О І Драган - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості україни - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ДРАГАН Олена Іванівна

УДК 658.821:637.5

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Спеціальність 08.00.04 - економіка і управління підприємствами

(харчова промисловість)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Київ - 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант:       доктор економічних наук, професор

Мостенська    Тетяна Леонідівна,

Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту

доктор економічних наук, професор Гудзинський Олексій Дмитрович,

Національний аграрний університет Кабінет Міністрів України, професор кафедри менеджменту;

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент УААН, Кваша     Сергій Миколайович, Українська академія аграрних наук, академік-секретар відділення аграрної економіки і земельних відносин;

доктор економічних наук, професор

Романова Лідія Василівна,

Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, професор кафедри маркетингу

Захист дисертації відбудеться «_10_» жовтня 2008 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.058.01 в Національному університеті харчових технологій за адресою: 01601, м. Київ-601, вул. Володимирська, 68, учбовий корпус В, аудиторія В-502.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

Автореферат розісланий   «____      » вересня 2008 р.

Офіційні опоненти:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

В.М. Марченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Набуття економіки України статусу ринкової, приєднання держави до Світової організації торгівлі, економічні та соціальні перетворення, суттєвими ознаками яких є перехід на інноваційний шлях розвитку, висувають більш високі вимоги до наукових досліджень економіки переробних галузей щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку.

Сучасний стан конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості України свідчить про те, що вони працюють в умовах: по-перше, обмежених сировинних, фінансових, технічних і трудових ресурсів; по-друге, невирішених соціально-трудових проблем (високий рівень ручної праці, не привабливі, важкі та шкідливі умови роботи); по-третє, низького рівня якості менеджменту, організації виробництва, нормування праці та обліку витрат; по-четверте, низької купівельної спроможності населення при формуванні високих цін на м'ясо та м'ясопродукти; по-п'яте, низької конкурентоспроможності більшості підприємств галузі на внутрішньому та зовнішньому ринках. У зв'язку з цим посилюється значення вирішення проблеми забезпечення конкуренто­спроможності підприємств м'ясної галузі на теоретико-методологічному рівні.

Дослідження теоретичних проблем і практичного застосування положень теорії конкурентоспроможності знайшли своє відображення в працях іноземних учених: Г.Л. Азоєва, І. Ансоффа, Г. Асселя, Ф. Котлера, Г. Минцберга, М. Портера, Ф. Тейлора, А. Сміта, А. Файоля, Р.А. Фатхутдінова, Р. Уотермена, Е. Чемберлена, Й. Шумпетера, О.Ю. Юданова, а також вітчизняних - В.А. Білошапки, В.Л. Діканя, І.З. Должанського, Г.В. Загорія, Ю.Б. Іванова, С.М. Кваші, Л.С. Кобиляцького, Н.Н. Лепи, Л.В. Романової, Г.М. Скударя, О.Б. Чернеги. Окремим питанням підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової переробної галузі України присвятили свої праці О.Д. Гудзинський, Л.В. Дейнека, Т.Л. Мостенська, П.В. Осіпов, В.А. Павлова, М.П. Сичевський та інші.

У дослідженнях вчених аналізувалися різні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Проте в сучасній економічній літературі не існує єдиного підходу до формування системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств, а також відсутні теоретичні розробки, які б враховували особливості досягнення конкурентоспроможності підприємствами різних галузей. Набуває вагомого значення вирішення цієї проблеми безпосередньо на рівні підприємств окремих галузей харчової промисловості, у тому числі й м'ясної, зважаючи на специфічні особливості та світові тенденції її функціонування. Саме м'ясна промисловість, враховуючи її складний фінансовий стан, необхідність технічних, технологічних, організаційних, соціально-трудових, економічних змін та існуючий низький рівень конкурентоспроможності, потребує системного й комплексного дослідження щодо обґрунтування системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств, відсутність якого, в умовах загострення конкурентної боротьби, є однією з ключових причин кризових процесів у підприємствах галузі. Вагомість вирішення цієї наукової проблемизумовила вибір теми, об'єкта, предмета, мети, завдань та логіко-структурної побудови дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій у 2005-2008 роках. Воно є складовою наукових тем: «Забезпечення конкуренто­спроможності підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції», номер державної реєстрації 0107U000476, (автор є виконавцем даної теми, ним розроблено методологію формування системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної галузі в умовах приєднання України до СОТ); «Вдосконалення системи управління підприємствами харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської сировини», номер державної реєстрації 0107U000477 (автором запропоновано науково-практичні рекомендації щодо удосконалення операційного менеджменту на підприємствах м'ясної промисловості).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної галузі на вітчизняному і міжнародному ринках. Відповідно до мети роботи та в контексті завдань соціально-економічної політики України були сформульовані й вирішені такі завдання:

