О Б Бігич, М М Волошинова - Електронні засоби навчання іноземних мов студентів досвід розробки й апробації - страница 1

Страницы:
1  2 

БІГИЧ ОБ., ВОЛОШИНОВА М. М., МАЦНЄВА О. А., РУСНАКД. А., МЕТЬОЛКІНА О. М., ОКОПНА Я. В., КИРИЧЕНКО Т. Г., КОРОБЕЙНІКОВА У. І

ЕЛЕКТРОННІ      ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

ІНОЗЕМНИХ     МОВ СТУДЕНТІВ: ДОСВІД     РОЗРОБКИ    Й АПРОБАЦІЇ

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

КИЇВ -2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКР КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЬ*

В/ГИЧ О. Б., ВОЛОШИНОВА М. М МАЦНЄВА О. А. РУСНАКД. А, МЕТЬОЛКІНА О   М..  ОКОПНА Я В

КИРИЧЕНКО Т  Г., КОРОБЕЙНІКОВА   Т. І.

ЕЛЕКТРОННІ       ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

ІНОЗЕМНИХ     МОВ СТУДЕНТІВ: ДОСВІД     РОЗРОБКИ     Й АПРОБАЦІЇ

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

Київ

Вид  центр КИЛУ 2012

Електроннізасоб и        навчання        іноземних        мов студентів досвід    розробки    й    апробації   :    Колективна   монографія   /   Бігич   О. Б.,

Волошинова М. М., Мацнсва О. А. та інш. / Заг. і наук. ред. : Бігич О. Б.- К, 1 Вид. центр КНЛУ. 2012. - 160 с. І

ISBN 978-966-638-259-0 І

Мета  монографії       ознайомити  читачів  з  авторськими електронними засобами навчання іноземних мов студентів мовних і немовних спеціальностей: майбутніх учителів і викладачів англійської та французької мов, перекладачів (італійська та українська мови), логістів і митників, а також фахівців готельної ресторанно? справи.

Адресується викладачам іноземних мов мовних і немовних ВНЗ, фахівцям з методики викладання іноземних мов. молодим науковцям.

Автори: Бігич О. Б., Волошинова М. М., Мацнсва О. А.,

Руснак Д. А.* Метьолкіна О. М., Окопна Я. В., Кириченко Т. Г., Коробейнікова Т. 1.

Загальна та наукова редакція:       доктор педагогічних наук, професор І

Бігич О. Б, 1

Рецензенти:

ЧЕРНОВАТИЙ Л. М. -    доктор   педагогічних   наук,   професор, професор

кафедри перекладу та англійської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

КОВАЛЬ Т. І- - доктор    педагогічних    наук,    професор, завідувач

кафедри інформаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету;

ПОПОВИЧ М- М  - доктор    філологічних    наук,    професор, завідувач

кафедри французької філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Рекомендовано до друку вченою радою Київського національного лінгвістичного університету (протокол КЬ 10 від 26 квітня 20! І року).

078-966-638-259-0 © °- Бігич та інш- 2012,

© Вил. центр КНЛУ, 2012.

До   60-річчя від дня народження Сергія Микитовича Назарова

(04. 01.   1952-19   07 2009)

Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором, Ухожу я, товарищи, сказочным Млечным путем.

Зміст

Передмова 5 Розділ   1.   Інформадійно-комунікашййа автономія   викладача іноземної мови (О. Б. Бігич)

І.ї. Готовність викладача іноземної мови до розробки електронних 8 засобів навчання

1.2. Інформаційно-комунікативна компетентність викладача іноземної щ мови

1.3. Інформацїйно-комунікаційний портфель викладача іноземної мови 14 Список використаних джерел 1 g Розділ 2. Мультимедійний навчальний посібник «Урок англійської мови

в початковій школі» (О. Б. Бігич)

2.1. Передумови розробки посібника 18

2.2. Типологічна характеристика посібника 19

2.3. Зміст посібника 20

2.4. Система навігації в посібнику 22

2.5. Мультимедійна складова посібника 26

2.6. Модуль самоконтролю студента 36

2.7. Результати апробації посібника 37 Список використаних джерел 38 Розділ   3.   Навчальна   комп'ютерна  програма   «Improve   Your Listening Skills» (О. А. Мацнєва)

3.1. Передумови розробки НКП 40

3.2. Мета та складники НКП 44 33. Інформаційна підтримка студента 45

3.4. Зміст НКП 48

3.5. Результати апробації НКП 65 Список використаних джерел 65 Розділ 4. Навчальна комп'ютерна програма «Vive le Subjonctif!»

(Д. А.Руснак)

4.3. Передумови розробки НКП 66

4.2. Типологічна характеристика НКП 67

4.3. Зміст НКП 68

4.4. Інформаційна підтримка студента 69

4.5. Організація навчання студентів з НКП 70

4.6. Вправи уроку «Exprimer la volonte / le souhait / le desir» 78

4.7. Результати апробації НКП 97 Список використаних джерел 98 Розділ 5. Мультимедійний методичний посібник «Professional Interpreter Trainer» (T. Г, Кириченко)

5.1. Передумови розробки методичного посібника 100

5.2. Етапи навчання синхронної перекладацької діяльності та вправи 101

5.3. Результати апробації посібника 108 Список використаних джерел 109

Розділ    6.    Мультимедійний    навчальний    посібник «Документація

транспортної логістики англійською мовою» . М. Волошинова)

6.1. Складники професійної діяльності логіста ПО

6.2. Передумови розробки посібника \ \ \

6.3. Зміст посібника \ \ \

6.4. Результати апробації посібника П5 Список використаних джерел 11 б Розділ   7.   Мультимедійний   методичний   посібник   «At  the Customs. Навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення»

(О. М. Метьолкіна)

7.1. Передумови розробки посібника і 19

7.2. Характеристика посібника 120

7.3. Зміст посібника 121

7.4. Мультимедійна складова посібника 122

7.5. Результати апробації посібника 124 Список використаних джерел 124 Розділ   8.   Навчальна   комп'ютерна   програма-тренажер   «Deutsch nach Englisch» (Я. В. Окопна)

8.1. Загальна характеристика НКПТ 127

8.2. Підходи до організації змісту та структури НКПТ 128

8.3. Принципи розробки НКПТ 130

8.4. Зміст НКПТ 130

8.5. Режими учіння студента при роботі з НКПТ 134

8.6. Результати апробації НКПТ 135 Список використаних джерел 136 Розділ 9. Навчальна комп'ютерна програма «Switch on Your EngUsh»

(T.   І. Коробейнікова)

9.1. Загальна характеристика НКП 138

9.2. Зміст НКП 138

9.3. Режими роботи студента з НКП 144 Список використаних джерел 145

Розділ   10.   Підготовка студентів до  використання електронних засобів навчання іноземних мов (О. Б. Бігич)

10.1. Електронні засоби навчання в методичній підготовці майбутніх 146 учителів / викладачів   іноземних мов

10.2. Навчальний веб-сайт для майбутніх учителів іноземних мов 151 початкової школи

10.3. Електронні засоби навчання іноземних мов у мовній підготовці 15. студентів

Список використаних джерел Післямова

4

5

Передмова Шановний читач!

Пропоновані для ознайомлення авторські електронні засоби • іноземних мов розроблені в контексті низки сучасних тенденцій формування

іншомовної  комунікативної  компетентност.   у   студентів   мовних   і „еМ0ВНИх

спеціальностей.

Передусім це професійна орієнтація процесу навчання іноземних мов оскільки вміння іншомовного спілкування є вагомим складником професійної діяльності сучасного фахівця будь-якої галузі. Під професійно орієнтованим розуміється   навчання,   яке  ґрунтується   на  врахуванні   потреб   студентів у вивченні  іноземної мови,  зумовленими   особливостями  їхньої майбутньої професії чи спеціальності. Так, професійно орієнтоване навчання іноземних мов   студентів-немовників   не   зводиться   лише   до   вивчення   «мови для спеціальних цілей». Специфіка полягає в інтеграції навчання іноземних мов з фаховими дисциплінами для набуття студентами додаткових фахових знань, а також   формування   професійно   значущих   якостей   особистості   в процесі вивчення іноземних мов.

Серед ігрових технологій професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів провідне місце посідають ділові ігри, які максимально наближають процес навчання іноземних мов до реальної професійної діяльності. Саме в ділових іграх, окрім знання іноземної мови в межах спеціальності, студент отримує можливість розвивати свою особистість, формувати навички спілкування, необхідні для професійної діяльності й для повсякденного життя. ||»

І професійно орієнтоване навчання іноземних мов, і ділові ігри важко уявити без супроводу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які викладач використовує як для пошуку професійно значущих джерел інформації, їх накопичення, модифікації, так і для розробки авторських електронних засобів навчання іноземних мов.

Упровадження до навчального процесу вітчизняних ВНЗ кредитно-модульної системи передбачає формування у студентів освітньої автономії. Щодо навчальної дисципліни «Іноземна мова» освітня автономія студента ґрунтується на його здатності самостійно керувати процесом набуття знань та оволодінням навичками й вміннями іншомовного спілкування.

Не залишаючись осторонь цих тенденцій формування у студентів мовних і немовних ВНЗ іншомовної комунікативної компетентності, ми робимо наш скромний внесок у забезпечення освітнього процесу з іноземних мов у ВНЗ мультимедійний навчальний посібник «Урок англійської мови в початковій школі».

У межах дисертаційних досліджень, виконаних під керівництвом канд. філол. наук, професора П.О.Беха, розроблено мультимедійні: навчальний посібник «Документація транспортної логісгики англійською мовою» (М.М.Волошинова) і методичний посібник «At the Customs. Навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення» (О.М.Метьолкіна).

У межах дисертаційних досліджень, виконаних під керівництвом докт. пед. наук, професора О.Б.Бігич, укладено навчальні комп'ютерні програми «Improve Your Listening Skills» (О.А.Мацнєва) та «Vive le Subjonctif!» (Д.А.Руснак), a також розроблено навчальну комп'ютерну програму-тренажер «Deutsch nach Englisch» (Я.В.Окопна), мультимедійний методичний посібник «Professional Interpreter Trainer» (Т.Г.Кириченко) та навчальну комп'ютерну програму «Switch on Your English» (Т.І.Коробейнікова).

Пропоновані мультимедійні засоби навчання призначено для студентів мовних спеціальностей - учителів англійської мови, викладачів французької мови,   перекладачів   -  та   немовних   спеціальностей   -  майбутніх логістів митників,   фахівців   готельно-ресторанної   справи.   В   електронних засобах навчання представлено англійську, німецьку, французьку й італійську мови.

Розділ 8.

Навчальна  комп'ютерна програма-тренажер «Deutsch nach Englisch» (Автор і розробник - Я. В. Окопна)

8.1. Загальна характеристика НКПТ

Навчальна комп'ютерна програма-тренажер (НКПТ) „Deutsch nach Englisch" є мультимедійним засобом навчання діалогічного мовлення німецькою   мовою   (рис.    8.1).    НКПТ   призначено   для    студентів   - майбутніх

<івців і отельно-рееіоранної справи.

Рис. 8.1. Титульна сторінка НКПТ

Основною   метою   НКПТ   „Deutsch  nach   Englisch"   є   формування у майбутніх     фахівців     сфери     обслуговування     професійно орієнтованої j компетентності   в   діалогічному   мовленні   німецькою   мовою   (як другою І іноземною     після     англійської);     допоміжною     метою формування ! плюрилінгвальної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в

Під терміном «плюрилінгвальна професійно орієнтована комунікативна компетентність» зокрема, для галузі знань «сфера обслуговування», ми розуміємо гармонійне  поєднання   знань  двох   суміжних   іноземних   мов:   англійської та німецької; прийомів, якими користуються учасники плюрикультурної комунікації; наявність  необхідних  навичок  і   вмінь для  адекватної оцінки комунікативної ситуації;   застосування   вербальних   і   невербальних   засобів,   які відображають комунікативні наміри; здатність ідентифікувати й аналізувати отримані результати комунікативної взаємодії для реалізації безпосереднього  зворотнього  зв'язку з іншомовним комунікантом [6,7,9].

127діалогічному мовленні.

Для досягнення вищезазначених цілей НКПТ, як мультимедійний засіб навчання, містить такі різновиди інформації: текстову, графічну, відео фото анімаційну та аудіодані, які представлені в цифровому форматі. Ці різновиди інформації зазнали певної комп'ютерної обробки, зберігання, тиражування без спотворень, передачі різними мережами зв'язку в процесі апробації Й експериментальної перевірки, подальшої імплементації до оболонки НКПТ для поєднання з інформацією інших видів та презентації користувачеві за допомогою ПК або іншої електронної апаратури.

Ми розглядаємо НКПТ „Deutsch nach Englisch" як мультимедіа продукт, що складається із наборів взаємопов 'язаних сценарієм різних за своєю сутністю і функціональністю компонентів. Проте, сценарій НКПТ не обмежується лише поєднанням цих компонентів. Запропонована технологія навчання німецькомовного діалогічного мовлення передбачає поєднання НКПТ з іншими елементами комп'ютерного інформаційного середовища, зокрема, з мережою Інтернет для виконання користувачами відповідних завдань та звітування про їх виконання.

Сценарій НКПТ „Deutsch nach Englisch" є його інтерфейсом, графічне або інше представлення якого здійснюється за допомогою мультимедіа програвачів. Відзначимо також важливу для сфери освіти ознаку сценарію НКПТ - інтерактивність, яка є можливістю користувача впливати, змінювати чи навіть конструювати сценарій НКПТ як мультимедіа продукту.

8.2. Підходи до організації змісту та структури НКПТ

Існує низка основних підходів до організації використання мультимедіа в освіті. Так, В. Andersen класифікує використання мультимедіа продукту відповідно до ролей викладачів, студентів та мультимедіа програм, ґрунтуючи свій підхід на чотирьох освітніх моделях, які охоплюють найбільш поширені способи використання мультимедіа програм в освіті [5, с. 147-150].

Р. Г. Піотровський вбачає в організації змісту й структури авторських комп'ютерних програм безпосередню наявність алгоритмічного або когнітивно-інтелектуального підходів [8, с. 27-31].

У НКПТ „Deutsch nach Englisch" ми поєднали елементи двох останніх підходів (алгоритмічного та когнітивно-інтелектуального) з огляду на те, що вони найповніше відображають зміст і структуру НКПТ.

В елементах алгоритмічного підходу ми вбачаємо організацію роботи користувачів з НКПТ за алгоритмічними діями (кроками), які заявлено в „Deutsch nach  Englisch" у  вигляді  «Методичних рекомендацій до   курсу». Дотримання користувачами процедури виконання цих алгоритмічних дій (кроків) у певній послідовності в процесі роботи з НКПТ передбачає досягнення основної та допоміжної цілей навчання німецькомовного діалогічного мовлення.

Залучення когнітивного підходу до організації опцій НКПТ відображено у виконанні вправ з відео- та аудіозаписами, які переслідують мету навчання розуміння як самої структури мови (для чого Й надаються необхідні пояснення та коментарі частково першою іноземною мовою та німецькою мовою, як другою іноземною на більш просунутому етапі), так й наступне інтенсивне тренування з метою формування мовленнєвих навичок та вмінь. У такий спосіб функціонування опцій НКПТ „Deutsch nach Englisch" у навчанні німецької мови як другої іноземної ґрунтується на принципі свідомості.

