Т М Адаменко - Особливості стратегічного управління затратами підприємства - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 658.012

Т.М. Адаменко[1]

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено підходи до визначення сутності понять «стратегічне управління підприємством» та «управління затратами», поєднання яких дозволило сформувати уточнене визначення стратегічного управління затратами підприємства; встановлено відмінні риси між оперативним та стратегічним управлінням затратами; визначено перелік функцій стратегічного управління затратами.

Ключові слова: затрати, управління затратами, стратегічне управління підприємством, страте­гічне управління затратами, оперативне управління затратами.

 

Т.М. Адаменко

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Исследованы подходы определению сущности понятий «стратегическое управление предпри­ятием» и «управления затратами», объединение которых позволило сформировать уточненное опре­деление стратегического управления затратами предприятия; установлены отличительные черты между оперативным и стратегическим управлением затратами; определен функций стратегического управления затратами.

Ключевые слова: затраты, управление затратами, стратегическое управление предприятием, стратегическое управление затратами, оперативное управление затратами.

 

T. Adamenko

CHARACTERISTICS OF STRATEGIC COST MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE

The concepts 'strategic management of an enterprise' and 'cost management' have been investigated. Analysis of these concepts allows to formulate a specified definition of strategic cost management of an enterprise. Difference between day-to-day management and strategic management of an enterprise has been determined. Functions of strategic cost management have been considered.

Keywords: costs, cost management, strategic management of an enterprise, strategic cost management, day-to-day cost management.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції загального розвитку економіки, скорочення життєвих циклів промислових товарів та технологій, зростання вимог до їх якості зумовлюють ускладнення умов забезпечення конкурентоспроможнос­ті. Найсерйознішім проблемними питаннями у цій галузі є недостатній розвиток стратегічного управління підприємством та низька якість управління його затра­тами. Останнє має сприяти забезпеченню стійкої та довгострокової конкурентної переваги підприємства на ринку. Тому управління затратами вже не може здійс­нюватися лише на оперативному рівні, тобто не може бути орієнтованим на коро­ткостроковий результат, а має, насамперед, бути спрямовано на довгострокову перспективу. Така спрямованість управління затратами підприємства висуває но­ві вимоги до вивчення сутності категорії «стратегічне управління затратами», що в подальшому дозволить керівникам підприємства на практиці правильно обира­ти та формувати систему інструментарію цієї області управління.

Аналіз останніх публікацій. Питання щодо стратегічного управління за­тратами є достатньо новими для вітчизняної економіки, а тому серед літератур­них джерел переважають дослідження зарубіжних авторів. Найбільш актуальні аспекти даного проблемного питання знайшли відображення в трудах К. Друри, Р. Мана, Е. Майера, , М. Портера, Д. Дж. Шанка, В. Говіндараджана, Дж. К. Шима, Д.Г. Сігела, та ін. [3,6,8,11,12]. Серед вчених авторів ближнього зарубіжжя, які працюють за темою стратегічного управління  затратами,  можна виділити

B. П. Кустарева, О.Г. Печеніцину, М.М. Артемову, А. И. Заруднєва, Г. С. Мерзли-кину, Г.І. Хотинську та ін. [1,4,5,7,10]. В роботах вітчизняних авторів, таких як

C. Ф. Голов, П.Й. Атамас, Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорєлов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін та ін. [2,9], питання щодо стратегічного управління затратами зустрі­чаються в контексті загального управління затратами, або в контексті стратегічно­го обліку в системі стратегічного управління підприємством.

Метою статті є уточнення визначення стратегічного управління затратами, в якому мають бути враховані як особливості стратегічного управління підприємс­твом взагалі, так і особливості управління затратами підприємства; встановлення його місця в загальній системі управління підприємством; виявлення відмінних рис стратегічного та оперативного управління затратами.

Виклад основного матеріалу. Поняття стратегічного управління протя­гом його використання зазнало значних змін, що зумовлено еволюцією поглядів на міру мінливості зовнішнього середовища та його впливу на діяльність під­приємства. В науковій літературі існують два підходи до стратегічного управлін­ня підприємством: індустріально-економічний та ресурсно-орієнтований. Індуст­ріально-економічний підхід ґрунтується на забезпеченні стійких стратегічних по­зицій підприємства у зовнішньому середовищі, що впливає на його стратегічне позиціонування. Ресурсно-орієнтований підхід спрямований на забезпечення ефективного використання внутрішніх ресурсів, їх адаптацію до змін у зовніш­ньому середовищі й оперативну реакцію на такі зміни. Для сучасного промисло­вого підприємства доцільно поєднання цих підходів, що дає можливість визна­чати стратегічне управління підприємством як процес прийняття та реалізації стратегічних рішень, спрямованих на ефективне використання внутрішніх ре­сурсів підприємства та їх адаптацію до умов динамічного нестабільного зовніш­нього середовища для забезпечення стійких конкурентних позицій підприємства в довгостроковій перспективі.

Думки різних авторів щодо сутності стратегічного управління підприємством досить часто збігаються. Одночасно з цим висвітлюється досить значна кількість моделей процесу стратегічного управління, які в тій чи іншій мірі деталізують по­слідовність його етапи. А тому не існує єдиної спільної думки щодо визначення етапів процесу стратегічного управління підприємством. Не дивлячись на певні відмінності в підходах до моделювання стратегічного управління підприємством відповідно до його етапів можна виділити п'ять ключових етапів, без яких здійс­нення управління в цій галузі буде неефективним. До них належать: постановка цілей, аналіз, формування стратегії, реалізація стратегії, контроль та регулюван­ня виконання стратегії.

Важливим складником стратегічного управління підприємством, який дає змогу зберігати та навіть зміцнювати його конкурентні переваги, є стратегічне управління затратами. Сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого визначення поняття "стратегічне управління затратами", яке б надавало уявлення про його мету, місце і роль в системі стратегічного управління підприємством, про склад­ники та принципові вимоги до здійснення. Розгляд стратегічного управління за­тратами підприємства як сполученої ланки між стратегічним управлінням підпри­ємством та управлінням затратами зумовив дослідження цього поняття.


Розгляду сутності стратегічного управління затратами підприємства пере­дувало уточнення підходу до визначення сутності управління затратами за функ­ціональним та процесно-орієнтованим підходами. Відповідно до функціонального підходу, управління затратами - це безперервний в часі процес комплексної дії щодо формування затрат підприємства з метою забезпечення їх оптимального рівня, структури і динаміки. Елементи процесу управління затратами представле­ні етапами реалізації функцій управління (рис. 1).

Виконання функцій управління у повному обсязі по всіх елементах складає цикл взаємодії керуючої підсистеми (суб'єкт управління) на керовану підсистему (об'єкт управління). Оскільки досягнення зазначених цілей підприємства щодо затрат є результатом, хоч і послідовного, але обов'язково системного виконання функцій управління затратами, то у своїй сукупності вони можуть також складати систему управління затратами підприємства. Застосування лише функціонально­го підходу до управління затратами підприємства підсилює існуючий недолік в цій області, який полягає в орієнтації управління затратами лише на оперативні цілі діяльності підприємства та невизначеність, або навіть повне ігнорування стратегі­чних цілей його розвитку. У зв'язку з цим, стає актуальним вибір напряму реорга­нізації управління затратами, який би дозволив усунути визначений недолік. Саме таким напрямом вбачається застосування процесно-орієнтованого підходу, який передбачає концентрацію і розподіл ресурсів, а наразі й визначення структури й розміру затрат, за бізнес-процесам, з переорієнтацією управління затратами надосягнення стратегічних цілей. При цьому під бізнес-процесом слід розуміти суку­пність видів діяльності (бізнес-функцій), що існують на підприємстві, які в комплек­сі, дають результат, що має цінність для споживача, клієнта або замовника.

На основі синтезу функціонального та провесно-орієнтованого підходів під управлінням затратами слід розглядати процес реалізації функцій управління за­тратами, за умов диференціації цільових затрат за повним переліком бізнес-процесів, що складають діяльність підприємства. Таке управління створює умови для поступового переходу до єдиної системи управління затратами, яка має по­вною мірою забезпечувати збалансований темп роботи структурних підрозділів підприємства, а також організацію контролю і аналізу відповідності рівня затрат запланованим значенням.

На сьогоднішній день для вітчизняних підприємств основне проблемне питання щодо управління затратами підприємства полягає в трансформації стандартної обліково-реєстраційної системи, що спрямована на оперативний аналіз і контроль розміру і структури затрат, в планово-регулюючу систему під­тримки ухвалення обґрунтованих рішень, яка має бути обов'язково орієнтована на стратегічний напрям розвитку підприємства, і що є синтезом двох важливих взаємодоповнюючих складових: стратегічного і оперативного рівнів управління затратами. У науковій літературі дається досить лаконічна відмінність стратегіч­ного рівня управління від оперативного: стратегічний рівень управління пов'яза­ний з поняттям "робити правильну справу", оперативний - "робити справу пра­вильно". Таким чином, стратегічний рівень має бути переважно спрямованим на координацію і виконання довгострокових цілей підприємства. Основною метою управління на стратегічному рівні є формування передумов для ефективного використання конкурентних переваг щодо затрат підприємства і створення но­вих для успішної його діяльності в перспективі. Управлінські рішення даного рів­ня тісно не прив'язані до тимчасових рамок, але найчастіше йдеться про серед-ньостроковий і короткостроковий період. Основним завданням оперативного рівня управління затратами є надання допомоги менеджерам в досягненні за­планованих цілей, які виражаються найчастіше у вигляді кількісних значень рів­ня затрат. Даний рівень орієнтований на короткостроковий результат (до 1 ро­ку), тому його методи принципово відрізняються від методів стратегічного рівня управління затратами.

Основні відмінні риси стратегічного та оперативного управління затратами підприємства подано в табл. 1.


Таблиця 1


Встановлені особливості стратегічного управління затратами промислово­го підприємства зводяться до такого. Воно повністю підпорядковується загальній стратегії підприємства, яку складно змінювати, враховуючи технічну й технологіч­ну складність та масштабність діяльності промислових підприємств. На розмір, структуру та поведінку затрат впливає велика кількість чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, що є наслідком визнання підприємства відкритою сис­темою та існування значної кількості видів затрат виробничого і невиробничого призначення. Необґрунтований вибір як конкурентної переваги зменшення затрат може привести до зниження якості продукції, обсягів її виробництва та реалізації, спотворення мотивації персоналу підприємства, втрати його ділової репутації. Затрати промислового підприємства повинні мати раціональний рівень.

Поєднання таких категорій, як "етапи стратегічного управління", "функції управління затратами" (за функцій ним підходом), та "бізнес-процеси" (за про-цесним підходом), які складають діяльність підприємства, дало змогу сформу­лювати визначення стратегічного управлінням затратами, яке слід розглядати як складник стратегічного управління підприємством, що є процесом, спрямова­ним на досягнення раціонального рівня затрат за встановленим переліком біз-нес-процесів протягом певного періоду з врахуванням впливу затратоутворюва-льних чинників, що забезпечує виконання функцій управління затратами на ста­діях розробки, формування, реалізації, контролю й регулювання загальної стра­тегії підприємства, та дозволяє враховувати конкурентні переваги за затратами. А тому, з точки зору стратегічної перспективи, реалізація функцій управління затратами має відбуватися на етапах стратегічного управління підприємством. До функцій, реалізація яких в стратегічному управлінні затратами найбільше сприяє досягненню раціонального рівня затрат за встановленим переліком біз-нес-процесів та формуванню і використанню конкурентних переваг за затрата­ми, слід віднести планування, аналіз, прогнозування, оцінювання, організація, облік та контроль. Характеристика функцій управління затратами на стратегіч­ному рівні та їх взаємозв'язок з етапами стратегічного управління підприємст­вом, подано на рис. 2.

Етап 1. ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ідентифікація місії, цілей підприємства


з з п

* ї

з

п

-> с


Планування діяльності підприємства через відображення стратегічних задач, планів в конкретних затратних показниках

 

Етап 2. АНАЛІЗ ретроспективний аналіз, аналіз зовнішнього та внутрішнього сере­довища, діагноз сильних та слабих сторін підприємства


 


Аналіз діючої стратегії та встановлення значущості затрат в її реалізації, аналіз існуючих конкурентних переваг підпри­ємства за затратами

 


Етап 3. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ

3.1. ПРОГНОЗ прогноз тенденцій зміни зовнішньо­го та внутрішнього середовища

 

Прогнозування затрат в межах окремих бізнес-процесів, які складають діяльність підприємства, та можливих конкурентних переваг щодо затрат

 

3.2. СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР формування стратегічних альтерна­тив, оцінка стратегічних альтерна­тив, вибір стратегії

 

 

Етап 4. РЕАЛІЗАЦІЯ складання системи планів, проектів, програм розвитку підприємства, забезпечення виконання планів, проведення організаційних змін

 

 

 

Етап 5. КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ


Q І 'а О

 

го

£2

Q

О

 

'с; ю О

-Q О

о. о


Оцінювання стратегічних альтернатив щодо затрат в межах окремих бізнес-процесів

 

Організація забезпечення погодженості роботи підприємства на основі інформа­ції про зміну рівня та структури затрат в межах загальної стратегії підприємства

 

Облік затрат підприємства за окремими бізнес-процесами, координація погодже­ності планів підрозділів підприємства через затратні показники

 

Контроль показників ефективності діяль­ності підприємства та ступеня досягнення стратегічних цілей на основі інформації про затрати

 

 

 

Етапи стратегічного управління


Функції управління затратами

 

 

Рис. 2. Функції управління затратами за етапами стратегічного управління

підприємством

Висновки. За результатами аналізу можна констатувати, що стратегічне управління затратами не є самоціллю, а лише частиною стратегічного управління підприємством; впровадження стратегічного управління затратами спрямовано на реалізацію функцій управління затратами підприємства, задля досягнення раціо­нального рівня витрат за певним переліком бізнес-процесів підприємства; страте­гічне управління затратами приймає участь у забезпеченні розробки узагальненої стратегії підприємства та її виконання; стратегічний рівень управління затратами передбачає врахування впливу на затрати великої кількості чинників внутрішньо­го і зовнішнього середовища. Врахування всіх особливостей стратегічного управ­ління затратами підприємства забезпечить формування його стійких конкурент­них переваг на ринку товарів та послуг. При цьому подальшої актуальності набу­ває визначення набору прийомів та методів, що складають систему аналітичних інструментів стратегічного управління затратами підприємства.

Література

1.  Артемова М. М. Стратегическое управление затратами научно-производственного комплекса при реализации инновационного потенциала : автореф. дис. на получение учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.0o.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / М. М. Артемова. — Тюмень, 2006. — 18 с.

2.  Голов С. Ф. Управлінський облік : [підруч.] / С. Ф. Голов. — К.: Лібра, 2008. — 704 с.

3.  Друри К. Введение в производственный и управленческий учет / К. Друри ; пер. с англ. под ред. С. А. Табалиной. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. — 560 с.

4.  Заруднев А. И. Управление затратами хозяйствующего субъекта : учебн. пособ. / А. И. Заруднев, Г. С. Мерзликина. — Волгоград: РПК «Политехник», 2002. — 98 с.

5.  Кустарев В. П. Стратегическое управление затратами и конкурентоспособность организации [Электронный ресурс] / В. П. Кустарев. — Режим доступа : // http: //www. elebook. com/manag/page 13.htm

6.  Манн Р. Контролинг для начинающих / Р. Манн, Е. Майер. — М. Финансы и стати­стика, 1992. — 224 с.

7.  Печеницына О. Г. Стратегическое управление затратами промышленного предпри­ятия: автореф. дис. на получение учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / О.Г. Печеницына. — Челябинск, 2006. — 24 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т М Адаменко - Особливості стратегічного управління затратами підприємства

Т М Адаменко - Особливості стратегічного управління затратами підприємства