- узагальнено існуючі теоретико-методологічні підходи до визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств;

- уточнено фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості та визначено сутність понять «конкурентоспроможність підприємства м'ясної промисловості», «конкурентоспроможність м'ясної продукції» як економічних категорій в умовах розвитку конкурентного ринку;

- обґрунтовано методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості;

- проаналізовано сучасний стан та виявлено проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості;

- здійснено оцінку конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості на регіональному ринку з метою визначення існуючого рівня забезпечення конкурентоспроможності підприємств-лідерів;

- запропоновано методологічні підходи до формування комплексної системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості;

- розроблено техніко-технологічну складову системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості, яка включає активізацію інноваційного розвитку, впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту та екологічну політику підприємства;

- сформовано соціально-трудову складову системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості за рахунок розвитку корпоративної культури, удосконалення організації і нормування праці, забезпечення конкурентоспроможності робітників на ринку праці;

- обґрунтовано організаційно-економічну та фінансово-інвестиційну складові системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості на підставі формування галузевого кластеру на рівні регіону, удосконалення управління витратами та операційного менеджменту.

Об'єктом дослідження є процеси розвитку конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і прикладних аспектів формування системи забезпечення конкуренто­спроможності підприємств м'ясної промисловості в контексті реалізації соціально орієнтованої моделі суспільно-економічного розвитку України.

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертації є сукупність методів, прийомів і принципів наукового дослідження, які побудовані на базі сучасних теорій: конкуренції, систем, кластерів, стратегічного менеджменту, управління якістю, маркетингу, реінжинірингу, операційного менеджменту, що дозволило автору виявити основні проблеми формування системи конкурентоспроможності підприємств м'ясної галузі та запропонувати шляхи їх вирішення.

У дисертаційній роботі використано сучасні загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід - при вивченні зв'язків між явищами та процесами в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємств; статистичний аналіз - при визначенні динаміки, структури та результативності розвитку підприємств м'ясної галузі; порівняльний - при зіставленні стану конкурентоспроможності підприємств; діалектичний та абстрактно-логічний - при проведенні теоретичних узагальнень, формування висновків. Графічні методи - при дослідженні зв'язків, виявленні тенденцій та визначенні закономірностей у забезпеченні конкуренто­спроможності підприємств галузі. Комплексні методи оцінки конкуренто­спроможності підприємств - при визначенні інтегрального показника конкурентоспроможності підприємств на регіональному ринку. Для аналізу конкурентоспроможності підприємств застосовані методи комп'ютерної обробки й аналізу інформації за допомогою програм Microsoft Excel.

