Н К Гіковата - Етапи створення дистанційного курсу регіональна економіка - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 004 031.42:332.1

Н. К. Гіковата, канд. екон. наук, доц. кафедри регіональної економіки Харківський національний економічний університет

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

АНОТАЦІЯ. У роботі надано етапи створення дистанційного курсу та принципи їх формування на прикладі навчальної дисципліни «Регіональна економіка».

КЛЮЧОВІ СЛОВА: дистанційна освіта, дистанційний курс, регіо­нальна економіка, інтелект.

АННОТАЦИЯ. В работе представлены этапы создания дистанци­онного курса и принципы их формирования на примере учебной дисциплины «Региональная экономика».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное обучение, дистанционный курс, региональная экономика, интеллект.

SUMMARY. The paper presents the stages of distance learning cour­se and principles of their formation on the example of discipline «Regional Economics».

KEYWORDS: distance learning, distance learning course, regional economics, intelligence.

В сучасних умовах розвитку комп'ютерних технологій, те-лекомунікацій та загальної інформатизації суспільства тради­ційні системи навчання потребують розширення набору засо­бів надання навчального матеріалу. Це стосується як техніч­них засобів (комп'ютери, системи мультимедіа, мережа Inter­net тощо), так і принципово нових освітніх технологій, таких як дистанційні. З іншого боку, в Україні та в світі в цілому простежується тенденція необхідності отримання основ еко­номічних знань для будь-яких спеціальностей. Так, по закін­ченню базової освіти фахівці технічних, юридичних, лінгвіс­тичних та інших спеціальностей прагнуть додатково набути економічну освіту вже самостійно або за заочною формою навчання. У зв' язку з цим виникає об' єктивна потреба в ство­ренні дистанційних курсів економічного напрямку, а саме: курсу «Регіональна економіка», який є обов'язковим для всіх спеціальностей усіх форм навчання.

© Н. К. Гіковата, 2011

231

Метою даної роботи є побудова етапів створення дистанцій­ного курсу «Регіональна економіка».

Дистанційна освіта в Україні регулюється Концепцією роз­витку дистанційної освіти в Україні і Положенням про дистан­ційну освіту МОН України. Під дистанційною освітою мається на увазі комплекс освітніх послуг, що надаються віддаленим від навчального закладу студентам за допомогою спеціалізова­ного інформаційно-освітнього середовища, яке базується на засобах обміну навчальною інформацією за допомогою сучас­них телекомунікаційних технологій [2]. Треба додати, що така форма навчання не потребує безпосереднього, особистого кон­такту між викладачем і учнем, що, з одного боку, значно полег­шує сам процес навчання, а з іншого — вимагає від учня стові­дсоткової уваги, самостійності, самоконтролю та прагнення отримати знання. Саме тому сучасні науковці нарівні з термі­ном «дистанційне навчання» вживають поняття «заочне на­вчання», «домашнє навчання», «відкрите навчання», «незалеж­не навчання», «навчання на відстані» і ін.

У свою чергу дистанційним курсом можна вважати набір те­матичних (або календарних) модулів за даною дисципліною, у яких розміщені всі її основні смислові частини, а також блоки самоконтролю та оцінки отриманих знань. Фактично дистанцій­ний курс має являти собою інструкцію по засвоєнню навчального матеріалу дисципліни.

Беручи до уваги визначення та мету навчальної дисципліни «Регіональна економіка» [4] можна дати наступне визначення ди­станційного курсу «Регіональна економіка» — це набір інтерак­тивних тематичних модулів щодо вивчення розвитку і розміщен­ня продуктивних сил, соціально-економічних процесів на тери­торії країни та її регіонів з урахуванням природно-екологічних умов, які містять теоретичні й практичні засади визначених тем, а також блоки самоконтролю та оцінки отриманих знань, мислення та свідомості економістів.

Процес розробки будь-якого дистанційного курсу можна по­ділити на кілька частин. Найвагомішими та обов' язковими з них, які мають доповнювати одна одну та максимально розкривати власні функції, є: змістовна частина, де повинні бути надані ос­новні засади дисципліни, та елементи контролю.

Розглянемо етапи розробки дистанційного курсу «Регіональна економіка», створеного на базі web-технологій.

І етап. Створення структури дистанційного курсу. Структу­ра курсу «Регіональна економіка» бажано має такі складові:

1. Змістовна (методична) частина. Вона в свою чергу міс­тить:

1.1. Теоретичну складову — теоретичний матеріал з навчаль­ної дисципліни в межах кожного модулю і теми за програмою курсу.

Так, курс «Регіональна економіка» складається з двох моду­лів: «Регіональна економіка» та «Екологія».

1.2. Практичну складову — задачі, семінарські запитання, зав­дання для самостійної роботи тощо з навчальної дисципліни в межах кожного модулю і теми за програмою курсу. Наповнення практичної складової залежить від вимог до курсу та професій­них компетенцій, які має отримати студент. Для будь-яких курсів необхідно приймати до уваги, на якому курсі викладається дис­ципліна, чи передбачається по її закінченню екзамен, створення курсового проекту або будь-якої навчально-дослідної роботи студентів.

Для курсу «Регіональна економіка» слід відокремити такі на­прями роботи: семінарські запитання; практичні завдання; ство­рення індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ); підготовка до іспиту (в рамках підготовки ВНЗ студентів заочної форми навчання за допомогою використання принципів дистан­ційного навчання).

2. Контрольна частина. Для більшості курсів та для курсу «Регіональна економіка» зокрема вона в свою чергу містить такі складові.

2.1. Попередній контроль або перевірка залишкових знань студентів — створюється на базі попереднього матеріалу, який має знати студент перед вивченням курсу або наступної теми курсу. Якщо студент не набирає значну кількість балів за вірні відповіді, він не допускається до вивчання курсу (теми).

2.2. Поточний контроль — це можуть бути контрольні запи­тання по закінченні кожної теми, перевірочні тести по ходу ви­кладання теоретичного матеріалу тощо.

2.3. Рубіжний контроль або модульний контроль — прово­диться або за розкладом виконання модульного контролю, пе­редбаченим ВНЗ, або на розсуд викладача за змістовним блоком, який об' єднує декілька тем.

2.4. Підсумковий контроль — залік або іспит.

3. Бібліотека. Цей блок повинен містити

— перелік літератури щодо вивчення дисципліни;

— посилання на достовірні інтернет-ресурси;

готові тексти за змістом та контролем дисципліни на роз­суд ВНЗ (це можуть бути тексти деяких лекцій, методичні реко­мендації щодо виконання окремих робіт та розв' язання задач, тощо). Структурованість джерел інформації за ознаками місто положення, форма надання інформації або першочерговість ви­вчення стануть у нагоді як студентам, які вже вивчають курс, так і абітурієнтам.

4. Форум це так звана дискусійна сторінка, де студенти можуть спілкуватися за тематикою курсу між собою, задавати питання викладачеві, викладати нову інформацію або пропонува­ти сучасні теми для дискусій. Форум є одним з найважливіших елементів, які замінюють студентові перебування в аудиторії, доз­воляють йому висловити свою думку, отримати швидку відповідь на запитання та відчути власну причетність до непереривного процесу навчання.

5. Сервіс сторінка технічної підтримки, яка містить відпо­віді на типові запитання щодо користування сайтом, та не пов' язана з курсом взагалі.

ІІ етап. Розробка змістовного наповнення кожної складової курсу. Цей етап передбачає збір інформації, яка має бути пред­ставлена в кожної частині загальної структури курсу, що булу за­тверджена на першому етапі. Для полегшення цього процесу ін­формацію можна поділити на дві частини:

— це інформація, яку студент обов'язково має засвоїти по за­вершенню курсу. Для курсу «Регіональна економіка» — це поня­тійний апарат дисципліни; вивчення законів, закономірностей і принципів територіальної організації виробництва у розрізі регі­онів країни, ефективності галузей народного господарства на різ­них рівнях; основні завдання, напрями і механізми здійснення державної регіональної економічної політики для прийняття ви­важених і обгрунтованих рішень у сфері регіонального управлін­ня; визначення стану природно-ресурсного і трудоресурсного по­тенціалу, соціально-економічного розвитку регіонів на основі застосування і розрахунку відповідних показників; напрями і фор­ми участі України та її регіонів у зовнішньоекономічній діяльно­сті для подальшого вдосконалення територіально-галузевої стру­ктури господарського комплексу країни [4];

— додаткова інформація — це інформація, яку студент має отримати для підвищення зацікавленості процесом вивчення дис­ципліни. Для курсу «Регіональна економіка» це можуть бути приклади роботи окремих регіонів та відомих сучасних підпри­ємств господарського комплексу країни (відео, розрахунки ре­зультатів роботи тощо); новітня статистична інформація щодо природокористування, показників демографічного, економічного стану України тощо; постійно оновлена інформація про зміни в політичної сфері та ін.

У табл. 1 надано обов' язкову та додаткову інформацію для всіх п' яти основних блоків дистанційного курсу.

III етап. Розробка форм подачі змістовного наповнення кож­ної складової курсу. Цей етап передбачає структурування текстів, логічне вибудовування їхніх частин, вдале сполучення основної та додаткової інформації. Особливу увагу треба приділити понят­тєво-категоріальному апаратові: він має бути однаковим та несу-перечливим на протязі всього курсу, що дасть можливість сфор­мувати розвинуту гіпертекстову структуру курсу, тобто систему посилань і переходів між поняттями як всередині змістовної структури курсу, так і за її межами між усіма блоками.

IV етап. Реалізація дистанційного курсу. Цей етап передбачає створення стандартної кінцевої робочої веб-структури дистан­ційного курсу, її перевірку та впровадження. Він може бути ви­конаним за двома шляхами.

Перший варіант реалізації передбачає власну розробку дизайну та інтерфейсу електронного курсу та має містити такі напрями:

1. Розробка і реалізація карти сайту, яка має містити всі основ­ні частини структури дистанційного курсу з відповідною систе­мою переходів і посилань.

2. Розробка і реалізація напрямів колірного рішення, забезпе­чення стильової єдності.

3. Дотримання принципів зручності користування (usability) — інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, мінімальна кількість переходів, структурованість інформації за рівнями її проробки тощо.

Другий варіант реалізації дистанційного курсу це його створення за допомогою спеціальних програм-оболонок, призна­чених для дистанційного навчання (WebCT, Lotus Learnmg Space, Blackboard, Moodle, Доцент, Прометей і т.д.). У цих програмах відразу задається шаблон структури курсу.

При обранні будь-якого варіанту реалізації дистанційного ку­рсу розробнику необхідно пам' ятати, що кінцевим результатом його роботи має стати програмний продукт, завдяки якому кори­стувач максимально доступно зможе отримати навчальну інфор­мацію за курсом, перевірити свої знання та дістати вміння щодо розв' язання практичних завдань. Тому при надані інформації в електронному вигляді, необхідно зіставити існуючи види та влас­тивості інформації з типами інтелекту людини.ця

и

бл

Q ^ * I *

Ц й о Ч д cS

■5 m &

S3.

і!

О !

<! І

ЗІ Пі

Єн

і К jO

н и pa о и и о ; я р-5

« В- я и 6

■її   О  <S  R Я

ЙОД

П  й h "

1 s і § М

н [1]@ ^ « * Я

I* 1^ «Я

^ н 2 к

Рч

S3 о

й

я «

* І

I °

н|

со р S й

р н1 и о

^ g й

о Я Эй£ й

U И О м н Е о ^

Ч-    ^ й я к ^

§   я 8

К      Я ° й

К      Я .3 Я О       Н я

и и х я 9- S и я    К я «

^ й IО я

S so н а я   й й

т Я Я

§ 5 й & к й е- й Й    я с1

§ Ь А Я 1? S

е- ср .3 ^ я 2

то >_

у, ^ р

а " ^

о Я я § О к

^ ^ ^ ^ ^

с? я . „-g

F о о Я И н OS і   і   і і

Л Л <s


1. Перелік літератури, розбитий на основні (підручники та періодичні видання) та додат­кові (ресурси мережі Інтернет).

2. Адреси бібліотек міста та правила їх робо­ти

1. Формування, наприклад, таких тем, як:

— «Новини         області». Студенти, само­стійно отримавши інформацію про стан обла­стей з різних джерел, викладають її в темі, створюючи тим самим особисту бібліотеку;

— теми, безпосередньо пов'язані з трудно­щами вивченням курсу.

2. Сторінка викладача — дозволяє спілкува­тися з викладачем

1. Електронна адреса викладачів (за їх дозво­лом).

2. Відео матеріали щодо організації дистан­ційної освіти у ВНЗ

За рішенням ВНЗ

— повні або часткові тексти лекційного мате­ріалу;

— тексти навчально-методичної літератури, призначеної для студентів

1. Достовірна інформація про студента при ре­єстрації (П. І. Б., факультет, курс, група).

2. Теми для дискусій відповідно до тем курсу

1. Карта або структура сайту.

2. Правила користування сайтом (створення тем, відповідей, часові обмеження тощо)

3. Координати ВНЗ (поштова та електронна ад­реса, контактні телефони)

4. Електронна адреса адміністратора сайту

Бібліотека

Форум

Сервіс

Поняття інтелект поєднує всі пізнавальні здібності індивіда: відчуття, сприйняття, пам'ять, представлення, мислення, уява. Важливою складовою інтелекту, на яку треба звернути увагу при створенні курсів для дистанційного навчання, є пам'ять.

Кожен тип інтелекту має свої особливості ефективного засво­єння інформації людиною. При розробці курсів для дистанційного навчання, крім попередньої освіти людини, її віку, мовної прина­лежності та інших властивостей, при викладанні інформації необ­хідно враховувати особливості всіх існуючих типів інтелекту. Та­ким чином, треба усвідомлено закласти важелі впливу на всі категорії студентів, чим апріорі підвищити результат навчання.

Теорія множинного інтелекту Г. Гарднера припускає, що люди володіють, принаймні, сім' ю різновидами розумових здібностей або інтелектів [3]. Розглянемо їх крізь призму створення дистан­ційних курсів.

1. Людям лінгвістичного типу властиве прагнення до порядку, тому їм буде легше сприймати структуровану інформацію, на­приклад, у виді схем, таблиць, перерахувань. Вони мають гарні здібності читати і слухати та однаковою мірою володіють слухо­вою і зоровою пам' яттю, тому має сенс використовувати в дистан­ційному курсі текстову, аудіо- і відео- інформацію.

2. Люди з математико-логічним типом інтелекту намагаються обміркувати і проаналізувати можливі варіанти рішення і вибрати оптимальний, вони швидко вирішують арифметичні задачі, чита­ють складні креслення, люблять аналізувати дані, будувати про­гнози. У даному випадку найефективнішого засвоєння і запам'я­товування інформації можна домогтися шляхом використання чи­слової інформації, різних таблиць і графіків. Можна надати мож­ливість їх самостійної побудови або запропонувати людині деякий алгоритм дій, який призведе до вірного результату.

3. Візуально-просторовий тип — людина найефективніше сприй­має інформацію в графічному й аудіовізуальному виді, мислить образами і «картинками». Тому дистанційний курс, приймаючи до уваги можливості, що надають новітні комп' ютерні технології, обов' язково має супроводжуватися «картинками»: карти, діаграми, фотографії, рисунки, бажано відеороліки, які дозволять спостері­гати, наприклад, реальні виробничі процеси та їх етапи.

4. Людей музичного типу дуже багато. Музичний інтелект — це здатність людей розрізняти значення і значимість ритмічно організо­ваних модулів, а також уміти їх відтворювати, використовуючи їх як засіб комунікації з іншими людьми. При викладанні окремих тем у дистанційному курсі варто звернути увагу на її супроводження спеці­альним звуковим рядом, який здатен посилити її суть, підкреслити, звернути увагу студента, або просто розслабити та дати відпочинок.

5. Кінестетичний тип — передбачає здатність використовува­ти своє тіло з метою вираження своїх почуттів, емоцій та для ін­ших цілеспрямованих дій. При створенні дистанційних курсів навчання немає реальної можливості дотику до предметів. Цей недолік можна усунути, якщо подавати інформацію в аудіовизуаль-ному і графічному виді, а також надати студентові змогу само­стійної побудови різних об' єктів за допомогою мишки.

6. Для студентів міжособистісного типу найефективнішими фор­мами навчання є дебати, дискусії, роботи в малих групах тощо. То­му дистанційні курси обов' язково мають містити окремі блоки, спря­мовані на пряму взаємодію зі студентом, підкреслюють його роль та значення при прийнятті рішень. Це може бути тестування для пере­вірки залишкових знань; інтерв' ювання з метою виявлення думки студента або виявлення його оцінки яким-небудь подіям тощо.

7. Людям внутріособистісного типу інтелекту рекомендовано: самостійна робота з інструкції, яка вимагає час на обмірковуван­ня й ін. Тому дистанційне навчання, спрямоване на самостійну роботу, має задовольнити потреби в інформації за визначеними темами як раз людей такого типу.

Зовсім очевидно, що в процесі сприйняття мультимедийной ін­формації задіються дві сенсорні системи — зір і слух. Це розглядає когнітивна теорія [1]. Кожної з цих систем відповідає свій тип пам'яті. Слід зазначити, що надлишок зорової або звукової інфор­мації приводить до перевантаження відповідного типу пам' яті.

Людська система сприйняття інформації включає два канали: вербальний і образний. Кожний з цих каналів має обмежену про­пускну здатність. Щоб зробити засвоєння представленого в дис­танційному курсі матеріалу максимально продуктивним, необ­хідно вірно оцінювати й розподіляти навантаження між каналами обробки інформації (вербальний та образний) і задіяною сенсор­ною системами (зір і слух).

Залежно від каналів обробки інформації (вербального й обра­зного) і задіяної сенсорної системи (зір і слух) при створенні ди­станційних курсів необхідно обов' язково усвідомлено викорис­товувати інструменті подачі інформації (табл. 2).

Необхідно зазначити, що людина має здатності до пізнання, розуміння й запам' ятовування інформації. Тому вдале та усвідом­лене використання викладачами інструментів подання навчаль­ного матеріалу в дистанційних курсах є запорукою успішного за­своєння інформації студентами.

Таблиця 2

ІНСТРУМЕНТИ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД КАНАЛІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА РІЗНОВИДІВ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

Вербальний канал Образний (невербальний) канал

Зорова сенсор­на система

Текст (відображає на екрані)

Статична або динамічна графі­ка, діаграми, схеми, відео фра­гменти

Звукова сенсо­рна система

Мова (аудіозапис, го­лос лектора)

Звуковий супровід (музика, звук)

Література

1. Інтернет-ресурс: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

2. Інтернет-ресурс:

http://pravotoday.in.ua/ua/career/jur-education/ukraine/remote/

3. Інтернет-ресурс: http://voloshchenko.com/chapter2.html

4. Регіональна економіка: Конспект лекцій // Н. К. Гіковата, Г. М. Шумська. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. — 124 с.

Стаття подана до редакції 24.10.2011

УДК 303.732.4

Н. О. Іванченко, канд. екон. наук, доц. кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто системний підхід до формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємств молоч­ної галузі. Проаналізовано показники роботи підприємств молоч­ної галузі України. Визначено перспективи для розвитку молочної галузі України, які потребують оптимізації системи економічної безпеки підприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: економічна безпека підприємства, механізм забезпечення еконмічної безпеки, системний підхід, моніторинг економічної безпеки.

© Н. О. Іванченко, 2011

240


[1] о « 2 со н Я о

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н К Гіковата - Етапи створення дистанційного курсу регіональна економіка