Л М Конопляник - Комунікативно-когнітивний підхід до навчання іноземної мови професійного спрямування студентів-фізиків - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 378.147

Конопляник Л.М.

 

КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ

 

Анотація

Стаття присвячена особливостям навчання іноземної мови професійного спрямування студентів-фізиків у вищому технічному навчальному закладі. Автор розглядає сутність комунікативно-когнітивного підходу до навчання іноземної мови професійного спрямування, а також систематизує та аналізує основні принципи цього підходу.

Ключові слова: комунікативно-когнітивний підхід, когнітивність, іноземна мова професійного спрямування, студенти-фізики, принцип комунікативно-когнітивного підходу, міждисциплінарність.

 

Аннотация

Статья посвящена проблеме обучения иностранному языку профессионального направления студентов-физиков в высшем техническом учебном заведении. Автор рассматривает суть коммуникативно-когнитивного подхода к обучению иностранному языку профессионального направления, а также систематизирует и анализирует основные принципи комунникативно-когнитивного подхода.

Ключевые слова: коммуникативно-когнитивный подход, когнитивность, иностранный язык профессионального направления, студенты-физики, принцип коммуникативно-когнитивного подхода, междисциплинарность.

 

Summary

The article deals with the problem of teaching profession-oriented foreign language for students-physicists at higher school. The author considers a communicative-cognitive approach to teaching profession-oriented foreign language, systematizes and analyses the main principles of the communicative-cognitive approach.

Key words: communicative-cognitive approach, cognition, profession-oriented foreign language, students-physicists, principle of a communicative-cognitive approach, interdisciplinarity.

 

Постановка проблеми. Актуальною проблемою сьогодні є створення сприятливих умов для якісної підготовки майбутніх фахівців згідно з пріоритетами державної політики. Розширення зв'язків України із зарубіжними країнами підвищує вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців: для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці студентам важливо знати іноземну мову на рівні європейських стандартів. Таким чином, виникає гостра потреба у фахівцях, які мають не лише високий рівень знань та вмінь за фахом, але й добре володіють іноземною мовою. Отже, знання іноземної мови сьогодні є одним з необхідних факторів формування високоякісного фахівця.

Навчання іноземної мови у вищому технічному навчальному закладі має ряд особливостей. По-перше, на відміну від студентів лінгвістичних навчальних закладів, для яких іноземна мова - це фахова дисципліна, якій приділяють максимум уваги, студенти технічних спеціальностей іноді мають дуже низьку мотивацію до її вивчення. По-друге, дисципліна "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)", яку викладають студентам технічних спеціальностей, має інтегрований характер, тобто вона пов'язана зфаховими дисциплінами (вирішення фахових завдань засобами іноземної мови, інтеграція знань з фахових дисциплін і загального курсу іноземної мови). Крім того, відповідно до впровадження у навчальний процес положень Болонської декларації скоротилась кількість аудиторних годин і збільшився час на самостійну роботу студентів, що ще більше ускладнило процес вивчення іноземної мови професійного спрямування у вищому технічному навчальному закладі.

Володіння іноземною мовою професійного спрямування має важливе значення для професійного становлення студентів напряму "Прикладна фізика". Студенти цього напряму, які навчаються у Національному авіаційному університеті, вже з 3 курсу займаються науковою роботою у провідних установах Національної академії наук України під керівництвом науковців, що дає їм змогу вести дослідження у різних галузях фізики, брати участь у наукових конференціях регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів ще під час навчання у ВНЗ та у подальшій науковій роботі. Після закінчення університету студенти мають змогу продовжити навчання за кордоном (магістратура, аспірантура) та працювати не лише у провідних наукових установах України, але й за її межами. Окрім того, більшість матеріалів сучасних досліджень з фізики, зокрема досліджень наносистем та нанотехнологій, сучасного матеріалознавства (матеріали з "пам'яттю форми", біоматеріали та сенсорні матеріали, наномінерали), фізичних явищ та новітніх технологій у сонячній, вітровій, ядерній, тепло- та гідроенергетиці, сьогодні можна знайти лише іноземною мовою, тому на заняттях з іноземної мови необхідно формувати у студентів-фізиків уміння читання та розуміння фахової літератури іноземною мовою, її адекватного перекладу, писемного та усного спілкування професійно орієнтованою іноземною мовою.

