В І Анін - Критерії прийняття рішень у будівельній організації - страница 1

Страницы:
1  2 

безпечені, то це значить, що необхідно змінювати сценарій взаємодії із зовнішнім середовищем з метою збільшення на нього впливу.

Аналіз вже використовуваних сценаріїв і розробка нових із залу­ченням додаткових інструментів стратегічного управління здійснюєть­ся на чотирнадцятому етапі. Сценарії розробляються на основі викори­стання принципів самоорганізації і рефлексії.

На п'ятнадцятому етапі оцінюються можливості додаткового впливу на зовнішнє середовище шляхом синтезу нових сценаріїв. Як­що є можливість створення нових сценаріїв, то наступним етапом про­цесу стратегічного управління може бути сьомий, де виробляється стратегічне планування взаємодії із зовнішнім середовищем.

Якщо всі можливості по зміні параметрів ситуацій компонентів зовнішнього середовища в необхідному напрямку вичерпані, то треба переходити до шістнадцятого етапу, де керівники підприємства пови­нні змінити загальну стратегічну мету логістичного планування мате­ріальних потоків.

Запропонований методичний підхід до технології стратегічного логістичного планування матеріальних потоків дозволяє розробити ефективну систему методик прийняття управлінських рішень.

1 .Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 268 с.

2.Гаджинский А.М. Логистика. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. - 228 с.

3.Пономаренко В.С. Стратегічне управління підприємством. - Харків: Основа, 1999. - 620 с.

4.Крикавський Є. Логістика підприємства: Навч. посібник. - Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1996. - 160 с.

5.Основы менеджмента./ Мескон М.Х., Альберт М. и др. - М.: Экономика, 1992. -

704 с.

Отримано 14.05.2003

 

УДК 69.05 : 658 В.І.АНІН, канд. техн. наук

Київський національний університет будівництва і архітектури

КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У БУДІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

У процесі формування рішень на основі системного аналізу в будівельній галузі важливим елементом є правильний вибір критерію ефективності та його пристосування для моделювання процесів.

Проектування та функціонування будівельної організації необ­хідно оцінити за обраним критерієм. При системному підході, перш за все, треба обрати мету, до якої прагне об'єкт господарювання. Ця метаможе бути скалярною величиною або вектором, який складовими ком­понентами має локальні цілі. Керівник фірми повинен розуміти, що він несе повну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень. Наяв­ність альтернативних варіантів використання критеріїв приводить до отримання різних управлінських рішень, тому треба вибрати правило відбору найкращого рішення. Це правило відбору включає отримання відповідної інформації про стан діяльності фірми і навколишнього се­редовища, а також алгоритм порівняння варіантів та відбору потрібно­го.

За теорією прийняття рішень треба використати формалізовані дії, які, в свою чергу, засновуються на встановленні кількісних значень основних факторів, що формують діяльність організації. Якщо ситуа­ція така, що не всі фактори можна визначити кількісно, то необхідно використати досвід фахівців і прийняти краще рішення.

Аналіз останніх досліджень показує, що важливі наукові підходи до вибору критеріїв оптимальності викладені в роботі [1, c.19], де за математичні основи обрано систему аксіом. У цих аксіомах стверджу­ється, що існує міра цінності. Ця міра цінності називається функцією корисності. Залежно від середовища функціонування фірми прийняття рішень може відбуватися за умов детермінованості, ризику, невизна­ченості, конфліктності. У зв' язку з цим гостро стоїть завдання розроб­ки методики прийняття рішень на основі ефективних критеріїв.

В умовах детермінованості критерії обираються на основі показ­ників ефективності, наприклад, таких, як прибуток, дисконтований прибуток, собівартість, рентабельність, строк окупності. Ці показники чітко визначені, розраховані за певними правилами і не змінюються залежно від впливу середовища. Глобальний загальний критерій може складатися з одного показника, тоді він розраховується за цим показ­ником і використовується для прийняття рішень. За такий критерій часто використовують сумарний дисконтований прибуток. Але якщо є декілька локальних критеріїв К1, К2, Кп, то глобальний критерій розраховується як скалярний добуток двох векторів:

 

С = (K,VkiVi , i=1

де     K = (K1, K2,..., Kn)     -     вектор     локальних критеріїв; V = (V1,V2,...,Vn) - вектор ваг відповідного критерію, тобто V є вага Ki критерію.

Можливі різні підходи до визначення ваг V; ( і =1,2,...,и). Один з них - це важливість критерію за певною прийнятою шкалою. Тоді критерії K; повинні бути приведені до однієї шкали. Такий критерій

для V; позначимо через W;:

 

 

де K° - максимальне значення k; -го критерію.

Тоді значення критерію С встановлюється за формулою

C = І vw .

i=1

Інший підхід для визначення Vi = 1,2,...,n) полягає у їх встановленні за допомогою методу отримання економетричної моделі.

Для даної організації на основі статистичних даних, тобто за до­помогою методу найменших квадратів отримують таку залежність:

C = І k;v; , ;=1

де V; одержують як параметри економетричної моделі [2, с.10]. У теорії корисності використовують такі аксіоми:

1.      Результат X; кращий за результат Xj тільки тоді, коли корисність

u(X;) не менше за корисність u(Xj).

2.      Транзитивність - якщо X; > Xj, а Xj > Xk, то u(X;) > u(Xk).

3.      Лінійність - якщо результат X = (1 Л)X1 +      , де 0<Л< 1, то

u (х) = (1 — 1)u (X1) + lu (X2).

4.      Адитивність - якщо u(X1,X2,...,xn) - корисність від досягнення
одночасно           результатів           
X1 ,X2,...,Xn , то

n

uъх2,...,Xn) = Іu(х;).

;=1

Прийняття рішення в умовах ризику характеризується наявністю певного ризику отримання результату, тобто отримання величини ко­рисності залежить не тільки від прийнятого рішення фірмою, а й від навколишнього середовища. Це значення може бути з певною ймовір­ністю, де ця ймовірність і є величина ризику. Така ситуація описуєтьсяфункцією корисності Z(X;, y j), в якій X; означає прийняте рішення будівельною фірмою, а yj - прийняте рішення навколишнім середо­вищем (конкурентами), а ризики задаються ймовірністями P(X;, у;) того, що фірма прийняла рішення X; і навколишнє середовище - yj.

Тоді загальна корисність буде розраховуватись як математичне споді­вання випадкових корисностей:

n m

Z ( X, у) = І   І Z (X; , yj ) P( X; , у j ), і=1 j=1

де n - кількість рішень X; фірми; m - кількість рішень навколишнього середовища.

Корисність рішення X; визначається за формулою

m

Z(х;) = І Z(х;, yj)P(х;, yj).

j=1

Найбільша корисність встановлюється так:

Z max = max Z (X;) .

X;

Якщо таку ситуацію розглядати як конфліктну: тобто X; - це стратегії фірми, а y j - стратегії конкурентів, корисність фірми врахо­вувати як прибуток фірми за рахунок конкурентів, то можна розгляда­ти цю ситуацію у вигляді гри двох гравців з нульовою сумою. У цій ситуації буде виграш фірми a;j залежно від прийнятої нею і-ї стратегії

і прийнятої j-ї стратегії конкурентом. Ця гра може розглядатися як матрична гра двох гравців з нульовою сумою:

1-й гравець - фірма, вона має стратегії і=1,2,. n, які використовує з ймовірністю P; ;

2-й гравець - конкуренти, вони мають стратегії j=1,2,.,m, які ви­користовують їх з ймовірністю q j ;

виграші і-го гравця - фірми має значення a;j - залежно від обра­них гравцями своїх стратегій.

Тоді середній виграш фірми дорівнює:п m

E(A,P,Q) = ЕЕaijpiqj . i=1 j=1

Оптимальними стратегіями цієї гри є такі значення ймовірностей P = (Pi, P2,..., Рп), Q = (qi, q2,..., Чп), за яких досягається рівність :

п   m                             п m

max min Е Е ° j Pi q j = max min ЕЕ au Piqj ■
1    j  і=1 j=l                j    1   і=1 j=l

Визначення цих оптимальних стратегій можна зробити за допомогою симплекс-методу для розв'язання задачі лінійного програмування.

Позначимо через Po (Pf,РП), Q° (q{, q°2 q°m) опти­мальні стратегії відповідно фірми і конкурентів. Тоді за мінімаксним критерієм виграш фірми дорівнює:

п m

H=ЕЕ aijPiq j. i=i j=1

Застосовуючи свою стратегію, кожний з учасників цієї конфлікт­ної ситуації передбачає можливість використання конкретних страте­гій. Це дає змогу зменшити ризики втрат фірми.

Фірма матиме оптимальний виграш від застосування своєї чистої і-ї стратегії

m

H=Е aijq j.

Якщо фірма не буде використовувати свою оптимальну страте­гію, то вона може мати меншу користь, ніж Н залежності від застосу­вання своїх стратегій конкурентами.

Конкуренти можуть допустити більшу користь фірми, якщо вони не будуть дотримуватися своїх оптимальних стратегій.

Використання ігрового підходу для визначення критерію ефекти­вності будівельної організації має велике значення при формуванні інвестиційного проекту її розвитку. Так, якщо величина залучених ін­вестицій є В, а стратегії фірми визначають напрямки діяльності фірми, то оптимальний розподіл інвестицій за напрямками діяльності фірми з урахуванням ризиків можна здійснити за формулою

Bi = BPi,

де Bi - величина інвестицій для 1-го напрямку розвитку фірми. Якщо

Pi - це оптимальна стратегія фірми як гравця, тобто Pi = , то Bi визначає оптимальний розподіл інвестицій з мінімальним ризиком [3, с.47].

Висновок з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку полягають в тому, що вони дають можливість ефек­тивно обгрунтувати і розробляти методичне забезпечення управління інвестиційним розвитком відповідних структур шляхом формування сприятливого інвестиційного клімату, активізації інвестиційних про­цесів. У перспективі потрібна робота по вирішенню проблеми більш широкого залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток економіки, соціальної сфери, науки тощо.

1.Зайченко Ю.П. Исследование операций . - К.: Вища школа, 1990. - 315 с.

2.Закорко О.П.. Економічна діагностика і оцінка господарської діяльності у стра­тегічному управлінні будівельними організаціями // Автореф. дис. ... - К.: КНУБА, 1999.

З.Крушевський А.В., Степурін І.М. Системне дослідження фінансово-економічних об'єктів. - К.: Саміт-книга, 2000.

Отримано 14.05.2003

 

УДК 658.016.7 (477) М.О.КУРНОВСЬКА

Харківський державний економічний університет

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

Показано, що промисловість машинобудування України зазнає серйозної кризи, тому реструктуризація підприємств машинобудування стає вельми актуальною і є най­важливішим напрямком сучасного перетворення організаційної структури цих підпри­ємств.

У даний час в умовах ринкової трансформації економіки промис­ловість машинобудування України переживає спад виробництва. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки, як нам здається, не­обхідно зосередити зусилля та ресурси реформ на забезпеченні ефек­тивного розвитку підприємств і стимулюванні їх внутрішніх перетво­рень. Тому останнім часом в Україні великої актуальності набули пи­тання реструктуризації підприємств. Реструктуризація є важливим напрямком перетворення організаційної структури підприємств маши­нобудування України.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В І Анін - Провідні аспекти узгодження економічних інтересів учасників угоди комерційної концесії в будівельній галузі

В І Анін - Eкономіко-математична модель оптимізації портфеля інвестиційних проектів для будівельної організації

В І Анін - Ефективність капітальних вкладень та інвестицій

В І Анін - Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій

В І Анін - Оптимізація ефект використання нових технологій буд вир-ва