С В Ткачук - Основні засоби аналіз сутнісних та структурних характеристик - страница 1

Страницы:
1 

УДК 658.152

СВ. Ткачук S.V. Tkachuk

 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: АНАЛІЗ СУТНІСНИХ ТА СТРУКТУРНИХ

ХАРАКТЕРИСТИК FIXED ASSETS: THE ANALYSIS OF ESSENTIAL AND STRUCTURE

CHARACTERISTICS

 

 

Проаналізовані сутнісні та структурні характеристики понять "осно­вні засоби", "основні фонди", "основний капітал". На підставі одержаних ре­зультатів змістовно розмежовані дані категорії.

Ключові слова: основні засоби, основні фонди, основний капітал, фонд основних засобів, категорії, сутність, структура.

The essential and structure characteristics of terms "fixed assets", "fixed funds", "fixed capital" are analyzed. According to the obtaining results the catego­ries are basically divided.

The key words: fixed assets, fixed funds, fixed capital, stock of fixed assets, categories, essence, structure.

Вступ. Останнім часом поряд з раніше широковживаною категорією "основні фонди" все частіше використовується нова термінологія, а саме "ос­новні засоби", "основний капітал". Ці терміни вживаються досить часто майже як синоніми в учбовій та науковій літературі [1-7], а також в законодавчих ак­тах. Є в економічній літературі і таке поняття як "фонд основних засобів" [10, с.200]. Очевидно, що усі ці категорії не можуть бути однозначними. Хоча еко­номічні науки і є суспільними, але вони не повинні використовувати синонімі­чні назви і не можуть вживати у своєму категорійному апараті різну терміно­логію стосовно одних і тих самих економічних явищ.

Постановка завдання. В даній статті за мету ставиться проаналізувати сутнісні та структурні характеристики "основних засобів", "основних фондів",

 

© С.В. Ткачук, 2009.

"основного капіталу" методами порівнянь та структурно-логічного аналізу і на підставі одержаних результатів розмежувати змістовно дані категорії.

Результати. Точного визначення, що таке капітал, не існує. Узагальнен­ня основних положень економічної теорії зводиться до з'ясування сутності ка­піталу як складної економічної категорії, яка має ряд проявів:

         капітал - це сукупність ресурсів, що можуть приносити економічні ви­годи, тобто капітал - це вартість, яка повинна принести додаткову вартість (прибуток);

         капітал - це виробничі відносини (випливає з поділу капіталу на основ­ний та оборотний, а також на грошовий, продуктивний та товарний);

         капітал - це відношення власності (випливає з поділу капіталу на влас­ний та залучений) [1, с. 275; 4, с. 7].

Останнім часом з переходом до ринкових відносин досить часто вживається термін "основний капітал", але при цьому не дається його чіткого визначення. Зокрема, С.В. Мочерний ототожнює основний капітал з основними виробни­чими фондами, розглядаючи їх як частину продуктивного капіталу, яка повні­стю бере участь у процесі виробництва, але переносить свою вартість на ново-створений продукт частинами, в міру свого зношування [6, с. 292]. Г.І. Башня-нин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв дають аналогічне визначення, поглиблюючи його: уточнюють, що повертається перенесена вартість до власника теж по ча­стинах, в міру реалізації готової продукції, а поелементно основний капітал складається з вартості фабричних будівель, машин, обладнання, інструментів тощо. При цьому основний капітал є частиною продуктивного капіталу та зношується і морально, і фізично [1, с. 280]. Тобто вище викладені положення свідчать, що їх автори, розглядаючи основний капітал, наголошують на його натуральній формі, участі у виробничому процесі та зазначають його вартісне вираження.

Ряд авторів першочергово виділяють у визначенні основного капіталу його вартісну компоненту. Зокрема, Матвієнко І.В. основний капітал зводитьдо капіталу, що авансований на придбання засобів праці [5, с. 15]. Існує думка, що поняття "основний капітал" відображає той факт, що засоби праці, які зна­ходяться у розпорядженні суспільства в цілому або окремої економічної оди­ниці, повинні мати вартісний вираз.

Більш розширене поняття основного капіталу дають Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський, О.Б. Стародубцева: основний капітал - це узагальнюючий показ­ник, що характеризує в грошовому виразі весь капітал підприємства, компанії, як фізичний, так і грошовий. При цьому уточнюється структура основного ка­піталу: тривало функціонуючі матеріальні цінності (земельна власність, будів­лі, машини, обладнання), фінансові вкладення (власні цінні папери, вкладення в інші підприємства, борги інших підприємств) та нематеріальні активи (пате­нти, ліцензії, товарні знаки, проекти) [8, с. 229].

