В Д Бєлік - Контроль в системі управління підприємством - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ВІСНИК ЖДТУ № 1 (51)

Економічні науки

УДК 658.562

Бєлік В.Д., здобувач,

Житомирський державний технологічний університет

КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Розглянуто теоретичні основи контролю та його місце у системі управління підприємством

Постановка проблеми. Останнім часом в Україні та світі зростає усвідомлення важливості внутрішнього контролю як ключового елементу управління підприємством. Науковці та практики погоджуються в тому, що продумана та правильно організована система внутрішнього контролю сприяє безпеці активів підприємства та інвестицій акціонерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями місця та ролі контролю в системі управління підприємством присвячували свої публікації, такі автори Б.О. Акєнтьєва, Н.О. Алексєєва, А. Аренс, М.В. Борисенко,

B. В. Благой, Т.А. Бутинець, Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, Л.В. Дікань, Р.О. Костирко, Є.А. Кочерін, Н.П. Кузик, Дж. К. Лоббек, С.М. Петренко, А.М. Ткаченко, Т.В. Фоміна,

C. В. Щеголькова, Г.М. Яровенко.

Метою дослідження є визначення місця та ролі контролю в системі управління підприємством.

Викладення основного матеріалу дослідження. Сучасне бачення контролю як функції управління формувалося тисячоліттями і нерозривно пов'язано з виникненням, становленням і розвитком функції обліку. Контроль зароджувався і розвивався на тлі еволюції обліку. Інтерес до дослідження облікової думки поступово зростав з розвитком економічних перетворень. Про це свідчить вихід декількох фундаментальних теоретичних досліджень професора Я.В. Соколова [19], його послідовників Т.Н. Малькової [15], С.М. Бичкової [8] та професора Ф.Ф. Бутинця [6].

На сучасному етапі розвитку України, особливої уваги потребують питання вдосконалення управління, однією з найважливіших функцій якого є контроль. Будь-який вид управління неможливий без чіткої організованої системи контролю, тому що не можна ефективно управляти, не перевіряючи   виконання   встановлених   вимог   і не

У цьому сенсі контроль виступає засобом організації зворотних зв'язків, завдяки якому орган (суб'єкт управління), що управляє, отримує інформацію про стан керованого об'єкту і про хід виконання ухвалених рішень. Це дає можливість своєчасно реагувати на відхилення, що відбуваються в діяльності керованого об'єкту і вносити відповідні корективи. Будучи самостійною функцією управління, контроль тісно пов'язаний з іншими сторонами управлінської діяльності прогнозуванням, плануванням, обліком, аналізом і регулюванням [3, с. 153].

На розвиток функції контролю в Росії і Україні вплинули ідеї німецької наукової школи. Акцент на процедурному, математичному аспекті не давав можливості розглядати функції обліку і контролю, не ототожнюючи їх. Це призводило до того, що на елементи методу бухгалтерського обліку "покладалися надії" з реалізації контрольної функції обліку. Іншими словами функція контролю не вважалася самостійною і ототожнювалася з функцією обліку [16].

На основі дослідження понад п'ятдесяти публікацій як українських так і російських авторів присвячених проблемам ролі та місця контролі в системі управління, з'ясовано, що всі вчені пропонуючи різні схеми та по-різному аргументуючи важливість контролю погоджуються в тому, що внутрішній контроль повинен бути присутнім на всіх рівнях та стадіях управління підприємством.

Нами також було проведено дослідження авторефератів дисертацій з проблем внутрішнього контролю, а також тез і доповідей конференцій, наукових вісників, збірників наукових праць України та Росії присвячених проблемам місця контролю в системі управління (табл. 1).

виявляючи фактичного стану справ на керованих об'єктах.

Таблиця 1. Питання присвячені контролю як функції управління, що розглядаються в _дисертаційних роботах з внутрішнього контролю_

№ з/п

Питання, що розглядаються

4.

5.

Взаємозв'язок контролю із іншими функціями управління Внутрішній контроль як один із      важелів управління

підприємством_

Контроль як складова системи управління

Контроль як функція фінансового менеджменту

Контроль як функція управління

З таблиці 1 видно, що контроль як функція управління розглядається в дев'яти з тринадцяти захищених дисертацій з проблем внутрішнього контролю в Україні. Це свідчить про високу актуальність даного питання, науковці намагаються дослідити його в різних ракурсах, вони розглядають взаємозв'язок контролю із іншими функціями управління, а також контроль як складову або функцію системи управління.

Суварно Р.В. [21, c. 5]

Ткаченко А. М. [22, c. 6]

Сокольська Р.Б. [20, c. 5]

Кузик Н. П. [13, c. 5]

Яровенко Г.М. [25, c. 7]

Щеголькова С.В. [24, c.5]

Сагайдак Р.А. [17, c. 5]

БорисенкоМ. В. [4, c. 6]

Фоміна Т.В. [23, c. 7]

Саченко С.І. [18, c. 6]

Максімова В.Д. [14, c. 7]

Акєнтьєва О.Б. [1, c. 6]

Боцян Т.В. [5, c. 7]

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

Досліджуючи місце контролю в системі управління підприємством Л.В. Дікань наголошує на тому, що контроль як функція управління займає особливе положення, бо це насамперед засіб зворотного зв'язку між об'єктом і системою управління, який інформує про дійсний стан керованого об'єкта.

Передумови виникнення контролю як функції управління зображено на рисунку 1:

Передумови виникнення контролю, як функції управління

Невизначеність

Попередження виникнення кризових явищ

1

Підтримання успіху

Рис. 1. Передумови виникнення контролю, як функції управління за Л.В. Дікань [11, c. 76] Автор виділяє лише три передумови виникнення     виникнення внутрішнього контролю може бути прагнення контролю, як функції управління, хоча на нашу думку     власників підвищити свою інвестиційну привабливість та даний перелік слід розширити, наприклад передумовою     конкурентоспроможність на ринку тощо.

Основними цілями контролю як функції управління на підприємстві є забезпечення:

— планового здійснення виробничого процесу;

— стандартів якості продукції, що випускається;

— ефективності діяльності підприємства;

— фінансової конкурентоспроможності підприємства;

— гарантій належного виконання управлінського рішення;

— встановлення зворотного зв'язку в процесі управління.

Тому контроль в управлінні об'єктивно необхідний для успішного функціонування системи, а його відсутність приводить до непередбачених соціально-економічних наслідків.

Поняття контролю можна інтерпретувати як у вузькому розумінні - як один з етапів процесу управління (або як одну з його функцій), так і в більш широкому розумінні як підсистему, що входить у структуру загального управління організацією, що складається з ряду елементів (рис. 2).

Планування

Організація

I

Контроль

Регулювання

Облік

Аналіз

Рис. 2. Контроль як одна із функцій (або підсистем) загального управління за Л.В. Дікань [11, c. 76]

При цьому управлінський контроль, у найбільш вузькому трактуванні, - це здійснення його суб'єктами, наділеними відповідними повноваженнями (тобто суб'єктами контролю), таких дій:

— визначення фактичного стану або дії керованої ланки системи управління організацією (об'єкта контролю);

— оцінка відхилень, що перевищують гранично припустимий рівень, на предмет ступеня їхнього впливу на аспекти функціонування організації;

— виявлення причин цих відхилень.

Відповідно до підходу у вузькому розумінні мета контролю - інформаційна прозорість об'єкта управління для можливості прийняття ефективних рішень.

У понятті інформаційної прозорості об'єкта управління відображається певне уявлення про ступінь керованості цього об'єкта, тобто про те, якою мірою в результаті управління забезпечується підтримка необхідного стану або дії об'єкта управління у відповідний період часу.

З рисунку 2 видно, що Л.В. Дікань до головних функцій управління з якими взаємодіє контроль відносить: планування, організацію, облік, аналіз, регулювання. На думку автора у широкому трактуванні "контроль" у сучасних умовах господарювання доцільно показати як підсистему, яка складається з елементів входу (інформаційне забезпечення контролю), елементів виходу (інформація про об'єкт управління, отримана в результаті контролю) і сукупності таких взаємозалежних ланок: центрів відповідальності, техніки контролю (тобто, інформаційно-обчислювальної техніки та відповідних технологій), процедур контролю, середовища контролю, системи обліку.

При цьому особливість контролю полягає в його двоїстій ролі в процесі управління. У результаті глибокої інтеграції контролю й інших елементів процесу управління на практиці неможливо визначити коло діяльності для працівника таким чином, щоб він (процес управління) стосувався тільки одного елементу управління без його взаємозв'язку і взаємодії з контролем.

Інакше кажучи, будь-яка управлінська функція (функція планування, обліку і т. ін., див. Рис. 2 обов'язково інтегрована з контрольною тому автор стверджує, що контроль організації є:

— невід'ємним елементом кожної стадії процесу управління;

— відособленою стадією, яка забезпечує інформаційну прозорість на предмет якості ходу процесу управління на всіх інших стадіях [9].

Досягнення цілей контролю в управлінні забезпечується реалізацією завдань, які полягають у досягненні таких основних показників ефективності управління організацією:

— відповідність діяльності організації прийнятому курсу дій та стратегії;

— стійкість організації з фінансово-економічного, ринкового і правового поглядів;

— збереженість ресурсів і потенціалу організації;

— належний рівень повноти і точності первинних документів і якості первинної інформації для успішного керівництва і прийняття ефективних управлінських рішень;

— показників безпомилковості реєстрації й обробки фінансово-господарських операцій організації - наявність, повнота, арифметична точність, рознесення за рахунками, формальний дозвіл, тимчасова визначеність, відображення і розкриття даних у звітності;

— раціональне й ощадливе використання усіх видів ресурсів;

— дотримання працівниками організації встановлених адміністрацією вимог, правил і процедур - положень про підрозділи, посадових інструкцій, правил поведінки, планів документації і документообігу, планів організації праці, наказу про облікову політику, інших наказів і розпоряджень;

— дотримання вимог федеральних законів і підзаконних актів, виданих органами влади і її суб'єктів, а також повноважними органами місцевого самоврядування тощо.

Результативність контролю в управлінні характеризує економія втрат, тобто збитку, обумовлена функціонуванням системи (іншими словами: різниця між передбачуваними величинами збитків в умовах відсутності контролю і при його наявності).

Підсистему контролю в управлінні за прийнятим рішенням можна поділити на кілька видів контролю: попередній, поточний, заключний, зі зворотним зв'язком, за стандартами, за показниками результативності, за показниками припустимих відхилень [11, c. 77].

Необхідність дослідження внутрішнього контролю в управлінні підприємством підкреслює суперечність цілей контролю і цілей управління. В своєму дисертаційному дослідженні Н.П. Кузик вказує, що іноді на підприємствах України припускається механічне перенесення функцій контролю на ревізію господарської діяльності як специфічну форму реалізації контролю, а також ототожнення процесу контролю з документальною ревізією [13]. Це вимагає перегляду і конкретизації мети та завдань внутрішнього контролю. Мета й завдання внутрішнього контролю визначаються на рівні підприємств, виходячи з його конкретних об'єктів, організаційної структури підприємства, структури виробничої діяльності та галузевих особливостей. Відтак, між метою й завданнями контролю та метою й завданнями управління завжди існуватиме тісний зв'язок (рис. 3).

Мета управління

Мета контролю

Підвищення ефективності діяльності підприємства

Виявлення внутрішніх резервів і мобілізація їх використання

Забезпечення високого рівня фінансової конкурентноздатності підприємства

1 .Діагностика фінансового стану 2. Активізація підприємницької діяльності

Підтримання економічного суб'єкта в стадії впорядкованості

Інформаційне і методичне забезпечення працівників

Досягнення запланованих показників діяльності підприємства

Перевірка системи формування і каналів руху управлінської інформації

Дотримання вимог чинних нормативних актів і відповідних стандартів бухгалтерського обліку і звітності

Виявити відхилення у функціонуванні підприємства від передбачуваної стратегії

Дотримання єдиної методології ведення бухгалтерського обліку. Правильне формування фінансової звітності

