А Павліковський - залучений капітал у фінансуванні житлового будівництва - страница 1

Страницы:
1  2 

державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет

імені вадима гетьмана»

ЗАВОРОТНІИ РОМАН ІГОРЕВИЧ

УДК 332.834.3

залучений капітал у фінансуванні житлового будівництва

Спеціальність 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Київ - 2009

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі фінансів підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Науковий керівник:     кандидат економічних наук, доцент

Павліковський Анатолій Миколайович,

ДВНЗ   «Київський   національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри фінансів підприємств

Офіційні опоненти:      доктор економічних наук, старший науковий

співробітник

Шелудько Наталія Михайлівна,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

заступник завідувача відділу фінансово-монетарного регулювання

кандидат економічних наук, доцент Любунь Олександр Степанович,

ДВНЗ «Київський гуманітарний інститут», доцент кафедри фінансів

Захист відбудеться «18» грудня 2009 року о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м.Київ, пр. Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.

Автореферат розісланий «02» листопада 2009 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат економічних наук, професор

А.М. Поддєрьогінзагальна характеристика роботи

Актуальність теми. Розвиток вітчизняного будівництва в Україні протягом 2000-2008 рр. супроводжувався сприятливою кон'юнктурою ринку, що зумовило високу рентабельність будівництва об'єктів як житлового, так і комерційного призначення. Постійне зростання темпів будівництва відбувалося при одночасному подорожчанні земельних ділянок, їх дефіциті в регіональних центрах економічної активності та відповідно - необхідності їх резервування заздалегідь. Вищевказане, а також нестача будівельних матеріалів на ринку і їх поступове подорожчання, зношеність основних засобів та необхідність їх оновлення зумовили зростання потреб будівельних підприємств у значних капіталовкладеннях. Отже, капіталомісткість житлового будівництва при одночасному фінансуванні кількох об'єктів підвищує фінансові ризики та ймовірність виробничих простоїв. Ця проблема набула особливої гостроти в період фінансової кризи 2008-2009 рр., коли вітчизняні будівельні підприємства відчули значний дефіцит у фінансових ресурсах.

Відповідно збалансована за обсягом і вартістю ресурсна база - основна передумова прибутковості, кредитоспроможності та стійкого фінансового стану будівельного підприємства. В умовах економічної кризи ще більше зростає актуальність оцінки впливу ресурсної бази на ліквідність і платоспроможність будівельних підприємств. Особливо гострою є проблема формування довгострокових ресурсів (зважаючи на довготривалість операційного циклу) при обмеженості доступу будівельних підприємств на фондовий ринок. Закритість такого доступу суттєво гальмує нарощування капіталізації підприємств та призводить до зростання попиту на банківські кредити. З причини низької ліквідності майна та рентабельності будівельних підприємств проблемним було їх отримання і в період активного розвитку економіки протягом 2005-2007 рр. Нині банківське кредитування будівельних підприємств можливе лише в дуже малих обсягах та під високу ставку відсотка. За цих умов розвиток лізингових та інноваційних банківських послуг щодо фінансування будівництва набуває першочергового значення.

Використання будівельними підприємствами залученого капіталу потребує вибору найбільш ефективного варіанту його формування за критеріями обсягів капіталу, його вартості, джерел залучення та ефективності використання. Досягнення цієї мети потребує з'ясування сутності залученого капіталу, дослідження управління ним у складі фінансових ресурсів і дозволяє максимально раціоналізувати стратегію розвитку будівельного підприємства.

Урегулювання вказаних проблем вимагає вдосконалення організації формування фінансових ресурсів будівельних підприємств, а отже, зумовлює необхідність їх дослідження.

Проблеми формування і використання фінансових ресурсів будівельних підприємств досліджуються у працях таких вітчизняних науковців: Білик М.Д., Вахович І.В., Колесніков О.В., Крикун К.В., Любунь О.С., Майорова Т.В., Нам Г.Г., Павліковський А.М., Пересада А.А., Поручник А.М., Роготин П.С., Симіонов Ю.Ф., Степанов І.С., Шелудько Н.М. Вплив залучених у виробництво на основі лізингу основних засобів на результати фінансово-господарської діяльності та загальний фінансовий стан підприємства ґрунтовно досліджений Азріліяном А.Н., Бланком І.О., Васильєвим Н.М., Гребельним В.І., Гриньовою В.М., Катиріним С.Н., Саблуком Р.П., Тавасієвою А.М., Шелудько В.М. , Шульгою Н.П. Структура фінансових ресурсів підприємства та його інвестиційний потенціал досліджуються в наукових працях таких зарубіжних економістів, як Брігхем Ю. й Гапєнскі Л., Ван Хорн Дж., Дамодаран А., Вахович Д., Ковальов В.В., Хеддервік К. та ін.

Переважна більшість вказаних авторів вивчає питання структури джерел формування капіталу підприємств. Зокрема, Бланк І.О. і Нам Г.Г. конкретизують структуру фінансових ресурсів, що залучаються на фінансовому ринку. Проте, вивчення проблем, пов'язаних із залученням фінансових ресурсів у будівництво, не отримало достатнього розвитку в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, це стосується тих будівельних підприємств, які пов'язані між собою не лише господарськими процесами, а й виступають об'єднаною групою підприємств як консолідований учасник певного сектора економіки (наприклад, будівельні трести «Київміськбуд-1 ім. М.П. Загороднього», «Кримрембудтрест», «Донецькзалізобетонбуд» та спільні будівельні підприємства).

Отже, проблеми формування фінансових ресурсів будівельних підприємств потребують подальших досліджень, особливо з урахуванням реалій української економіки, що і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконане в рамках комплексної наукової теми кафедри фінансів підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Напрями фінансового оздоровлення суб'єктів підприємництва в умовах ринкової економіки» (номер державної реєстрації 0101U004358). Мета автора при виконанні цього завдання полягала у розробці рекомендацій з удосконалення фінансової та інвестиційної діяльності будівельних підприємств для забезпечення максимально ефективного фінансування операційних процесів.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження сутності залученого капіталу в складі фінансових ресурсів будівельних підприємств, оцінка управління ним та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності його використання. Досягнення цієї мети зумовлює необхідність вирішення таких завдань:

- уточнити сутність та з'ясувати роль залучених ресурсів у фінансуванні житлового будівництва;

- оцінити розвиток житлового будівництва в Україні та виявити його фінансові проблеми;

- проаналізувати   структуру   капіталу   вітчизняних будівельних підприємств та оцінити її упорядкованість;

- оцінити фінансовий стан та кредитоспроможність будівельних підприємств;

- визначити шляхи додаткового залучення фінансових ресурсів у житлове будівництво;

- дослідити    процес    залучення    будівельними підприємствами фінансових ресурсів на фондових ринках України та за кордоном;

- оцінити  ефективність  залучення  будівельними підприємствами основних засобів на умовах фінансового лізингу;

- доповнити   класифікацію   вимог   кредиторів   до будівельних підприємств.

Об'єктом дослідження є залучені фінансові ресурси у житловому будівництві.

Предметом дослідження виступають економічні відносини між будівельними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання з приводу залучення фінансових ресурсів у житлове будівництво.

Методи дослідження. Вирішення обраних науково-практичних завдань побудоване на сукупності загальнонаукових та специфічних прийомів і методів проведення комплексних досліджень. Як основний метод наукового пізнання в процесі дослідження широко застосовується діалектико-системний підхід, згідно з яким усі процеси розглядаються у взаємозв'язку та активному розвитку. На цьому ґрунтується аналіз поточного розвитку вітчизняного будівництва; цим визначається тісний взаємозв'язок будівництва із діючими механізмами фінансового ринку.

Історичний підхід, що сприяло реалізації концептуальної єдності дослідження, використано при підготовці першого розділу роботи. При розробці класифікації кредиторських вимог до будівельних підприємств застосовано методи групування, конкретизації, аналогії та логічний підхід.

Методи емпіричного аналізу та логічного синтезу, також найбільш вживані методи економічної статистики: порівняння, групування, графічний метод та метод поелементного аналізу - використано у другому розділі роботи при аналізі кредитоспроможності вітчизняних будівельних підприємств. Оцінювання впливу залучення основних засобів (на умовах фінансового лізингу) на технічну надійність житлового будівництва стало можливим завдяки застосуванню методів економіко-математичного моделювання. Економіко-математичне моделювання, хоч і не вирішує завдань всебічного аналізу поставленої проблеми, проте, є вагомою складовою її комплексного дослідження.

Інформаційна база дослідження. Достатня глибина дослідження та обґрунтованість висновків автора зумовлені тим, що їх теоретичною та методологічною основою виступають основні положення економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних науковців з даної проблематики, відповіднінормативно-правові акти, статистичні дані Федеральної резервної системи

США і МВФ.

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі поглиблено теоретичне підґрунтя сутності і значення залучених ресурсів у господарській діяльності підприємства, здійснене комплексне дослідження залучення й використання фінансових ресурсів у житловому будівництві. Основні теоретичні та практичні його результати представляють наукову новизну і полягають у наступному:

вперше:

- обґрунтовано доцільність кредитування будівельних підприємств під зведення житла при зниженні відсоткової ставки відповідно до зростання ступеня завершеності будівництва, що дозволить досягти економії коштів позичальника на вартості кредиту в разі дострокового закінчення об'єкта, призведе до зниження ризиків банків-кредиторів і підвищить їх мотивацію до кредитування;

- запропоновано створення банківськими установами лізингової компанії з активами в формі будівельного обладнання, раніше відчуженого у недобросовісних позичальників, що надасть банкам можливість його реалізувати та підвищить мотивацію банків до кредитування будівельних підприємств під заставу їх основних засобів;

удосконалено:

- класифікацію фінансових потреб будівельного підприємства та можливих вимог кредиторів щодо їх забезпечення. Здійснене в роботі уточнення зазначеної класифікації дозволить виділити першочергові потреби для конкретного підприємства і розробити ефективну стратегію формування та використання його фінансових (у т.ч. залучених) ресурсів;

- методичні засади раціоналізації запозичень відповідно до гранично прийнятного значення коефіцієнту автономії та ефекту фінансового важеля, що дозволить сформувати структуру капіталу, відповідну максимальній рентабельності власного капіталу будівельного підприємства;

дістало подальшого розвитку:

- уточнено сутність поняття «залучений капітал підприємства» як фінансові ресурси, отримані підприємством із зовнішніх джерел на умовах боргу або майнової участі (через емісію акцій, шляхом корпоративного злиття/поглинання, а також субпідрядних відносин) для покриття нагальних фінансово-господарських потреб;

- доведено на основі економіко-математичного моделювання зростання технічної надійності процесу будівництва і відповідне зниження пов'язаних із ним господарських ризиків внаслідок залучення додаткових основних засобів на умовах лізингу;

- досліджено мотивацію власників вітчизняних будівельних підприємств щодо невиходу їх на організований фондовий ринок, що обмежує можливості залучення ними довгострокових фінансових ресурсів. Обґрунтовано доцільність первинного розміщення капіталу будівельних підприємств  на  вітчизняному  та  зарубіжних  фінансових  ринках, щодозволить суттєво збільшити їх капіталізацію, визначено поточні умови й перспективи подібного розміщення;

- доведено ефективність корпоративного поглинання із використанням позикових ресурсів (Leveraged Buyout, LBO), що дозволить будівельним підприємствам нарощувати виробничі потужності через консолідацію активів за умов поточного дефіциту власних коштів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення й висновки дисертаційної роботи поглиблюють теоретичні надбання з сутності залученого капіталу підприємства, його джерел та методів збільшення, а методичні й науково-практичні рекомендації дозволяють здійснити обґрунтоване дослідження його впливу на фінансовий стан й прибутковість підприємства і реалізувати конкретні заходи щодо ефективного формування й розподілу залучених ресурсів у житловому будівництві.

Методичні інструментарії щодо формування залучених фінансових ресурсів будівельних підприємств впроваджені в практику роботи державної будівельної корпорації «Укрбуд» (довідка №07-1 від 11.01.2009), ЗАТ «Лігобуд» ПБК «Укрмонолітспецбуд» (довідка №917-10 від 03.06.2009), ЗАТ МЖК «Оболонь» (довідка №1031 від 06.03.2009), КП «Ватутінськінвестбуд» (довідка №10-181 від 07.02.2009), КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» (довідка №068/01 -338 від 29.09.2009), ТОВ «Дока» (довідка №301/вих від 27.03.2009), Головному управлінні капітального будівництва м.Києва (довідка №068-1126/0.1 від 08.10.2009) та в Державній судовій адміністрації України (№17-3676/09 від 29.05.2009). Крім того, результати дослідження пройшли апробацію в навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (довідка від 11.05.2009).

Особистий внесок автора. Наукові результати, викладені в дисертаційній роботі, пропозиції та рекомендації є особистими розробками автора.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження, що містять наукову новизну, оприлюднено на таких міжнародних науково-практичних конференціях: «Удосконалення економічних структур будівельної галузі в умовах трансформації економіки України до ринкових умов» (м. Харків, 2005 р.), «Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави» (м. Луцьк, 2000 р.), «Теорія і практика економіки й підприємництва» (м. Алушта, 2007 р.), «Фінанси, грошовий обіг і кредит в підвищенні добробуту населення України» (м. Коктебель, 2008 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій» (м. Вінниця, 2006 р.), «Пріоритети національного економічного розвитку України в контексті глобалізаційних викликів: стан, проблеми, перспективи» (м.Київ, 28.05.2008), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів

(м. Луцьк, 2009 р.).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 16 наукових праць, серед них 10 статей - у наукових журналах і збірках наукових праць, 6 публікацій - у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій - 3,24 д.арк.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів і висновків, які розміщено на 211 сторінках машинописного тексту. Список використаних джерел із 174 найменувань наведено на 15 сторінках, 16 додатків - на 30 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та визначено завдання дослідження, його об'єкт і предмет, наукову новизну, практичне значення та апробацію одержаних результатів.

У розділі 1 «Теоретичні основи залученого капіталу» досліджено теоретико-методологічні засади, сутність та структуру залученого капіталу підприємства; здійснено ретроспективний аналіз розвитку ринку житла; вивчено класифікацію кредитних послуг та визначено можливість їх застосування у вітчизняному будівництві.

Автором узагальнено наукові трактування сутності поняття «залучений капітал». Зважаючи на його неоднозначність в наукових джерелах, в роботі запропоновано власне визначення залученого капіталу як фінансових ресурсів, отриманих підприємством із зовнішніх джерел на умовах боргу або майнової участі (через емісію акцій, шляхом корпоративного злиття/поглинання, а також субпідрядних відносин) для покриття нагальних фінансово-господарських потреб. При цьому в ході дослідження залучений капітал здебільшого розглядається як сукупність власних залучених (через продаж майнових цінних паперів) та позикових коштів.

При дослідженні ролі залученого капіталу в фінансуванні житлового будівництва автором деталізовано та доповнено класифікацію фінансово-господарських потреб будівельного підприємства, які можуть бути задоволені за рахунок залучених коштів. На основі цієї класифікації можна визначити першочергові потреби конкретного підприємства, що зумовлює розробку максимально ефективної стратегії формування і використання його фінансових (у т.ч. залучених) ресурсів. Окрім класифікації виробничих потреб та джерел їх забезпечення в розділі 1 вивчено існуючі класифікації позикових коштів за цілями, джерелами, періодом та формою залучення, а також формою забезпечення як основних критеріїв оптимізації структури капіталу.

За результатами аналізу динаміки ціноутворення на вітчизняному первинному ринку житлової нерухомості, а також умов взаємодії йогоучасників зроблено узагальнення основних чинників зростання вартості нерухомості протягом 2000-2008 років.

В результаті узагальнення цінових факторів та на основі оцінки ступеня впливу кожного з них на вартість житла виявлено реальний загальний приріст вартості первинної житлової нерухомості в м.Києві протягом 2003-2008 рр. у розмірі 275-300 відсотків. Це підтверджують результати дослідження однієї з найбільших агенцій нерухомості (АН) на столичному ринку житла - «Планета Оболонь» (рис. 1). Дослідження АН «Канзас» повністю відповідають динаміці, наведеній у рис. 1.

Рис. 1. Динаміка зміни індексу вартості житла в м. Києві ($/кв.м.)

Дисертантом доведено, що значна питома вага розкритих в засобах масової інформації у період 2004-2008 рр. факторів ціноутворення в більшості випадків не мала під собою економічного підґрунтя, окрім незадоволеного платоспроможного попиту.

Для узагальнення ринкових тенденцій в роботі проведено оцінку впливу розміру цін на рентабельність будівельних підприємств. Крім того, здійснено аналіз динаміки загальної кількості будівельних підприємств на ринку і збиткових зокрема, а також поступового зростання інвестицій у будівництво унаслідок сприятливого ринкового ціноутворення. На основі вказаних узагальнень автором виділено актуальні проблеми розвитку житлового будівництва в Україні та його фінансування за рахунок залучених ресурсів.

Враховуючи світовий досвід, автором виявлено основні шляхи формування залученого капіталу будівельними підприємствами:

- кредитування,

- випуск і розміщення боргових та деривативних цінних паперів,

- накопичення кредиторської заборгованості за товари (послуги) та інших поточних зобов'язань по розрахунках,

- емісія (у т.ч. додаткова) і розміщення власних акцій,

- корпоративне злиття або поглинання (Merger & Acquisitions, M&A),

- залучення інших підприємств у незавершене будівництво на умовах субпідряду (через уступку майнових прав за будівельним договором або сумісну діяльність на основі відносин замовника будівництва й землекористувача).

Залучення інших підприємств у житлове будівництво на умовах субпідряду у вищевказаному переліку не суперечить наведеному визначенню залученого капіталу, оскільки передбачає майнову участь у реалізації спільних проектів. Подібне передбачає і корпоративне злиття.

У розділі 2 «Оцінка залученого капіталу в фінансуванні житлового будівництва» проведено аналіз кредитоспроможності вітчизняних загальнобудівельних організацій; досліджено умови мобілізації капіталу в житлове будівництво на фондовому ринку; оцінено управління позиковими фінансовими ресурсами у житловому будівництві.

Інформаційною базою аналізу кредитоспроможності виступають 40 загальнобудівельних організацій (код ЗКГНГ - 61110) з основним видом діяльності «Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та оновлення)», код за КВЕД - 45.21.1, з усіх регіонів України. При цьому в процесі комплексного ретроспективного аналізу розвитку вітчизняних загальнобудівельних організацій автором окремо вивчаються малі підприємства та підприємства середнього і крупного бізнесу.

Динаміка усередненого показника залишкової вартості основних засобів загальнобудівельних організацій (у 2008 р. для підприємств середнього і крупного бізнесу - близько 50 відсотків, для малих підприємств - 33) свідчить про гостру нестачу основних засобів в забезпеченні житлового будівництва та, як результат, низьку технічну надійність виробництва і високі господарські ризики.

Крім того, загальнобудівельні організації, зважаючи на високу капіталомісткість виробництва, мають гостру потребу в залученні зовнішніх, в першу чергу, довгострокових інвестицій. Це підтверджує складена автором негативна восьмирічна динаміка питомої ваги загальнобудівельних організацій із довгостроковими фінансовими зобов'язаннями (див. рис.2).

50% 4 5% 40% 3 5% 30% 2 5% 20% 15% 10% 5%

:■%

___-♦——♦-"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,A - - -

- - -A

 

 

 

 

і- ^

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Ш

 

 

" й- - -

■ ■ -A   ■1

 

 

 

 

 

      К py пн ri й і се pa дні й би нас. -■-Малий би нас.

-A- - ЬЛТ "Траст Чор homo рна фга га in ромбуд". саіг.Чор намо рс ьиа. ■■■ " іЛТ "Ка рпа гку ро ртбуд". м.П ь ві в.

2001

2002

2004

200е

2007

200Я

Рис. 2. Динаміка питомої ваги загальнобудівельних організацій із довгостроковими зобов'язаннями

Рисунок 2 відображає негативну трендову динаміку щодо перспектив довгострокового фінансування будівельних підприємств позиковими ресурсами.

Зазначені вище проблеми та інші економічні фактори зумовлюють низьку прибутковість бізнесу. Зокрема, найбільш загальні межі показників прибутковості будівельних підприємств залежно від обсягів їх діяльності зведені в таблиці 1.

Табл. 1

Найбільш загальні межі показників прибутковості будівельних підприємств залежно від обсягів бізнесу протягом 2001 -2008 рр.

Назва показника.

Найбільш загальні межі показників прибутковості будівельних підприємств.

 

Малий бізнес.

Середній і крупний бізнес.

1. Головний показник прибутковості.

(-0,175; 0,1)

(-0,16; 0,275)

2. Показник прибутковості активів.

(-0,175; 0,1)

(-0,175; 0,2)

3. Оборотність матеріальних активів.

(0; 0,33)

(0; 0,33)

4. Прибутковість реалізації.

(-1,5; 0,1)

(-0,75; 0,05)

5. Окупність власного капіталу.

(-0,7; 0,2)

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

А Павліковський - залучений капітал у фінансуванні житлового будівництва