Протягом багатьох років комунікативна методика набуває все більшого розвитку як в Україні, так і за кордоном. Проте, як показала практика, методи навчання лише за комунікативною методикою не завжди давали вагомі позитивні результати при навчанні студентів напряму "Прикладна фізика". Не всі студенти могли прогнозувати лексичний матеріал при побудові власних висловлювань, їм не вдавалось асоціювати словесні пари тематично пов'язаних слів, вірно кодувати та декодувати словниковий матеріал. Це призвело до того, що студенти не могли передати потрібну кількість фактів, грамотно та логічно висловлювати та аргументувати власну думку, розширювати свої висловлювання завдяки знанням граматичного і лексичного матеріалу, насичувати висловлювання лексичними одиницями з певної теми, підтримувати розмову або вести дискусію, тобто все те, що буде необхідне студентам-фізикам у майбутній професійній діяльності.

Тому, на нашу думку, комунікативно-когнітивний підхід, який є сучасною модифікацією комунікативного підходу до навчання іноземних мов, - це один із способів вдосконалення викладання іноземної мови професійного спрямування студентам-фізикам.

Аналіз досліджень і публікацій. В останні роки комунікативно-когнітивному підходу до навчання іноземної мови приділяється значна увага. Проблемою використання цього підходу у навчанні іноземної мови займалися багато вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: І. Бім, Т. Балихіна, Г. Барабанова, М. Бородуліна, І. Зимня, С. Зонтова, І. Ігнатова, С. Ніколаєва, Я. Проскуркіна, Т. Самосенкова, Ю. Ситнов, С. Шатілов, А. Щепілова, A. Chamot, A. Johns, W.M. Rivers та інші. Автори робіт з комунікативно-когнітивної методики запропонували різні методи та прийоми активізації розумової діяльності студентів. Зараз відбувається подальша теоретична розробка і практична реалізація когнітивно-комунікативно підходу до навчання професійно спрямованої іноземної мови в моделях навчання різних видів мовленнєвої діяльності, зокрема в читанні (Г. Барабанова, Г. Губіна), аудіюванні (К. Колеснікова,

В. Яковлєва), усному (Л. Ананьєва, С. Дикарєва, Н. Драб) та писемному мовленні (A. Chamot).

На думку Ю. Ситнова, комунікативно-когнітивний підхід до навчання іноземної мови (зокрема, граматичної компетенції) - це перспективний напрямок у методиці викладання іноземних мов, що ґрунтується на таких сучасних галузях знань, як когнітологія та комунікативістика, зміст якого полягає у виявленні діалектичного компонента функціонування граматичних одиниць разом з засвоєнням системно-категоріальної структури іноземної мови, що вивчається [6, с. 148].

А. Щепілова також зазначає, що комунікативно-когнітивний підхід - це необхідність для навчання іноземних мов у різних типах навчальних закладів [9, c. 112].

Метою даної статті є дослідити та проаналізувати роль комунікативно-когнітивного підходу до навчання іноземної мови професійного спрямування на прикладі навчання студентів-фізиків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дуже важливим у методиці викладання іноземної мови професійного спрямування є постійний пошук шляхів удосконалення методів і технологій навчання. Одними із найважливіших завдань теорії і методики професійної освіти є оптимізація та інтенсифікація навчального процесу. Оптимізація складових навчального процесу має особливу актуальність в умовах скорочення кількості навчальних годин. А інтенсифікація навчального процесу у вищих технічних навчальних закладах стає провідним завданням сьогодення, що може бути вирішене тільки за умови використання новітніх методів і технологій навчання. Особливо гостро це питання постало в наш час, коли освітянську спільноту турбує питання стану навчального процесу у вищій школі та його адаптація до Європейського світового простору.

