головний напрямок підвищення якості інвестиційного потенціалу машинобудування - Інвестиції в основний капітал - страница 1

Страницы:
1  2 

Перспективи подальших досліджень У контексті змін електронного середовища та організації стосунків між учасниками електронного ринку подальшого опрацювання потребують сучасні інструменти електронного маркетингу. Також потрібно дослідити переваги та недоліки нових комунікаційних інструментів електронного маркетингу, можливостей використання їх у вітчизняних умовах, оцінити ефективність їх впливу на цільові аудиторії.

 

1. Фиалко П. Интернет под присмотром / Петр Фиалко // Деловой. - 2008. - № 10. - С. 77-78. 2. Струк О. Жити будуть / Олена Струк // Контракти. - 2010. - № 7. - С. 32-39. 3. Гавриш Р. Сайт - це не те, що ви думаєте / Роман Гавриш //Marketing Media Review. - 2009. - № 19-20. - С. 10-11. 4. Вундерман Л. Все в сеть! / Лестер Вундерман // Marketing Media Review. - 2009. - № 19-20 (85). - С. 5. 5. http:// www.nettek.ru/info/docs/complex/ 6. Петрик Е.А. Интернет-маркетинг /Петрик Е.А //Московская финансово-промышленная академия - М., 2004 - 299 с. 7. http://www.msclub.ce.cctpu.ru. 8. Котин М. Пассивный интерактив [Электронный ресурс] / Котин М. // Секрет фирмы. - 2005. - № 24 (111). - Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_25/article_2948/ 9. Успенский И.В. Интернет-маркетинг [Учебник] / Успенский И.В. - СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003. - 365 c. 10. Линдстром М. Думайте о трьох. / Мартин Линдстром // Marketing Media Review. - 2009. - № 23-24. - C. 2-3. 11. Ажнюк Я. Виртуальный самиздат / Ярослав Ажнюк // Marketing Media Review. - 2009. - № 19-20 (85). - С. 14-15. 12. Кадулин С. Бизнес 2.0. / Сергей Кадулин //Marketing Media Review. - 2009. - № 23-24 (87). - С. 22-23. 13. Интернет-маркетинг: стратегия, планирование, проведение [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://biznes-planirovanie.ru/cat/internet-marketing/page/2/ 14. Данько Т.П. Электронный маркетинг. Учебное пособие / Т.П. Данько, Н.Б. Завьялова, Л.П. Дьяконова, О.В. Китова и др. - М.: Прогресс, 2003. - 147 с.

 

 

 

 

УДК 338.45:621:330.322:330.142.211](477)

В.Я. Карковська

Національний університет "Львівська політехніка", кафедра теоретичної та прикладної економіки

ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДУВАННЯ

© Карковська В.Я., 2010

Розглянуто актуальну тему розвитку машинобудування, його інвестиційний потенціал. Обґрунтовано пріоритети реалізації інвестиційного потенціалу як на макрорівні, так і на мікрорівні. Проаналізовано обсяги інвестицій в основний капітал машинобудівних підприємств, встановлено прогнозовані значення.

Ключові слова: економічний потенціал, інвестиційний потенціал на макро- та мікрорівні, заощадження, інвестиції в основний капітал.

The article covers the burning matter of machine building development and its investment potential. Priorities for implementation of investment capital are substantiated both on macro- and micro level. The scope of investments in fixed capital of machine building enterprises was analyzed, predicted values were determined.

Keywords: economic potential, investment capital on macro- and micro level, savings, investments into fixed capital.

 

 

Постановка проблеми

Розвиток економічних процесів машинобудівного комплексу України та вирішення соціальних проблем галузі як на державному, так і на регіональному рівні значною мірою залежить від інвестиційного забезпечення підприємств. Інвестиції сприяють структурній перебудові економіки, забезпеченню технічного переоснащення підприємств і підвищенню їх конкурентоспроможності.

Особливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності на підприємствах машинобудівного комплексу з метою забезпечення перспективної спрямованості і інтенсивності економічного розвитку.

 

 

309Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідження щодо поняття інвестиційного потенціалу та оцінки його використання поводились у працях В.П. Попова, В.П. Семеніва [5, c. 127], Г.Г. Кірейцева [6, c. 243], М.В. Романовського [7, c. 318], І.О. Бланка [7, с. 217] та інших. У наведених дослідженнях інвестиційний потенціал розглядається як елемент виробничого й економічного потенціалу. Особливої уваги потребує насамперед дослідження проблем використання інвестиційних ресурсів як важливого напрямку ефективності національної економіки.

 

Постановка цілей

Дослідження інвестиційного потенціалу передбачає постановку таких цілей:

         з'ясування суті інвестиційного потенціалу як на макрорівні, так і на мікрорівні;

         з'ясування джерел розширення інвестиційного потенціалу;

         розгляд структури капіталу машинобудівного підприємства;

         складання прогнозу інвестицій в основний капітал машинобудування.

 

Виклад основного матеріалу

Аналізуючи теоретичні матеріали щодо інвестиційного потенціалу, можна зробити висновок, що в літературі існують різні підходи до визначення його суті [1. c. 23], [2. c. 54], [3. c. 153]. Інвестиційний потен­ціал - це базова фундаментальна основа стійкого розвитку національної економіки. Національний інвести­ційний потенціал визначається наявністю інвестиційних ресурсів для здійснення реальних і фінансових інвестицій [11].

Інвестиційних потенціал на макрорівні розглядається, як трансформація заощаджень в розвиток національної економіки країни [11, 13]. Згідно із системою національних рахунків, він розраховується на основі валових заощаджень - різниці між наявним доходом і витратами на кінцеве споживання (поточне і особисте):

ІПтасго = ВЗ = ВВП - КС , (1) де ІПтасго - інвестиційний потенціал на макрорівні, ВЗ - валові заощадження, ВВП - валовий внутріш­ній продукт, КС - кінцеве споживання.

Своєю чергою чисті заощадження (ЧЗ) - це валові заощадження мінус вартість спожитого основного капіталу( СОК):

ЧЗ = ВЗ - СОК (2) Оцінка інвестиційного потенціалу на макрорівні надає можливість визначити об' ємність інвестиційної

програми і потреби у внутрішніх позиках для їх здійснення.

Основою інвестиційного потенціалу на макрорівні є валові заощадження, оскільки значна частина

коштів підприємств відокремлюється з виробничої сфери і спрямовується на поточне приватне споживання,

зосереджується на рахунках населення.

На макроекономічному рівні заощадження виконують такі функції:

-         забезпечення споживчих потреб населення (доцільність співвідношення оцінки заощаджень із кінцевими споживчими витратами);

-         джерело загальнонаціональних інвестицій (характерним є інвестиційно-відтворювальний вплив на економічну систему, заощадження співвідносяться із обсягом ВВП).

Інвестиційний потенціал на мікрорівні характеризується трансформацією заощаджень в розвиток окремого суб' єкта господарської діяльності. До складу цього потенціалу входять: інвестиційний фінансовий (ІФП) та інвестиційний нефінансовий потенціали (ІНП):

ІПтісго = ІФП + ІНП. (3) де ІПтісго - інвестиційний потенціал на мікрорівні.

Інвестиційний потенціал підприємства складається із амортизаційних відрахувань, прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків, виручка від реалізації майна, що вибуло, а також інших складових. Отже, інвестиційний потенціал підприємства залежить як від результатів ефективної його діяльності, так і від технологічної бази господарського механізму і системи поточного управління [11].

Інвестиційний потенціал підприємства має двоїсту визначеність, зумовлену: можливістю фінансувати інвестиційні проекти, що реалізуються на основі існуючого виробничого потенціалу підприємства; мож­ливістю фінансувати інвестиційні проекти скеровані на удосконалення цього потенціалу.

У будь-якому разі інвестиційна активність підприємства залежатиме від таких факторів: фінансово-інвести­ційного потенціалу підприємства, який визначає можливість самофінансування його розвитку; інтересу підприємства в інвестуванні власних засобів; можливістю використання позичених і залучених коштів.

