В Й Іванова - Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни операційний менеджмент - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни

"ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"

денної форми навчання

Харків. Вид. ХНЕУ, 2013

Затверджено на засіданні кафедри економіки, організації та плану­вання діяльності підприємства.

Протокол № 1 від 28.08.2012 р.

Укладачі: Іванова В. Й.

Захаров В. А.

З-13 Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання / укл. В. Й. Івано­ва, В. А. Захаров. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. - 32 с. (Укр. мов.)

Подано питання та практичні завдання для самостійного опрацювання й само-діагностики, а також тести для контролю знань за кожною темою навчальної дисцип­ліни.

Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".

Вступ

Операційний менеджмент покликаний забезпечити ефективну та раціо­нальну організацію всієї діяльності підприємства. Якісний розвиток опе­раційного менеджменту дозволяє підвищити збалансованість підприєм­ства (організації), його гнучкість, бути стабільно конкурентоспроможним. Тому вивчення теорії та практики операційного менеджменту є актуаль­ним в Україні як для виробничих , так і сервісних підприємств.

Вивчення теоретичних питань навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" закладає підвалини для подальшого використання набутих знань у практичній роботі при вирішенні управлінських та організаційних проблем. Важливість питань, що розглядаються в дисципліні, полягає в необхідності знань основних принципів, методів, сутності ефективної організації операційної діяльності підприємства, використання виробни­чих ресурсів, методик оперативного управління операційною системою, впливу операційного менеджменту на ефективність діяльності та конку­рентоспроможність підприємства (організації).

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу дисципліни є самостійна позааудиторна робота студентів з нормативними актами, спеціальною вітчизняною та закордонною літературою, статистичним матеріалом. На основі роботи над конспектами, вправами, спеціальною літературою студенти поглиблюють знання, перевіряють особисті знання за темами дисципліни, відповідаючи на тестові завдання.

Завдання для самостійної роботи розроблені відповідно до поло­жень кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Вони охоплюють третій та четвертий змістовні модулі з другого розділу "Опе­раційний менеджмент в системі управління організацією" навчальної дис­ципліни "Операційний менеджмент".

У результаті вивчення матеріалу студенти повинні знати проблеми формування операційної стратегії, вимоги щодо неї з боку корпоративної та ринкової стратегій; основи проектування операційних систем; зміст та завдання оперативного планування, його роль у підвищенні ефектив­ності операційної системи; методики управління поточним функціону­ванням операційних систем різних типів, а також уміти обирати систему оперативного планування; розробляти сукупні плани; розраховувати кален­дарно-планові нормативи для різних типів операційних систем; використо­вувати методи управління проектами.

Змістовний модуль 3. Роль операційного менеджменту

в системі управління

Тема 2.1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Загальні методичні рекомендації

У процесі самостійної роботи за темою особливу увагу треба звер­нути на вивчення таких питань: поняття "операції", види операцій, їх взає­мозв'язок, операційний менеджмент як ефективне управління всіма вида­ми діяльності підприємства, взаємозв'язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту, цілі, основні завдання, принципи, функції та особливості операційного менеджменту, напрями вдосконалення операційного менеджменту.

Питання для самостійного опрацювання

1. Історичний розвиток операційного менеджменту.

2. Особливості операційного менеджменту в різних галузях еконо­міки.

3. Основні напрями вдосконалення операційного менеджменту.

Контрольні запитання для самодіагностики

1. Що таке господарська "операція", види операцій, їх взаємо­зв'язок?

2. Сутність операційного менеджменту, яка його роль в управлінні організацією (підприємством)?

3. З якими функціональними видами менеджменту пов'язаний опе­раційний менеджмент?

4. Які цілі та основні завдання операційного менеджменту?

5. У чому сутність операційної функції?

6. Чи є галузеві особливості операційної функції, які?

7. У чому полягає сутність та способи формування мислення опе­раційного менеджера?

8. Принципи і функції операційного менеджменту.

9. У чому полягають особливості операційного менеджменту як функ­ції управління?

10. Чи є відмінності в операційному менеджменті різних галузей економіки?

Тестові завдання для самоконтролю

1. Фокус підприємства - це:

а) усі види операцій;

б) головна функція підприємства;

в) система управління;

г) інтеграція підприємства.

2. Скільки видів операцій може мати молокозавод:

а) один;

б) два;

в) три;

г) чотири.

3. Основна функція підприємства називається:

а) місією;

б) інтеграцією;

в) фокусом;

г) процесом виготовлення.

