С В Свірко - Загальні положення порядку складання фінансової звітнсоті в секторі державного управління відповідно до мсбодс - страница 1

Страницы:
1  2 

Формування ринкової економіки. 2010. № 23

Література

1. Клир Д. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер с англ / Д. Клир. М.: Радио и связь. — 1990. — 544 с.

2. Ойхман Е. Г. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии / Е. Г. Ойхман, Э. В. Попов. М.: Фи­нансы и статистика. — 1997. — 336 с.

3. Кузнецова С. А. Синергія бухгалтерської інформації / С. А. Куз­нецова // Галицький економічний вісник. — 2004. — № 2. — 127 с.

4. Кузнецова С. А. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту: си­нергічний ефект / С. А. Кузнецова // Вісник Тернопільської академії на­родного господарства. — 2002. — № 3. — 135 с.

Статтю подано до редакції 07.12.09 р.

УДК 657

С. В. Свірко, д-р екон. наук, доц., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНСОТІ В СЕКТОРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО МСБОДС

В статті розглянуто загальні положення складання фінансо­вої звітності суб'єктами державного сектору відповідно до МСБОДС.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі, бухгалтерський облік, призна­чення та склад фінансової звітності, базові вимоги до фі­нансової звітності, якісні характеристики фінансової звітно­сті, підготовки та подання фінансової звітності, відобра­ження в фінансові звітності подій після дати звітності.

В статье рассмотрены общие положения составления фи­нансовой отчетности субъектами государственного сектора в соответствии с МСБУГС.

© С. В. Свірко, 2010

470

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международные стандарты бухгалтер­ского учета в государственном секторе, бухгалтерский учет, назначение и состав финансовой отчетности, базовые тре­бования к финансовой отчетности, качественные характе­ристики финансовой отчетности, подготовки и представле­ние финансовой отчетности, отображение в финансовые отчетности событий после даты отчетности.

In the article the generals of drafting of the financial reporting the subjects of state sector are considered in accordance with IPSAS.

KEY WORDS: international standards of record-keeping are in a state sector, record-keeping, setting and composition of the financial reporting, base requirements, to the financial reporting, high-quality descriptions of the financial reporting, preparation and presentation of the financial reporting, reflection in the financial reporting of events, after the date of accounting.

Відповідно до МСБОДС 1 «Подання фінансових звітів» фі­нансові звіти загального призначення — це звіти, що відповіда­ють потребам тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, спеціально складених для задоволення їх конкретних інформа­ційних потреб [1]. Користувачі фінансових звітів загального при­значення виступають усі платники податків, представники зако­нодавчої влади, кредитори, постачальники, представники засобів масової інформації та інші. За побудовою, фінансові звіти є струк-турованим поданням фінансового стану та операцій, здійснених суб'єктом господарювання. Основним завданням фінансових зві­тів загального призначення є надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки суб' єкта господа­рювання, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті та оцінюванні рішень про розподіл ресурсів. Метою фінансових звітів загального призначення у державному секторі є представлення інформації, корисної для прийняття рішень, та на­очна демонстрація підзвітності суб' єкту господарювання за вві­рені йому ресурси шляхом надання інформації: про джерела, роз­поділ та напрями використання фінансових ресурсів; про те, як суб' єкт господарювання фінансував свою діяльність і задоволь­няв потреби в грошових коштах; корисної при оцінюванні здат­ності суб' єкта господарювання фінансувати свою діяльність тавиконувати всі зобов' язання; про фінансовий стан суб' єкта гос­подарювання та зміни в ньому; сукупного характеру, корисної при оцінюванні результатів діяльності суб' єкта господарювання з погляду витрат, ефективності та досягнень.

Окрім перерахованих вище позицій, фінансові звіти загаль­ного призначення можуть також виконувати роль перспектив­них прогнозів, забезпечуючи користувачів інформацією корис­ною для прогнозування рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які можуть бути генеровані внаслідок продовження діяльності, а також відповідних ризи­ків та невизначеностей. прогнозів чи визначати перспективи, шляхом надання відповідної інформації. Фінансова звітність може також свідчить про стан фінансової дисципліни суб' єкту ДС та цільового використання коштів шляхом подання корис­тувачам інформації, яка демонструє: чи були ресурси отримані та використані відповідно до бюджету, ухваленого відповідно до порядку, встановленого законом; чи були ресурси отримані та використані відповідно до юридичних та контрактних ви­мог, включаючи фінансові ліміти, установлені відповідними законодавчими органами.

