М О Данилюк - Етапи формування фінансової стратегії підприємств - страница 1

Страницы:
1 

6. Семге Л. К. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону / Семів Л. К., Шульц С. Л. // Регіональна економіка. — 2009. — № 2. — С. 223—227.

7. Шеаб Л. І. Трансформація трудового потенціалу підприємства в інтелектуальний капітал та інноваційний продукт / Л.І. Шваб // [Елек­тронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10shlikip.pdf

8. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2009 році [Елек­тронний ресурс] : статистичний довідник / Державний комітет стати­стики України; ред. І. В. Калачової. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010.

Стаття подана до редакції 07.10.2011

УДК 330:658.15

М. О. Данилюк, д-р екон. наук, проф., зав. кафедри економіки підприємства,

О. Я. Савко, аспір. кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто теоретичні засади формування фінансової стратегії підприємства в умовах нестабільності зовні­шнього середовища. Визначено її місце та значення при розробці загальної стратегії розвитку підприємства. Виділено основні етапи формування фінансової стратегії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансова стратегія, управління підприємством, за­гальна стратегія, організаційні принципи, етапи, фінансові показники.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены теоретические основы фор­мирования финансовой стратегии в условиях нестабильной вне­шней среды. Определено её место и значение при разработке общей стратегии развития предприятия. Выделено основные эта­пы формирования финансовой стратегии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовая стратегия, управление пред­приятием, общая стратегия, организационные принципы, этапы, финансовые показатели.

ANNOTATION. In the article theoretical principles of forming of financial strategy of enterprise are considered in the conditions of instability of environment. Her location and value are determined at development of general strategy of development of enterprise. The basic stages of forming of financial strategy are distinguished.

KEY WORDS: financial strategy, management an enterprise, general strategy, organizational principles, stages, financial indexes.

© М. О. Данилюк, О. Я. Савко, 2011

Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах неста­більності сучасної ринкової економіки, традиційні маркетингові, логістичні та фінансові технології стали менш дієвими інструмен­тами в процесі забезпечення конкурентоспроможності підприємств. За таких умов більшість вітчизняних підприємств не можуть об'єктивно оцінити свої можливості, формувати та нарощувати стратегічний потенціал. Розробка стратегічних планів розвитку під­приємств (концепція стратегічного управління) на довгострокову перспективу носить першочергове значення. В умовах ринкової не­визначеності, відповідальності за прийняті управлінські рішення та результати діяльності підприємства, які відображаються у фінансо­вих показниках, виникає необхідність орієнтації в можливостях та перспективних напрямках розвитку фірми, саме фінансового харак­теру. Тому особливо важливим є формування фінансової стратегії.

Аналіз досліджень та публікацій. Вагомий науковий внесок у з' ясування сутності та формування фінансової стратегії ві­дображені в публікаціях І. О. Бланка, Г. Веретенникової, Н. Го-рицької, Г. В. Даценко, В. І. Аранчій, О. П. Зорі, І. Й. Плікус, А. Г. Семенова та інших.

Питання формування фінансової стратегії є актуальними як для великих, так і малих підприємств, як для державних підпри­ємств, так і комерційних структур. Проте аналіз окремих публі­кацій виявив, що залишаються невирішеними до кінця проблеми пошуку нових підходів до розробки фінансової стратегії в проце­сі зміни умов господарювання, інструментів та механізмів реалі­зації даної стратегії та комплексних методичних рекомендацій, які б враховували сфери діяльності суб' єктів господарювання.

Метою статті є аналіз теоретичних засад розробки фінансової стратегії і визначення її місця в управлінні підприємством при фор­муванні загальної (корпоративної) стратегії фірми та встановлення основних етапів формування фінансової стратегії підприємства.

Основні результати досліджень. Проблема оптимізації фі­нансової стратегії підприємства з ефективним формуванням і ви­користанням його потенціалу набуває особливої актуальності, оскільки на перший план перед керівниками та підприємцями по­стає ряд невирішених проблем:

— виживання в умовах конкурентної боротьби;

— переорієнтація мислення керівників з внутрішньовиробни­чих на зовнішні проблеми підприємства в умовах динамічного середовища;

— формування нової корпоративної культури та парадигми управління.

Зважаючи на це, розглянемо поняття фінансової стратегії під­приємства та її місце в загальній стратегії.

Фінансова стратегія є невід'ємною складовою формування та реалізації загальної стратегії розвитку промислового підприємст­ва, оскільки відповідає за цілі, напрямки, джерела та об' єкти фі­нансування.

І. О. Бланк [8, 13—14] визначає фінансову стратегію, як одну з найважливіших видів функціональної стратегії підприємства, яка забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяль­ності та фінансових відносин шляхом формування довгостроко­вих фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх до­сягнення, адекватного корегування напрямів формування і використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища. Дана стратегія має свої особливі характеристики:

— одна із видів функціональних стратегій підприємства;

— найважливіша в системі функціональних стратегій;

— забезпечує охоплення всіх основних напрямків розвитку фінансової діяльності та фінансових відносин підприємства;

— формує специфічні фінансові цілі довгострокового розвит­ку підприємства;

— забезпечує вибір найбільш ефективних напрямків досяг­нення фінансових цілей підприємства;

— враховує і адекватно реагує на зміни зовнішніх умов фінан­сової діяльності підприємства;

— забезпечує адаптацію до змін умов зовнішнього середови­ща шляхом корегування напрямків формування та використання фінансових ресурсів підприємства.

А. Г. Семенов [7, 36] дає таке трактування фінансової страте­гії — генеральний план дій щодо забезпечення підприємства грошовими коштами. Особливе зауваження при розробці фінан­сової стратегії приділяється повноті виділення грошових доходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собі­вартості продукції, правильному розподілу й використанню при­бутку, визначенню потреби в обігових коштах, раціональному використанню капіталу підприємства. Фінансова стратегія розроб­ляється з урахуванням ризику неплатежів, стрибків інфляції та інших форс-мажорних обставин. Контроль за реалізацією фінан­сової стратегії забезпечує перевірку надходження доходів, еко­номне та раціональне їх використання.

Виділення фінансової стратегії при створенні загальної стра­тегії підприємства зумовлена: диверсифікацією діяльності вели­ких підприємств на різних територіальних, товарних та фінансо­вих ринках; необхідністю визначення джерел фінансування роз­витку підприємства; наявністю єдиної мети при визначенні стра­тегічних орієнтирів [5, с. 217].

При створенні чи розвитку підприємства першочерговим за­вданням для керівництва є пошук джерел фінансування діяльнос­ті, тому на нашу думку, доцільно розглядати фінансову страте­гію, як ресурсну (забезпечувальну) стратегію всієї діяльності підприємства і визначальною при виборі напрямків для надання коштів (рис. 1).

Загальна стратегія розвитку підприємства

І

І

Е

Виробнича

Маркетингова

Інноваційно-інвестиційна

Кадрова

т

Фінансова

Рис. 1. Взаємозв'язок фінансової стратегії із іншими стратегіями функціонального рівня

Базовими організаційними принципами побудови фінансової стратегії розвитку на думку Н. Горицької [3, с. 74] є:

— поточне і перспективне фінансове планування, яке визначає на перспективу всі надходження грошових коштів підприємства і основні напрямки їх використання;

— централізація фінансових ресурсів, які забезпечують манев­реність фінансовими ресурсами, їх концентрацію на основних напрямках виробничо-господарської діяльності;

— формування фінансових резервів, які забезпечують стій­кість діяльності підприємства в умовах можливих коливань ко­н' юнктури ринку;

— обов' язкове виконання фінансових зобов' язань перед парт­нерами;

— розробку обліково-фінансової і амортизаційної політики підприємства;

— організацію і ведення фінансового обліку та складання фі­нансової звітності по підприємству у відповідності з діючими нор­мами та правилами згідно вимог нормативних документів;

— фінансовий аналіз та контроль діяльності підприємства.

Фінансова стратегія є засобом для забезпечення життєдіяльності та способом реалізації загальної мети підприємства, яка включає в себе: формування, планування, облік, аналіз та контроль за фінансо­вими ресурсами фірми. Вона узгоджується із завданнями та напрям­ками загальної стратегії розвитку підприємства і повинна корегува­тися при зміні екзогенних чи ендогенних чинників.

Нижче наведені, на наш погляд ключові етапи формування фінансової стратегії підприємства.

1. Розробка та синхронізація (взаємоузгодженість) стра­тегічних цілей підприємства. Цілі фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. За розробки фінансової стратегії слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчиз­няних фінансових ринків, можливості диверсифікації діяльності підприємства. Система стратегічних цілей підприємства повинна формуватися чітко і коротко, відображаючи кожну з цілей в кон­кретних показниках — нормативах. До таких нормативів відно­сяться: середньорічний темп зростання власних фінансових ре­сурсів, що формуються із внутрішніх джерел; мінімальна частка власного капіталу; коефіцієнт рентабельності власного капіталу підприємства; співвідношення оборотних і необоротних активів підприємства тощо.

2. Визначення періоду реалізації фінансової стратегії під­приємства. Довгострокові плани покривають період від 3 до 10 років. Звичними є стратегічні плани на п' ять років, які пере­глядаються, коли стає відомою яка-небудь важлива нова інфор­мація. Період стратегічного планування залежить від специфіки підприємства, його галузевої належності, рівня невизначеності та динамічності середовища. Підприємства, діяльність яких харак­теризується високим ступенем мінливості та невизначеності, ви­робничі цикли яких є відносно нетривалими, або і те, й інше, ма­ють тенденцію до застосування коротших горизонтів планування.

3. Аналіз та оцінка діючого фінансового потенціалу підпри­ємства. В теорії існують методи оцінки потенціалу підприємств, які мають місце залежно від цілей суб'єкту господарювання — ви­тратний, результатний, ринковий. Витратний метод оцінки вели­чини стратегічного потенціалу полягає у визначенні вартості всіх сукупних та доступних підприємству видів ресурсів. Рівень вико­ристання фінансового потенціалу з урахуванням даної концепції визначається відношенням отриманого результату до вартісної оці­нки використаних певних видів ресурсів.

При застосуванні результатного методу оцінки величини стратегічного потенціалу доцільно приймати до уваги кількість виготовленої та реалізованої продукції, фінансові результати діяльності організації.

Оскільки підприємство є відкритою системою, яка взаємодіє із динамічним зовнішнім середовищем, то обов' язково при оцінці величини її фінансового потенціалу необхідно враховувати рин­ковий підхід. За цією концепцією величина фінансового потенці­алу визначатиметься з урахуванням стану розвитку фінансового ринку, наявністю системи податкових пільг, приросту споживчо­го попиту та приросту обсягу виготовлення і реалізації продукції підприємством. При активній адаптації до зміни ринкових сил необхідно впливати на стан зовнішнього середовища (зміна сис­теми контрактів, пошук нових джерел ресурсів). При пасивній адаптації до динамічного зовнішнього середовища необхідно, ви­користовуючи існуючий механізм управління підприємством, ефективно задіяти внутрішні резерви.

Аналіз фінансового стану підприємства є елементом оцінки фінансового потенціалу підприємства і не являється самостій­ним етапом формування його фінансової стратегії.

4. Розроблення фінансової політики підприємства. На базі фінансової стратегії визначається фінансова політика підприємс­тва за основними напрямами фінансової діяльності зокрема: по­даткова, цінова, амортизаційна, дивідендна, політика управління дебіторською та кредиторською заборгованістю тощо

Фінансова політика підприємства — це сукупність методів фінансового менеджменту, яка здійснюється в плановому періоді і враховує фактори, які діють у цей час. Підприємство формує фінансову політику під впливом трьох груп факторів:

I група — фактори мікроекономічного характеру;

II група — фактори макроекономічного характеру;

III група — специфічні фінансові фактори.

До першої групи відносяться: споживчий попит на продукцію (товари, послуги), які реалізовує підприємство та товарна пропо­зиція; рівень цін на товари; конкурентне середовище підприємст­ва; ринкова частка підприємства та його конкурентоспроможність.

До другої групи відносяться: податкова політика; оплата праці; регулювання доходів та цін; кредитно-грошова політика; кон'юн­ктура ринків ресурсів та капіталів.

До третьої групи відносяться: фактори часу, інфляція, ризи­ки. Врахування факторів ризику має важливе значення для фор­мування фінансової стратегії. Фінансова стратегія розробляєтьсяз урахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань, фінан­сової кризи та інших непередбачуваних обставин.

5. Розроблення системи заходів щодо забезпечення реалі­зації фінансової стратегії. В результаті розроблення системи за­ходів, що забезпечують реалізацію фінансової стратегії, на під­приємстві формуються "центри відповідальності", визначаються права, зобов'язання і заходи відповідальності їх керівників за ре­зультати реалізації фінансової стратегії підприємства.

6. Оцінка розробленої фінансової стратегії. Заключним ета­пом розроблення фінансової стратегії підприємства є оцінка її ефективності. Така оцінка може бути основана на прогнозованих розрахунках різних фінансових показників, а також на основі прогнозу динаміки нефінансових результатів реалізації розроб­леної стратегії, таких як зростання ділової репутації підприємст­ва, підвищення рівня управління фінансовою діяльністю його структурних підрозділів тощо.

Висновки.

1. Фінансова стратегія є невід' ємною складовою та надзви­чайно важливим елементом у стратегічному управлінні компанії, яка повинна узгоджуватись і відповідати цілям, напрямкам, за­вданням формування загальної стратегії розвитку підприємства. Вона дає можливість сформувати фінансові резерви підприємст­ву, як засобу для протистояння можливим змінам зовнішнього середовища. За допомогою даної стратегії можна оцінити резуль­тати поточної роботи та визначитися керівництву підприємства у майбутніх напрямках діяльності.

2. Формування фінансової стратегії доцільно проводити згідно запропонованих етапів, що дають краще розуміння на які ключові моменти необхідно звернути увагу при встановленні цілей фінансо­вого характеру та терміну їх реалізації. Важливо також здійснити оцінку наявного потенціалу в результаті якої встановлюються силь­ні та слабкі сторони підприємства, що дають можливості для посту­пового усунення проблемних моментів в діяльності фірми .

3. На заключних етапах проводиться оцінка результатів фор­мування та реалізації фінансової стратегії встановлюється ефек­тивність управління підприємством та визначається успішність реалізації загальної стратегії загалом.

4. При формуванні фінансової стратегії, підприємство у своїй виробничо-господарській діяльності стикається із великою кіль­кістю фінансових показників, які потребують систематизації і подальшого відбору із врахуванням специфіки роботи суб'єкта господарювання.

Література

1. Аранчій В. І., Зоря О. П. Фінансова стратегія в системі управління підприємством // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2010. — № 2. — С. 156—159.

5. Даценко Г. В. Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії в

В. В. Черкасова, аспір. кафедри міжнародної торгівлі ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

ВПЛИВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКСПОРТУ

АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено дослідження кореляції між вибо­ром напрямку зовнішньої торгівельної політики та експортної полі­тики країни. На початку статті важливість такого дослідження опи­сується. Приклади держав з різними режимами торгівлі і відповід­но до цього різновиди експортно-імпортні політики розглядаються.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: зовнішня торговельна політика, конкурентосп­роможність експорту, протекціонізм, вільна торгівля.

АННОТАЦИЯ. В статье освещены исследования корреляции ме­жду выбором направления внешней торговой политики и экспорт­ной политики страны. В начале статьи необходимость такого исс­ледования описывается. Примеры стран с разными режимами

© В. В. Черкасова, 2011 329

Стаття подана до редакції 13.10.2011

УДК

339.564

Страницы:
1 


Похожие статьи

М О Данилюк - Етапи формування фінансової стратегії підприємств