І Ф Малежина - Процеси і апарати харч св их виробництв - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗМІСТУ 1 МЕТОДІВ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧ СВ ИХ ВИРОБНИЦТВ

Лабораторний практикум За редакцією проф. І.Ф. Малежина

 

Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.0902, 7.0916, 7.0917, 7.0925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 1997

36.81 П 84

УДК 667/07/

 

IЛ.Належте, В.Р.Кулінченко, О.П.Нікоявев та їй. Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум: Навч. посіб­ник / За ред. І.Ф.Належика. - К.: ІЗМН, 1997. - 276 с.

 

Навчальний посібник містить загальні рекомендації до прове­дення лабораторного практикуму та лабораторні роботи з основ гід­равліки, гідромеханічних, теплових і «сообміннкк процесів та впа ратів харчових виробництв. Наведено характеристики лабораторних навчальних установок і основного обладнання.

Рекомендується як навчальний посібник для студентів вузів і факультетів харчової промисловості.

1л. 66.  Тавл. 38.

 

 

Рецензенти: А.І.Накорчевський, М.Б.Остапчух, д-ри техн. наук

Авторський колектив: д-ри техн.наук І.Ф.Иалежик, В.Р.Кулінченко, О.П.Ніколаев, П.С.Циганкоа,

кандидати техн.наук В.С.Водров, B.C. Задні пряний, В. Л.Зев "мої, Л.В.Зоткіна, D.В.Карлам, П.П.Лобода, 0.С.Нарценек, П.Н.Немирович, А.Д.Сергеев, О.В.Стретіенко,

інженери і.К.Нотуз, О.В.Свввова, 1.1.Степах

ISBN 5-8238-0579-9               (D        ЬїСТИГуТ ЗМІСТУ   І МЄТ0ДІВ

навчання, 1997

ПЕРЕДМОВА

 

У курсі "Процеси те апарати харчових виробництв" розглядаються основи гідравліки та основні процеси харчової технології і апара­тура, в якій ці процеси відбуваються. Завдання лабораторного прак­тикуму э цього курсу полягає в тому, шб закріпити теоретичні знан­ня студентів, прищепити їм навички науково-дослідної роботи, нав­чити обробляти та оформляти експериментально здобуті дані, а також критично оцінювати результати досліджень.

Перед тим як розпочати роботу, студент має вивчити інструкцію до виконання роботи, ознайомитися із схемою установки і обладнанням до даної роботи.

Значка частина лабораторних робіт пов"язана з використанням теплоносіїв з високою температурою, легкозаймистих речовин, вакуум­них приладів, швидкообертових деталей, електроенергії. Через те сту­дентам треба спочатку ознайомитися з правилами охорони праці. Особ­ливу увагу треба звернути на пускові механізми та контрольно-вимі­рювальні прилади. Без дозволу викладача студентові категорично за­бороняється пускати установку і вмикати прилади.

У цьому посібнику описано проведення лабораторних робіт з чо­тирьох розділів: основи гідравліки, гідромеханічні, теплові та ма­сообміни! процеси.

Відповідно до кількості годин, то їх відведено не лабораторні роботи, студенти різних спеціальностей виконують той чи іииий обсяг робіт з кожного розділу за вказівкою викладача.

 

З

Ураховуючи сучасну тенденцію комп'ютеризації експерименткяь-них і промислових установок, студенти при виконанні лаборатории*

РОбІТ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПО МОЖЛИВОСТІ елеКТрОННІ обЧІІСЛЮВВЛЬНІ М№№ЯІП,

Звіт про виконану роботу складають за формою, яку наведено в інструкції. Він повинен мати назву роботи, мету роботи, схему установки і короткий опис її роботи, таблиці виміряних і розрахо­ваних величин, графічну обробку експериментальних даних. Кожну ро­боту підписують студент і викладач, який приймає роботу.

Звіт про роботу студент повинен по можливості закінчити о лабораторії, шо е показником його організованості.

Студенти, які бажають поглибити свої знання, можуть розширити обсяг роботи, передбачений навчальним планом, беручи участь у нау­ково-дослідній експериментальній роботі під керівництвом виклада­чів і аспірантів кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

ЗМІСТ

 

Передмова ..................................................................  З

ОСНОВИ ГІДРАВЛІКИ

Лабораторна робота * І. Експериментальне ілюстрація
рівняння Бернуллі
..............................................................  4

Лабораторна робота W 2. Визначення чисел Рей-
нольдса для різних режимів руху
.....................................  12

Лабораторна робота ї 3. Експериментальне визначення
коефіцієнта опору тертя та еквівалентної шорсткості
...  IS

Лабораторна робота * 4. Визначення коефіцієнтів
місцевих опорів
..................................................................  28

Лабораторна робота 9 5. Експериментальне визначення
коефіцієнтів витікання рідини через отвори і нясядки
.  ЗЬ

Лабораторна робота № 6. Випроїїувяння відцентрового
насоса
..................................... ,........................................... 43

ГІДРОМЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ "

Лаборатория робота * 7. Дослідження гідродинаміки
апаратів
...............................................................................  

Лаборатория робота 8. Вивчення гідродинаміки
псевдозрідженого шару
........................................................... 54

Лабораторна робота 9. Визначення витрати енергії
при механічному перемішуванні в рідкому середовищі
 &9

Лабораторна робота 10. Витрати енергії при
механічному перемішуванні в системі газ-рідина
.........

Лабораторні* робота * И. Осідання в гравітаційному
полі
....................................................................................... S3

Лабораторна робота 12. Одержання експериментальних
даних для розрахунку тонкошарового  відстійника та його
розрахунок
..........................................................................  91

Лабораторне робота ІЗ. Розрахунок міри очищення
суспензії в тонкошаровому відстійнику
..........................  94

Лабораторна робота 14. Фільтрування суспензій
не рамному фільтр-пресі
.................................................... 97

Лабораторна робота 15. Динаміка процесу фільтру-
вання на фільтр-пресі
........................................................  *08

Лабораторна робота * 16. Фільтрація суспензій на
барабанному вакуум-фільтрі
............................................  ^2

Лабораторна робота 17. Відцентрове фільтрування ... 120

Лабораторна роботи # 18. Дослідження роботи
трубчастої нядцентрифуги
...............................................  *25

Лабораторна робота 3* 19. Тарілковий роздільний
сепаратор
............................................................................  ^

ткшкві процеси

Лабораторна робота 20і. Дослідження роботи плас-
тинчастого теплообмінника
.............................................  ^3

Лабораторна робота 21. Випарювання у дво-
корпусній випарній установці
.........................................  ^

ИАСООБМПШ ПРОЦЕСИ

Лаборатория робота 22. Проста перегонка ........

Лабораторна робота 23. Ознайомлення з роботою
ректифікаційної колони та розрахунок процесу ректи-
фікяції
..................................................................................  178

Лабораторна робота * 24. Дослідження роботи

ТОО

нясадкової ректифікаційної колони .................................  10й

Лабораторна робота № 25. Вивчення кінетики процесу
конвективного сушіння харчових матеріалів .................  ^

Лабораторна робота № 26. Вивчення процесу зміни
параметрів сушильного агента
в повітряній сушарці.
Визначення витрат повітря і теплоти на сушіння
..........  203

Лабораторна робота ft 27. Дослідження процесу
сушіння у вакуум-сушарці
................................................  206

лабораторна робота 28. Визначення коефіцієнта
.масолронідності сухої речовини в тканині рослинної
сировини
.............................................................................

Лабораторна робота 29. Інтенсифікація масо-
обмінних процесів за допомогою низькочастотних
механічних коливань
............................................................  226

Лабораторна робота ЗО. Визначення рівня поз-
довжнього переміщування в екстракторі з віЗрутчога
системою транспортування
..............................................  '-JlJ

Лабораторна робота ЗІ. Знаходження масообм інних -
характеристик апаратів для вирощування мікроорганізмів         2Ы)

механічні ПРОЦЕСИ

Лабораторна робота № 32. Визначення параметрів

процесу подрібнення ..........................................................  261

Додаток ............................................................. -.......... 267

Навчальне видання

 

Малеяик Іван Федорович Нулінченко Віталій Романович Ніколаев Олександр Павлович та ін.

Процеси і апарати харчових виробництв

Лабораторний практикум

Навчальний посібник

Редактор Л.В*Логвиненк:о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Піди, до друку ЗО oj 93 Фсвмлг вОх84'/і*. Папір

друк. з     . Друк офсетнії. Умови, друк. арк. ;¥,»іу.
Умови, фарбгнаідії.     Облік.-вид. арк.
11,^0

Тираж 500     ; Зим. J6 73025 .

ІЗНН. 252070» Кяів-VO» вуя.Л.Сагййцачного» З?

Фірма еВіПОЛ». 252151, Київ, оул. Волинська, «О.

СУПРОВІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДО ПУБЛІКАЦІЇ І.Ф.Малежик, В.Р.Кулінченко, О.П.Ніколаев та ін. Процеси і апарати    харчових    виробництв.    Лабораторний практикуй: Навчальний посібник / За редакцією. І.Ф.Малвжика. - К.: ІЗМН, 1997. - 276 с.

Навчальний посібник містить загальні рекомендації до прове­дення лабораторного практикуму та лабораторні роботи з основ гідравліки, гідромеханічних, теплових і масообмінних процесів та апаратів харчових виробництв. Наведено характеристики лабораторних навчальних установок і основного обладнання.

Рекомендується як навчальний посібник для студентів вузів і факультетів харчової промисловості.

Іллюстрацій 66. Таблиць. 38.

Рецензенти: А.І.Накорчевський, М.В.Остапчук, доктора технічних наук

Авторський колектив: докторири технічних наук Ї.Ф. Малежик, В.Р.Кулінченко, О.П.Ніколаєв, П.С.Циганков,

кандидати технічних наук В.С.Бодров, В.С.Задніпряний, В.Л.Зав'ялов, Л.В.Зоткіна, Ю.В.Карлаш, П.П.Лобода, О.С.Марценюк, П.И.Немирович, А.Д.Сергеєв, О.В.Стратіенко,

інженери І.К.Мотуз, О.В.Саввова, І.І.Степах

Ключові слова: Бернуллі, Рейнольдс, опори тертя, насос, витікання

 

И.Ф.Малежык, В.Р.Кулинченко, О.П.Николаев и др. Процессы и аппараты пищевых производств. Лабораторный практикуй: Учебное пособие / Под редакцией. И.Ф.Малвжыка. -К.: ИЗМН, 1997. - 276 с.

Учебное пособие содержит общие рекомендации к проведению лабораторного практикума и лабораторные работы из основ гидравлики, гідромеханічних, тепловых и масообмінних процессов и аппаратов пищевых производств. Приведены характеристики лабораторных учебных установок и основного оборудования.

Рекомендуется как учебное пособие для студентов вузов и факультетов пищевой промышленности. Иллюстраций 66. Таблиц. 38.

Рецензенты: А.И.Накорчевский, М.В.Остапчук, доктора технических наук

Авторский коллектив: докторира техничних наук И.Ф. Малежык, В.Р.Кулинченко, О.П.Николаев, П.С.Цыганков

кандидаты технических наук В.С.Бодров, В.С.Заднипряний, В.Л.Завьялов, Л.В.Зоткина, Ю.В.Карлаш, П.П.Лобода, О.С.Марценюк, П.И.Немирович, А.Д.Сергеев, О.В.Стратиенко

инженеры И.К.Мотуз, О.В.Саввова, И.И.Степах

Ключевые слова: Бернулли, Рейнольдс, сопротивления трения, насос, истекание

 

I.F.Malezhyk, V.R.Kulinchenko, O.P.Nikolaev and other Processes and vehicles of food productions. Laboratory practice: Train aid / Under a release. I.F.Malvzhyka. - K.: IZMN, 1997. - 276 p.

A train aid contains general recommendations to the leadthrough of laboratory practical work and laboratory works from bases of hydraulics, гідромеханічних, thermal and масообмінних processes and vehicles of food productions. Descriptions of laboratory educational options and basic equipment are resulted.

Recommended as a train aid for the students of institutes of higher and faculties of food retail industry.

Illustrations 66. Tables. 38.

Reviewers: A.I.Nakorchevskiy, M.V.Ostapchuk, doctors of tecn. sciences

Author collective: doctors of tecn. sciences of I.F. Malezhyk, V.R.Kulinchenko, O.P.Nikolaev, P.S.Cygankov

candidates of tecn sciences of V.S.Bodrov, V.S.Zadnipryaniy, V.L.Zav'yalov, L.V.Zotkina, Yu.V.Karlash, P.P.Loboda, O.S.Marcenyuk, P.I.Nemirovich, A.D.Sergeev, O.V.Stratienko

engineers of I.K.Motuz, O.V.Savvova, I.I.Stepakh

Keywords: Bernulli, Reynol'ds, supports of friction, pump, profluvium

Страницы:
1 


Похожие статьи

І Ф Малежина - Процеси і апарати харч св их виробництв