Практично співпадає з цим погляд на основний капітал І.В. Зятковсько-го. Не визначаючи сутності основного капіталу, він дає його структуру, а саме відносить до нього: матеріальні активи (основні засоби), незавершені капіта­льні вкладення, нематеріальні активи, довготермінові (зовнішні) фінансові ін­вестиції [3, с. 51]. Зауважимо, що ототожнення основних засобів з матеріаль­ними активами є невірним, оскільки в структурі активів підприємства матеріа­льні активи не обмежуються лише основними засобами. Зазначимо, що останні підходи до визначення структури основного капіталу зведені до складу необо­ротних активів балансу і практично передбачають поділ капіталу на основний (необоротний) та оборотний. Аналогічну структуру основного капіталу пода­ють Круш П.В., Подвігіна В.І., Клименко О.В., тобто зводять її до складових необоротних активів, ототожнюючи необоротні активи з політекономічним те­рміном "засоби праці" [4, с. 7]. Вважаємо невірним заміняти термін "необорот­ний" на "основний". В зв'язку з цим доцільно поділяти капітал на необоротний та оборотний, а з необоротного виділяти основний капітал як еквівалент тер­міну "основні засоби", або як частину засобів праці в політекономічному ро­зумінні (рис. 1).


оборотний капітал

 

Рис. 1. Структурне місце основного капіталу в загальній сукупності капіта­лу [складено автором]

На нашу думку, визначення основного капіталу вимагає наступного уто­чнення. Основний капітал - це авансована з метою отримання економічних ви­год вартість основних засобів, яка в процесі свого відтворення може виступати в грошовій, продуктивній та товарній формах. Тоді, як самі, основні засоби, маючи вартісний вираз (оцінку), функціонують в продуктивній формі. Тобто, основний капітал в продуктивній формі представляє собою основні засоби.

В економічній літературі є пропозиція стосовно використання ще одного поняття: "фонд основних засобів" [10, с. 200]. Сюди відносять частину коштів статутного капіталу, а також власні і залучені кошти, які вкладені або призна­чені для вкладення у виробничі та невиробничі основні засоби. Тобто поняття "фонд основних засобів" (синонім "основні кошти") є фінансовою категорією і характеризує фінансові ресурси, що вкладаються у створення основних засо­бів.

Поняття "основні засоби" та "основні фонди" в економічній літературі не мають принципових відмінностей, вони є більш чи менш повними і практично дублюють ті визначення, що наводяться в законодавчих актах, але при цьому не розділяється відмінність основних засобів, основних фондів, основного ка­піталу.  Якщо  авторами  порушуються  питання  фінансів  та фінансово­економічного аналізу, то йдеться про основні засоби та основний капітал, а якщо питання стосуються економіки підприємств, то автори застосовують, як правило, термін основні фонди. Ряд праць торкаються відмінностей між осно­вними фондами та основними засобами, вони практично зводяться до того, що терміни є майже однакові, але в бухгалтерському обліку та звітності викорис­товують термін основні засоби [2, с. 7; 5, с. 11; 9, с. 225].

В законодавчих актах не вживається категорія "основний капітал", а ви­користовуються терміни "основні засоби" та "основні фонди" (табл. 1). Окрім наведеної в табл. 1 структури основних засобів (видової або технологічної) прийнято поділяти основні засоби на дві частини:

•     активну, яка безпосередньо бере участь у виробничому процесі і завдяки цьому забезпечує належний обсяг та якість продукції (робочі машини й устат­кування, інструмент, вимірювальні та регулюючі прилади і пристрої, обчис­лювальна техніка, що використовується в автоматизованих системах управ­ління технологічними процесами, а також деякі технічні споруди);

•    пасивну, що створює умови для здійснення процесу виробництва. Співвідношення окремих видів (груп) основних фондів, виражене у % до

їхньої загальної вартості на підприємстві визначає видову (технологічну) стру­ктуру засобів праці. Чим більша частка активної частини, тим прогресивніша та ефективніша є технологічна структура [7, с. 105].

