційної привабливості підприємства виникає необхідність чітко окреслити напрями оцінювання, що випливає із змістового трактування цієї категорії. З огляду на вищевикладене, виникає необхідність в обґрунтованому уточненні змісту поняття "інвестиційна привабливість підприємства".

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми. Аналізування літератури за проблемою [1-12] свідчить про існування значного різноманіття трактувань інвестиційної привабливості підприємства (таблиця). Варто зауважити, що у багатьох публікаціях, які безпосередньо присвячені проблемам визначення, оцінювання, діагностування інвестиційної привабливості підприємств, тлумачення цієї категорії не надається. Як свідчать результати дослідження, у вітчизняній практиці розуміння інвестиційної привабливості

 

381


стало доволі викривленим, адже для більшості інвесторів інвестиційно привабливим підприємством вважається те, яке володіє певними земельно-майновими комплексами у хорошому місці розташування. Інвестори, намагаючись отримати право власності на такі об'єкти, зазвичай мають на меті не розвиток підприємства, а подальший поелементний продаж майна підприємства або отримання доходів за рахунок передавання майна в оренду.


Як видно з таблиці, трактування інвестиційної привабливості передбачено "Методикою інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій" [1], до того ж воно стало базовим і для багатьох науковців. У цьому документі інвестиційна привабливість розглядається як рівень задоволення певних вимог чи інтересів інвестора стосовно конкретного підприємства. Така позиція є не достатньо коректною, оскільки привабливість як характеристика підприємства не може ідентифікуватись із рівнем задоволення потреб інвесторів, адже, як вказувалось вище, інвестор може бути зацікавлений лише у майновому комплексі підприємства, руйнуючи при цьому його виробничий, технологічний та кадровий потенціал. Аналогічно тлумачить інвестиційну привабливість підприємства, як передбачає "Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій" [1], Т.В. Момот [9, с. 121], але науковець розглядає інвестиційну привабливість акціонерного товариства, тому акцентує увагу на оцінюванні рівня внутрішньогенерованого гудвілу товариства. Варто зауважити, що такий підхід більше зацікавить фінансових інвесторів, ніж реальних, оскільки ґрунтується на порівнянні балансової вартості активів підприємства із ринковою, тобто із рівнем ринкової капіталізації акцій.

У енциклопедичній літературі [2; 3] інвестиційна привабливість однозначно розглядається як характеристика підприємства, при цьому існують певні відмінності щодо змісту цієї характеристики. В "Економічній енциклопедії" наголошується на тому, що ця характеристика враховує суперечливі цілі інвестора, які полягають у максимізації прибутку та мінімізації ризиків [2, с. 53]. Слід зауважити, що на практиці інвестори чітко розуміють залежність рівня доходів від рівня ризикованості, тому високий рівень прибутковості інвестицій за мінімальних ризиків швидше насторожить потенційних інвесторів, ніж привабить. У згаданій енциклопедії зроблено спробу охарактеризувати інвестиційну привабливість підприємства з позиції системного підходу, що ґрунтується на оцінюванні технічної, географічної, трудової, організаційної, екологічної, ресурсної, фінансово-економічної, правової та комерційної складових організації [2, с. 53]. Така позиція акцентує увагу на інтегрованості поняття інвестиційної привабливості, хоча її складові виокремлено не досить вдало, оскільки окремі з них є суперечливими. У "Фінансовому словнику" інвестиційна привабливість розглядається з погляду характеристики переваг і недоліків інвестування конкретним інвестором у відповідне підприємство [3, с. 358]. Проте це трактування не розкриває сутнісного наповнення поняття, адже незрозуміло, про які переваги та недоліки інвестування йдеться.

Доволі різнопланові характеристики інвестиційної привабливості пропонує О.А. Андраш [4, с. 4]. Зокрема, науковець наголошує на відносності цього поняття, адже підприємство може бути

 

 

383інвестиційно привабливим для одних інвесторів та не привабливим з погляду інвестування для інших. Суперечливим є трактування інвестиційної привабливості підприємства як показника, що відображає можливість продукування максимального прибутку інвестора, оскільки певний показник може лише вимірювати рівень інвестиційної привабливості у відповідній шкалі, тобто показник є лише інструментом для діагностики у цій сфері. Що ж стосується акцентування уваги на максимальному прибутку інвестора, то, як вже зазначалось вище, інвестор може мати найрізно­манітніші цілі інвестування, які відмінні від максимізації прибутку. Щодо розгляду О.А. Андраш інвестиційної привабливості з погляду певних властивостей, характеристик, можливостей підприємства, які створюють певний попит на інвестиції [4, с. 4], то попит на вільні кошти інвесторів жодним чином не кореспондується з підставами задоволення такого попиту, а саме підстави формують інвестиційну привабливість.