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять економічні огляди, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних і зарубіжних авторів, інформаційні матеріали, опубліковані в періодичних виданнях та на офіційних сайтах Інтернету, особисті розробки й дослідження автора, закони України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики України, Головного управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, Національної асоціації виробників м'яса і м'ясопродуктів України «Укрм'ясо», звітність окремих підприємств м'ясної галузі.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних і методичних положень та розробленні практичних рекомендацій, які в сукупності вирішують наукову проблему забезпеченняконкурентоспроможності   підприємств   м'ясної   промисловості. Результати дослідження, що містять наукову новизну, полягають у наступному: уперше:

- розроблено методологічний підхід до формування системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств, який, на відміну від існуючих підходів, передбачає такі структурні складові (підсистеми): соціально-трудову, техніко-технологічну, організаційно-економічну, фінансово-інвестиційну, та для кожної з них запропоновано конкретні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості України;

- обґрунтовано сукупність науково-практичних підходів до формування системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості, зокрема, інноваційного, геронтологічного, ресурсозберігаючого, логістичного, кластерного, корпоративно-командного та реіжинірингу, які передбачають співробітництво на умовах партнерства між суб'єктами ринкових відносин: науковцями, постачальниками, конкурентами, посередниками, споживачами для досягнення конкурентних переваг;

- розроблено комплексну програму впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємствах м'ясної промисловості для забезпечення конкурентних переваг у галузі управління якістю продукції та безпеки, охорони здоров'я працівників і захисту навколишнього природного середовища, захисту інтересів та прав споживачів, інтеграції існуючих систем стандартів: якісних, екологічних, соціальних;

- обґрунтовано операційну стратегію виробничих підрозділів підприємств м'ясної промисловості за класифікаційними ознаками «виштовхуючої» та «витягуючої» виробничих систем на основі філософії "ощадливого виробництва" і запровадження технологій реінжинірингу, що враховують особливості організації виробничих процесів, планування, ефективного використання всіх видів ресурсів та логістичного підходу до виробництва;

удосконалено:

- модель активізації інноваційного розвитку підприємств м'ясної промисловості для забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах обмежених сировинних, фінансових, технічних, трудових ресурсів і геронтологічного підходу до виробництва м'ясної продукції;

- концепцію забезпечення високої якості продукції та конкуренто­спроможності підприємств м'ясної промисловості щодо створення ефективного механізму управління безпекою, якістю продукції, формування експортного потенціалу та залучення інвестицій для інноваційного розвитку підприємств;

- концептуальні засади формування екологічної політики підприємств м'ясної промисловості, які сприяють дотриманню нормативів екологічної безпеки та забезпеченню конкурентоспроможності продукції та підприємства;

- концепцію удосконалення організації і нормування праці на підприємствах м'ясної галузі, яка базується на політиці гуманізації праці щодо створення нормальних умов праці, забезпечення повної безпеки праці, раціональної організації технологічних процесів виробництва продукції;

- систему безперервного навчання робітників на підприємствах галузі для підтримки індивідуальних професійних здібностей та розвитку талановитої молоді за рахунок відповідного матеріального заохочення та забезпечення нормальних умов праці;

- методичний підхід до визначення виробничої собівартості продукції підприємств м'ясної промисловості за рахунок віднесення фактично облікованих загальновиробничих витрат у повному обсязі на виробничу собівартість продукції, що спрощуватиме облік і відображатиме реальні витрати на виробництво продукції;

- управління виробничими підрозділами за рахунок уведення посади -майстра, безпосередньо приймаючого участь у виробництві, з метою підвищення відповідальності за збереження матеріальних ресурсів, ефективності діяльності, дотримання робітниками правил техніки безпеки та охорони праці у малочисельних і високомеханізованих виробництвах;

одержали подальший розвиток:

- понятійний апарат теорії конкурентоспроможності за рахунок визначень: «система забезпечення конкурентоспроможності підприємств», «конкуренто­спроможність підприємства м'ясної промисловості», «конкурентоспроможність м'ясної продукції», «конкурентоспроможність торгової марки», «конкурентоспроможність робітника на ринку праці», «місія підприємств м'ясної промисловості»;

- теоретико-методичні підходи до формування факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості, адекватних сучасним умовам функціонування галузі;

- теоретичні засади формування галузевого кластеру на рівні регіону на основі великого підприємства — м'ясокомбінату та споріднених підприємств для забезпечення конкурентоспроможності підприємств з метою створення пайового інвестиційного фонду для розвитку власної сировинної бази, впровадження безвідходного виробництва, ресурсозберігаючих технологій, підготовки кваліфікованих кадрів;

- концептуальні засади стратегічного розвитку підприємств м'ясної промисловості на період до 2015 року.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані у дисертаційній роботі науково обґрунтовані положення, висновки і пропозиції доведені до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій.

Наукові розробки щодо формування системи забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості та галузевого кластеру на рівні регіону використовуються Департаментом ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією Міністерства аграрної політики (довідка №14-01/535 від 17.04.2008 р.).

Методичні розробки щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств сприяють підвищенню ефективності діяльності підприємств м'ясної промисловості на вітчизняному ринку та рекомендовані для практичного використання керівникам, спеціалістам галузі Національною асоціацією виробників м'яса і м'ясопродуктів України "Укрм'ясо" (довідка №46-01/06 від

14.01.2008 р.). Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості, на прикладі регіонального ринку - м. Києва та Київської області, використовувалась відділом сприяння розвитку переробки продукції тваринництва та ринків збуту Головного управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації (довідка №33/1 від 06.12.2007 р.). Рекомендації щодо геронтологічного підходу до виробництва м'ясної продукції, підтверджений деклараційним патентом на винахід «Композиція для виготовлення шинки» (№ 72716 А від 15.03.2005 р.). Практичне впровадження здійснено на підприємствах м'ясної промисловості: ВАТ «Козятинський птахокомбінат» (довідка № 4/1235 від 19.12.07 р.), ТОВ ТОВ «М'ясокомбінат «Ювілейний» (довідка №138 від 11.02.08 р.), ВАТ «Кременчукм'ясо» (довідка №1523 від 04.06.07 р.), ПІП ТОВ «Русанівський м'ясокомбінат» (довідка №35/09 від 31.01.08 р.), ТОВ «Поліс» (довідка №17 від 29.01.08 р.), ВАТ «Фабрика кулінарії» (довідка №27-а від 24.01.08 р.).

Наукові результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Національного університету харчових технологій (акт від 27.02.2008 р.) та Державної академії керівних кадрів культури та мистецтва (довідка №76 від 29.02.2008 р.), Київського університету ринкових відносин (довідка №39 від 03.03.2008 р.) при викладанні дисциплін «Управління якістю», «Управління конкурентоспроможністю підприємств», «Теорія ситуаційного управління», «Маркетинг», «Управління інноваційними проектами», «Операційний менеджмент», «Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах».

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є кваліфікованою самостійно виконаною працею та підсумком багаторічних наукових досліджень, в якій викладено авторський підхід до вирішення актуальних наукових проблем подальшого розвитку теорії і практики забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості України. Усі відображені в дисертації положення та висновки наукової новизни, які винесені на захист, отримано автором особисто. З наукових праць, які опублікувані у співавторстві, використані лише ті ідеї і положення, що є результатом особистих напрацювань. Положення кандидатської дисертації у дослідженні не використовуються.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати проведених досліджень апробовані на науково-практичних конференціях: VII Міжнародній науково-технічній конференції «Пріоритетні напрями впровадження в харчову промисловість сучасних технологій, обладнання і нових видів продуктів оздоровчого та спеціального призначення» (м. Київ, 23-25 жовтня 2001 р.); ІІ Міжнародній науковій конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 10-13 грудня 2002 р.); 69-й науковій конференції «Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технологій для харчової і переробної промисловості» (м. Київ, 22-24 квітня 2003 р.); ХІ Міжнародній науково-технічній конференції «Розроблення та виробництво продуктів функціонального харчування, інноваційні   технології   та   конструювання   обладнання   для переробленнясільгоспсировини, культура харчування населення України» (м. Київ, 21 -23 жовтня 2003 р.); IV Міжнародній науковій конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 11 -14 грудня 2003 р.); 70-й науковій конференції «Наукові здобутки молоді - вирішення проблем харчування людства у ХХІ столітті» (м. Київ, 20-21 квітня 2004 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління організаційно-технічними та фінансово-економічними змінами на промислових підприємствах» (м. Київ, 23-24 березня 2006 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період» (м. Хмельницький, 19-21 жовтня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми менеджменту» (м. Київ, 26-27 жовтня 2006 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції «Україна та її регіони на шляху до інноваційного суспільства» (м. Донецьк, 31 -1 листопада 2006 р.); ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти» (м. Київ, 23-24 листопада 2006 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові досягнення - 2007» (м. Дніпропетровськ, 01 -14 лютого 2007 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку» (м. Київ, 15-16 березня 2007 р.); науково-практичній конференції «Глобалізація, СОТ: конкурентні позиції України» (м. Київ, 27 березня 2007 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Концептуальні засади формування менеджменту в Україні» (м. Київ, 16-17 листопада 2007 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні технології, проблеми якості і безпеки сировини та готової продукції у м'ясній та молочній промисловості» (м. Київ, 27-28 листопада 2007 р.) та на методичних семінарах кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 48 наукових працях, з яких: 2 - одноосібні монографії, 1 - колективний навчальний посібник, 1 - колективний понятійно-термінологічний словник, 32 - наукові статті (з них 28 - одноосібні) у фахових виданнях, 10 тез і доповідей на міжнародних та науково-практичних конференціях. Загальний обсяг опубліко­ваних наукових праць, що належать особисто автору, становить 47,29 друк. арк., з них у фахових виданнях - 10,8 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, шести розділів (20 підрозділів), висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 534 сторінки комп'ютерного тексту, у тому числі 407 сторінок основного тексту (16,81 друк. арк.), який включає 48 рисунків, 41 таблицю (з них 38 займають усю площу сторінки), 17 формул і 14 додатків на 97 сторінках. Список використаних джерел із 347 найменувань викладено на 30 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дисертації, сформульовано мету дослідження, поставлено завдання, розкрито предмет, об'єкт, наукову новизну, теоретичне і практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо їх апробації та публікації автора.

У розділі 1 «Теоретичні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки» досліджено теоретичні засади визначення сутності конкурентоспроможності підприємства як економічної категорії, фактори забезпечення конкурентоспроможності та методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості.

Дослідження конкурентоспроможності підприємств є важливою складовою розвитку суспільства, виступає об'єктом поглибленої уваги науковців, а кожному з етапів розвитку продуктивних сил відповідає своє бачення економічної природи забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Аналіз теоретико-методологічних підходів до визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства» та його забезпечення дозволили дослідити існуючі наукові точки зору, а саме конкурентоспроможність підприємства залежить від конкуренто­спроможності продукції; є результатом ефективної господарської діяльності за умов конкурентного ринку; є комплексною порівняльною характеристикою підприємства, яка відображає ступінь конкурентних переваг діяльності підприємства над конкурентами; досягається завдяки фінансовій конкурентоспроможності; є результатом підвищення продуктивності використання ресурсів підприємства; є результатом маркетингової діяльності; це завойовування частки міжнародного конкурентного ринку шляхом удосконалення зовнішньоекономічної діяльності; є результатом використання людського капіталу; забезпечується інноваційною спроможністю; є постійним збільшенням капіталу підприємства.

Для поглибленого розуміння процесів конкуренції обґрунтовано дію основних факторів, що забезпечують конкурентоспроможність підприємств м'ясної промисловості й враховують особливості розвитку галузі: стан та розвиток виробничого потенціалу (ресурси: трудові, техніко-технологічні, фінансові, просторові, нематеріальні, інформаційні), підвищення ефективності виробництва (інноваційні; впровадження досягнень науково-технічного прогресу; власна науково-дослідна діяльність; застосування сучасних концепцій економіки та менеджменту; мотиваційні; екологічні) та забезпечення конкуренто­спроможності продукції (якість продукції; впровадження менеджменту якості; маркетингові; стан і розвиток виробничо-ветеринарного контролю).