Якщо проаналізувати сутність та структуру "основних засобів" та "осно­вних фондів", то вони не мають явних відмінностей окрім наступних:

•       в П(С)БО 7, МСБО 16, Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" мова йде і про основні засоби, і про основні фонди, які викорис­товуються лише в господарській діяльності і які підлягають амортизації, а в Господарському кодексі України йдеться про основні фонди і виробничого, і не виробничого призначення (незрозуміло, до речі, яким саме законодавчим актом регламентується віднесення майна до основних фондів, на що посила­ється Господарський кодекс України);

Таблиця 1


 

Сутність та структура основних засобів та основних фондів згідно законодавчих актів України

Мета визна­чення та групування

Сутність


визначення економічної фо­рми майна

 

основні фонди - це одна із економічних форм, якої на­буває майно в процесі здійс­нення господарської діяль­ності і яка має вартісне ви­значення та відображається в балансі і інших формах облі­ку майна згідно законодавст­ва оподаткування і амортизація

 

 

основні фонди - це матеріальні цінності, що призначаються плат­ником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію та­ких матеріальних цінностей, та ва­ртість яких поступово зменшуєть­ся у зв'язку з фізичним або мора­льним зносом бухгалтерський облік, ана­ліз, планування

 

основні засоби - матеріаль­ні активи, які підприємство утримує з метою викорис­тання їх у процесі виробни­цтва або постачання това­рів, надання послуг, зда­вання в оренду іншим осо­бам або для здійснення ад­міністративних і соціально-культурних функцій, очіку­ваний строк корисного ви­користання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) визначення облікового підходу до основних за­собів

основні засоби - це ма­теріальні активи, які:

а) утримуються підпри­ємством для викорис­тання у виробництві або постачанні товарів та наданні послуг, для на­дання оренди іншим або для адміністративних цілей; б) будуть вико­ристовуватися, як очіку­ється, протягом більш ніж одного періоду

Продовж. табл. 1


А

1

2

3

4

Структура (класифіка­ція)

основними фондами вироб­ничого і невиробничого при­значення є :

•            будинки;

•            споруди;

•    машини  та устатку­вання;

•            обладнання;

•            інструмент;

•    виробничий інвентар і приладдя;

•    господарський інвен­тар;

•    інше майно тривало­го використання, що віднесено законодав­ством   до основних фондів

група 1 - будівлі,  споруди, їх структурні компоненти та переда­вальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини, вартість капітального поліпшення землі; група 2 - автомобільний транспорт та вузли до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеха­нічні прилади та інструменти, ін­ше конторське (офісне) обладнан­ня, устаткування та приладдя до них;

група 3 - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і

4;

група 4 - електронно-обчислюва­льні машини, інші машини для об­роблення інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними за­соби зчитування або друку інфор­мації інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільнико­ві), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість мало цін­них товарів (предметів)

1.   Основні засоби

1.1.   Земельні ділянки.

1.2.   Капітальні витрати на
поліпшення земель.

1.3.   Будинки,   споруди та
передавальні пристрої.

1.4.   Машини та обладнання.

1.5.   Транспортні засоби.

1.6.   Інструменти, прилади,
інвентар (меблі).

1.7.   Робоча і продуктивна
худоба.

1.8.   Багаторічні насаджен-
ня.

1.9.   Інші основні засоби.

2.   Інші необоротні матеріа-
льні активи

2.1.   Бібліотечні фонди.

2.2.     Малоцінні необоротні
матеріальні активи.

2.3.   Тимчасові (не титульні)
споруди.

2.4.   Природні ресурси.

2.5.   Інвентарна тара.

2.6.   Предмети прокату.

2.7.   Інші необоротні матері-
альні активи

немає вимог щодо кла­сифікації основних за­собів, але передбачаєть­ся їх розподіл на класи. Приклади окремих кла­сів:

•            земля;

•            будівлі;

•    машини та устат­кування;

•            кораблі;

•            літаки;

•            автотранспорт;

•    меблі та прилад­дя;

•    офісне облад­нання

 

[складено автором за першоджерелами]

• П(С)БО 7 та МСБО 16 відносять до основних засобів земельні ділянки на відміну від Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Гос­подарського кодексу України. Тобто структурно визначення основних фондів та основних засобів відрізняються земельними ділянками (які не підлягають амортизації). В даному контексті можна розуміти, що основні фонди та земель­ні ділянки є складовими основних засобів.


Тобто основні засоби є більш широким, узагальнюючим, поняттям ніж основні фонди, якщо зіставити їх трактування за Законом України "Про опода­ткування прибутку підприємств" та П(С)БО 7 і МСБО 16. Основні виробничі фонди або основні засоби виробництва є основною складовою частиною основ­них засобів (рис. 2).