4. Операційний менеджмент пов'язаний з:

а) маркетингом;

б) фінансами;

в) технічним забезпеченням виробництва;

г) усіма функціональними підсистемами підприємства.

5. Функціями операційного менеджменту є:

а) планування;

б) організація;

в) мотивація;

г) контроль;

д) усе разом.

6. Операційний менеджмент охоплює питання:

а) безпосередньо виробництва продукції або надання послуг та контролю за виробництвом;

б) забезпечення якості продукції або послуг;

в) управління потоками матеріальних цінностей;

г) визначення напрямів інженерного забезпечення виробництва;

д) усе разом.

7. Операційний менеджмент впливає на:

а) обсяги виробництва;

б) якість продукції або послуг;

в) рівень витрат на підприємстві;

г) швидкість реакції на зміни запитів покупців,

д) усе разом.

Задачі для самостійного вирішення

Задача

Визначте, вирішення яких питань забезпечує конкурентоспромож­ність та дієвість операційного менеджменту на підприємстві.

Конкурентоспроможність Дієвість

Задача

Визначте, які завдання стоять перед операційним менеджментом на виробничих та сервісних підприємствах.

Виробничі підприємства Сервісні підприємства

Тема 2.2. Операційна система організації

Загальні методичні рекомендації

У процесі самостійної роботи за темою увагу треба звернути на: особливості та властивості операційних систем, їх класифікацію, структу­ру операційної системи, оцінку ефективності операційної системи, рит­мічності її роботи.

Питання для самостійного опрацювання

1. Особливості операційних систем у різних галузях народного гос­подарства.

2. Структура операційної системи промислового і сервісного під­приємства.

Контрольні запитання для самодіагностики

1. Що таке операційна система, які її особливості та властивості?

2. Яка структура операційної системи?

3. Як класифікуються операційні системи?

4. Як оцінюється ефективність діяльності операційної системи?

5. Що таке ритмічність роботи операційної системи?

6. Які фактори впливають на ритмічність операційної системи?

7. Які методи та показники застосовуються для оцінки функціону­вання операційної системи?

8. У чому виявляється ритмічність у різних типах операційних сис­тем?

Тестові завдання для самоконтролю

1. Операційна система забезпечує:

а) конкурентоспроможність продукції;

б) конкурентоспроможність підприємства;

в) конкурентоспроможність підприємства і продукції;

г) конкурентоспроможність виробництва.

2. У проектній операційній системі всі виробничі ресурси спрямо­вуються на виконання:

а) тільки одного проекту;

б) одного чи декількох проектів;

в) розподіляються між проектами нарівно;

г) не розподіляються.

3. Ефективність функціонування операційної системи залежить

від:

а) тільки внутрішніх факторів;

б) тільки зовнішніх факторів;

в) внутрішніх і зовнішніх факторів,

г) сильнодіючих факторів.

4. Ефективність операційної системи оцінюється:

а) кількістю вироблених продукції, робіт, послуг за відповідний час відповідно до вимог замовників;

б) досягненням конкурентоспроможності на ринку;в) ритмічністю роботи операційної системи;

г) усе разом.

5. Чи змінюється операційна система впродовж життєвого циклу товару:

а) змінюється;

б) не змінюється;

в) частково змінюється;

г) частково не змінюється.

6. Ритмічність - це:

а) суворе виконання плану;

б) рівномірна робота;

в) суворе рівномірне виконання плану;

г) суворе виконання виробничої програми.

7. Якісне функціонування операційної системи залежить від:

а) матеріального забезпечення;

б) управління фінансами;

в) маркетингу;

г) усіх функцій управління.

Задачі для самостійного вирішення

Задача

Наведіть приклади операційних систем згідно з їх класифікацією.

Тип перероблювальної підсистеми

Характер виходу

 

Продукція Послуги

Проектна

 

 

 

Серійна

 

 

 

Масова

 

 

 

Безперервна

 

 

 

Задача

Розгляньте, які види операцій притаманні таким операційним сис­темам підприємств.

Операційна система підприємства

Види операцій

Тракторний завод Супермаркет Навчальний заклад Автопідприємство Аеропорт

Хлібопекарський комбінат

Задача

Визначити ритмічність роботи дільниці. Планові та фактичні дані за декаду наведені в таблиці.

Робочі дні

1

2

3

4

5

6

7

8

План, шт.

80

84

88

78

82

88

84

85

Факт, шт.

