О М Глущук - Зарубіжні методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства - страница 1

Страницы:
1  2 

Глущук О.М. Зарубіжні методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства

УДК 658.511 Глущук О.М.

ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовано зарубіжні методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства, визначено їх переваги, недоліки та можливість застосування на українській практиці

Постановка проблеми. Перша спроба оцінити стан неплатоспроможних підприємств знайшла своє відображення ще в ХІХ ст. Показник кредитоспроможності був, очевидно, першим показником, який застосовувався для подібних цілей. Особливо активними в цій сфері були купці, особливо зацікавлені у визначені потенційної платоспроможності своїх клієнтів. В 1826 р. побачив світ перший дайджест компаній, які відмовилися платити за своїми зобов'язаннями, в майбутньому відомий як Stubbs Gazette [8].

З метою уникнення краху компаній були розроблені різні методики прогнозування майбутнього неплатоспроможних підприємств. В сучасній економічній науці є численні розробки в сфері аналізу та прогнозу діяльності неплатоспроможних підприємств, що дозволяє встановити наявність сумнівів у продовжені безперервної діяльності суб'єкта господарювання, тобто виявити й оцінити ознаки (критерії) імовірності банкрутства неплатоспроможних підприємств.

Дослідження зазначених питань не втратило своєї актуальності і на сьогодні потребують більш детального розгляду методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможних підприємств.

Кожен з методів має свої переваги та недоліки, тому при здійсненні аналізу виникає необхідність вибору такого підходу, який дозволить з мінімальними затратами ресурсів отримати найбільш однозначну та точну оцінку економічного стану. Обираючи метод оцінки, необхідно ретельно аналізувати доцільність застосування комплексу аналітичних процедур [1, с. 141].

З наведеного вище виникає кінцева необхідність детального розгляду методик, які існують для оцінки ймовірності банкрутства неплатоспроможних підприємств, що запропоновані вітчизняними науковцями.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У зарубіжній практиці питаннями розробки методів і моделей займалися такі вчені: Спрінгейт, Альтман, Бівер, Таффлер та Тішоу, Ліс, Конан і Гольдер, Беєрман, Вайбель, Аргенті, Скоун, Фулмер, Чессер, Ж. Депалян та багато ін. Зусиллями цих вчених була проведена значна робота для виділення актуальних при прогнозуванні економіко-математичних параметрів і встановлення їх внесків у загальну оцінку платоспроможності підприємств.

В Україні дослідженнями зарубіжних методів аналізу ймовірності банкрутства підприємства займалися такі вчені: Н.С. Артамонова, О.І. Продіус, С.О. Черкасова, О.М. Барановська, Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, А.А. Губар, В.А. Даниленко, О.А. Зоріна, Н.В. Черничко, Д.В. Ящук та ін.

Викладення основного матеріалу дослідження. Одними із перших методик аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства були модель П.Й. Фіцпатрика та показник Ц.Л. Мервіна. Ці методики досліджував польський вчений

Stawomir Jedrzejewski. Автор вважає, що модель П.Й. Фіцпатрика, яка була опублікована у 1932 р., має велике значення, адже вперше було застосовано "порівняння парами" платоспроможних та неплатоспроможних підприємств [18, с. 82].

Ц.Л. Мервін перший застосував у своїх дослідженнях середню арифметичну для груп окремих суб'єктів господарювання. Застосував також профільний аналіз з метою порівнянь, платоспроможних, а також неплатоспроможних підприємств, за допомогою фінансових індикаторів.

Застосування середніх арифметичних полягало в обчисленні середніх арифметичних фінансових індикаторів для підприємств, які були вилучені з реєстру, а також підприємств які і надалі продовжували функціонувати.

Профільний аналіз полягав у представленні в часі, за допомогою лінійної діаграми, середніх арифметичних даного фінансового індикатора підрахованих для окремих груп платоспроможних, а також неплатоспроможних підприємств [18, с. 83].

Пропонуємо, розглянути зарубіжні методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства з метою встановлення їх переваг та недоліків, прогнозної точності для економіки України. На сьогодні, досить актуальним залишається дослідження зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства серед науковців. Оскільки, не існує єдиної системи групування існуючих методик. Для вітчизняних досліджень зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства характерним є розгляд лише одних і тих же методик (табл. 1).

В табл. 1 проаналізовано дослідження українськими вченими в науковій періодиці зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства. Як зазначалося вище, для України є характерним розгляд одних і тих же методик у всіх дослідженнях. До таких методик можна зарахувати: модель Альтмана, модель Спрінгейта, модель Тафлера і Тішоу, модель Ліса, показники Бівера та модель R. Модель Альтмана досліджується у всіх наукових статтях. Це пов'язано з її популярністю в Україні та закордоном. Модель Альтмана є однією з найперших моделей аналізу ймовірності банкрутства підприємства, яка ґрунтувалася на основі дискримінантного аналізу. Інші моделі, що здобули популярність серед вітчизняних науковців, є послідовниками застосування алгоритму побудови моделі аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства. До них належать: модель Спрінгейта, модель Тафлера і Тішоу, модель Ліса та модель R. Дослідження моделі R обумовлено тим, що дана методика більше пристосована до умов перехідної економіки, адже створена вченими Іркутського університету для підприємств Російської Федерації. Також в статтях зустрічається огляд експертних методик, до яких належать метод Аргенті (А-рахунок) та Метод Скоуна. Більшість моделей зустрічаються в одному, або декількох дослідженнях.

Безумовно, вище перераховані моделі є важливим надбанням західної науки у сфері антикризового управління, що становить неабиякий теоретичний інтерес для вітчизняних науковців [10].

Таблиця 1. Розгляд моделей аналізу ймовірності банкрутства підприємства за авторами у науковій періодиці України

з/п

Автор

1

Артамонова Н.С. Черкасова С.О.

Барановська О.М

Гриценко Л.Л., Боярко І.М., Губар А.А.

4 Даниленко В.А.

Зоріна О.А.

Іванова Л.Б._

Іванова М.І. та Потьомкін Д.М.

Кокошинський В.В.

Коломієць Н.І.

11

2

та а тй н

і І о <

ль ьл

ле е

II

Продіус О.І.,

Кривошей В., Пирліцан Л.

Островська О.А.

3_

4_

5_

у о

ші

ра ві асі

іБ еріЛ

* н^ оь П ьл

е д о

М

6_

р

кь

скьл ие дд ао нм ь л а с р е ві

ін

а р е д

ь л о Г

ь л е д о

М

9_

а н

о 2

вьицнитй

а

ь л е д о

М

ль.В

еь

дл ое Мд о

М

10

11_

12

е з у а р К

л е д о

М

13

ір а м а

о в

ст

т

Q. к н а б

а н

ст

е

14

ря ал ме аб

>s оа

овВ

сту стзі

кн наа

аба ам ане

нтст

си

еС

15

IS*

о н

S? а р

н

е

і_

р

А

д о т е

М

а н у о

к

С

д о т е

М

16

17_

а

о

ок

а ки

до

т

е М

18

у зі

іл а

на

о

і- _0

о н

сі

ік я

а к

ид

о

19

ль

ал

о> од Ко

.М

а н я

атл тна

ааєіпе ррціД

ееі.

І£? *«=

— і—г J

додо

Мт е

М 25

ь л е д о м

26

27

28

29

30

31

32

12

Підхомний О.М., Вятрович О.З., Явна О.В.

13

14

Подсєвак В.В., Єлізрова К.С., Єлізаров І.Г.

15

Прохорова В.В., Крупчатніков О.С.

Ракицька С.О., Т.В. Шевченко

Сидяга Б._

Соломянова-Кирильчук К.О., Гребенікова О.В.

18 Т.Г. Рзаєва, І.В. Стасюк

19_ Теребух А.А., Діброва Н.О.

20

Черничко Н.В.

21 Ящук Д.В.

РАЗОМ:

+ +

+

Т4 +

+

+" +

І2Т

+

ІЇ2ІТо0

7

8

+

+

+

+

+

2

Висновки, пропозиції та перспективи подальших досліджень. З огляду на наведене вище пропонуємо здійснити огляд існуючих зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства у вітчизняних та зарубіжних наукових дослідженнях.

Савицька Г.В. під час дослідження ранніх методик аналізу ймовірності банкрутства пропонує звернути увагу на методику кредитного скорингу, яка була вперше запропонована американським економістом Д. Дюраном на початку 40-х рр. ХХ ст. Сутність цієї методики полягає у класифікації підприємств за ступенем ризику з урахуванням фактичного рівня показників фінансової стійкості і рейтингу кожного показника, вираженого в балах на основі експертних оцінок [12, с. 636].

Аналітична "Модель Альтмана" представляє собою алгоритм інтегральної оцінки загрози банкрутства неплатоспроможного підприємства, заснований на комплексному обліку найважливіших показників, що допомагають виявити кризовий фінансовий стан підприємства [9].

На думку Терещенка О.О., модель прогнозування банкрутства Е. Альтмана є класичною в своїй сфері, тому що вона включена до більшості західних підручників, присвячених фінансовому прогнозуванню та оцінці кредитоспроможності підприємств [15, с. 425].

Хоменко І. в статті наводить, що Едвард Альтман є родоначальником прогнозу банкрутства. Він був першою людиною, яка успішно використала покроковий багатофакторний дискримінантний аналіз, щоб розробити модель ймовірності з високим ступенем точності [16].

Іванова М.І. та Потьомкін Д.М. вважають, що однією з факторних дискримінантних моделей є двофакторна модель. Вона є однією з найпростіших моделей прогнозування ймовірності банкрутства, що ґрунтується на двох ключових показниках (показник поточної ліквідності й частки залучених коштів). Дана модель розрахована на основі досвіду закордонних країн, тому варто мати на увазі, що в Україні інші темпи інфляції, цикли макро- і мікроекономіки, рівні фондо-, енерго- і трудомісткості виробництва, продуктивності праці, податкове навантаження. У зв'язку із цим неможливо механічно використовувати наведені значення коефіцієнтів в українських умовах, оскільки ця модель не забезпечує всебічну оцінку фінансового стану підприємства, а тому можливі занадто значні відхилення прогнозу від реальності [4, с. 188].

Методика Z-рахунок була запропонована в 1968 році. її сутність полягає в тому, що визначаються дві вибірки підприємств (за обсягом продажу та за видом діяльності або за іншими ознаками). Перша вибірка включає підприємства, близькі до дефолту, друга - підприємства зі стійким фінансовим станом. У кожній з вибірок виділяється підприємство з кращими показниками. Потім за допомогою прийомів дискримінантного аналізу складається формула, що може слугувати інструментом для прогнозування неплатежів.

Значення коефіцієнтів при змінних X і вважаються заданими. Як правило, модель Альтмана записується з конкретними значеннями цих коефіцієнтів. Проте в літературі зустрічається декілька варіантів значень цих коефіцієнтів, основні з яких наведені в таблиці 2 [3].

Таблиця 2. Варіанти значень коефіцієнтів в моделі Альтмана*

Варіант

Значення коефіцієнтів

 

A

B             C             D E

Варіант 1 (1968 р.)

3,3

1,0            0,6            1,4 1,2

Варіант 2 (1977 р.)

0,014

0,999         0,006         0,033 0,012

Варіант 3 (1983 р.)

3,107

0,995         0,420         0,847 0,717

В табл. 2 представлено різні варіанти значень у розрізі років побудови моделей Альтмана.

Наявність різних варіантів коефіцієнтів не є помилкою, а лише відображає специфіку побудови та застосування моделі Альтмана. Справа в тому, що коефіцієнти в моделі Альтмана обчислюються на основі статистичного аналізу даних про фінансовий стан збанкрутілих неплатоспроможних підприємств за певний період часу.

На думку І.Е. Альтмана, модель Z може передбачити в 94 % випадків банкрутство фірми, у 95 % — віднести корпорацію до банкрутів або небанкрутів, передбачити банкрутство досить точно за два роки наперед.

Підйомний О.М., Вятрович О.З., Явна О.В. наводять приклад, що під час застосування моделі Е.Альтмана можливі два типи помилок прогнозу:

- прогнозується збереження платоспроможності підприємства, а насправді відбувається банкрутство;

- прогнозується банкрутство, а підприємство зберігає платоспроможність [11]. Барановська О.М. вважає, що необхідно акцентувати увагу на тому, що,

незважаючи на відносну простоту моделі Альтмана для оцінки кризового стану підприємства, використання її у викладеному вигляді не дозволяє одержати об'єктивний результат у сучасних умовах в Україні [2].

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О М Глущук - Економічні та правові аспекти неплатоспроможності

О М Глущук - Зарубіжні методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства

О М Глущук - Порядок продажу майна неплатоспроможного підприємства вплив на бухгалтерський облік

О М Глущук - Підходи до організації обліку виготовлення продукції в закладах ресторанного господарства

О М Глущук - Соціальний захист працівників підприємства-банкрута