Вищезазначені фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості, їхня сутність, взаємодія, можливість регулювання та управління дозволили сформувати визначення: «Конкурентоспроможність підприємства м 'ясної промисловості - це економічна категорія, яка характеризує здатність підприємства оптимальновикористовувати наявні можливості виробничого потенціалу, постійно підвищувати ефективність виробництва та забезпечувати конкуренто­спроможність продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках в умовах залежності від стану та розвитку тваринництва, м'ясної галузі, участі України у міжнародних економічних організаціях, співтовариствах, міждержавних угодах».

Одним із поширених методологічних підходів до забезпечення конкурентоспроможності підприємства є досягнення конкурентоспроможності продукції. Можливість підприємства конкурувати на певному товарному ринку безпосередньо залежить від конкурентоспроможності його продукції. У зв'язку з особливостями виробництва м'ясної продукції та її місцем при формуванні споживчих ринків запропоновано класифікацію факторів впливу на формування конкурентоспроможності м'ясної продукції, які розглядаються у взаємозв'язку: ціна продукції, маркетингові заходи, якість м'яса і м'ясної продукції. Запропоновано визначення поняття, яке враховує ці особливості: «Конкурентоспроможність м 'ясної продукції - це економічна категорія, яка характеризує ступінь привабливості продукції для покупців за результатами суб'єктивного співставлення сукупності якісних та вартісних параметрів, що задовольняють конкретну фізіологічну потребу споживачів у м'ясних продуктах і відповідають вимогам ринку на певний період часу».

Істотний вплив на забезпечення конкурентоспроможності м'ясної продукції здійснює наявність привабливої торгової марки, яка є ефективним інструментом маркетингової діяльності. Тому для забезпечення конкурентоспроможності продукції науковці виділяють поняття «конкурентоспроможність торгової марки», яке недостатньо висвітлено в їх дослідженнях. Запропоновано наступне визначення: «Конкурентоспроможність торгової марки - це сукупність специфічних функціональних та емоційних властивостей, яка за допомогою ефективних інструментів маркетингу сприяє залученню потенційних споживачів - сегменту ринку підприємства, посиленню та утриманню конкурентної переваги за рахунок формування стійкої прихильності до товару в порівнянні з торговими марками конкурентів».

На основі дослідження існуючих методів оцінки конкурентоспроможності підприємства зроблено наступний висновок, що оцінку конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості потрібно здійснювати за методикою, яка включає застосування кількох методів одночасно: метод, заснований на теорії ефективної конкуренції, метод оцінки фінансового стану та метод балів. Ці методи дозволяють розрахувати інтегральний показник конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості на обраному регіональному ринку.

У розділі 2 «Сучасний стан та проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості України» досліджено передумови формування конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості, вплив на неї розвитку тваринництва, фактичне забезпечення конкурентоспроможності м'ясопереробних підприємств на регіональному ринку в умовах СОТ.

За адміністративно-командної системи господарювання було сформовано вагомий технічний потенціал м'ясної промисловості, який дозволяв експортуватипродукцію в інші країни. На 01.01.1990 року працювало 147 підприємств галузі України, які могли переробити за зміну понад 2 тис. т худоби та птиці, виробити 1300 т ковбасних виробів, понад 500 т м'ясних напівфабрикатів, 250 т сухих білкових кормів.

У період 1996-2003 рр. відбувалося реформування власності підприємств м'ясної промисловості і у приватних осіб сконцентрувалися контрольні та блокуючи пакети акцій. Внаслідок банкрутства були ліквідовані м'ясокомбінати: Київський, Ровенський, Смілянський, Луцький, Дніпропетровський, Катеринопільський птахокомбінат та інші великі підприємства галузі. Натомість, у м'ясній промисловості було введено в дію понад 800 малих підприємств.

Страницы:
1  2  3  4  5 


Похожие статьи

О І Драган - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості україни

О І Драган - Передумови та проблеми розвитку підприємств м'ясної промисловості україни

О І Драган - Система забезпечення конкурентоспроможності

О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві

О І Драган - Система забезпечення конкурентоспроможності підприємств методологічні аспекти