Фінансові звіти надають користувачам інформацію про активи і пасиви суб' єкта господарювання на дату звітності, а також про їх динаміку у період між двома датами звітності. Така інформація корисна для користувачів, які оцінюють здатність суб' єкта гос­подарювання продовжувати надавати товари та послуги на зада­ному рівні, та рівень ресурсів, який, можливо, треба буде надати суб' єктові господарювання в майбутньому, аби він міг продов­жувати виконувати зобов' язання з надання послуг.

Суб' єкти господарювання в державному секторі, як правило, діють за умов бюджетних обмежень у формі асигнувань або бю­джетів (чи їх аналогів), які набирають чинності після затвер­дження відповідними законодавчими актами. Фінансова звітність загального призначення суб' єктів господарювання державного сектору може надавати інформацію про те, чи були ресурси отримані та використані відповідно до законодавчо прийнятого бюджету. В разі, якщо при складанні фінансових звітів та бюдже­ту використано ті самі методи та принципи обліку, МСБОДС 1 рекомендує включати до фінансових звітів порівняння з визначе­ними в бюджеті сумами за звітний період. Звітність про бюджети подається різними способами, включаючи [2]:

■ застосування формату з багатьох стовпчиків для фінансових звітів з окремими стовпчиками для передбачених бюджетом сум та фактичних сум. Задля повноти можна додати стовпчик, який показує відхилення від бюджету або асигнування;

■ звіт особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за скла­дання фінансових звітів, про дотримання /перевищення сум, пе­редбачених бюджетом. Якщо визначена бюджетом сума чи асиг­нування були перевищені або витрати були понесені без асигнування чи іншої форми фінансування, тоді можна розкрити інформацію про деталі за допомогою посилання на відповідну статтю у фінансових звітах.

Для вирішення зазначених завдань фінансові звіти надають інформацію про:

■ активи (ресурси, контрольовані суб'єктом господарювання у результаті минулих подій, від яких очікують надходження суб'єктові господарювання майбутніх економічних або які ма­ють потенціал корисності для суб'єкта господарювання);

■ зобов'язання (теперішня заборгованість суб'єкта господа­рювання, яка виникає в результаті минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів суб 'єкта гос­подарювання, котрі втілюють у собі економічні вигоди або по­тенціал корисності);

■ чисті активи / власний капітал (залишкова частка в активах суб' єкта господарювання після вирахування всіх його зо­бов 'язань);

■ дохід (валове надходження економічних вигод або потенціа­лу корисності протягом звітного періоду, коли чисті активи / власний капітал зростають у результаті цього надходження, а не в результаті внесків власників);

■ витрати (зменшення економічних вигод або потенціалу корис­ності протягом звітного періоду у вигляді вибуття чи спожи­вання активів або у вигляді виникнення зобов 'язань, що призво­дить до зменшення чистих активів / власного капіталу, за виня­тком зменшення, пов' язаного з виплатами власникам);

■ грошові потоки суб'єкта господарювання (надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів).

Відповідно до МСБОДС 1 «Подання фінансових звітів» повний комплект фінансової звітності містить такі компоненти [1, 2]:

■ звіт про фінансовий стан (баланс або звіт про активи та зо­бов' язання);

■ звіт про фінансові результати (звіт про доходи та витра­ти/звіт про дохід/звіт про операційну діяльність) ;

■ звіт про зміни у чистих активах / власному капіталі;

■ звіт про рух грошових коштів;

■ облікову політику та примітки до фінансових звітів (допо­міжний перелік).

Інформація про основні принципи складання фінансових зві­тів і певні аспекти облікової політики може подаватися як окре­мий компонент фінансових звітів.