- підлягають амортизації в податковому обліку (згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств")

 

Рис. 2. Структура основних засобів та основних фондів в трактуванні за­конодавчих актів [складено автором]

Дослідження сутності основних засобів згідно законодавчих актів Украї­ни та на підставі опрацьованих джерел дозволило виділити такі їх основні хара­ктеристики (табл. 2).

Таблиця 2

Характеристики ознак функціонування основних засобів

Ознака Тривалість функціонування у процесі виробництва Визначення терміну трива­лості

 

Відшкодування вартості

 

 

Збереження натуральної форми

Збереження продуктивних

характеристик

Форми відновлення

 

Джерела відновлення

 

[складено автором]


Характеристика

функціонують тривалий період, понад рік, забезпечують декі­лька (або велику кількість) виробничих циклів обумовлюється фізичним та моральним зносом; в першу чер­гу визначається науково-технічним прогресом, рівнем конку­рентоспроможності та загальною стратегією розвитку частинами в міру "амортизаційного" зносу згідно вимог бух­галтерського та податкового обліку шляхом перенесення вар­тості основних засобів на новостворені товари зберігається або періодично поновлюється, час від часу під­лягає заміні

з часом втрачаються, підлягають частковому або повному ві­дновленню та покращанню

реновація (повне відновлення), ремонт (часткове відновлен­ня), модернізація (покращання продуктивних характеристик) амортизаційні відрахування, витрати підприємства, чистий прибуток, інші джерела (залучені, запозичені тощо)

Висновки. Ототожнення категорій "основний капітал", "основні засоби" та "основні фонди" в економічній літературі, а також в законодавчих актах ви­магають уточнення цих понять. Основний капітал - це авансована з метою отримання економічних вигод вартість основних засобів, яка в процесі свого відтворення може виступати в грошовій, продуктивній та товарній формах. Са­мі основні засоби, маючи вартісний вираз (оцінку), функціонують в продуктив­ній формі. Аналіз трактувань основних засобів та основних фондів законодав­чими актами України засвідчує, що основні засоби структурно більші від осно­вних фондів на величину вартості земельних ділянок.

ЛІТЕРАТУРА

1.      Башнянин Г. І. Капітал підприємства, його кругооборот і оборот. Сус­пільне відтворення // Політична економія / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв. - К. : Ніка-Центр, Ельга, 2000. - С. 275-298, С. 366-495.

2.      Горицкая Н. Г. Основные фонды и инвестиции / Н. Г. Горицкая. - К. : Техніка, 2000. - 80 с.

3.      Зятковський І. В. Фінанси підприємств : [навч. посіб.] / І. В. Зятковсь-кий. - [2-ге вид., перероб. та доп.]. - К. : Кондор, 2003. - 364 с.

4.      Круш П. В. Капітал та основні засоби підприємства / П. В. Круш, В. І. Подвігіна, О. В. Клименко. - К. : Центр навч. літератури, 2005. - 168 с.

5.      Матвиенко И. В. Финансовое обеспечение технического перевооруже­ния промышленности Украины : [монография] / И. В. Матвиенко. - К. : Наук. думка, 2004. - 256 с.

6.      Мочерний С. В. Економічна теорія : [посіб.] / С. В. Мочерний. - К. : Видавничий центр "Академія", 2003. - 656 с.

7.      Покропивний С. Ф. Капітал і виробничі фонди. Визначення необхідно­го обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій / С. Ф. Покропивний // Економіка підприємства : [підруч. / за заг. ред. С. Ф. Покропивного]. - К. : КНЕУ, 2001. - С. 100-126, 160-164.

8.      Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - М. : ИНФРА-М, 1996. - 496 с.

9.      Рибченко М. Ф. Теоретико-методологічні аспекти оцінювання основ­них засобів / М. Ф. Рибченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підпри­ємництво. - 2006. - № 2. - С. 225-228.

10.  Фінансова діяльність підприємства : [підруч.] / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова. - К. : Либідь, 2003. - 384 с.

 

 

"Надійшла до редколегії 17 лютого 2009 р."

Стаття рекомендована до друку д. е. н. Мостенською Т.Л.

Страницы:
1 


Похожие статьи

С В Ткачук - Формування інвестиційного портфеля підприємства як інструменту зміцнення іміджу на існуючих та нових сегментах ринку

С В Ткачук - Методичні засади здійснення первинного відбору зовнішніх ринків

С В Ткачук - Основні засоби аналіз сутнісних та структурних характеристик

С В Ткачук - Транзитний потенціал україни чинники формування та проблеми розвитку

С В Ткачук - Формування глобального портфеля товарів ринків підприємством -суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності