І В Краснова - Зміст та місце інформації в системі фінансового ринку - страница 1

Страницы:
1 

ґрунтовувати засади безпеки банківської діяльності, в чому якраз і проявиться головна роль кожного з таких досліджень.

Література

1. Хитрін О. І. Фінансова безпека комерційних банків // Фінанси України. — 2004. — № 11. — С. 118—124.

2. Економічна та соціальна політика. Економічна безпека України: проблеми та перспективи (Матеріали круглого столу) / М. М. Єрмо-шенко // Основні засади підвищення фінансової безпеки держави [Еле­ктронний ресурс]. — Режим доступу: //http://www.niss.gov.ua/book/ joumal/ekon.htm#b2.

3. Артеменко Д. А. Механизм обеспечения финансовой безопаснос­ти банковской деятельности / Автореф. дис. канд. экон. наук. Ростов-на-Дону, 1999.

4. Мунтиян В. И. Экономическая безопасность Украины: Моногра­фия. К.: Квиц, 1999. — 464 с.

5. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е. А. Олейникова. К.: Молодь, 2001. — 680 с.

6. Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру // Еко­номіка і прогнозування. — 2006. — № 1. — С. 7—26.

7. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : навч. посіб. / М. І. Зубок. — К.: КНЕУ, 2002. — 190 с.

8. Горячева К. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в си­стемі економічної безпеки // Економіст. — 2003. — № 8. — С. 65—67.

Стаття надійшла до редакції: 10.01. 2011 р.

УДК 336.761

І. В. Краснова, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ЗМІСТ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто питання щодо сутності, видів та по­ходження інформації, її фундаментальному значені в системі фінансово­го ринку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інформація, знання, дані, біржова та фінансова інфор­мація, інформаційні системи.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы о сущности, видах и происхождении информации, ее фундаментальном значении в систем финансового рынка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информация, знания, данные, биржевая и финансо­вая информация, информационные системы.

ABSTRACT. In article questions on essence, kinds and an Information origin, its fundamental value in financial market systems are considered.

KEY WORDS: information, knowledges, information, exchange and financial information, information systems

Фінансовий ринок є відкритою системою, що динамічно роз­вивається на підставі законів синергетики. Відкрита система — це система, яка обмінюється інформацією із зовнішнім середо­вищем, є нестійкою та для якої повернення до початкового стану є необов'язковим. Синергетика, вивчає зв'язки між елементами структури, які утворюються у відкритих системах завдяки інтен­сивному (потоковому) обміну активами та інформацією з навко­лишнім середовищем за умов нерівноваги. Важливу роль за цих умов відіграє поняття «інформації», поскільки розвиток системи передбачає виникнення в ній нової інформації та нової якості на базі старої інформації. Інформація все більше стає найважливі­шим об' єктом споживання та глобальною проблемою сучасності, бо саме від неї залежить успішний розвиток фінансового ринку.

Слово «інформація» вживається досить часто, але в різних сенсах (а інколи і без жодного сенсу). Часто слово «інформація» використовується у звичайному житті, де виявляється достатньо­го розуміння, про що йде мова на інтуїтивному або прикладному рівні. Проте у системі, що розвивається та самоорганізується, якою є фінансовий ринок, інформація відіграє фундаментальну роль. Навіть більше. Можна казати, що фінансовий ринок — це інформаційна система. Інформація у всіх формах її прояву стано­вить основний ресурс ринку. Враховуючи все це потрібно розу­міти, що вважати під поняттям «інформація».

Незважаючи на інтуїтивну зрозумілість поняття «інформація» та його велике значення для багатьох наукових дисциплін, загаль­ноприйнятого визначення не існує. Залежно від галузі дослі­дження та розв' язуваних завдань використовуються різні визна­чення інформації.

Згідно з Законом України «Про інформацію», «інформація — це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньо­му природному середовищі» [1]. Наведемо інші визначення ін­формації. Так інформація — це позначення змісту, який здобутоіз зовнішнього світу [2]; інформація — це комунікація, зв'язок, у процесі якого зменшується невизначеність [3]. Узагальнюючи ці та інші визначення інформації можна виділити деякі спільні мо­менти, які формують зміст інформації. Змістовними складовими інформації є: 1) процес пізнання чогось, про що передається ін­формація; 2) джерело передачі інформацію; 3) суб' єкт, хто при­ймає інформацію; 4) сама інформація. Унаслідок взаємодії пере­давача та приймача повідомлення і виникає інформація, яка в той чи інший спосіб зменшує необізнаність споживача відносно окре­мого факту, явища, об' єкту.

Спорідненими поняттями з інформацією є поняття «дані» та «знання». Зіставимо їх. Знання — це інформація, на основі якої за допомогою логічних міркувань можна дістати певних висновків. Під даними, як правило, розуміють інформацію подану в певних формах, адекватних можливим процесам її обробки. Сукупність по­відомлень та фактів про реальні події, що не співвіднесені з можли­востями їх використання, називають даними [4]. Якщо дані досяга­ють певного споживача і якщо він співвідносить здобуті дані з певними можливостями їх використання (наприклад, на підставі да­них щодо поточного курсу котирування фінансового активу суб' єкт приймає рішення про купівлю/продаж фінансового активу), то в цьому разі дані несуть певні знання, а знання набувають вигляду інформації (ціни купівлі/продажу активу). Дані або знання лише то­ді можуть стати інформацією для споживача, коли сприйняті ним, зрозумілі йому і, нарешті, корисні, хоча б потенційно, для вирішен­ня якогось завдання, що стоїть перед ним, або проблеми.

Таким чином, знання — це процес, зв' язок об' єкта і спостеріга­ча. Для фінансового ринку ці знання про закони функціонування не тільки ринку, а й взаємодію ринкових атрибутів із зовнішнім сере­довищем, знання про макроекономічну ситуацію в суспільстві та її вплив на динаміку цін фінансових активів, знання про те, що одна і та ж інформація за різних умов неоднаково впливає на ринок, або може з вирішальної стати абсолютно незначною, виявитися дуже важливою, а помилки коштують дуже дорого.

Інформація існує лише в системі, що складається зі спостері­гача, задачі та об' єкта дослідження. Інформацію передають за допомогою повідомлень. Повідомлення — це інформація, викла­дена за допомогою літер, чисел, математичних символів, природ­ної мови. На фінансовому ринку важливо виділяти шуми. Якщо повідомлення не несе корисної інформації, тоді воно несе шум. Інформація може перетворюватися в шум, і навпаки, шум може перетворюватись в інформацію.

Основна частина інформаційного ресурсу припадає на ділову інформацію, яка включає: 1) біржову і фінансову інформацію; 2) економічну, статистичну і демографічну інформацію; 3) комер­ційну інформацію; 4) ділові новини.

Слово «інформація» завжди супроводжується доповненнями: макро (мікро), умовна (безумовна), цінна (не цінна). Ці допов­нення означають, що є різні типи інформації.

На фінансовому ринку, як правило, використовується макроін-формація, яка впливає в цілому на ринок, на окремі його сегменти та яка має довгий цикл життя: від кількох тижнів до кількох років; всі чинники, пов' язані із загальним станом національної і світової економіки (динаміка інфляції, безробіття і процентних ставок і т.п.). Така інформація використовується для відкриття стратегічних по­зицій. Наприклад, багаторічний дефіцит торговельного балансу Японії і США слугує причиною постійного зниження курсу долара до японської єни. Мікроінформація на довго не запам' ятовується, вона має короткий цикл: не більше однієї доби.

Умовна інформація це вибір, зроблений на фінансовому ринку в результаті домовленості. За результатами співставлення попиту та пропозиції на фінансові активи формується ціна. Безу­мовною є інформація про події, що реально відбуваються. При­кладом безумовної інформації є інформація подана у вигляді графіку руху ціни активу, або публікація економічних індикато­рів. Умовна інформація має ряд властивостей. По-перше, умовна інформація має тенденцію до уніфікації, при цьому зростають її цінність і ефективність. По-друге, уніфікована умовна інформа­ція часто сприймається як безумовна.

Найважливішими, з практичної точки зору, властивостями інфор­мації є цінність, достовірність та актуальність. Цінність інформації визначається забезпеченням можливості досягнення мети, поставле­ної перед отримувачем інформації. Достовірність відповідність отриманої інформації об' єктивній реальності. У властивості достовір­ності виділяються безпомилковість (властивість даних не мати при­хованих випадкових помилок) та об' єктивність даних (незалежність від суджень будь-кого), а також адекватність (міра відповідності цін­ності та достовірності інформації поточному часу (певному часовому періоду), тобто своєчасність повідомлення).

На наш погляд, інформація це знання, яке передається від джерела до приймача інформації. Правомірно користувати­ся поняттям інформації тільки у тому випадку, коли маємо справу з системою: більше того, інформація є невід' ємною ча­стиною цієї системи [5]: її фундаментом та ресурсом.

Фінансовий ринок характеризується тим, що це один з самих інформаційно насичених секторів економіки. Інформація на фі­нансовому ринку несе вельми велике функціональне наванта­ження. Всі дії на ринку спричинені діловою інформацією, яку отримують учасники. Проте інформація буде корисною тільки в тому випадку, якщо у відповідь є реакція. Виділяються дві основ­ні функції ділової інформації: по-перше, вона є чинником ухва­лення економічних рішень для господарюючих суб'єктів; по-друге, інформація на фінансовому ринку є чинником, що забез­печує його функціонування.

Інформація другого типу доступна і використовується в опе­раціях лише того круга економічних суб' єктів, які безпосередньо до них залучені і здійснюють реальні економічні дії. Отримавши інформацію, наприклад, від маркет-мейкерів щодо валютного кур­су, учасники реагують на неї рішення про купівлю чи продаж ак­тиву. Рух основної маси фінансових активів забезпечується шля­хом передачі інформації про укладені операції, проведені розра­хунки і платежі. Фізична маса грошових коштів у формі готівки або цінних паперів займає незначну частку в загальному обсязі руху ресурсів.

Виходячи з цього, ефективність ринку залежить від точності, швидкості і, що особливо важливе, відповідності інформації не­обхідним стандартам.

Першою умовою стандартизації є уніфікація форм представ­лення інформації. Оскільки в систему розрахунків може бути за­лучене чимале число контрагентів, єдина форма представлення інформації дозволяє добитися сумісності при оцінці і аналізі ін­формації. На фінансовому ринку встановлено єдині правила представлення біржової інформації у формі котирування.

Другою умовою стандартизації є уніфікація процесу обігу ін­формації. Уніфікація обігу полягає у визначенні способів і умов передачі і прийому інформації. В даний час основні масиви інфор­мації передаються за допомогою електронної пошти, комп' ю-терного зв' язку і так далі Уніфікація в даному випадку полягає у виборі типа системи зв' язку, каналів, часу прийому-передачі ін­формації тощо. Фінансова і біржова інформація публікується провідними інформаційними агентствами, серед яких: Reuters, Bloomberg, Financial Times, CNN, CNBC, Telerate та ін.

Третя умова стандартизації фінансової інформації терміно­вість. Фінансова і біржова інформація за своїм змістом є поточ­ною, такою, що швидко змінюється, оперативно відображає по­дії, що відбуваються на ринку. Операції на сучасному фінан­совому ринку виконуються практично вмить, фінансова і біржова інформація услід за кон' юнктурою може мінятися в лічені секун­ди. За цих умов вимоги, що пред' являються до інформації, особ­ливо жорсткі відносно терміновості. Інформаційні агентства і подіб­ні служби традиційно надають свою інформацію в режимі on-line.

Головною характеристикою інформації, яка виконує функцію допоміжного інструменту для забезпечення діяльності фінансо­вого ринку є повнота і достовірність при істотному зниженні ви­мог до терміновості. До того ж особливість цієї інформації поля­гає в тому, що вона не вимагає жорсткої стандартизації. Такого роду інформація є свого роду індикативною базою стану ринку і положення його окремих учасників. На відміну від інформації, яка виступає в ролі продуктивної сили на фінансовому ринку, ін­формація, що виконує допоміжну роль, є такою, що лише готує реальні економічні дії суб' єктів ринку. Як правило така інформа­ція відноситься до класу економічних даних.

Економічна статистика завжди необхідна. Її важливість поля­гає в тому, що будь-яке прогнозування майбутньої динаміки руху ринку вимагає знання не лише поточного стану аналізованого процесу (об' єкту), але і минулої історії його розвитку. Ця інфор­мація використовується для розробки довгострокової стратегії роботи в цілому й за окремими напрямами і ринками.

На веб-сайтах інформаційних агентств можна знайти інфор­мацію про очікуваний вихід базових даних, або економічних ін­дикаторів, на найближчий період (1—2 тижні) так званий «ка­лендар економічних подій». Більшість економічних індикаторів виходить за певним графіком. Спочатку публікується попереднє значення індикатора — Preliminary, яке найбільше впливає на ринок. Далі публікується остаточне значення Final, міра дії якого менша. І, врешті-решт, уточнене значення — Revised, міра дії якого ще менша.

Це дозволяє учасникам передбачати час вірогідних потужних рухів ринку, вірогідний напрям руху ціни активу на базі очікува­них даних, час коли потрібно закривати відкриті позиції з метою зменшення вірогідних ризиків, тощо. Вищезазначений календар стосується лише запланованих і очікуваних новин. Непередбачу-ваних подій, подібних виверженню вулкана, страйкам тощо, в ньому, вочевидь, не буде. Непередбачувані і випадкові анонси політичного, економічного і природного походження також пере­даються інформаційними агентствами, але по мірі їх надходження.

Ці два типа інформації, а саме як чинника ухвалення рішення та як допоміжного інструменту, взаємодіють та взаємопов' язані.

В результаті обробки інформаційної «сировини» усередині сис­теми, вона перетворюється в «готову продукцію» ціни на фі­нансові інструменти, що обертаються на ринку. Дані про ринкові ціни поступають на вихід інформаційної системи. Так формуєть­ся ринкова ціна, яка інтегрує знання всіх інвесторів світу на гло­бальному ринку. Проте нові ціни стають базою для формування нових умов для нової допоміжної інформацій. Ефективність такої системи характеризується її здібністю до адекватного сприйняття максимально можливих обсягів вхідної інформації і швидкої її переробки, тобто трансформації всієї цієї інформації в нові зна­чення ринкових цін.

Важлива частина системи надання біржової, фінансової і еконо­мічної інформації — системи обробки цієї інформації в реальному масштабі часу. Метою удосконалення інформаційних послуг на рин­ку інформації виступає забезпечення для споживачів швидшого до­ступу до великих об' ємів інформації, а також надання нових засобів її обробки і аналізу, наприклад, таких як програмне забезпечення для управління портфелем цінних паперів і контролю ризику, а та­кож нових моделей поведінки на біржі, чи ринку форекс.

Інформаційні системи, що забезпечують функціонування фінан­сового ринку, поділяються на три великі групи: торговельні систе­ми, депозитарно-клірингові системи, власне інформаційні системи.

Торговельні системи є електронними мережами, за допомогою яких відбувається передача даних і подача заявок на проведення операцій щодо купівлі або продажу фінансових активів.

Депозитарно-клірингові системи забезпечують розрахунки і перехід прав власності на ті цінні папери, операції за якими здій­снюються в рамках торговельних систем. Розвиток цих систем відбувається одночасно з розвитком торговельних систем. Їх вдо­сконалення є процесом взаємним, оскільки ефективно можуть функціонувати ці системи лише разом.

Інформаційні системи забезпечують власне передачу інформації. При цьому, інформація може виступати у формі ринкової пропози­ції, а може лише прийматися до відома, без додаткового наванта­ження. Інформаційні системи поділяються на інформаційно-ди-лінгові і просто інформаційні. Інформаційно-дилінгові системи на­дають своїм користувачам реальну інформацію про ринкові пропо­зиції по проведенню операцій з тими або іншими фінансовими ін­струментами. Передаються ціни попиту-пропозиції, обсягу операції або окремих лотів, умови операції тощо.

На відміну від торговельних систем, в інформаційно-дилін-гових фіксується агент, що подав заявку і спосіб зв' язку з ним.

Отримавши інформацію, що цікавить його, користувач системи повинен зв' язатися із стороною, що відправила дану інформацію, і домовитися про здійснення операції, яка проходить у традицій­ному порядку (підготовка договору, забезпечення гарантій, до­кументи на проведення розрахунків і т. д.).

На відміну від живої людини ринок повинен безпристрасно приймати інформацію, що надходить до відома і як найскоріше довести до учасників нові котирування фінансових інструментів. Іншими словами, володіння всією доступною інформацією дає можливість грамотному інвесторові точно спрогнозувати майбут­ні доходи за активом і застосувати адекватну ціну.

Література

1. Закон України «Про інформацію» від 30.10.97 (зі змінами та до­повненнями) // Електронний ресурс доступу — http://zakon.rada.gov.ua

2. Винер Н. Кибернетика. — М.: Сов. радио, 1968. — С. 31.

3. Коган В. З. Теория информационного взаимодействия: Философско-социологические очерки. Новосибирск: Изд-во Новосибирск. ун-та, 1991.

4. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Економічна кібер­нетика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 231 с.

5. Черняк Ю. И. Разработка системы экономической информации // Системы экономической информации. М., 1967. — С. 21.

Стаття надійшла до редакції: 10.01. 2011 р.

УДК 339.976.2

Д. О. Кузяк, аспірант кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ПОЛІТИЧНИЙ РИЗИК У ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ НАФТОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ «ОДЕСА-БРОДИ»

АНОТАЦІЯ. Розглянуто причини затримки розвитку проекту ЄАНТК полі­тичного характеру, а також їх вплив на економічну ефективність проекту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ризик, нафтопровід, ЄАНТК.

АННОТАЦИЯ. Рассмотрено причины задержки развития проекта ЕАНТК политического характера, а также их влияние на экономическую эффек­тивность проекта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: риск, нефтепровод, ЕАНТК.

Страницы:
1 


Похожие статьи

І В Краснова - Зміст та місце інформації в системі фінансового ринку

І В Краснова - Організація складання та представлення грошово-кредитної статистики

І В Краснова - Організація та проведення фундаментального аналізу на фінансовому ринку