В М Соболев - Оцінка економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 330.322.5

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В

СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

 

Соболев В.М., д.е.н., професор

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

Запропоновано методику оцінки економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів в умовах ризику і невизначеності. Ключові слова: економічна ефективність; альтернативні інвестиційні проекти; прийняття рішення.

Предложена методика оценки экономической эффективности альтернативных инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности.

Ключевые слова: экономическая эффективность; альтернативные инвестиционные проекты; принятие решения.

There was suggested the theory of economic efficiencys' assessment of alternative investment projects in risk and uncertain terms. Key words: economic efficiency; alternative investment projects; decision-making.

 

Постановка проблеми. Під ефективністю інвестиційного проекту (ІП) розуміють відношення між результатами його реалізації та витратами на його здійснення [1]. Результати фінансового аналізу, який грунтується на вартісних оцінках і показниках рентабельності, є лише одним, але вагомим аргументом при прийнятті конкретного інвестиційного рішення [2].

При прийнятті рішення про здійснення одиничного ІП як альтернатива передбачається будь-який з решти основних способів інвестування. Порівняння двох варіантів не здійснюється. Просто при визначенні ефективності одиничного ІП зв ставку дисконтування приймається прибутковість альтернативного варіанта (наприклад, ставка банківського відсотка).

У зарубіжній економіці використовується низка методів оцінки ефективності інвестицій, які поділено на дві основні групи - елементарні та інтегральні методи [3;4]. Елементарні (або бухгалтерскі) - це методи, за якими результати та витрати оцінюються без урахування фактора часу (відповідні показники - це простий строк окупності РР, проста норма прибутку R). Інтегральні методи враховують дисконтовані грошові потоки (відповідні показники - чиста поточна вартість NPV, внутрішня норма окупності (прибутковості) IRR, показник рентабельності або індекс прибутковості PI, дисконтований строк окупності йРР).

До найважливіших методологічних і методичних принципів ухвалення довгострокових інвестиційних рішень, пов'язаних з оцінкою ефективності ІП, належать [5, с.40-50]:

1. Аналіз ІП впродовж всього життєвого циклу (ЖЦ).

2. Моделювання грошових потоків, включаючи усі пов'язані з реалізацією ІП грошові надходження і

витрати.

3. Умови порівняння різних ІП (варіантів ІП) повинні бути зіставлені.

4. Принципи позитивності і максимуму ефекту. Для визнання ІП ефективним необхідно, щоб ефект від реалізації ІП (доход або прибуток) був позитивним. При порівнянні ряду альтернативних ІП перевага віддається ІП з максимальним значенням ефекту.

5. Урахування чинника часу при оцінці ІП (шляхом дисконтування).

6. Урахування всіх найбільш суттєвих наслідків ІП (економічних, екологічних, соціальних).

7. Порівняння ситуацій «з проектом» і «без проекту».

8. Урахування наявності різних учасників ІП, що виражається індивідуальними значеннями норми дисконту.

9. Урахування чинників інфляції і ризику.

10. Комплексність, тобто необхідність розглядати процес реалізації ІП як складний, з різними фазами
здійснення, стадіями його оцінки, аспектами та етапами.

11.       Багатоетапність оцінки на різних стадіях ЖЦ проекту (на кожній стадії вартість ІП уточнюється).
Вказаним принципам найбільшою мірою відповідають дисконтні методи і показники ефективності.
Показники
NPV, IRR, PI для одиничних ІП забезпечують однакові рекомендації для прийняття або

відбраковки ІП [6, с.72]. Причиною цього є наявність взаємозв'язків між ними. Тому, якщо NPV > 0, то одночасне IRR > CC, PI > 1 і ІП приймається; якщо NPV < 0, то IRR < CC, PI < 1 і ІП не приймається. Константа CC характеризує питому ціну наявного джерела грошових коштів або середньозважену вартість капіталу (WACC -

Weighted average cost of capital).

Два аналізованих ІП називаються незалежними, коли вибір одного з них не впливає на прийняття рішення з вибору іншого. При наявності кількох незалежних ІП на практиці має місце задача визначення раціональної послідовності їх реалізації [7;8]. Як і в разі одиночних ІП вона вирішується за рахунок використання показника NPV. Здійснюється визначення NPV кожного ІП і наступне їх ранжування за ступенем пріоритетності (значенням

NPV).

Коли прийняття одного ІП означає необхідність відмови від інших, такі ІП називаються альтернативними. Сучасні економічні умови характери- зуються значними ризиками і невизначеністю. Використання в таких умовах для оцінки ефективності безлічі альтернативних ІП лише показника NPV, як у випадках одиночних або незалежних ІП, можливе лише на етапі скринінгових рішень (screening decisions), оскільки метод чистої поточної вартості не дозволяє міркувати про поріг рентабельності та запас фінансової сталості ІП. Тому існує проблема оцінки економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів в сучасних умовах на етапі преферентивних (preference decisions) рішень.

Аналіз останніх досліджень. Актуальність досліджуваної задачі зумовлена двома чинниками: по-перше, постійним пошуком нових показників для оцінки альтернативних ІП; по-друге, відсутністю єдиної думки в питанні вибору найефективнішого з альтернативних ІП з використанням вказаних дисконтних показників.