Якщо заощадження інституційних одиниць додатні, то невикористана сума доходу має використо­вуватись для збільшення активів або зменшення зобов'язань. Якщо така ситуація не спостерігається, то ця

 

 

310сума доходу повинна реалізовуватися у вигляді приросту готівкових грошових коштів, які є фінансовим активом. Якщо заощадження від'ємні, інституційним одиницям потрібно збільшити свої фінансові зобов'я­зання або зменшити залишки готівкових грошових коштів, тобто реалізувати частину фінансових чи нефінан­сових активів.

Методичний аналіз джерел розширення інвестиційного потенціалу передбачає обгрунтування механізмів трансформації джерел в інвестиції [11].

Цей механізм передбачає: відновлення інвестиційної активності на мікрорівні; зміну політики доходів у державі з метою збільшення частки населення як інвестора в інноваційно-інвестиційних процесах; удосконалення податкової політики тощо.

Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування в Україні [10]Інвестиції в основний капітал в промислово розвинутих країнах становлять близько 20 % від ВВП [5]. Фірми інвестують інтенсивніше, якщо вони працюють на високому рівні виробничих можливостей і очікують, що попит залишатиметься високим, а відсоткова ставка достатньо низькою. Коли ці умови змінюються в протилежному напрямі, компанії зменшують обсяги інвестицій (табл. 1). Проте багато інвестиційних проектів мають доволі великий термін виконання, тому зменшення обсягів нових інвестицій не означає автоматичного спаду у сукупних інвестиційних затратах.

У структурі інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування зменшилась частка бюджетних коштів, що пояснюється загальним економічним станом в країні. Зменшилась також частка коштів в інвестиціях в основний капітал іноземних інвесторів за рахунок зменшення рівня капіталізації прямих іноземних інвестицій.

Власні кошти підприємств залишаються основним джерелом фінансування капітальних вкладень. Збільшити частку своїх коштів на інвестиції підприємствам вдалося за рахунок збільшення обсягів прибутку. Через зростання попиту на машинобудівну продукцію збільшився фінансовий результат діяльної підприємств цієї галузі (у 2,5 раза).

Продовжується зростання участі банківської системи у фінансуванні реального сектору економіки. Комерційним банкам вдалось забезпечити реальний сектор економіки необхідними кредитами за рахунок зростання депозитів населення, які в попередні роки були основним джерелом збільшення банківських пасивів, а також за рахунок підвищення запозичень на зовнішніх ринках.

Для машинобудівного комплексу сьогодні ставляться вимоги, які в загальному підході полягають у зміні організаційно-технологічної' основи його структури. Сутність цих змін полягає у:

        збільшенні номенклатури матеріалів, які використовуються та відповідній зміні технологій;

        збільшенні кількості комплектуючих елементів у продукції, що випускається а також типів (модифікацій) самої продукції;

        підвищенні вимог щодо якості, дизайну та надійності у процесі повного життєвого циклу;

•    скороченні терміну введення нової продукції у виробництво (зміни на нову модель). Дотримання таких вимог допоможе підвищити конкурентоспроможність машинобудівної продукції, а

також можливість швидкого адаптування до ринкових змін.

На основі наведеної структури можна зробити прогноз інвестицій в основний капітал машино­будування на 2008 рік за допомогою лінійного рівняння:

у = 0,34х + 6,62 (4)

Прогнозне значення на 2008 рік питомої ваги інвестицій у розвиток машинобудування становитиме 9 %.

 

 

311
Економічний


ФінансовийОсновні засоби


Статутнийнийв о н

с

о


Нематеріальні активи

 

Земля


 

нийс а

л

В


Додатковий

 

РезервнийНерозподілений прибутокив о іг

іб

О


Обігові кошти


Кредити банків та інших кредитних установив о

из о

оП


Кредиторська заборгованістьБюджетні асигнування

 

Благодійні внескиние

ч

у

аЗ


Кошти іноземних інвесторівПайові внески учасників

 

Рис. 1. Структура капіталу машинобудівного підприємства

У системі конкретних форм капіталу особливе місце належить основному капіталу (рис. 1) [15]. Кошти на відтворення основного капіталу є складовою інвестиційного потенціалу. Переважна кількість підприємств зовсім не використовують на капітальне будівництво нараховану амортизацію, навіть не звертаючи увагу на те, що розмір її порівняно збільшився у зв'язку із переоцінкою основних фондів.

Структура капіталу повинна включати як фінансові, так і економічні ресурси, які використовуються під час господарської діяльності машинобудівного підприємства [15].

Досвід розвинених країн показує, що постійні відтворювальні процеси у будь-якій національній економіці стають можливими, коли забезпечується належний рівень інвестування основного капіталу [14]. Тобто інвестиції є джерелом ефективного розширеного оновлення основних фондів і переходу виробництва на рівень високотехнологічного розвитку. Збільшення обсягів і удосконалення структури інвестицій в основний капітал виступає сьогодні основним із найважливіших завдань економічної політики (рис. 2).

 

 

 

 

312
-♦— інвестиції в основний кпітал     Полиномиальный (інвестиції в основний кпітал)

Рис. 2. Динаміка інвестицій в основний капітал в Україні[4]

 

Як видно з рис. 2, інвестиції в основний капітал, починаючи із 2000 р. зростають значними темпами. Найвагоміша частка інвестицій в основний капітал (39,2 % від загального обсягу) була спрямована у розвиток промисловості. У І півріччі 2007 р. порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги інвестицій в промисловість зросли на 35,3 %.

Вкладення інвестицій в основний капітал на 2008 рік можна розрахувати за допомогою поліміального тренда:

у = 1545,6х2 -8074,2х + 22342 (5)

Прогнозне значення інвестицій в основний капітал на 2008 р. стаковитиме 178483,8 млн. грн.

У 2007 року спостерігалося найбільше за останні 7 років зростання обсягів виробництва продукції машинобудування (на 48,3 %) [10]. Такі темпи були забезпечені, в основному, за рахунок зростання виробництва транспортних засобів та устаткування (в 1,7 р.). Загалом, машинобудування забезпечило близько 47 % (проти 29,6 % у січні) приросту промислового виробництва.

Таке динамічне зростання є наслідком як розширення попиту з боку вітчизняних підприємств, які активізували інвестиційну діяльність та збільшили витрати на оновлення основних фондів, так і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної інвестиційної продукції машинобудування. Так, виробництво кранів мостових на нерухомих опорах у жовтні 2007 до жовтня 2006 року зросло в 2,3 р.; інших кранів - в 1,8 р.; верстатів токарних, розточувальних , свердлувальних та фрезерувальних -у 1,9 р.

Питома вага інноваційних коштів у машинобудування займає вагому частку (23,7 відсотка). Але вона значно зменшилась (на 14,5 відсоткового пункту порівняно з 9 місяцями 2006 року). Це пов'язано, зокрема, із ісутотнішим збільшенням питомої ваги металургії та поетапністю модернізації цієї галузі. Але у розподілі обсягу реалізованої інноваційної продукції машинобудування посідає перше місце [10].

За рахунок тривалого зростання доходів населення та розширення схем кредитування на придбання непродовольчих товарів довгострокового використання продовжує ісутотно зростати виробництво вітчизняних легкових автомобілів (у жовтні до жовтня 2006 р. в 1,6 р.) [10].

 

Висновки

На основі узагальнених теоретичних досліджень виокремлено інвестиційний потенціал на макро- і мікрорівнях, що дозволить глибше розуміти суть цієї важливої економічної категорії..

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що інвестиційний потенціал країни розвивається і потребує формування ефективного механізму, здатного спрямувати заощадження на потреби виробництва. Інвестиційний потенціал країни залежить переважно від стану валових заощаджень.

Аналіз інвестиційного потенціалу в Україні свідчить, що для активізації інвестиційної діяльності необхідно створити умови для залучення як внутрішніх, так і іноземних інвестицій. Це обумовлює необхід­ність розробки стійкої інвестиційної політики, спрямованої на формування ефективного механізму, який забезпечував би інвестиційну привабливість в економіці.

Аналіз інвестиційної діяльності показує, що хоча за останні роки і намітились певні позитивні тенденції в темпах зростання інвестицій в основний капітал, потреби країни в них є ще недостатньою мірою задоволенні.

 

 

313Перспективи подальших досліджень

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

головний напрямок підвищення якості інвестиційного потенціалу машинобудування - Інвестиції в основний капітал