На нашу думку, такі вимоги до вищої технічної освіти, зокрема професійної підготовки майбутніх фізиків, обґрунтовують використання комунікативно-когнітивного підходу до навчання іноземної мови професійного спрямування, оскільки він забезпечує оптимізацію та інтенсифікацію навчального процесу, що є важливим за умов скорочення аудиторних годин і збільшення обсягів самостійної роботи студентів.

Основою створення комунікативно-когнітивного підходу стали комунікативний підхід, комунікативний метод та когнітивний підхід.

Когнітивний підхід - це теорія навчання іноземних мов, розроблена на основі когнітивної психології. Відносно навчання іноземної мови когнітивізм означає, що вивчення того чи іншого лінгвістичного явища повинно спиратися на розумові процеси і дії, що лежать в основі розуміння і використання цього явища у мовленні [3]. Тому цей підхід підкреслює необхідність враховувати особливості оволодіння студентами-фізиками мовним явищем, а також звертає увагу на здатність студентів свідомо організувати власну навчальну діяльність.

На нашу думку, когнітивна теорія навчання іноземної мови професійного спрямування ґрунтується на таких положеннях:

1. Розвиток мислення є невід' ємною складовою процесу вивчення іноземної мови професійного спрямування майбутніми фізиками, оскільки процес навчання іноземної мови не повинен будуватись лише на сприйнятті та механічному заучуванні одиниць мови (лексичних, граматичних тощо) чи правил. Тому студента потрібно залучати до активного процесу пізнання сутності явищ, що вивчаються, коли створюються умови для реалізації особистісних орієнтирів.

2.    Студенти повинні бути активними учасниками процесу навчання, отже необхідно враховувати їхні індивідуальні інтереси та особливості.

Процес навчання має не лише особистісний, але і соціально обумовлений характер, коли студенти спілкуються один з одним та з викладачем, як це відбуваєтьсяу реальних умовах. Тому і студент, і викладач повинні бути включені в процес взаємного пізнання і розуміння один одного, а також співпрацювати один з одним у процесі навчально-пізнавального процесу.

Останнє положення дозволяє нам зробити висновок про інтерактивний характер процесу навчання іноземної мови професійного спрямування.

Розробкою комунікативного напрямку в навчанні іноземної мови займалися Т. Балихіна, І. Верещагіна, І. Зимняя, Є. Пасов, В. Костомаров, О. Мітрофанова, В. Сафонова та інші. Комунікативна спрямованість навчання іноземної мови визначається природою самого спілкування, функціонуванням системи іноземної мови, цілями й комунікативними потребами студента. Тому, основа комунікативного навчання - це вправи та завдання, за допомогою яких студенти навчаються співвідносити мету діяльності з мовним висловлюванням. Така спрямованість навчання активізує формування всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, письма та говоріння. На перший план виходить діяльнісний аспект мови, який реалізується у мовленнєвій діяльності.

З появою та поширенням комунікативного підходу до навчання іноземної мови у зарубіжній методиці з' явилась тенденція недооцінювати роль когнітивних процесів при вивченні іноземної мови. Їх пов'язували лише з заучуванням правил і системним вивченням іноземної мови, але це означає розуміння когнітивного підходу у вузькому значенні.

Проте у вітчизняній психології та методиці термін "когнітивність" розуміють значно ширше і навіть виділяють різні рівні когнітивності. Так, когнітивність (лат. "cognitio" - "пізнання, вивчення, усвідомлення") - це здібність до розумового сприйняття і переробки зовнішньої інформації. Когнітивна психологія використовує це поняття по відношенню до психічних механізмів обробки інформації на різних рівнях пізнавального відображення (як перетворюється інформація в умовах її сприйняття, як організується збереження інформації у довготривалій семантичній пам'яті, як будуються дедуктивні висновки тощо) [7].

І. Колеснікова виділяє такі рівні когнітивності:

-    рівень правила (виконання мовленнєвих дій згідно правила);

-    рівень значення (усвідомлення і розуміння значення лексичних одиниць, що вивчаються);

-      рівень виконання мовленнєвої діяльності (яким чином будується висловлювання, з чого починається, чим закінчується, які аргументи наводяться);

-     соціальний рівень (усвідомлення функції висловлювання (прохання, порада, заперечення тощо);

-     культурологічний рівень (усвідомлення того, наскільки інформація, що повідомляється, відповідає культурним нормам носіїв мов);

-     когнітивний стиль роботи студентів (усвідомлення студентом того, як він/вона навчається, які прийоми використовує, оцінка їх ефективності, а також самооцінка рівня володіння мови [3, c. 198].

Перераховані вище рівні когнітивності співвідносяться з компонентами комунікативної компетенції (лінгвістичною, соціолінгвістичною, мовленнєвою, стратегічною, соціокультурною та соціальною), що свідчить про вплив когнітивних процесів на її формування. І це дозволяє зробити висновок про наявність когнітивного компонента у комунікативній компетенції.

Когнітивний підхід в своїх роботах розвиває С. Шатілов, який запропонував комунікативно-когнітивну концепцію викладання іноземних мов. Комунікативний компонент цієї концепції автор розглядає через технології навчання, які повинні забезпечувати інтерактивне, особистісно-мотиваційне спілкування студентів на заняттіз іноземної мови. Когнітивний компонент передбачає усвідомлене засвоєння студентами культурно-країнознавчих відомостей та мовного матеріалу. На думку С. Шатілова, когнітивно-комунікативне підхід до навчання іноземної мови дає змогу найбільш повно реалізувати освітньо-виховний потенціал дисципліни [8].

Тому під комунікативно-когнітивними підходом можна розуміти "організацію навчального процесу, основу якого становить комунікативна взаємодія студентів, яка забезпечує участь кожного з них як об' єкта і суб' єкта пізнавальної діяльності" [5, с. 43].

Для майбутньої професійної діяльності студентів-фізиків необхідно розуміння літератури за фахом (статті у наукових журналах, монографії, інструкції до обладнання тощо) та її адекватний переклад, а також формування вмінь систематизувати й узагальнювати, тому під час навчання іноземної мови за професійним спрямуванням необхідно формувати навички читання та перекладу технічної літератури, вміння виділити головне та виражати власну думку з теми. Ефективність когнітивно-комунікативного підходу до навчання читання забезпечується комплексом вправ, у якому враховуються індивідуально-особистісні характеристики, когнітивні стилі та стратегії студентів. За допомогою когнітивно-комунікативного підходу до навчання читання матеріалів з фаху іноземною мовою можна спростити процес оволодіння великим об'ємом інформації професійного спрямування, яка необхідна студенту-фізику, а також покращити швидкість та якість її вилучення для подальшого використання у подальшій навчальній та професійній діяльності.

Вміння анотувати та реферувати тексти за фахом є однією з вимог Навчальної програми дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для напряму "Прикладна фізика", згідно з якою навчання анотуванню та реферуванню повинно бути спрямоване на вироблення навичок та вмінь оформлення отриманої інформації. Крім того, вміння анотувати та реферувати оригінальні іншомовні тексти, а також цитувати інших авторів важливі студентам-фізикам для подальшої наукової роботи (написання тез, статей, дослідницьких робіт і т.п.)

Тому, на нашу думку, найвагомішими принципами комунікативно-когнітивного підходу до навчання іноземної мови професійного спрямування студентів-фізиків є: принцип функціональності, діяльнісний принцип, принцип професійної спрямованості (міждисциплінарності), цілісного сприйняття тексту, принцип інтегративної мовленнєвої діяльності, принцип автентичності, принцип системності й доступності навчального матеріалу, принцип єдності навчання, виховання і розвитку.

Ми цілком погоджуємось з О. Романенко, що в реалізації комунікативно-когнітивного підходу до вивчення іноземної мови дуже важливим принципом є принцип міждисциплінарності в оволодінні студентами іншомовною професійною взаємодією [4, с. 65].

При виборі посібників або підручників для навчання студентів-фізиків слід також враховувати принцип системності й доступності навчального матеріалу.

На думку О. Черпак, основним методичним принципом при навчанні анотуванню вважається принцип цілісного сприйняття тексту [8]. Як доводить когнітивна психологія, сприймати інформацію легше, якщо студент може уявити, що саме він буде вивчати.

У застосуванні комунікативно-когнітивного підходу важливим є і діяльнісний принцип, який передбачає створення ситуацій використання мови для професійних потреб. Тобто, процес навчання іноземної мови базується на моделюванні ситуацій, у яких студент-фізик міг би вільно застосовувати набуті знання з іноземної мови, використовуючи граматичні та лексичні навички для виконання певних професійних завдань.

Принцип автентичності у контексті навчання іноземної мови професійного спрямування базується на вмілому використанні автентичних матеріалів у навчальному процесі й обов'язковому створенні мовного середовища на занятті. Г. Барабанова запропонувала різні якості автентичності, вбачаючи необхідність реалізації автентичності в таких трьох аспектах: підборі автентичного навчального матеріалу, використанні автентичної методики навчання й створенні автентичного спілкування в автентичному середовищі [1 , с. 182]. Такі вимоги, звичайно, потребують ретельної підготовки викладача до практичного заняття з іноземної мови, щоб підібрати відповідний автентичний матеріал для опрацювання на занятті. Від того, наскільки вдало підібраний матеріал, залежить якість його опрацювання, оскільки він має відповідати професійним потребам студентів і мати такий рівень складності, який буде спонукати студентів до його подальшого застосування. Особливо доцільним є застосування автентичного матеріалу при навчанні аудіювання, оскільки це суттєво полегшує сприйняття мови, розвиває пізнавальну активність студентів, поглиблює знання сучасних мовних одиниць і значно підвищує мотивацію навчання.

Не менш важливим є використання автентичного матеріалу при навчанні читання з подальшим обговоренням текстів. Автентичним матеріалом за допомогою якого здійснюється перехід від загальної іноземної мови до професійно спрямованої виступають оригінальні тексти з періодичних видань, монографій, підручників, довідників та інших іншомовних джерел за фахом. Т. Благодарна виділяє такі завдання, що стоять перед студентами в процесі вивчення професійно спрямованої іноземної мови: 1) отримання інформації, яка б доповнювала та поглиблювала навчальний матеріал, що опановують студенти у процесі вивчення фахових дисциплін; 2) формування необхідних навичок щодо подальшого самостійного читання літератури за фахом [2, с. 67].

Сьогодні читання професійно спрямованих текстів вимагає і від студента, і від викладача сформованості нових навичок та більш високого рівня розвитку вмінь читати і розуміти прочитане. Когнітивно-комунікативний підхід розглядає текст як єдність комунікації і когніції [1, с. 183]. Таке читання вимагає від студента не лише вміння читати взагалі, а читати з метою подальшого використання інформації тексту для написання анотації, переказу в аудиторії, складання плану або цитування в науковому дослідженні, тобто "зрілого" читання [1, с. 183]. При цьому слід зазначити, що навички й уміння такого читання можна сформувати у студентів-фізиків лише за допомогою автентичних оригінальних текстів.

Спираючись на дослідження Г. Барабанової [1], ми можемо визначити, що професійно спрямоване навчання читання майбутніх фізиків включає такі етапи:

1)   передтекстове введення мовного матеріалу, комунікативним заданням якого є формування тематичного термінологічного мінімуму;

2)   самостійне читання автентичного навчального тексту та аудиторне читання тексту, що супроводжується виконанням серії післятекстових вправ; комунікативне завдання: смислове сприйняття прочитаного;

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Л М Конопляник - Використання проблемного навчання у процесі вивчення іноземної мови майбутніми інженерами

Л М Конопляник - Активізація пізнавальної діяльності студентів-майбутніх інженерів за допомогою новітніх педагогічних технологій

Л М Конопляник - Психолого-педагогічні умови формування пізнавальної діяльності майбутніх інженерів авіаційної галузі

Л М Конопляник - Англійська мова education computers mechanics

Л М Конопляник - Комунікативно-когнітивний підхід до навчання іноземної мови професійного спрямування студентів-фізиків