Т П Остапчук, С І Мельник - Земельна рента у дисертаційних дослідженнях українських та російських вчених або відсутність необхідного - страница 1

Страницы:
1  2  3 

УДК 657.221

Остапчук Т.П., к.е.н., доцент, Мельник С.І., здобувач,

Житомирський державний технологічний університет

ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА У ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ

ВЧЕНИХ АБО ВІДСУТНІСТЬ НЕОБХІДНОГО

Проаналізовано здобутки вітчизняних та російських вчених у вирішенні проблем, що

стосуються земельної ренти

В науці слава дістається тому, хто переконав світ, а не тому, хто перший натрапив на ідею.

Френсіс Дарвін

місці варто поставити прізвища С. Подолинського, В. Вернадського та, звичайно, М. Руденка. Не зважаючи на те, що серед науковців у сфері економічної теорії, які займаються даним питанням є досить багато, вчені-обліковці мало приділяють уваги категорії "земельна рента", зовсім не сприймаючи її об'єктом бухгалтерського обліку, що спричинене недооцінкою важливості даного питання

Метою даного дослідження є аналіз досліджень вітчизняних та російських вчених категорії "земельна рента".

Викладення основного матеріалу дослідження. Дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої наукової монографії. Вона містить висунуті автором для прилюдного захисту науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, наукові положення, характерна єдністю змісту і свідчить про особистий внесок здобувача в науку [34].

Теми дисертацій, як правило, є свідченням актуальності певного питання, що досліджується в той чи інший період, а їх кількість - про ступінь вивчення даного питання. Категорія "земельна рента", в цьому випадку, є досить новим для української наукової думки, адже досі вона не розглядається як об'єкт бухгалтерського обліку. Вона не так давно привернула увагу українських вчених-обліковців і тому з моменту наголошення на необхідності її відображення в обліку проблеми визначення сутності, джерела виникнення, типів, форм та видів набувають особливого значення.

Провівши дослідження дисертацій українських вчених, в яких було розглянуто земельну ренту, або будь-яку з її форм, було виявлено, що за період з 1998 по 2008 рр. було захищено одинадцять дисертацій за різними

Постановка проблеми. Найбільшим багатством нашого народу є земля. Чи є більш доступний вид доходу, ніж земельна рента? Дане питання є досить дискусійним, адже аграрні відносини в Україні на даний момент носять дуже складний і суперечливий характер. Тому воно повинне також знайти відображення у бухгалтерському обліку, що досі не здійснюється. Адже саме бухгалтерський облік є основою для створення достовірної інформації.

Проблеми, які притаманні аграрному сектору взагалі, спричиняють необхідність підняття питань, пов'язаних з земельними відносинами, а зокрема з земельною рентою. Як казав В.В. Ковальов: "Будувати з нуля нове важко -справа йтиме набагато легше, якщо скористатися напрацюваннями своїх попередників" [28], тому доцільним кроком є аналіз наявних досліджень, що пов'язані з земельною рентою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених, які досліджували проблеми земельних відносин та питання функціонування земельних рентних платежів можна виділити класиків економічної науки, серед яких В. Петті, Ф. Кене, А. Тюрго, А. Сміт, М. Суханов, Д. Рікардо, К. Родбертус, Д. Мілль, Г. Джордж, Ф. Нітті, К. Маркс, М. Тургенєв, В. Лебедєв, Л. Любімов, Ф. Горб-Ромашкевич, І. Озеров, І. Янжул, І. Кулішер, П. Гензель та інші. Серед праць сучасних вчених, що присвятили свої дослідження зазначеним питанням, особливо слід відмітити наукові доробки В. Андрущенка, І. Буздалова, І. Вискребенцева, П. Гайдуцького, М. Дем'яненка, Д. Деми, Д. Добряка, І. Загайтова, М. Зенєца, В. Заяца, С.Корюнова, Е.Крилатих, В.Мессель-Веселяка, В.Милосердова, К.Панкової, Б.Пасхавера, М.Ратгауза, А.Риманова, І. Розумного, Е. Сагайдака, А. Стельмащука, А. Третяка, Л. Тулуша, М. Федорова, В. Федосова, Р. Ярулліна та чи не на першому

науковими спеціальностями (див. табл. 1). Таблиця 1. Тематика дисертацій українських вчених, систематизована за роком захисту

ПІБ, науковий ступінь, (спеціальність), рік захисту

Тема

Предмет дослідження

Об'єкт дослідження

Отриманий результат, що стосується земельної ренти

1              1                   2                   1                   3                   1                   4                   1 5

Федоров М.М., д.е.н., (08.07.02), 1998 [37]

Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві (теорія, методологія, практика)

сукупність теоретичних, методологічних i практичних проблем земельних відносин у сільському господарстві в період переходу до ринку; організація i механізм здійснення земельної реформи; напрями удосконалення економічного i правового регулювання земельних відносин

земельні відносини у сільському господарстві на різних ступенях розвитку суспільства i різних рівнях управління виробництвом

розкрито сутність земельних відносин та їх зв'язок    із земельною рентою

Лактіонова Г.П. к.е.н., (08.07.02),

2003

[21]

Ефективність використання   землі в ринкових умовах господарювання

ефективність використання земельних ресурсів

сільськогосподарськими підприємствами з урахуванням процесів відтворення родючості ґрунту та вимог ринку

теоретичні, методичні й організаційно-економічні аспекти ефективного використання земельних ресурсів    у ринкових умовах господарювання

розглянуто питання стосовно взаємозв'язку орендної плати за землю та земельної ренти

Продовження табл. 1

1 І 2 І 3 I 4 I ~

Тулуш Л.Д., к.е.н., (08.04.01), 2003 [35]

Земельне оподаткування у сільському господарстві

сукупність методологічних положень і методичних підходів до оподаткування   землі у сільському господарстві

відносини сільськогосподарських товаровиробників з державою     з приводу оподаткування їх доходів, отриманих від користування земель сільськогосподарського призначення

розглянуто особливості формування об'єкта земельного податку та принципи оподаткування окремих видів земельної ренти

Хромяк Т.В., к.е.н., (08.07.02),

2003

[39]

Удосконалення методики ринкової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні

сукупність теоретичних, методологічних, методичних та практичних аспектів  грошової оцінки земель

сільськогосподарського призначення

процес становлення грошової оцінки земель України в умовах здійснення ринкових трансформацій

здійснено розрахунки експертної оцінки земель сільськогосподарського призначення за декількома методиками, в результаті чого  знайдено найбільш сприятливий за сучасних умов  варіант визначення земельної      ренти з розрахунком коригувальних коефіцієнтів (на показники якості ґрунтів, відстані до ринку збуту продукції, зміни банківського   відсотку за рахунок державних дотацій, питомої ваги чорного пару в сівозміні,

платоспроможності населення)

Шевченко М.В.,

к.е.н., (08.07.02), 2004

[40]

Підвищення економічної ефективності плодівництва   Криму в умовах ринкових трансформацій

теоретичних, методичних і практичних питань, які впливають на економічну ефективність   у період ринкових перетворень

розвиток і ефективність плодівництва в аграрних підприємствах Криму

висвітлено методику визначення раціональної структури плодівництва з урахуванням

диференціальної ренти, отриманої від різних сортів і культур, з урахуванням їх тривалого зберігання в плодосховищах

Жиленко К.М.,

к.е.н., (08.07.02),

2005 [12]

Організація і ефективність використання   землі в сільському господарстві регіону

організаційно-економічні засади активізації ефективного

землекористування в аграрному секторі економіки

процеси становлення суб'єктів ринкового землеволодіння і землекористування на селі та земельних відносин між ними

досліджено аспект оренди та ренти землі

Кулаковський Ю.П., к.е.н., (08.08.01), 2006

[20]

Управління земельними ресурсами    міста (на прикладі м. Києва)

теоретико-методологічні та   прикладні еколого-економічні проблеми міського

землекористування та їх регулювання шляхом удосконалення системи управління земельними ресурсами міста

міські     землі     з їх специфічними особливостями, як складова процесу природокористування

удосконалено теоретико-методологічні та методичні підходи щодо економічної оцінки міських земель, суть яких полягає у комплексному врахуванні усіх рентотвірних факторів на базі запропонованого системного аналізу, а також зонування території з урахуванням економічних, екологічних і соціальних чинників

Боровик П.М., к.е.н., (08.00.08), 2008

[3]

Формування системи обов'язкових платежів за землі

сільськогосподарського призначення

сукупність теоретико-методологічних положень та   методичних підходів щодо фінансового регулювання земельних відносин       з метою забезпечення

раціонального розподілу рентних доходів

фінансові    відносини з приводу    вилучення та розподілу рентних доходів, що      виникають між власниками сільськогосподарських угідь, їх користувачами та державою

узагальнено природу земельної ренти в аграрній галузі, розкрито механізм її формування, розподілу та перерозподілу, уточнено методи і форми її вилучення

Будзяк В.М., д.е.н., (08.00.06),

2008

[5]

Економіко-екологічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія, практика

теоретико-методологічні аспекти    економічно та екологічно ефективного сільськогосподарського землекористування на сучасному етапі трансформації земельних та власнісних відносин

процес  формування та реалізації ефективного сільськогосподарського землекористування в умовах трансформації земельних відносин

удосконалено методику розрахунку

диференційного рентного доходу та земельної ренти

Завора Т.М., к.е.н., (08.00.05), 2008

[14]

Формування житлової політики регіону

теоретичні та методичні положення, принципи, способи     і практичні засади формування житлової політики регіону

процес формування житлової політики

розроблено методичний підхід до оцінювання земельних ділянок під будівництво житла у населених пунктах з урахуванням рентної складової

Кадикова І.М., к.е.н., (08.00.01), 2008 [16]

Формування ринку землі в     умовах ринкової трансформації

процес    формування і функціонування первинного ринку         землі у транзитивному суспільстві

об'єктивні закономірності формування ринку землі в умовах трансформаційної економіки

удосконалено класифікацію земельної ренти

Відповідно протягом одинадцяти років було захищено одинадцять дисертаційних робіт, які тим чи іншим чином зачіпали питання земельної ренти: П.М. Боровик "Формування системи обов'язкових платежів за землі сільськогосподарського призначення", 2008 р., В.М. Будзяк "Економіко-екологічні основи ефективного

сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія, практика", 2008 р., К.М. Жиленко "Організація і ефективність використання землі в сільському господарстві регіону", 2005 р., Т.М. Завора "Формування житлової політики регіону", 2008 р., І.М. Кадикова "Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації", 2008 р., Ю.П. Кулаковський "Управління земельними ресурсами міста (на прикладі м. Києва)", 2006 р., Г.П. Лактіонова "Ефективність використання землі в ринкових умовах господарювання", 2003 р., Л.Д. Тулуш "Земельне оподаткування у сільському господарстві", 2003 р., М.М. Федоров "Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві (теорія, методологія, практика)", 1998 р., Т.В. Хромяк "Удосконалення методики ринкової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні", 2003 р., М.В. Шевченко "Підвищення економічної ефективності плодівництва Криму в умовах ринкових трансформацій", 2004 р. Як бачимо одна з перелічених робіт захищена у 1998 році, три у 2003 році, по одній у 2004, 2005 та 2006 роках та три у 2008 році. Дві з них на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (робота М.М. Федорова "Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві (теорія, методологія, практика)", 1998 р. та В.М. Будзяка "Економіко-екологічні основи ефективного сільськогосподарського

землекористування: теорія, методологія, практика", 2008 р.).

Необхідно відмітити, що п'ять з названих дисертацій захищено за спеціальністю "Економіка сільського господарства" (К.М. Жиленко, Г.П. Лактіонова, М.М. Федоров, Т.В. Хромяк та М.В. Шевченко), одна -"Економічна теорія та історія економічної думки" (І.М. Кадикова), дві - "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" (В.М. Будзяк та Ю.П. Кулаковський), одна - "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" (Т.М. Завора) та дві "Гроші, фінанси та кредит (Фінанси, грошовий обіг та кредит)" (П.М. Боровик та Л.Д. Тулуш). Цікаво те, що на даний момент немає жодної дисертації, захищеної за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит".

Перша робота захищена у 1998 році М.М. Федоровим [37] була пов'язана з входженням економіки України в ринкові відносини, що зумовило необхідність аграрних перетворень на селі. Планово-розподільча система, яка була панівною в економіці країни впродовж тривалого періоду, а також виключно державна власність на землю виявились неспроможними забезпечити нормальне функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах переходу до ринку. Головним гальмом на шляху перебудови сільськогосподарських формувань стала недосконалість земельних відносин. В усіх, без винятку, сільськогосподарських підприємствах земля перебувала не у власності, а в спільному користуванні. Усуспільнені були й інші засоби виробництва через запровадження так званої колгоспно-кооперативної власності. Все це, кінець кінцем, призвело до відчуження селянина від землі, що, в свою чергу, зумовило зниження мотивації праці, її продуктивності, а в підсумку - спад виробництва. Адже відомо, що продуктом праці може володіти і розпоряджатися лише той, кому належать засоби виробництва. Оскільки земля, як головний засіб виробництва, перебувала у виключній державній власності, то й результатами праці сільськогосподарського товаровиробника розпоряджалася держава, а не товаровиробник. Такі обставини, на думку науковця, викликали необхідність проведення земельної реформи, яка є складовою частиною економічної реформи і зачіпає глибинні процеси виробництва, взаємодії природи і людини, задоволення її життєвих потреб.

Що ж до його здобутків у розвитку досліджень безпосередньо категорії земельної ренти, земельна рента, на думку М.М. Федорова, виступає регулюючим фактором у земельних   відносинах.   Вона   є   економічною формою реалізації права власності на землю через орендні відносини, відіграє важливу роль при ціноутворенні, нарешті -формує ціну землі, що є надзвичайно важливим чинником на сучасному етапі розвитку сільського господарства - етапі входження в ринок. Земельні відносини у сільському господарстві значною мірою є рентними відносинами. Тому при їх удосконаленні необхідно враховувати дію об'єктивного закону земельної ренти, відкритого основоположниками класичної політичної економії. В умовах перехідної економіки, коли земельні відносини трансформуються у ринкове середовище, першочерговим є правильний перерозподіл диференціальної ренти, що утворюється на кращих і середніх землях, через запровадження земельного податку і орендної плати за землю залежно від грошової оцінки земель, яка обчислена на основі рентного доходу. Перерозподіл земельної ренти має бути на користь сільського господарства. Зараз же, коли порушується закон цін виробництва, продовжується перекачування додаткової вартості, у тому числі і ренти, з сільського господарства до інших галузей народного господарства.

Також вчений наголошує, що серед вчених-економістів ведуться тривалі дискусії з приводу рентних відносин. З'ясовується головне питання - вплив ренти на ціну сільськогосподарського продукту: рента формує ціну виробленого продукту, чи сама ціна виступає рентоутворюючим фактором. Від А. Сміта до Д. Рікардо чіткої відповіді не знаходимо. Тільки у Д. Рікардо є однозначним висновок про те, що не тому хліб дорогий, що виплачується рента, а рента виплачується тому, що хліб дорогий. Звідси цілком зрозуміло, що рента залежить від ціни, а не навпаки. Цей висновок дуже важливий для розвитку економіки на сучасному етапі, коли відбувається перехід до приватної власності на землю і починають розвиватись орендні земельні відносини. Спростовується аргумент проти приватної власності, який полягає у твердженні, що визнання ренти, а значить і запровадження орендної плати, може призвести до різкого підвищення цін на сільськогосподарську продукцію. Щоправда, виходячи з теорії абсолютної ренти, розробленої К.Марксом, слід зазначити, що абсолютна рента здорожчує сільськогосподарський продукт.

Отже, одним з важливих завдань, на його думку, є удосконалення рентних відносин шляхом перерозподілу диференціальної ренти, що утворюється на кращих і середніх землях, через запровадження земельного податку і орендної плати за землю залежно від грошової оцінки земель, яка обчислена на основі рентного доходу, визначення норми прибутку на авансований у сільське господарство капітал, включаючи вартість (ціну) землі.

Будзяк В.М. [5] важливим питанням вважає питання рентної політики в галузі сільськогосподарського землекористування та урівноваження економічних інтересів між усіма суб'єктами господарювання в сільському господарстві України. Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах не може базуватися лише на нормативній ціні земель. Відповідно екологічна оцінка цих земель має враховувати як якісний стан земель, так і рівень інтенсивності сільськогосподарського землекористування. Величина орендної плати за землю має базуватись на величині земельної ренти. Ним також було розроблено науково-практичні підходи щодо удосконалення рентних відносин в аграрній сфері.

Одним із найефективніших елементів регулювання земельних відносин в аграрній сфері він називає саме земельну ренту. При визначенні її величини необхідно враховувати основні рентоутворювальні фактори. За критерій оцінки цих факторів пропонується взяти дохідність та продуктивність земель

сільськогосподарського призначення. Відсутність чіткого механізму визначення величини земельної ренти, з одного боку, та недосконалість податкового механізму в аграрній сфері - з іншого, призводить до нераціонального перерозподілу рентних доходів між землекористувачами, землевласниками, посередниками та продавцями кінцевої сільськогосподарської продукції. Наведені в дисертаційній роботі     розрахунки     свідчать,     що     в системі

"землекористувач-посередник" нині на посередника припадає в середньому від 70 до 77 % вилучених рентних доходів. Доведено, що покращити ситуацію зможе об'єктивне визначення диференційованого рентного доходу, величину якого необхідно розраховувати, враховуючи показники, які кількісно і якісно оцінюють землі сільськогосподарського призначення, тобто визначати слід абсолютний і відносний рентний дохід за кількісними і якісними показниками.

Лактіонова Г.П. [21] своєю дисертаційною роботою вирішує завдання вивчення взаємозв'язку орендної плати за землю із земельною рентою та обґрунтування пропозицій подальшого розвитку і удосконалення орендних відносин, а саме аналізуючи різні методичні підходи до визначення ціни землі, автором встановлено існування певних відхилень у запропонованих методиках від теорії рентного доходу. Сума рентного доходу землевласника є орендною платою, яку сплачує йому землекористувач, а в усіх відомих нам методиках розрахунку ринкової ціни орендна плата не збігається із сумою земельної ренти. Також нею робиться наголос на тому, що в умовах реформи недостатньою мірою враховується рентоутворюючі фактори землі, які опосередковано впливають на економічну ефективність використання землі.

Тулуш Л.Д. [35] уточнив особливості формування окремих видів земельної ренти в сучасних умовах та принципи їх оподаткування. Земельний податок, він вважає, в частині оподаткування рентних доходів є класичним податком, адже відповідає практично всім характерним ознакам податку. Єдине, що пом'якшує його податкову природу - це специфічний об'єкт оподаткування (земельна рента), власність на частину якої належить всьому суспільству. В залежності від побудови механізму податку та вибору бази оподаткування земельний податок може мати ознаки як податків на майно, так і податків на доходи. У разі оподаткування на основі цінності землі (наприклад, якщо в основі оцінки землі в цілях оподаткування лежить її ринкова вартість), цей вид має ознаки майнового оподаткування, у разі оподаткування на основі визначення дійсного (нормативного) рентного доходу від землі - прибуткового оподаткування. В результаті дослідження науковець встановив, що об'єктом земельного податку повинна виступати диференціальна рента. Податкова природа земельного податку дещо пом'якшується специфікою об'єкта оподаткування - земельної ренти.

Розкрити природу земельної ренти, рентних відносин та орендної плати за землю в сільському господарстві вдалося К.М. Жиленко [12], в роботі якого набули подальшого розвитку положення щодо існування абсолютної ренти через встановлення відставання органічної будови капіталу сільського господарства від промислового, низький рівень капіталізації земельних ресурсів, трудомісткість виробництва, стан економіки, коли відтворювальні процеси не сприяють поєднанню в одній особі землевласника і землекористувача. Організація і функціонування ринку землі повинні бути зорієнтовані на вирішення завдань: 1) забезпечення ефективного використання земельного фонду через оцінку не тільки зібраного урожаю, але і його збуту, обліку грошей на інший товар, необхідний для відтворювального розвитку ринку; 2) формування раціонального землекористування, коли у власника чи колективу знаходиться більше землі, чим вони в змозі обробити, оскільки саме тут може бути спекуляція, утворення ренти, прихована суборенда, доходи від якої привласнюються не власником і не колективом, а керівником - менеджером. Земельна рента за умов розвитку ринкової економіки виступає у формі орендної плати землевласнику за тимчасове використання земельною ділянкою. Але земельну ренту не потрібно ототожнювати з орендою. Остання включає платежі не лише за користування ділянкою, а і за споруди, що розміщені на ній, включаючи зрошення. Існування абсолютної ренти в аграрній економіці зумовлено відставанням органічної будови капіталу сільського господарства від промислового, низьким рівнем капіталізації земельних ресурсів, трудомісткістю виробництва, станом, коли відтворювальні процеси не сприяють поєднанню в одній особі землевласника і землекористувача.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Т П Остапчук, С І Мельник - Земельна рента у дисертаційних дослідженнях українських та російських вчених або відсутність необхідного