Наприклад, у роботі [9, с.50] для вибору одного з двох альтернативних ІП пропонується використовувати метод прирістних показників:

1. Визначається різниця показників ІП, що мають властивість адитивності (величина інвестицій, доходи в кожному базовому періоді, NPV); для альтернативних проектів А і В, тобто формується умовний проект (А-В);

2. Розрахунковим шляхом визначається показник IRR(a-b) умовного проекту (А-В) з прирістним потоком, при тій самій ставці дисконтування г, що і для проектів А і В;

3. Якщо IRR(a-b) більше ніж г, ухвалюється рішення про вибір проекту А, інакше - В.

На перший погляд прийняття рішення відбувається на підставі аналізу не абсолютного показника NPV, а відносного показника IRR. В дійсності даний метод є різновидом методу вибору альтернативного ІП за критерієм максимуму NPV. Доведемо це на конкретному прикладі.

У таблиці 1 значення гі характеризує необхідну норму прибутковості без урахування, а Г2 - з урахуванням індексу інфляції. Розрахунок IRR(a-b) дає можливість визначити так звану точку Фішера, тобто таке значення гф, при якій чисті дисконтовані доходи проектів А і В рівні [6]. В даній ситуації Гф=12,3%. В першому випадку, коли гі=10% < Гф=12,3%, потрібно вибрати проект А, тобто вибирається проект, NPV якого максимальний (25,54у.о), при цьому показник IRRА вступає в суперечність з NPV^. В другому випадку, коли Г2=15% > Гф=12,3%, потрібно вибрати проект В, оскільки він забезпечує максимальне значення NPV, що дорівнює 14,51 у.о. Таким чином, операції з умовним проектом у принципі зайві. Якщо кількість альтернативних проектів при аналізі значно більша двох, об'єм розрахунків значно зростає в порівнянні з методом, заснованим на використанні NPV.

Таблиця 1

________________________ Результати аналізу альтернативних проектів______________

Проект

Величина інвестиці йуо

Грошовий потік по базових періодах (у.о)

 

Гі = 10%

Г2 = 15%

Точка Фішера

 

1      2 3 10    50 100

 

NPVl

Аі

NPV2                      гф % NPV

А 100

 

20,4

25,54

9,5

12,25                   12,3 19,27

В 95

80

45

9

29,8 21,68

7,4

14,51                   12,3 19,27

А-В 5

-70

5

91

12,3 3,86

 

-2,26

 

Виділення невирішених частин проблеми. Для оцінки ефективності безлічі альтернативних ІП (або варіантів одного ІП) використовуються ті ж самі часткові показники, що і при оцінці одиничного ІП, тобто в основу покладено той самий принцип дисконтування грошових потоків даних ІП, де як ставка дисконтування виступають або депозитна ставка, або норма прибутковості.

До теперішнього часу країни з розвиненою економікою володіють багатим досвідом оцінки економічної ефективності ІП. Перелічені вище показники NPV, IRR, PI, йРР є міжнародними і широко використовуються на практиці. Вибір найефективнішого ІП зі всієї кількості представлених пропонується здійснювати на основі ранжирування по вище вказаних показниках [10;11]. Проте розраховані для всієї низки представлених альтернативних ІП показники NPV, IRR, PI, як правило, не бувають максимальними, а йРР - мінімальним длябудь-якого одного ІП. Це зумовлено тим, що вони вимірюють ефект з різних точок зору і мають різний фінансовий сенс. Вірогідність того, що один ІП буде кращим за інші по всіх показниках, дуже мала.

Тому на думку більшості фахівців в галузі фінансового менеджменту за наявності такої суперечності слід переважно користуватися критеріями NPV [6, с.75]. Перший аргумент на підтримку даного твердження - показник відповідає основній меті управлінського персоналу, що полягає в нарощуванні економічного потенціалу компанії, точніше її ринкової оцінки капіталу, і дає оцінку вірогідності приросту вартості компанії. Другий - NPV має властивість адитивності, що дозволяє складати значення показника NPV за різними проектами, тобто є можливість комплексування незалежних ІП.

У роботі [12, с.77] рекомендовано як основні показники при оцінці ІП використовувати NPV і термін окупності DPP. Стверджується, що IRR «може бути використаний виключно в якості допоміжного, але не основного при прийнятті рішення про доцільність реалізації ІП». В роботі [13, с.115] зроблено такий висновок: «При оцінці альтернативних ІП перевагу слід віддати ІП, який забезпечує більш високий рівень NPV. Роль IRR зводиться до оцінки меж, в яких може знаходитись норма прибутковості. При виборі незалежних ІП для найвигіднішого розподілу інвестицій відбір проектів слід здійснювати з урахуванням значень IRR».


Проте світова практика показує, що NPV не завжди використовується як основний показник. В таблиці 2 наведені дані за результатами опитування 103 найбільших нафтових компаній США (з річним оборотом не менше 500 млн. дол.) про використання вказаних показників при оцінках ІП як основних або додаткових [14]. Загальний результат в кожному стовпчику перевищує кількість 103 через використання фірмами як основних або додаткових декількох показників. На першому місці по використанню як основного стоїть IRR, на другому - термін окупності РР, на третьому - NPV. Найчастіше (45% опитаних) як основні показники використовували IRR і термін окупності, а як додаткові - NPV. В даний час дана тенденція жодною мірою не змінилася і навіть посилилася. За даними роботи [15] використання показників IRR і NPV американськими менеджерами як основних характеристик характеризується співвідношенням 3:1.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В М Соболев - Оцінка економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах