Т В Кулініч - Ефективна інвестиційна діяльність як засіб стабілізації розвитку регіону на прикладі івано-франківської області - страница 1

Страницы:
1  2 

15. Соціальна безпека: теорія та українська практика [Текст]: Моно­графія / А. М. Колот, О. Ф. Новікова; ред. І. Ф. Гнибіденко. — К. : КНЕУ, 2006. — 291 с.

16. Шевчук П. І. Соціальна політика: Навчальний посібник [Текст] / П. І. Шевчук. — 2-е вид. — Львів : Світ, 2005. — 399 с.

Стаття подана до редакції 12.10.2011

УДК 330.322.5 (477.86)

Т. В. Кулініч, канд. екон. наук, старш. наук. співроб. відділу моніторингу регіонального розвитку, Інститут регіональних досліджень НАН України

ЕФЕКТИВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

АНОТАЦІЯ. У статті стабільний розвиток економіки регіону поставле­но у залежність від пропорційності внесків основних видів економіч­ної діяльності у створену цим регіоном валову додану вартість порів­няно з інвестиціями, розподіленими між відповідними видами діяль­ності економіки регіону. Для дослідження зміни ефективності капіта­ловкладень у регіон застосовано показник інвествіддачі, прийнятий для відображення впливу рівня накопиченого інвестованого капіталу в різних сферах економіки регіону на забезпечення її подальшого функціонування. Зазначені вище залежності між інвестуванням еко­номіки регіону (взятого у галузевому розрізі) і його стабільним розви­тком розглянуто на прикладі Івано-Франківської області.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інвестиційна діяльність, ефективність, регіон, стабільний розвиток, інвестовіддача, Івано-Франківська область.

АННОТАЦИЯ. В статье стабильное развитие экономики региона поставлено в зависимость от пропорциональности взносов основ­ных видов экономической деятельности в созданную этим регио­ном валовую добавленную стоимость по сравнению с инвестици­ями, распределенными между соответствующими видами дея­тельности экономики региона. Для исследования изменения эф­фективности капиталовложений в регион применен показатель инвестоотдачи, принятый для отображения влияния уровня нако­пленного инвестированного капитала в разных сферах экономики региона на обеспечение ее последующего функционирования. Отмеченные выше зависимости между инвестированием эконо­мики региона (взятого в отраслевом разрезе) и его стабильным развитием рассмотрены на примере Ивано-Франковской области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиционная деятельность, эффектив­ность, регион, стабильное развитие, инвестоотдача, Ивано-Фран-ковская область.

© Т. В. Кулініч, 2011

479

ANNOTATION. At the article the stainable development of regional economy is geared to the proportion of payments of basic types of economic activity into the gross valueadded, created by this region as compared to investments, up-diffused between the proper types of activity of economy of region. For research of capital investments efficiency change there is accepted an index of investment returns, which reflects the influence of level of the invested capital, accu­mulated at the different spheres of regional economy, on providing of its (region) subsequent functioning. The signed dependences between investing of regional economy and its (region) stainable development are considered at the example of the Ivano-Francovsk region (given as complex of this region particular branches).

KEY WORDS: investment activity, efficiency, region, stainable deve­lopment, index of investment returns, Ivano-Francovsk region.

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науко­вими завданнями. Інвестиції в економіку регіону завжди роз­глядалися як активізуючий стимул для розвитку його потенціа­лу. В умовах послаблення інвестиційного потоку в регіони України внаслідок спочатку проявів світової фінансово-еконо­мічної кризи, а потім — подолання її наслідків, постала про­блема використання в якості стабілізуючого важеля розвитку регіону більш ефективної інвестиційної діяльності у регіоні. Ефективність такої діяльності може бути підвищена завдяки перерозподілу спрямування інвестиційного капіталу передусім у ті сфери економіки регіону, які забезпечують найбільшу від­дачу у вигляді формування активних внесків у валовий регіо­нальний продукт (при створення відповідної валової доданої вартості).

Аналіз останніх публікацій. Більшість фахівців у сфері інве­стиційного менеджменту на макро- і мезорівні сприймають інве­стиції як домінантний фактор при забезпеченні сталого розвитку регіону [1; 2; 4; 5]. Проблема полягає у тому, щоб винайти такий спосіб ефективного використання цього інвестиційного фактора, щоби зробити розвиток регіональної економіки більш стійким до нестабільності і кризових умов. У даній статті при розгляді мож­ливостей винайдення важелів для підвищення ефективності інве­стиційної діяльності у регіоні розглянуто сукупність ключових сфер економіки Івано-Франківської області, пропозиції щодо стабілізації розвитку якої внесені в ув'язці з відповідними Про­грамами розвитку інвестиційної діяльності, розробленими відпо­відними відділами її обласної держадміністрації [7; 8]

Формулювання мети. Основною метою статті є дослідження зміни ефективності інвестицій у регіон через вплив накопиченогокапіталу на функціонування комплексу різних сфери економіки регіону (на прикладі Івано-Франківської області).

Виклад основного матеріалу. Загальна оцінка розподілу су­купного обсягу інвестування економіки Івано-Франківської обла­сті за напрямками вкладень, проведена за 2005—2009 рр. [3; 9], дозволяє виділити такі найпривабливіші для інвесторів види еко­номічної діяльності (ВЕДи): переробна промисловість (984,6 млн грн у середньому за 2005—2009 рр.); операції з нерухомим май­ном, оренда, інжиніринг (769,8 млн грн); діяльність транспорту та зв' язку (374,8 млн грн); торгівля (252,0 млн грн). Водночас найбільший середньорічний відносний приріст інвестицій в ос­новний капітал відбувся у таких сферах: надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту (117,8 %), охорона здоров'я (50,8 %) і діяльність готелів і ресто­ранів (41,4 %), що є позитивним індикатором соціально-еконо­мічного розвитку Івано-Франківської області.

Досліджуючи інвестиційну діяльність в Івано-Франківської об­ласті, зважаючи на існуючу галузеву структури її економіки, особ­ливу увагу необхідно звернути на ефективність залучених ресурсів у певний вид діяльності. Узагальненим показником ефективності капіталовкладень може слугувати показник інвестовіддачі, прийня­тий нами для відображення результатів інвестиційної діяльності в регіоні за критерієм віддачі від вкладень капіталу у відповідні види економічної діяльності, тобто з урахуванням впливу рівня накопи­ченого капіталу в різних сферах економіки регіону на забезпечення її подальшого функціонування [6, с. 6]. Отже, під інвестовіддачею будемо розуміти сукупну валову додану вартість, створену суб' єктами усіх видів економічної діяльності регіону, що припадає на капітал, інвестований у ці види діяльності.

Для оцінки зміни інвестовіддачі Івано-Франківської області у табл. використано дані щодо рівня і структурного складу (у галу­зевому розрізі) загального обсягу інвестицій в основний капітал та суми валової доданої вартості цієї області, взяті за 2 останні роки з досліджуваного періоду (за 2008—2009 рр.).

Серед ключових факторів впливу на зміну інвестовіддачі роз­глянуто передусім динаміку обсягу інвестицій в основний капі­тал як для області загалом, так і для окремих видів її економічної діяльності. Згідно з даними табл., найбільше інвестицій в Івано-Франківській області у 2008—2009 рр. було вкладено в основний капітал переробної промисловості: відповідно 31,48 % — у 2008 р. і 25,97 % — у 2009 р. від загальних обсягів інвестування економіки області загалом.


Темп зміни рівня

показників, % до поперед. року

ВЬВМЛЯОХЭЭЯН!

289,4

81,9

173,5

115,0

242,1

 

ІГШЛПЕЯ ииняоноо я иЦихоэянт

37,7

80,2

47,8

78,7

28,7

 

чхошівя

ВНВЇ/ОЇ/ ВЯОІГВЯ

109,1

65,7

82,9

90,5

69,5

 

вьвМЛяохээящ

20,11

4,60

1,83

5,37

4,05

період (2009 р.)

Інвестиції в основний капітал

%

2,61

6,01

25,96

6,44

3,83

 

 

Hdx ніш

9

7 0 2

5 9 8

2 2 2

2

Звітний ]

Валова додана вартість

%

10,44

7,63

3,42

15,67

0,61

 

 

Hdx ніш

1790

2 5

9

1634

1193

5 5

(2008 р.)

вьвМЛя-охээящ

6,95

5,61

1,05

4,67

1,67

 

Інвестиції в основний капітал

%

3,97

4,34

31,48

4,74

7,73

період

 

Hdx ніш

6 3 2

8 5 2

1873

2 8 2

0

чо

4

Базисний

Валова додана вартість

%

10,33

2

9,

12,42

8,30

4,85

 

 

Hdx ніш

1640

1448

1971

1318

0 7

Види економічної діяльності (ВЕД)

Сільське господарст­во, мисливство, лісо­ве господарство, ри­бальство

Добувна промисловість

Переробна промис­ловість

Виробництво та розпо­ділення електроенергії газу та води

Будівництво

Водночас сума інвестицій у названу галузь промисловості за 2009 р. скоротилася більше ніж удвічі (42,3 % від рівня 2008 р., взятого за 100 %). Продовжують стабільно надходити інвестиції у розвиток сфери виконання операцій із нерухомим майном, орен­ди, інжинірингу та надання послуг (близько 21—23 % від загаль­ної суми інвестицій в основний капітал області загалом), а також у підтримання діяльності транспорту і зв 'язку (10 % від суми ін­вестицій в економіку області). Проте, обсяги інвестування як у сферу нерухомості, так і в сферу транспортних та зв'язкових ко­мунікацій стають меншими (62—63 % від рівня попереднього року).

До видів діяльності Івано-Франківської області, розвиток яких був також істотно підтриманий завдяки порівняно великим обся­гам інвестицій, у 2008 році увійшли: торгівля (7,75 % від загаль­ного обсягу інвестицій в економіку області), будівництво (7,73 %), а також окремі галузі промисловості (виробництво та розподілення електроенергії, газу та води — 4,74 % і добувна промисловість — 4,34 %). У 2009 р. пріоритети щодо структур­ного розподілу інвестицій за ВЕДами дещо змінилися: на четвер­те і п' яте місця перемістилися представники соціальної і вироб­ничої складових житлово-комунальної сфери області — надання комунальних та індивідуальних послуг для населення (9,14 % від загального обсягу інвестування економіки області) і виробництво та розподілення електроенергії, газу та води для промислової

сфери (6,44 %).

Оцінка динаміки рівня другого фактору впливу на рівень інве-стовіддачі — валової доданої вартості (ВДВ) за окремими вида­ми економічної діяльності Івано-Франківської області, дозволяє констатувати вихід на перші місця за внеском у підсумкову ВДВ цієї області інших сфер економіки області (відмінних від тих, що були названі як основні за обсягом вкладених у них інвестицій). Так, серед пріоритетних сфер економіки Івано-Франківської об­ласті за обсягом внеску у ВДВ можна назвати: торгівлю

13,43 % — у 2008 р. і 15,67 % — у 2009 р. від загальної суми

ВДВ області загалом); сільське господарство (з питомою ва­гою — 11,44 % у ВДВ області у 2009 р.); транспорт і зв'язок (11,25 %); переробну промисловість (10,44 %); освіту (8,60 %).

Зіставлення переліків видів економічної діяльності Івано-Франківської області, проранжованих за обсягом внесених інвес­тицій і за сумою отриманої валової доданої вартості (за умови, що обидва проранжованих ряди даних взяті за аналогічний пері­од), дозволяє дійти висновку про існування певних диспропорційміж вкладенням і віддачею від використання інвестицій в еконо­міці цієї області. При цьому саме показник інвестовіддачі дозво­ляє отримати кількісну оцінку зазначених диспропорцій.

Водночас, необхідно відзначити той позитивний аспект, що хоча у 2009 р. обсяг інвестицій в основний капітал усіх суб' єктів господарювання Івано-Франківської області становив лише 57,9 % від його рівня за попередній рік, проте сума нарощеної ВДВ залишилася майже незмінною (темп зміни ВДВ за вказаний період складає лише 98,6 %). Накладання змін ключових факто­рів (суми інвестицій в основний капітал і ВДВ) дозволило Івано-Франківської області майже подвоїти рівень інвестовіддачі в кін­ці аналізованого періоду (170,2 % до його рівня у попередньому році). Окрім того, про позитивні зміни у використанні залучених інвестицій в економіці Івано-Франківської області засвідчує той факт, що за всіма без винятку напрямками вкладень цих інвести­цій забезпечено на кінець аналізованого періоду рівень інвесто-віддачі, вищий за 1 (на відміну від попереднього року). Такі змі­ни призвели до того, що тепер на кожну гривню інвестицій, вкладених в основний капітал суб'єктів господарювання Івано-Франківської області, зазначеними суб' єктами отримано віддачу у вигляді щонайменше однієї гривні валової доданої вартості. При цьому остання водночас може бути використана з метою формування стійкого фундаменту для подальшого розвитку еко­номіки цієї області. До того, збільшився максимальний рівень ін-вестовіддачі, отриманий серед ВЕДів області на кінець аналізо­ваного періоду: з 21,45 — у 2008 р. до 44,68 грн. ВДВ на кожну грн. вкладених інвестицій — у 2009 р.

При розгляді окремих сфер економіки Івано-Франківської об­ласті у 2008—2009 рр. найбільша інвестовіддача (згідно з резуль­татами розрахунків, наведеними у табл.) спостерігається в дер­жавному управлінні, фінансовій діяльності та освіті. Такий високий рівень інвестовіддачі зазначених трьох видів економіч­ної діяльності пояснюється незначними обсягами інвестування у дані сфери на фоні їх вагомого внеску у валову додану вартість цієї області. Очевидно, що капіталовкладення в освіту і в оптимі-зацію державного управління хоча і не передбачають суттєвого прямого комерційного ефекту від капіталовкладень, однак міс­тять у собі значний соціальний ефект для розвитку регіону. Тоді як висока інвестиційна ефективність, продемонстрована фінансо­вою діяльністю, може бути пояснена з одного боку незначним фінансуванням цього виду діяльності, пов'язаним із недостатньо розвиненим фінансовим ринком у країні загалом, а з іншого —порівняно високою рентабельністю капіталу при функціонуванні фінансових установ, діяльність яких не вимагає значних витрат на придбання і оновлення необоротних активів.

Порівняно високим рівнем інвестовіддачі характеризуються такі види економічної діяльності Івано-Франківщини, як сільське господарство і торгівля. Так, домінування сільського господарс­тва серед виробничих сфер господарювання області за рівнем інвестиційної ефективності пов' язано з його істотним внеском у валову додану вартість цієї області (більше 10 %), що досягається при порівняно помірних вкладеннях інвестицій в основний капі­тал області (2—4 %). Торгівля характеризується найвищим серед ВЕДів Івано-Франківській області рівнем отриманої валової до­даної вартості, а тому також відзначається високою ефективністю використанні вкладених інвестицій (з рівнем інвестовіддачі 12,57 — у 2009 р.) і може бути віднесена до найстабільніших за своїм розвитком сфер господарювання в цій області. Аналіз ре­зультатів інвестиційної та господарської діяльності двох назва­них сфер (сільського господарства і торгівлі) свідчить про раціо­нальне використання ними залучених інвестиційних коштів і про можливі значні перспективи розвитку цих видів економічної діяль­ності в майбутньому.

Загалом вісім сфер економіки Івано-Франківської області ха­рактеризуються порівняно високими темпами зміни інвестовід-дачі (вищими середнього для даного регіону рівня — 170,2 % до попереднього року). До них належать (у порядку зниження темпу зміни інвестовіддачі) такі ВЕДи: діяльність готелів і ресторанів (318,5 %); сільське господарство (289,4 %); торгівля (271,9 %); будівництво (242,1 %); фінансова діяльність (240,5 %); державне управління (208,3 %); операції з нерухомістю (189,3 %); перероб­на промисловість (173,5 %). Проведені розрахунки підтверджую­ть, що зазначені сфери економіки Івано-Франківської області мають більший (порівняно із середньо регіональним) потенціал щодо використання залучених інвестицій, а отже претендують на їх розгляд як прогресивних напрямків капіталовкладень для цієї області.

Згідно із даними таблиці, в Івано-Франківській області вияв­лено лише три види економічної діяльності (добувна промисло­вість, надання комунальних та індивідуальних послуг і охорона здоров' я), інвестовіддача яких погіршилася (знизилася) на кінець аналізованого періоду. Причому для кожної із зазначених сфер причинами такої негативної динаміки стали різні поєднання од­ночасного впливу змін ключових факторів на рівень інвестовід­дачі. Так, для добувної промисловості порівняно із попереднім роком зменшилися як вкладення інвестицій в основний капітал, так і обсяг отриманої ВДВ, але, окрім того, скорочення ВДВ ви­передило зменшення інвестицій в основний капітал. Для сфери надання комунальних та індивідуальних послуг Івано-Фран­ківської області до причин зниження ефективності інвестиційної діяльності можна віднести: незначне зменшення за аналізований період приросту обсягу ВДВ, яке відбулося всупереч одному із найбільших в області (другому за рівнем після сфери охорони здоров' я) приросту інвестицій в основний капітал. Для сфери охорони здоров' я, яка характеризувалася винятковими умовами, створеними для її успішного розвитку (найвищим серед ВЕДів Івано-Франківської області приростом інвестицій в основний ка­пітал — 172,5 %), віддача від вкладень капіталу у вигляді ВДВ теж мала найбільше прискорення серед ВЕДів області (119,3 %), але за один рік дана сфера не встигла і швидко використати вкла­дені кошти, і забезпечити адекватний приріст ВДВ, що і стало причиною найбільшого зниження інвестовіддачі з-поміж усіх ВЕДів області.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отож, ре­комендаціями щодо підвищення загального рівня інвестовіддачі Івано-Франківської області, зважаючи на проблеми, якими супровод­жувався процес використання інвестицій в її окремих ВЕДах, буде:

— для промисловості, будівництва, для готелів і ресторанів, суб 'єктів фінансової діяльності, а також для сфери надання ко­мунальних та індивідуальних послуг — винайти і використати ре­зерви для приросту ВДВ порівняно з їх результатами у поперед­ньому періоді;

— для всіх сфер економіки області (за винятком освіти і на­дання комунальних та індивідуальних послуг) знайти адекватні специфіці їх діяльності способи для підвищення інвестиційної активності в плані залучення більших (порівняно із попередніми) обсягів інвестицій в основний капітал;

— для сфер надання комунальних та індивідуальних послуг і охорони здоров' я зробити відповідні кроки щодо прискорення зростання суми отриманої названими сферами ВДВ для врівно­важування швидкостей приростів обсягів отримуваних суб' єк-тами цих ВЕДів доходів із значними швидкостями нарощування сум вкладених у їх розвиток інвестицій.

Таким чином, виходячи з сучасного стану економіки Івано-Франківської області, рівня її інвестування, соціально-економіч­ної віддачі видів економічної діяльності, виникає необхідністьвибору сукупності пріоритетних напрямків капіталовкладень, а отже оптимізації галузевої структури інвестицій області. Для того, щоб інвестиції не були «помилковими», тобто не спрямову­валися у малоперспективні сфери, їх варто залучати передусім у найефективніші види економічної діяльності області, у яких ра­ціонально використовуються обмежені інвестиційні ресурси і які забезпечують максимальний соціально-економічний ефект та підвищення конкурентоспроможності економіки області.

З урахуванням двох критеріїв (забезпечення максимального рів­ня інвестовіддачі та максимального приросту цього рівня за аналі­зований період) можна виділити такі сфери діяльності Івано-Франківській області, що володіють порівняно високим потенціа­лом щодо ефективного використання інвестицій для стабільного розвитку: оптимізація державного управління, фінансова діяльність, сільське господарство, торгівля, освіта, діяльність готелів і рестора­нів, будівництво, транспорт і зв' язок, переробна промисловість і операції з нерухомістю. Саме ці види економічної діяльності при збереженні попередніх темпів приросту показника інвестовіддачі гарантовано зможуть у наступних періодах вийти на рекомендова­ний рівень цього показника (більший 1) і стати пріоритетними сфе­рами в інвестиційному процесі регіонального розвитку.

Література

1. Бутко М. П. Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції : [монографія] / М. П. Бутко, О. Ю. Акименко. — Ні­жин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. — 232 с.

2. Герасимчук З. В. Інвестиційний потенціал регіону: методика оцін­ки, механізми нарощення : [монографія] / З. В. Герасимчук, В. Р. Тка­чук. — Луцьк : Надстир'я, 2009. — 232 с.

3. Головне управління статистики у Івано-Франківській області : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://stat.if.ukrtel.net.

4. Дорогунцов С. Інвестиційне забезпечення відтворення основного капіталу в регіонах України / С. Дорогунцов, А. Федорищева // Регіональ­на економіка. — 2004. — № 3. — С. 159—171.

5. Осецький В. Л. Інвестиційна модель зростання економіки / В. Л. Осецький // Фінанси України. — 2003. — № 1. — С. 21—27.

6. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності в регіоні: методичні рекомендації / Іщук С. О., Кулініч Т. В. // НАН України, Інститут регіо­нальних досліджень. — Львів, 2011. — 25 с.

7. Програма розвитку інвестиційної' діяльності в Івано-Франківській області до 2011 р. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

http:// www.if.gov.ua.

8. Програма розвитку інвестиційної діяльності в Івано-Франківській області на 2012 —2017 рр. : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..

9. Статистичний щорічник Івано-Франківської області / Держком-стат України. Головне управління статистики у Івано-Франківській об­ласті. — Івано-Франківськ, 2005. — 584 с.; 2006. — 614 с.; 2007. — 502 с.; 2008. — 523 с.; 2009. — 534 с.; 2010. — 533 с.

Стаття подана до редакції 28.10.2011

УДК 338.012

П. В. Коваль, канд. екон. наук, доц. кафедри економіки агропромислових формувань, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АПК УКРАЇНИ ЯК ГОЛОВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено сучасні особливості розвитку аг­рарного бізнесу та аграрних ринків в умовах посилення глобаліза-ційних процесів, зроблено спробу оцінити роль і місце АПК Украї­ни в якості ключового соціально-економічного потенціалу розвитку національної економіки та його вплив на глобальні аграрні ринки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Аграрні ринки, спекулятивний капітал, глобалі-зоване економічне середовище, нелінійні динамічні процеси агра­рного розвитку, соціально-економічний потенціал.

АННОТАЦИЯ. В статье освещены современные особенности раз­вития аграрного бизнеса и аграрных рынков в условиях усиления глобализационных процессов. Осуществлена попытка оценки ро­ли и места АПК Украины в качестве ключевого социально-экономического потенциала развития национальной экономики и его влияние на глобальные аграрные рынки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Аграрные рынки, спекулятивный капитал, глобализированное экономическое пространство, нелинейные ди­намические процессы аграрного развития, социально-экономи­ческий потенциал.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т В Кулініч - Ефективна інвестиційна діяльність як засіб стабілізації розвитку регіону на прикладі івано-франківської області

Т В Кулініч - Оцінка результатів інвестиційної діяльності на львівщині за допомогою кореляційно-регресивних моделей

Т В Кулініч - Моніторинг інвестиційної привабливості підприємства

Т В Кулініч - Перспективи реалізації інвестиційних пропозицій вітчизняних підприємств

Т В Кулініч - Техніко-економічний стан об'єктів інфраструктури як фактор впливу на розвиток економіки західного регіону україни