А Сіворонов - Залізорудні формації зеленокам'яних комплексів східноєвропейської платформи - страница 1

Страницы:
1 

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ Серія геол. 2010. Вип. 24. С. 3-7

VISNYK LVIV UNIV. Ser. Geol. 2010. Is. 24. P. 3-7

УДК 551.71/.72:552./

ЗАЛІЗОРУДНІ ФОРМАЦІЇ ЗЕЛЕНОКАМ'ЯНИХ КОМПЛЕКСІВ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ (СИСТЕМАТИКА ТА ГЕНЕЗИС)

А. Сіворонов

Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79000, e-mail: zaggeol@franko.lviv.ua

Аналіз поширення залізорудних формацій у формаційних рядах зелено-кам'яних поясів засвідчує, що ці формації розвинуті, переважно, у структурах з моноциклічними формаційними рядами типу "М" (нижні ультрамафічні - мафічні формації) з контрастним та послідовним сполученням формацій. Появу залізоруд­них формацій криворізького типу зумовлює наявність у вулканогенній частині роз­різу формацій джеспіліт-толеїтового типу. Формації, у складі яких залізисті квар­цити асоціюють з кислими ефузивами, належать винятково до формаційних рядів типу "М" і або самі по собі контрастні (джеспілітова ріоліт-дацитова формація), або перебувають у контрастному сполученні з коматіїтовою чи коматіїт-толеїто-вою формаціями. Все це свідчить про те, що залізонакопичення в осадових части­нах розрізів також пов'язане з певними типами вулканогенних формаційних рядів і, отже, з загальним процесом еволюції магматизму зеленокам'яних поясів.

Ключові слова: зеленокам'яні пояси, формаційні ряди, залізорудні формації, вул­каногенні формації, осадові формації, формаційні типи, формації криворізького типу.

Зеленокам'яні структури концентрують великі запаси заліза і є важливими об'єк­тами його видобування. Систематика залізорудних родовищ, що пов'язані з різноманіт­ними залізисто-кременистими формаціями, є фактично систематикою цих формацій, яку давно дискутують у геологічній літературі [1-4, 6, 10, 13-15]. У класифікації залізо­рудних формацій зеленокам'яних поясів Східноєвропейської платформи (див. таблицю) ми пропонуємо виділяти два класи, один з яких пов'язаний з власне зеленокам'яним комплексом (джеспіліт-толеїтовий і джеспілітовий ріоліт-дацитовий формаційні типи), а інший - з метаосадовими комплексами верхніх частин розрізів зеленокам'яних струк­тур (джеспілітовий кременисто-сланцевий, віддалено джеспілітовий, джеспілітовий вулканогенно-теригенно-карбонатний або ітабіритовий формаційні типи). Отже, залізи­сто-кременисті утворення зеленокам'яних структур належать переважно до формацій джеспіліт-толеїтового (алгома-верхівцівського) і джеспілітового кременисто-сланцевого (криворізького) типів. Деякі геологічні аспекти двох класів залізорудних формацій роз­глядав В. Оверчук [ 5 ].

Основний об'єм видобутого сьогодні заліза пов'язаний з відробленням родовищ, які локалізовані в формаціях криворізького типу. Це пов'язане з низкою чинників: велики­ми запасами багатих залізних руд, просторовою стійкістю рудних тіл, високими техно­логічними якостями сировини і тощо. Тому не випадково, що в разі оцінювання прогно­зованих запасів заліза головну увагу приділяють площам розвитку формацій криворізь-

© Сіворонов А., 2010

Класифікація залізорудних формацій зеленокам'яних поясів Східноєвропейської

платформи

 

Типи залізорудних формацій зеленокам'яного комплексу

Склад і

 

Джеспіліт-толеїтовий

 

Джеспілітовий ріоліт-дацитовий

структура

Р і з н о в и д и

 

Власне джеспіліт-толеїтова

Сланцево-джеспіліт-толеїтова

Коматіїт-джеспіліт-толеїтова

Не виділяються

Головні члени

Амфіболіти, хлорит-амфіболові сланці основного складу, залізисті кварцити

Амфіболіти, амфіболові сланці основного складу, серицит-біотит ± (плагі-оклаз)-кварцеві сланці, залізисті кварцити

Амфіболіти, хлорит-амфіболові сланці осно­вного складу, метакома-тіїти, залізисті кварцити