Н.Ю. Брюховецька та О.В. Хасанова інвестиційну привабливість підприємства розглядають як збалансовану систему інтегральних та комплексних показників, що відображає доцільність вкладання інвестором коштів у об'єкт інвестування [5]. Як вже зазначалось вище, показники можна розглядати лише як інструмент діагностики інвестиційної привабливості, тому не варто ототожнювати ці поняття.

Доволі правомірно розглядають інвестиційну привабливість підприємства як його здатність залучати певні інвестиційні ресурси Л.І. Катан, К.С. Хорішко [6, с. 23], але на практиці поширені випадки, коли інвестиційні вливання залучаються не завдяки об' єктивним характеристикам та підставам, а шляхом використання особистих зв' язків, лобіювання інтересів, використання цільових піар-технологій тощо. Щодо ідентифікування інвестиційної привабливості підприємства як здатності до відтворення [6, с. 23], то воно є не досить коректним, адже ціллю будь-якого підприємства в економічній системі є відтворення вкладеного капіталу, що лише побічно пов'язано із інвестиційною привабливістю.

З погляду потенціалу підприємства трактує інвестиційну привабливість А. Пилитяк, наголошуючи на перспективах розвитку виробничої, збутової, фінансової сфер функціонування [10]. Такий підхід викликає певне зацікавлення, оскільки інвестора завжди цікавлять потенційні можливості підприємства, але не слід забувати, що інвестиційна привабливість є відносною характеристикою, тому її слід розглядати у ретроспективі, поточному розрізі та перспективі, а наявність потенціалу підприємства не завжди свідчить про можливості його реалізації.

Н.А. Русак, В.А. Русак інвестиційну привабливість підприємства розглядають як доцільність вкладання у нього вільних коштів [11, с. 89]. По-перше, привабливість підприємства у сфері інвестування є його певною характеристикою, на підставі якої можна прийняти рішення про доцільність вкладання вільних коштів, але розглядати інвестиційну привабливість як доцільність недоречно. По-друге, із запропонованого визначення не дуже зрозуміло, хто вкладатиме вільні кошти (зовнішні інвестори, власники та менеджери підприємства).

У контексті досягнення компромісу інтересів між інвестором та підприємством розглядає інвестиційну привабливість О.Г. Юр'єва [12, с. 254]. Слід зазначити, що компроміс інтересів між інвестором та представниками підприємства є результатом певних взаємовигідних домовленостей, що доволі часто на практиці лише побічно стосується інвестиційної привабливості підприємства.

Найбільш комплексне тлумачення інвестиційної привабливості підприємства зустрічаємо у працях О.Г. Мельник та Ю.Г. Логвиненко [7; 8], де автори розглядають досліджувану категорію у контексті фінансово-економічних, соціальних, логістичних, технологічно-майнових, адміністра­тивно-правових, партнерських, іміджево-брендових, товарних характеристик підприємства, що формують умови для залучення інвестиційного капіталу [7, с. 246]. Крім цього, науковці наголошують на тому, що інвестиційна привабливість підприємства залежить від інвестиційної привабливості регіону базування, країни, що свідчить про інтегровану характеристику цього поняття. Вищевикладений підхід є одним із найбільш комплексних та системних, але у ньому

 

 

384йдеться про привабливість підприємства загалом, а не лише про інвестиційну привабливість, адже досліджується привабливість підприємства для споживачів, працівників, партнерів тощо.

Отже, на підставі узагальнення трактувань категорії "інвестиційна привабливість підприємства" можна стверджувати, що у літературі та нормативно-правовій базі існує чимало поглядів на розуміння цього поняття, які зазвичай не розкривають сутності категорії, не конкретизують змістові параметри, а лише окреслюють певні вузькі елементи. Така багатоваріантність у тлумаченні інвестиційної привабливості підприємства надалі ускладнює її діагностику, оскільки різне змістове наповнення категорії зумовлює різні підходи до її оцінювання та ідентифікування.

 

Цілі статті. Зважаючи на результати аналізування літературних джерел [1-12], ціллю статті є уточнення змістового наповнення категорії "інвестиційна привабливість підприємства" як бази для забезпечення її подальшої діагностики.

 

Виклад основного матеріалу. Результати досліджень за проблемою дають змогу уточнити сутність інвестиційної привабливості підприємства та розглядати цю категорію як комплексну характеристику підприємства, яка дає підстави для перемоги у конкурентній боротьбі за інвестиційні ресурси на ринку на засадах врахування інтересів інвесторів.

Запропоноване визначення є універсальним, але воно набуватиме певних особливостей залежно від того, про яких інвесторів йдеться. У літературі за об'єктами вкладання коштів виокремлюють реальні та фінансові інвестиції. Реальні інвестиції передбачають вкладання коштів у активи підприємства з метою забезпечення його розвитку. Фінансові інвестиції, своєю чергою, передбачають вкладання коштів інвесторів у фінансові активи (акції, облігації та ін. цінні папери) [13, с. 12]. Отже, усіх інвесторів можна поділити на дві групи:

1)    реальні інвестори, вкладення коштів яких у активи підприємства характеризується середньо- або довгостроковим ризиковим характером, що зумовлює кардинальний вплив на ключові напрями функціонування підприємства. Метою реальних інвесторів є набуття права власності на підприємстві та/або отримання високого прибутку на вкладений капітал на засадах участі в управлінні. Реальні інвестори, вкладаючи кошти у діяльність підприємства, сприяють реалізації його потенціалу та забезпеченню розвитку.

2)    фінансові інвестори, котрі вкладають кошти у цінні папери підприємства (акції, облігації, векселі). Переважно фінансові інвестори мають на меті отримання стабільних прибутків на вкладений капітал у цінні папери і не можуть впливати на управління підприємством. Якщо інвестор вкладає кошти в акції, то його цікавлять дивіденди та зростання ринкової вартості акцій; якщо ж він вкладає кошти у боргові цінні папери (облігації, векселі), то його цікавлять обсяг відсотків та заставне майно. Якщо ж інвестор має на меті придбання блокуючого або контрольного пакету акцій підприємства, то він перетворюються із фінансового на реального, оскільки набуває повноважень участі в управлінні підприємством та може впливати на усі сфери його функціонування.

Отже, інвестиційну привабливість підприємства з погляду інвесторів варто розглядати так:

  з погляду реального інвестора інвестиційна привабливість підприємства - це комплексна характеристика підприємства, яка відображає його виробничі, технологічні, кадрові, управлінські, фінансово-економічні, товарні та інші параметри, що створюють підстави для задоволення інтересів та потреб інвесторів в межах набуття ними права власності на підприємстві та/або отримання високого прибутку на вкладений капітал на засадах участі в управлінні;

  з погляду фінансового інвестора інвестиційна привабливість підприємства - це комплексна характеристика підприємства, яка відображає економічні вигоди та ризики вкладання інвестором кошти у цінні папери підприємства.

Отже, реальні та фінансові інвестори розглядають інвестиційну привабливість підприємства по-різному, вкладаючи у цю категорію відмінне змістове наповнення, залежно від їхніх пріоритетних цілей.

 

 

385

Висновки та перспективи подальших розвідок за проблемою. Результати досліджень з цієї проблеми дають змогу стверджувати, що у літературі та на практиці спостерігається значне різноманіття поглядів на сутність інвестиційної привабливості підприємства, що надалі зумовлює відмінні підходи до її діагностики. Усе це зумовило необхідність уточнення змістового наповнення цієї категорії та виокремило особливості її розуміння з позиції реальних та фінансових інвесторів, які мають різні цілі при вкладанні коштів у підприємство. Перспективами подальших досліджень є аналізування підходів до діагностики інвестиційної привабливості підприємства.

 

1. "Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій", затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій 22 від 23.02.1998 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua. 2. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / Відп. ред. С.В. Мочерний. - К. : Видавничий центр "Академія", 2002. - 952 с. 3. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.А. Вознюк, Т. С. Смовженко. -4-те вид., випр. та доп. - К.: Т-во "Знання", КОО; Л.: Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ. - 566 с. 4. Андраш О.А. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств туристичної галузі / О.А. Андраш // Вісник НТУ "ХПІ". Тематичний випуск: "Технічний прогрес і ефективність виробництва". - 2010. -№ 8. - С. 3-12. 5. Брюховецька Н.Ю. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик /Н.Ю. Брюховецька, О.В. Хасанова //Економіка промисловості. -2009. - № 44 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua. 6. Катан Л.І. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / Л.І. Катан, К.С. Хорішко // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №15. - С. 22-24. 7. Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: [монографія] / О.Г. Мельник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 344 с. 8. Мельник О.Г. Системи індикаторів оцінювання інвестиційної привабливості підприємств / О.Г. Мельник, Ю.Л. Логвиненко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". - 2006. - №575 - С. 141-147. 9. Момот Т.В. Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення методики оцінки / Т.В. Момот //Менеджер. - 2005. - №4 (35). - С. 117­121. 10. Пилитяк А. Инвестиционная привлекательность регионов Украины: социально-демографический аспект / А. Пилитяк // Экономика Украины. - 2004. - № 8. - С. 82-85. 11. Русак Н.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: справ. пособие / Н.А. Русак, В.А. Русак. - Минск: Вышейш. шк., 1997. - 309 с. 12. Юр'єва О.Г. Теоретико-методологічні аспекти оцінки інвестиційного клімату / О.Г. Юр'єва // Стратегія економічного розвитку України: наук. збірник. - 2022. -№ 3 (10). - С. 250-255. 13. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник / В.Г. Федоренко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Алерта, 2008. - 448 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386

Страницы:
1 


Похожие статьи

О В Товстенюк - Інвестиційна привабливість підприємства як об'єкт діагностики