Детальна інформація щодо кожного компоненту фінансової звітності суб'єктів СДУ буде розглянута в подальших розділах, а в даному пункті пропонується коротко розглянути такий не­від' ємний компонент фінансової звітності, яким є примітки до фінансових звітів. У примітках до фінансових звітів суб'єкта гос­подарювання МСБОДС 1 рекомендує:

■ подавати інформацію про методи та основи складання фі­нансових звітів і про конкретну облікову політику, обрану та за­стосовану для суттєвих операцій і подій;

■ розкривати інформацію, яку вимагають МСБОДС і яку не подано ніде у фінансових звітах;

■ подавати додаткову інформацію, яку не подано безпосеред­ньо у фінансових звітах, але яка є необхідною для достовірного подання.

Примітки до фінансових звітів подаються систематично; у них робляться перехресні посилання до кожної статті звіту про фі­нансові результати, звіту про фінансовий стан і звіту про рух грошових коштів на будь-яку пов' язану з ними інформацію. Вони можуть бути представлені у вигляді розповідних описів чи деталь­ні таблиці, пояснення сум, наведених у перерахованих вище формах фінансової звітності, а також додаткову інформацію (на­приклад, непередбачені та контрактні зобов' язання). Примітки містять інформацію, яку вимагають і заохочують розкривати МСБОДС, а також розкривають іншу інформацію, необхідну для досягнення достовірного подання.

Відповідно до МСБОДС 1 примітки рекомендовано подавати у такому порядку [1, 2 ]:

■ визначення відповідності отриманої в результаті облікового процесу та поданої інформації МСБОДС;

■ виклад застосованого принципу (принципів) оцінки та облі­кової політики;

■ пояснення до статей, поданих безпосередньо в кожному фі­нансовому звіті в тому порядку, в якому подана кожна стаття і кожен фінансовий звіт;

■ розкриття іншої інформації, включаючи: непередбачені по­дії, контрактні зобов' язання та розкриття іншої фінансової інфо­рмації; розкриття нефінансової інформації.

Суб' єкти господарювання заохочуються до подання додатко­вої інформації для допомоги користувачам при оцінюванні ре­зультатів діяльності суб' єкта господарювання та його управління активами, а також для прийнятті та оцінювання рішень про роз­поділ ресурсів. Ця додаткова інформація може містити подробиці про види продукції та показники діяльності суб' єкта господарю­вання, звіти про виконання послуг, огляди програм та інші звіти управлінського персоналу про результати діяльності суб' єкта гос­подарювання за звітний період. Також, суб' єкти господарювання заохочуються до розкриття інформації про відповідність фінан­сових звітів законодавчим, регуляторним та іншим опубліко­ваним нормативним актам. Якщо ця інформація не включена до фінансових звітів, то посилання у примітці на будь-які докумен­ти, що містять таку інформацію, може бути корисним.

Для виконання певних функцій та завдань, описаних у попе­редньому пункті, фінансова звітність будь-якого суб' єкту госпо­дарювання незалежно від його форми власності, національної на­лежності повинна відповідати певним вимогам та якісним характеристикам. Відповідно до МСБОДС 1 «Подання фінансо­вої звітності» до фінансової звітності суб' єктів СДУ висуваються такі базові вимоги: достовірне подання та відповідність МСБОДС, безперервність, послідовність подання, суттєвість та об' єднання, згортання та порівняльна інформація.

Достовірне подання та відповідність МСБОДС

Зазначений вимога наголошує на тому, що фінансові звіти суб' єктів СДУ повинні достовірно відображати фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта гос­подарювання. Таку достовірність та правдивість інформації може забезпечити належне застосування МСБОДС разом з розкриттям додаткової інформації (в разі необхідності). Суб' єкти господарю­вання, фінансові звіти яких відповідають МСБОДС, мають зазна­чати цей факт. Фінансові звіти слід вважати такими, що не відпо­відають МСБОДС, якщо вони не відповідають усім вимогам кожного застосовного стандарту для державного сектору, прицьому невідповідні МСБОДС облікові підходи не можна випра­вити ні розкриттям інформації про облікову політику, ні приміт­ками чи пояснювальним матеріалом.

Щодо вимог достовірності та відповідності МСБОДС, суб'єкти СДУ мають розкривати: той факт, що, за висновком управлінсь­кого персоналу, фінансові звіти достовірно відображають фінан­совий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб' єкта господарювання; той факт, що за всіма суттєвими аспек­тами вони узгоджуються з відповідними МСБОДС, крім відхи­лень від стандарту для забезпечення достовірного подання; стан­дарт, від вимог якого відхилився суб' єкт господарювання, характер відхилення, в тому числі підхід, якого вимагав би цей Стандарт, причини, через які такий підхід був би оманливим за певних обставин та прийнятий підхід; фінансовий вплив відхи­лення на чистий надлишок або дефіцит, активи, зобов' язання, чи­сті активи / власний капітал і грошові потоки суб' єкта господа­рювання за кожний відображений період.

В окремих випадках, управлінський обліковий персонал може прийняти рішення що відповідність вимозі стандарту може вводити користувачів інформації в оману, а отже, відхилення від вимоги є необхідним для достовірного подання. Це може статися тільки тоді, коли підхід, якого вимагає певний стандарт, є безсумнівно недореч­ним, а отже, достовірного подання не можна досягти ні застосуван­ням такого стандарту, ні самим лише розкриттям додаткової інфор­мації. Втім, відхилення не можна вважати доречним тільки тому, що інший підхід також забезпечує достовірне подання. За цих об­ставин, оцінюючи необхідність відхилення від певної вимоги МСБОДС, слід брати до уваги: мету вимоги та причини, з яких ви­мога є недоречною за конкретних обставин; як саме обставини суб' єкта господарювання відрізняються від обставин інших суб' єктів господарювання, які дотримуються цієї вимоги.

Безперервність

Відповідно до даної базової вимоги, фінансові звіти суб'єктів СДУ мають бути складені на основі принципу-припущення без­перервності, який означає, що суб' єкт господарювання вважає, що його діяльність буде продовжуватись безперервно впродовж певного часу (принаймні 12 місяців), якщо тільки немає намірів ліквідувати суб' єкт господарювання чи припинити діяльність. Якщо існує можливість або невизначеність здійснення цих подій, відповідальні за складання фінансових звітів особи, при здійс­ненні оцінки, повинні розкривати інформацію про такі невизна­ченості. Якщо фінансові звіти складаються без дотримання при­пущення безперервності, цей факт слід розкривати разом з осно­вою, що була застосована для складання фінансових звітів, і з причинами, з яких суб' єкт господарювання не вважається безпе­рервно діючим. Взагалі, припущення про безперервну діяльність є доречним щодо перегляду на предмет його виконання в основ­ному для окремих суб' єктів господарювання, а не органу держав­ної влади в цілому. Окремі суб' єкти господарювання, перш ніж робити висновки щодо доречності припущення про безперерв­ність, розглядають багато чинників, пов' язаних з поточними та очікуваними результатами діяльності, потенційними та оголоше­ними структурними перебудовами організаційних одиниць, по­передніми оцінками доходу чи ймовірності продовження держав­ного фінансування, а також потенційними джерелами відновлю­ваного фінансування.

Послідовність подання

Реалізація вимоги послідовності подання означає, що виклад та класифікація статей у фінансових звітах повинні бути постійними упродовж певного часу — від одного періоду до іншого. Внесення змін у зазначені позиції можливі лише за умов якщо, унаслідок про­ведення суттєвих змін у характері операцій та перегляду подання фінансових звітів, логічним є висновок про те, що зміни сприяти­муть більш відповідному поданню подій та операцій. Окрім того, проведення змін може бути здійснено за вимогами МСБОДС.

Суттєвість та об'єднання

Згідно з даними вимогами, статті, які є суттєвими за характе­ром, слід подавати у фінансових звітах окремо; статті, які є сут­тєвими за величиною, але мають подібний характер, можна об' єднувати. У контексті МСБОДС інформація є суттєвою, якщо її не розкриття може вплинути на прийняття рішень та оцінки ко­ристувачів щодо розподілу ресурсів, управління ними, а також результатів діяльності, здійснених на основі фінансових звітів. Слід зазначити, що суттєвість залежить від розміру та характеру статті, про що складається судження в конкретних випадках її перегляду; при цьому, вирішуючи, чи є стаття або об' єднання статей суттєвим, характер і розмір статті оцінюють разом. Залеж­но від обставин, розмір або характер статті може бути вирішаль­ним чинником (наприклад, окремі однакові за характером і фун­кцією доходи чи надходження об' єднуються, навіть якщо окремісуми є великими; великі статті, які відрізняються за характером або функцією, подаються окремо). Несуттєві суми об'єднуються з сумами подібного характеру чи функції. Згортання

Зазначена вимога наголошує на тому, що статті: активів та зо­бов' язань не слід згортати, крім випадків, коли інший МСБОДС вимагає або дозволяє згортання; доходів та витрат не слід згорта­ти, за винятком випадків, коли виключно МСБОДС вимагає чи дозволяє це або прибутки, збитки та пов' язані з ними витрати, які виникають у результаті однакових чи подібних операцій та інших подій, не є суттєвими (останні суми слід об' єднувати відповідно до вимоги суттєвості та об' єднання). Зазначена позиція поясню­ється тим, що згортання вказаних вище статей у основних фор­мах фінансової звітності — звіті про фінансові результати або у звіті про фінансовий стан — зменшує спроможність користувачів розуміти проведені операції та оцінювати майбутні грошові по­токи суб' єкта господарювання.

Порівняльна інформація

Відповідно до цієї вимоги, якщо МСБОДС не дозволяє або не вимагає іншого, у фінансових звітах слід також розкривати порів­няльну інформацію щодо попереднього періоду за всім полем цифрових даних, за винятком фінансових звітів за звітний період, до яких цей МСБОДС застосовується вперше. Порівняльну інфор­мацію слід включати до інформації розповідного та описового характеру, якщо вона є доречною для розуміння фінансових зві­тів поточного періоду. У разі змін у поданні або класифікації ста­тей фінансових звітів, порівняльні суми слід (якщо це можливо) перекласифікувати для забезпечення зіставності з поточним пері­одом, з послідуючим розкриттям інформацію про характер, суму та причину будь-якої перекласифікації. Якщо перекласифікація порівнюваних сум унеможливлюється, суб' єкт господарювання повинен розкрити її причину та характер змін, які б могли стати­ся, якби суми були перекласифіковані.

Своєчасність

У відповідності до оголошеної вимоги, корисність фінансових звітів зменшується, якщо вони не надаються в розпорядження користувачів протягом прийнятного періоду після дати звітності тобто своєчасно. Суб' єкт господарювання повинен опублікувати свої фінансові звіти протягом шести місяців після дати звітності, при чому, постійно присутні чинники (наприклад, складність ді­яльності суб' єкта господарювання) не є достатніми причинами для несвоєчасного подання та оприлюднення звітів. Конкретні крайні строки подання розглядаються законодавством і нормати­вними актами в багатьох юрисдикціях.

и о

и

» й Н >

Ср « В Ч В «О

s « gy

о о Б*5 « в .З1^ я

'Й § S в S § &

ЯЗ а в в § ^

.3 3 S3 но

о G ню о О щ

ч

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

н й г,

■d I

о о Б

ер « о

Рис. 1. Базові вимоги та якісні характеристики, які встановлюють МСБОДС щодо фінансової звітності

Згідно з напрацюваннями світової облікової думки, фінансова звітність у цілому, та суб' єктів СДУ, зокрема, повинна також ма­ти певні якісні характеристики, під якими розуміють такі власти­вості звітів, завдяки яким інформація, викладена у фінансових звітах, стає корисною для користувачів. Основними якісними ха­рактеристиками виступають: зрозумілість, доречність, достовір­ність та порівнюваність (табл. 1) [2].

Таблиця 1

ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ СДУ

Зрозумілість

Інформація, наведена у фінансових звітах, має бути зрозумілою для корис­тувачів. Це означає, що всі змістовні положення фінансових звітів не викли­кають труднощів при вивченні останніх користувачами, за умов, що вони мають відповідні знання про діяльність суб'єкта господарювання та середо­вище, у якому він здійснює свою діяльність, а також мають бажання вивчати цю інформацію. Проте, інформацію про складні поняття не слід вилучати з фінансових звітів лише на тій підставі, що певним користувачам буде надто важко її зрозуміти

Порівнюваність

Інформація у фінансових звітах має бути порівнюваною, якщо користувачі спроможні визначати подібність чи відмінність цієї інформації від інформа­ції в інших звітах. Порівнюваність реалізується в межах таких видів співстав-лення: між фінансовими звітами різних суб' єктів господарювання; між фі­нансових звітів одного суб'єкта господарювання за різні періоди часу. Важ­ливою передумовою порівнюваності, як якісної характеристики, є надання користувачам інформації про політику, застосовану при складанні фінансо­вих звітів, будь-які зміни у цій політиці та вплив таких змін. Запорукою по­вної реалізації даної характеристики є подання у фінансових звітах відпові­дної інформації за попередні періоди

Доречність

Інформація, викладена у фінансових звітах, повинна бути доречною для ко­ристувачів, якщо вона може бути корисною для оцінювання минулих, ниніш­ніх чи майбутніх подій або для підтвердження чи виправлення минулих оці­нок. Щоб бути доречною, інформація має бути своєчасною та суттєвою

Достовірність

Інформація, подана у фінансових звітах, повинна бути достовірною, тобто вільною від суттєвих помилок та упередженості. Для досягнення якості до­речності, інформація повинна відповідати принципам правдивого подання (бути поданою відповідно до сутності операцій та інших подій, а не лише виходячи з їхньої юридичної форми), превалювання сутності над формою (обліковувати і подавати статті треба відповідно до їхньої сутності та еко­номічної реальності, а не лише виходячи з їхньої юридичної форми), нейт­ральності (бути вільною від упередження), обачності (дотримання певної обережності при формуванні судження, необхідного при оцінюванні за умов непевності, так, щоб активи або дохід не були завищені, а зобов' язання чи витрати — занижені), повноти (бути повною в межах її суттєвості та витрат неї)

на

Закінчення табл. 1

Обмеження щодо доречності та достовірності інформації

Своєчасність

Для своєчасного надан­ня інформації звіти мо­жуть бути складені ра­ніше, ніж стануть відомі всі   аспекти операції, що, в свою чергу, може зменшити корисність інформації.  І навпаки, затримка   у складанні звітність до часу, коли будуть відомі всі аспек­ти,   інформація може бути абсолютно досто­вірною, але малокорис­ною для користувачів. Для  досягнення опти­мального співвідно­шення між доречністю та достовірністю перед­усім треба керуватися вимогою задовольняти потреби користувачів, які приймають рішення

Співвідношення вигоди і витрат

Вигоди,   отримані від інформації, мають пе­ревищувати витрати на її надання. Але оцінка вигод та витрат знач­ною мірою робиться на основі суджень. Більше того,    витрати необ-ов' язково несуть ті ко­ристувачі, які отриму­ють вигоди; а вигоди можуть отримувати не тільки користувачі, для яких готується інфор­мація. Через ці причини важко використовувати підхід вигоди-витрати у будь-якому конкретно­му випадку

Збалансованість якіс­них характеристик

На практиці часто ви­никає потреба комп­ромісу між якісними характеристиками. За­галом, мета полягає в досягненні відповідної збалансованості всіх характеристик для за­безпечення цілей фі­нансових звітів. Від­носна важливість характеристик у різ­них випадках є спра­вою професійних су­джень

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С В Свірко - Забезпечення непередбачені зобовязання і активи в міжнародному бухгалтерського обліку державного сектору

С В Свірко - Загальні положення порядку складання фінансової звітнсоті в секторі державного управління відповідно до мсбодс

С В Свірко - Консолідована фінансова звітність суб'єктів державного сектору за мсбодс теоретичні положення та методичні підходи

С В Свірко - Стандартизація як історичний етап розвитку бухгалтерського обліку

С В Свірко - Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах відповідно до мсбодс