70

74

72

74

75

90

100

105

Для розрахунків використати коефіцієнт ритмічності виконання про­грами.

Задача

Оцінити ритмічність роботи цеху подекадним та подекадним з ура­хуванням середньодобового випуску методами, якщо у першу декаду (7 робочих днів) випущено 100 виробів, у другу (8 робочих днів) -120 виробів, у третю (6 робочих днів) - 140 виробів.

Тема 2.3. Операційна стратегія

Загальні методичні рекомендації

У процесі самостійної роботи за темою особливу увагу треба при­діляти таким питанням: проблемам, які ставляться корпоративною і рин­ковою стратегіями перед операційною стратегією, сутності та етапам ро­зробки операційної стратегії, операційним пріоритетам, які визначають місце підприємства на ринку.

Питання для самостійного опрацювання

1. Шляхи розвитку операційного менеджменту.

2. Значення операційних пріоритетів для ефективності функціону­вання операційної системи.

Контрольні запитання для самодіагностики

1. Які корпоративні чинники впливають на формування операційної стратегії організації (підприємства)?

2. Які ринкові чинники впливають на формування операційної стра­тегії організації (підприємства)?

3. Які відомі напрями розвитку операційного менеджменту?

4. У чому полягає сутність операційної стратегії?

5. Які основні питання ставляться перед організацією (підприємст­вом) операційною стратегією?

6. Чи впливає життєвий цикл товару на операційну стратегію?

7. У чому полягають особливості операційної стратегії сервісних під­приємств?

8. Що таке кваліфікаційні критерії, яке значення вони мають для під­приємства?

9. Яке значення мають критерії замовлення в діяльності підпри­ємства?

10. Чи може критерій замовлення стати кваліфікаційним критерієм?

11. Які питання охоплює операційна стратегія виробничого підпри­ємства?

12. Які стратегічні рішення включає операційна стратегія сервісного підприємства?

13. Чим характеризується сучасний рівень розвитку операційних систем?

14. Визначте напрями розвитку операційного менеджменту для фор­мування операційної стратегії.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Фокус підприємства - це:

а) усі види операцій;

б) головна функція підприємства;

в) система управління;

г) інтеграція підприємства.

2. Корпоративна стратегія впливає на:

а) рівень автоматизації управління;

б) технологічний процес;

в) операційну стратегію;

г) життєвий цикл товару.

3. Ринкова стратегія підприємства охоплює питання:

а) якості;

б) ціни;

в) асортименту і обсягу виробництва;

г) усе разом.

4. Порівняння операційної стратегії підприємства з вимогами ринку виконується методом:

а) прогнозування;

б) найменших квадратів;

в) профілювання;

г) екстраполяції.

5. При розробці ринкової стратегії турбінного заводу треба приділяти головну увагу:

а) асортименту продукції;

б) обсягу випуску;

в) швидкості доставки споживачу;

г) надійності доставки споживачу.

6. Базовими стратегіями при розробці операційної стратегії є:

а) корпоративна;

б) ринкова;

в) фінансова;

г) корпоративна і ринкова.

7. Операційна стратегія виробничого підприємства включає такі рішення:

а) визначення інтеграції;

б) вибір споживачів;

в) визначення кваліфікації робітників;

г) розробку маркетингової стратегії.

8. Операційна стратегія сервісного підприємства охоплює рішення:

а) проектування послуг;

б) визначення процесу створення послуг;

в) визначення контакту з клієнтом;

г) усе разом.

9. Операційними пріоритетами виробничого підприємства бувають:

а) витрати виробництва;

б) надійність поставок;

в) гнучкість і швидкість освоювання нової продукції;

10. Операційними пріоритетами сервісного підприємства можуть

бути:

а) ціна послуги;

б) різноманітність послуг;

в) унікальні навички;

г) усе разом.

11. На розробку операційної стратегії сервісного підприємства впли­вають:

а) вимоги споживачів;

б) місце розташування клієнтів;

в) смаки споживачів;

г) усе разом.

12. Вибір місця розташування операційної системи підприємства залежить від:

а) рівня автоматизації;

б) економічної ситуації;

в) життєвого циклу товару;

г) спеціалізації.

13. Оцінка якості послуг споживачем:

а) є однаковою для всіх;

б) залежить від споживача;

в) визначається інструкцією;

г) визначається ринком послуг.

14. Ритмічність роботи операційної системи в умовах системи управління "just in time" забезпечується:

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

В Й Іванова - Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни операційний менеджмент