За рахунок заявлених у НКПТ проблемних професійно орієнтованих комунікативних    ситуацій    у    межах    сюжету    безперервної   ділової гри формуються   мовленнєві  механізми,   необхідні для діалогічного мовлення. Адже, слідом за Н.Хомським, вроджені здібності людини до продукування мови  при   зіткненні   з   мовленнєвою дійсністю/реальністю  активізуються й перетворюються     у     мовленнєву     компетентність.     У    межах елементів когнітивного підходу в НКПТ користувачу пропонується і когнітивний стиль до розв'язку заявлених проблемних професійно орієнтованих комунікативних ситуацій:    зокрема,    пропонується    певний   характер   поведінки   в різних проблемних   професійно   орієнтованих   комунікативних  ситуаціях   з метою позитивного   їх   завершення,    наприклад,   особливості   надання інформації проблемному клієнту, чи користувачу готельно-ресторанних послуг, здатність реалізувати    такі    когнітивні    процеси,    як    повідомлення, попередження, І застереження  клієнта,  користувача готельно-ресторанних послуг, здійснення опису об'єкта, який зацікавив клієнта, аргументацію тощо, що, в свою чергу, має вагоме значення при вивченні другої іноземної мови після першої.

Елементи інтелектуального підходу в НКПТ передбачають формування у майбутніх фахівців сфери обслуговування загальних здібностей до пізнання та вирішення проблем, які (здібності) визначають успішність будь-якого виду

• професійно орієнтованої діяльності і, в свою чергу, лежать в основі Інших

• специфічних здібностей, таких як здатність до вивчення другої іноземної мови на   базі    першої.    Представлена   в    НКПТ   інформація   про особливості

, невербальної плюрикультурної професійно орієнтованої комунікації сприяє розвитку та довершенню формування цілісної системи фактично усіх пізнавальних здібностей студента. Адже, саме за допомогою акценту на невербаліці у вправах, заявлених в НКПТ, і відбувається вдосконалення таких пізнавальних процесів як відчуття, сприйняття, пам'ять, увага, мислення, уява.

128

П -12-93

129

8.3. Принципи розробки НКПТ

Залучення НКПТ „Deutsch nach Englisch" до процесу навчання діалогічного мовлення німецькою мовою як другою іноземною регламентовано певними вимогами, які зазвичай пред'являються до таких технічних засобів навчання, як мультимедіа продукт. Ці вимоги, в свою чергу, можуть бути сформульовані як основні принципи укладання змісту та розробки структури НКПТ. У комп'ютерній лінгводидактиці релевантними вважаються такі принципи, обумовленості; необхідності; інформативності; надійності'.

Принцип обумовленості передбачає чітке визначення умов залучення НКПТ до навчального процесу в залежності від змісту, цілей та етапу навчання, вікових особливостей, а також залученої технології навчання другої іноземної мови.

Принцип необхідності обумовлений залученням НКПТ до навчального процесу як мультимедіа продукту, який сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, оскільки:

*     збільшується швидкість засвоєння студентом навчального матеріалу;

активізується його мовленнєва діяльність; -    досягаються навчальні цілі найбільш раціональним шляхом; •••Щт "полегшується робота користувачів (викладача та студентів); щ    скорочується час навчання.

За принципом інформативності в межах змісту і структури „Deutsch nach Englisch" розкрито переваги НКПТ не лише як засобу навчання, а й як засобу довідково-інформаційного характеру. НКПТ дозволяє отримати користувачам максимальну кількість інформації за найкоротший проміжок часу. Окрім цього, НКПТ також відповідає інформативно-мовленєвому характеру навчання другої іноземної' мови.

Принцип надійності вказує на необхідність проведення експериментальних перевірок кожного елементу НКПТ для навчання, а також на наявність етапу організаційної підготовки до заняття з залученням цього мультимедіа продукту. Елементи „Deutsch nach Englisch" були апробовані потягом розвідувального й основного прйроднього експериментального навчання.

8.4. Зміст НКПТ

У межах вищезазначених підходів охарактеризуємо зміст НКПТ „Deutsch nach Englisch" за низкою параметрів:

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О Б Бігич, М М Волошинова - Електронні засоби навчання іноземних мов студентів досвід розробки й апробації