Метаморфізовані лави, туфи і туфіти ріоліт-дацитового складу, залізисті кварцити

Другорядні члени

Безрудні кварцити, слюдисті сланці, гранат-роговообман-кові кварцити

Метаандезити і метату-фи середнього складу

Слюдисті сланці осадо­вого і вулканогенно-осадового походження

Сланці   графітисті   та гранат-плагіоклаз-роговообманкові

Структура

Поліциклічна

Асиметрично-зональна

Поліциклічна, асимет­рично-зональна

Ритмічно-спрямована

Склад залізистих квар-цитів

Амфібол-магнетитові

Хлорит-амфібол-магнетитові

Хлорит-амфібол-магнетитові

Біотит-грюнерит-магнетитові, актиноліт-магнетитові кварцити

Потуж­ність

До 1 300 м

До 500 м

До 500 м

550-600 м

Стратигра­фічне роз­ташування

Конкська світа кон-ксько-верхівцівської серії; нієміярвинсь-ка світа контоцької серії; михайлівська серія

Конкська світа конксь-ко-верхівцівської серії

Конкська світа конксь-ко-верхівцівської серії; олександрівська світа михайлівської серії

Шурловаарська світа контоксь-кої серії

кого типу, а формації верхівцівського типу вважають малоперспективними. На сучас­ному рівні вивченості й розвитку технології збагачення руд подібне розміщення акцен­тів у ході прогнозування цілком обґрунтоване. Однак є підстави стверджувати, що практичне значення формацій верхівцівського типу щодо виявлення достатньо великих родовищ явно недооцінюють.

Насамперед зазначимо, що на різних щитах уже відомі родовища, пов'язані з фор­маціями верхівцівського (алгомського) типу, у тому числі на Українському щиті (Чор-томлицьке і Веселянське родовища). Крім того, висновок про відсутність багатих заліз­них руд у формаціях верхівцівського типу, мабуть, є наслідком їхньої недостатньоївивченості. Справді, якщо ґрунтуватися на факті нерозривного зв'язку багатих руд з залізистими кварцитами та розроблених Я. Бєлєвцевим уявленнях про їхнє матаморфо-генне походження, то цілком можливо, що метаморфічному перетворенню можуть під­лягати і залізисті кварцити формацій верхівцівського типу, свідченням чого є наявність багатих руд у формаціях цього типу [14 ].

Виконаний нами раніше аналіз розміщення залізорудних формацій у формаційних рядах зеленокам'яних поясів засвідчує, що ці формації поширені переважно в структу­рах з моноциклічними формаційними рядами типу "М" (нижні ультрамафічні-мафічні формації), із контрастним та послідовним сполученням формацій. Появі формацій кри­ворізького типу сприяє наявність у вулканогенній частині розрізу формацій джеспіліт-толеїтового типу. Формації, у складі яких залізисті кварцити асоціюють з кислими ефу-зивами, належать тільки до формаційних рядів типу "М", які або самі по собі контрастні (джеспілітова ріоліт-толеїтова формація), або перебувають у контрастному сполученні (спряженні) з коматіїтовою чи коматіїт-толеїтовою формаціями. В структурах з форма­ціями джеспілітового ріоліт-дацитового типу залізорудних формацій осадового комплек­су, зазвичай, нема. Все це свідчить про те, що залізонакопичення в осадових частинах розрізів також пов'язане з певними типами вулканогенних рядів і, отже, з загальним процесом еволюції магматизму зеленокам'яних поясів. Вулканогенно-осадове похо­дження залізорудних формацій не тільки верхівцівського, й криворізького типу обґрун­товуване нами у працях [ 7-9, 11, 12 ].

1. Белевцев Я.Н., Епатко Ю.М., Веригин М.И. и др. Железорудные месторождения докембрия Украины и их прогнозная оценка. Киев: Наук. думка, 1981. 232 с.

2. Белевцев Я.Н., Епатко Ю.М., Веригин М.И. Железорудные формации докембрия

Восточно-Европейской платформы // Геол. журн. 1985. Т. 45. № 6. С. 31-43.

3. Железорудные формации докембрия КМА и их перспективная оценка на желез­ные руды. М.: Недра, 1982. 227 с.

4. Метаморфогенное рудообразование в докембрии. Формации метаморфогенных рудных месторождений / Я.Н. Белевцев, В.С. Домарев. Е.А. Кулиш и др. Киев: Наук. думка, 1986. 168 с.

5. Оверчук В.М. Генетические особенности пород и руд Криворожского бассейна по данным изучения сульфидов железа. Киев: Наук. думка, 1983. 136 с.

6. Плаксенко Н.А. Главнейшие закономерности железорудного осадконакопления в докембрии (на примере Курской магнитной аномалии). Воронеж: Изд-во Воро­неж. ун-та, 1966. 264 с.

7. Сиворонов А.А. К проблеме генезиса джеспилитов // Вестн. Львов. ун-та. сер. геол.

1965. № 3. С. 53-60.

8. Сиворонов А.А. О некоторых формациях нижнепротерзойских геосинклиналей Большого Кривого Рога // Геол. сб. Львов. геол. о-ва. 1968. Вып. 11. С. 86-93.

9. Сиворонов А.А. Некоторые вопросы генезиса и эволюции джеспилитовых форма­ций // Проблемы образования железистых пород докембрия. Киев: Наук. думка, 1969. С. 119-121.

10. Сиворонов А.А. Вулканогенно-кремнистые формации Украинского щита (систе­матика и генезис) // Бюлл. Моск. об-ва испытателей природы. Отд. геол. 1975. Т. (6). С. 75-89.

11. Сиворонов А.А., Малюк Б.И. Об эволюции зеленокаменных поясов // Тр. VI Все-союз. петрограф. совещ. Л.: Наука, 1981. С. 55.

12. Сиворонов А.А., Малюк Б.И. Накопление железа и магматизм в зеленокаменных поясах раннего докембрия // Геология рудных месторождений. 1983. Вып. 4.

С. 29-38.

13. Сиворонов А.А., Смоголюк А.Г., Колий В.Д., Сирота М.Г. Метаморфизованные вулканогенные и осадочно-вулканогенные формации зеленокаменных поясов Среднего Приднепровья и Карелии. Киев, 1984. 72 с. (Препринт/ИГФМ АН

УССР).

14. Формозова Л.Н. Формационные типы железных руд докембрия и их эволюция. М.: Наука, 1973. 172 с.

15. Щеголев И.Н. Железорудные месторождения докембрия и методы их изучения. М.: Недра, 1985. 197 с.

IRON-ORE FORMATIONS OF THE GREENSTONE COMPLEXES OF THE EAST-EUROPEAN PLATFORM (SYSTEMATIZATION AND GENESIS)

A. Sivoronov

Ivan Franko National University of Lviv Hrushevskij Str. 4, Lviv, 79005, e-mail: zaggeol@franko.lviv.ua

Analysis of distribution of iron-ore formations in the formation sets of the greenstone belts is conducted and determined, that these formations in structures with the monocyclic forma­tion sets of the type of "M" (lower ultramafic-mafic formations) with contrasting and by suc­cessive combination of formations are prevailed. Iron-ore formations of the type of Kryvyi Rih are appeared in volcanic part of the section of jaspilite-tholeiit type of formation. Forma­tions which include ferruginous quartzites with acid effusive rocks are corresponded excep­tionally to the formation sets of the type of "M" and, they are or itself contrasting (jaspilite rhyolite-dacite formation), or are in contrasting combination with komatiite or komatiite-tholeiite formations. It is indicated that iron accumulation in sedimentary parts of the section is related to the certain types of volcanic formation sets and thus with the general process of evolution of magmatism of the greenstone belts.

Key words: greenstone belts, formation sets, iron-ore formations, volcanic formations, se­dimentary formations, formation types, formations of the type of Kryvyi Rih.

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ ЗЕЛЕНОКАМЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (СИСТЕМАТИКА И ГЕНЕЗИС)

А. Сиворонов

Львовский национальный университет имени Ивана Франко ул. Грушевского, 4, г. Львов, 79005, е-mail: zaggeol@franko.lviv.ua

Анализ распространения железорудных формаций в формационных рядах зеленока-менных поясов свидетельствует, что эти формации преобладают в структурах с моно­циклическими формационными рядами типа "М" (нижние ультрамафические - мафичес­кие формации) с контрастным и последовательным соединением формаций. Появлению железорудных формаций криворожского типа способствует наличие в вулканогенной части разреза формаций джеспилит-толеитового типа. Формации, в составе которых железистые кварциты ассоциируются с кислыми эффузивами, относятся исключительно к формационным рядам типа "М" и сами по себе контрастные (джеспилитовая риолит-дацитовая формация), или находятся в контрастном соединении с коматиитовой или коматиит-толеитовой формациями. Все это свидетельствует о том, что железонакопле-ние в осадочных частях разрезов связано с определенными типами вулканогенных фор-мационных рядов и, таким образом, с общим процессом эволюции магматизма зелено-каменных поясов.

Ключевые слова: зеленокаменные пояса, формационные ряды, железорудные форма­ции, вулканогенные формации, осадочные формации, формационные типы, формации криворожского типа.

Стаття надійшла до редколегії 10.10.2010 Прийнята до друку 08.11.2010

Страницы:
1 


Похожие статьи

А Сіворонов - Залізорудні формації зеленокам'яних комплексів східноєвропейської платформи