1. Уніфікація і стандартизація облікових процесів

2. Досягнення якісного документування операцій

Своєчасне прийняття та висока якість управлінських рішень

1. Забезпечення достовірності та цілісності інформації 2. Встановлення зворотного зв'язку

Збереженість майна, уникнення марнотратства і шахрайства

Виявлення порушень із використанням методичних прийомів і контрольних процедур та інформування керівництва

Рис. 3. Взаємозв'язок мети управління й мети внутрішнього контролю за Н.П. Кузик [13]

Як видно з рис. 3, що перед управлінням ставляться задачі підвищення ефективності діяльності, досягнення певних встановлених показників, прийняття ефективних управлінських рішень і т. д., в той час як до контролю висуваються вимоги виявлення, діагностика та інформування керівництва про певні порушення, відхилення від заданих параметрів. Хоча мета контролю та мета управління різняться між собою, але вони повинні бути взаємоузгодженими.

 

Вищий рівень управління

 

Орган контролю

 

 

Важливість внутрішнього контролю в системі управління підприємством неодноразово підкреслюється і в працях іноземних авторів, так А. Аренс та Дж. К. Лоббек зазначають, що необхідність внутрішньо контролю проявляється в забезпеченні керівництва надійною інформацією, збереженні активів та документів компанії, ефективності господарської діяльності та відповідності встановленим обліковим принципам [2].

Місце органу контролю в структурі управління господарської організації досліджував ще в 1982 році Є.А. Кочерін (рис. 4).

Середній рівень управління

Середній рівень управління

Нищий рівень управління

Об'єкт контролю

Об'єкт контролю

Об'єкт контролю

Об'єкт контролю

У

У

V

У

Умовні позначення:

— — потоки контрольної інформації

Рис. 4. Місце контрольного органу в структурі управління господарської організації за Є.А. Кочеріним [12, c. 201]

З рис. 4 видно, що Є.А. Кочерін, зображує місце органу контролю на підприємстві в підпорядкуванні вищому рівню управління, що на нашу думку є не досить вірним, адже служба внутрішнього контролю повинна бути незалежною та надавати своїм акціонерам та власникам достовірну інформацію про реальний фінансовий стан підприємства. Підпорядкованість служби внутрішнього контролю керівнику, а не власникам, може породжувати маніпуляції з фінансовою звітністю та приховування фактів розкрадання майна.

Відділ внутрішнього контролю в процесі своєї діяльності взаємодіє з усіма підрозділами підприємства. Лише двостороння співпраця може забезпечити функціонування служби внутрішнього контролю не як пасивного спостерігача за виконанням управлінських рішень, а та яка б давала можливість   як   апарату   управління,   так   і зовнішнімкористувачам спостерігати реальну картину господарської прийняття управлінських рішень. Найбільш повно взаємодію діяльності підприємства, забезпечувала керівництво системи внутрішнього контролю з іншими підрозділами необхідною корисною та необхідною інформацією для     підприємства дослідила Н.Г. Виговська (рис. 5).

Керівництво підприємства

С Л У Ж Б А

В Н

У

Т

Р І

Ш

Н

Ь О Г О

К О Н Т Р О Л

Ю

Бухгалтерія

Планово-економічний відділ

Юридичний відділ

Відділ праці і заробітної плати

Відділ постачання і збуту

Виробничий відділ і виробничі цехи

Рис. 5. Напрями координації служб внутрішнього контролю з іншими структурними підрозділами підприємства за

Н.Г. Виговською [9, c. 250]

Тут же Н.Г. Виговська наводить пояснення до наведеного рисунку:

1. одержання наказів, розпоряджень, вказівок та планів;

2. підготовка звітів (актів) за результатами здійснених перевірок, аналітичних довідок, рекомендацій та висновків;

3. документи, що підтверджують надійність системи обліку, фінансову звітність, обґрунтованість розрахунків з бюджетними та позабюджетними фондами, дебіторами, кредиторами тощо;

4. матеріали перевірок, інвентаризацій;

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

В Д Бєлік - Контроль в системі управління підприємством

В Д Бєлік - Підходи до організації системи внутрішнього контролю