В М Соболев - Оцінка економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах - страница 2

Страницы:
1  2 

Перелічені показники характеризують ефективність ІП з різних боків. Залежно від критерію, що використовується, можлива різна впорядкованість ІП за пріоритетністю вибору. Перевага, що надається IRR, зумовлена не тільки тим, що управлінські рішення в інвестиційній діяльності легше ухвалювати, спираючись на відносні, а не абсолютні показники [6, с.76]. Використання NPV забезпечує максимізацію маси доходу, тобто забезпечує рішення проблеми прибутковості ІП. Але як абсолютний показник NPV не несе інформації про так званий «резерв безпеки». Аналіз ІП заснований на прогнозних оцінках, які за своєю природою випадкові. Реально існує невизначеність для умов реалізації ІП, у тому числі пов'язаних з надходженням і витратою грошових коштів. Тому висновки, які зроблені на прогнозних оцінках, пов'язані з певним ризиком.

Відносний показник IRR таку інформацію у принципі несе: за інших рівних умов чим IRR більший в порівнянні з питомою ціною капіталу WACC або нормою прибутковості, тим менш ризикованим є ІП. Використання IRR при оцінці ефективності ІП до певної міри покликане вирішувати проблему його ризикованості в умовах невизначеності.

Мета статті. Обґрунтування методики оцінки економічної ефективності альтернативних ІП на етапі преферентивних рішень (preference decisions) в умовах ризику і невизначеності.

Виклад основного матеріалу. Безумовна орієнтація багатьох економістів тільки на один показник NPV при аналізі альтернативних ІП не завжди виправдана. Високі значення NPV не можуть бути єдиним вирішальним аргументом для вибору ІП в сучасних умовах. Це зумовлено недоліками NPV [6, с.78]: по-перше, великі значення

NPV можуть бути визначені просто масштабом ІП; по-друге, (головне) - NPV не враховує ступінь ризику в умовах невизначеності. Тому необхідне комплексне врахування показників NPV і IRR, як основних або додаткових, що, як показано вище, часто робиться на практиці.

Проте окрім рішення проблеми прибутковості керуючий персонал підприємства зобов'язаний вирішувати і проблему ліквідності. Для цього необхідно, щоб інвестиції окупилися якнайшвидше. Використання при порівняльній оцінці ефективності ІП такого показника, як дисконтований термін окупності йРР дозволяє у певній мірі вирішувати цю проблему. Чим коротший строк окупності йРР, тим вища не тільки ліквідність ІП, але він є і менш ризикованим. Тому даний показник теж не заважає використовувати при аналізі ІП.

Використання індексу прибутковості PI для порівняльної оцінки дозволяє вирішувати проблему мінімізації витрат на проектування і реалізацію ІП. Перевага віддається ІП з великим значенням PI > 1.

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок: показники NPV, IRR, PI, йРР необхідно використовувати в комплексі при оцінці ефективності альтернативних ІП [11;16;17]. Це відповідає п.10 з зазначених вище принципів. З урахуванням цього можна вважати, що в сучасних економічних умовах, що склалися в Україні, показники NPV, IRR, йРР, PI в першому наближенні рівноцінні. Тоді виправданим є використання у якості комплексного показника суми рангів, що утворюються в результаті ранжирування даних ІП по кожному з чотирьох показників [11, с.447]. В цій роботі пропонується використовувати ще п'ятий частковий показник у вигляді ставки прибутковості ІП, що дорівнює RP = PI - 1. Показники RP і PI абсолютно еквівалентні між собою [10, с.195], а тому має сенс враховувати лише один з них. Урахування другого, зважаючи на функціональну залежність, не несе нової інформації, а тому не впливає на кінцевий результат.

Методики, пов'язаної з ранжируванням показників IRR, йРР, NPV, PI, дотримуються такі авторитетні міжнародні організації, як МБ, ЄБРР, UNIDO (організація з розвитку промисловості при ООН) [18]. Пакет програм COMFAR, який розроблений в UNIDO для фінансової оцінки виробничих проектів, дозволяє розрахувати IRR і

NPV.

Незалежно від того, в яких поєднаннях передбачається використовувати показник IRR при оцінці альтернативних проектів, він має низку суттєвих недоліків [6, с.80...83]:

1.  Для проектів класичного характеру IRR вказує лише максимальний рівень витрат, що припускається для оцінюваного ІП. Умова IRRi > IRR > CC не може гарантувати правильність вибору i-го ІП.

2.  Коли планована ціна джерела фінансування СС невизначена, але відомий діапазон її зміни, критерій IRR не може правильно встановити пріоритети між ІП при варіюванні СС. Для критерію IRR не існує точки Фішера, тобто значення ставки дисконту Гф, при якому обидва альтернативних ІП мають однаковий NPV, тобто при г < Гф перевагу слід віддати одному, а при г > Гф - іншому ІП.

3.  Показник IRR абсолютно не придатний для аналізу неординарних ІП, тобто коли надходження грошових коштів і грошові витрати чергуються.

4.    Існують   ІП,   у   яких   взагалі   немає   IRR,   наприклад,   ІП,   що характеризується

400 300

NPV = 200-------- + ■

1 + r   (1 + г)  , де npv^) > 0 при будь-яких значеннях г [10, с.192]. Останні два факти привели до появи такого показника, як модифікована внутрішня норма окупності (прибутковості) MIRR, який вільний від цих недоліків. Тому при довільних інвестиційних потоках для комплексної оцінки ІП доцільне використання крім IRRтакож MIRR.

В умовах ринкової економіки невизначеність і ризик при інвестуванні враховуються за допомогою низки методів: збільшеної оцінки стійкості ІП, меж беззбитковості, збільшення норми дисконту на премію за ризик, метод варіації параметрів і аналіз чутливості, очікуваної ефективності ІП [5]. Найбільш точні результати дозволяє одержати останній метод, який передбачає визначення показника очікуваної ефективності як математичного сподівання по всій множині можливих сценаріїв реалізації ІП (імовірнісна невизначеність). При цьому пряме визначення ймовірностей сценаріїв адекватно може бути замінено моделюванням показника як випадкової величини за допомогою методу Монте-Карло (статистичних випробувань).

В досліджуваній задачі показник у вигляді суми рангів дозволяє визначити один, конкретний, найбільш ефективний ІП з низки альтернативних. Тому статистичне моделювання здійснюється відносно потрібних (наприклад IRR або MIRR та DPP) часткових показників цього проекту. Воно дозволяє перевірити гіпотезу про розподіл отриманих сукупностей, визначити середнє квадратичне відхилення і побудувати довірчі інтервали математичних сподівань досліджуваного показника.

Висновки. В сучасних економічних умовах, що склалися в Україні, оцінку економічної ефективностіальтернативних інвестиційних проектів на етапі преферентивних рішень доцільно здійснювати у 2 етапи:

- на першому слід використовувати суму рангів часткових показників NPV, IRR, PI, йРР, MIRR для вибору найбільш ефективного ІП з низки альтернативних;

-   на другому - методом Монте-Карло визначати довірчі інтервали математичних сподівань досліджуваного або дослідних показників.

Література:

1.Вовк А.А. Оценка эффективности транспортного производства и резервов его роста: Монография. - М.: Крома, 2000.-295с.

2.Инвестиции: учебник /Под ред. В.В.Ковалева, В.В.Иванова, В.А.Лялина - М.: ООО «ТК Велби», 2003. - 440с.

3.Беренс В., Хавранек П. Пособие по оценке эффективности инвестиций - М.: АТЗТ «Интерэксперт», 1995. - С. 397.

4.Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежний опыт. Современная практика и документация; Учеб. пособие /Под ред. В.М.Попова. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 418с.

5.Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. - М.: Дело, 2001. -

832с.

6.Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 144с.

7.Бараш Ю.С., Босов А.А., Кирпа Г.Н. Определение рациональной последовательности инвестирования /Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2005. - Вип. 6. - С. 36-48.

8.Швандар В.А., Базилевич А.И. Управление инвестиционными проектами: Учеб.пособие для вузов. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 208с.

9.Анискин Ю.П. Управление инвестициями. - М.: ОМЕГА - Л, 2006. - 192с.

 

10.Решецкий В.И. Экономический анализ и расчет инвестиционных проектов. - Калининград: "Янтарный сказ", 2001. - 477с.

11.Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. - К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. Т.1 - 592с., т.2 - 512с.

12.Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ. - СПб.: Питер, 2006. - 160с.

13.Ример М.И., Касатов А.Д., Матиенко Н.Н. Экономическая оценка инвестиций. - СПб.: Питер, 2005. - 480с.

14.Scheneck G. K., Boyle H. F. Investment Analysis: US Oil and Gas Producers Score High in University Survey. 1985; Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium. Dallas, 1985. May. 14-15.

15.Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. Под ред. В.В.Ковалева. - СПб.: Экономическая школа, 2000. Т. 1. ХХХ+497 с. Т. 2. 669с.

16.Гончаров А.Б. Инвестирование. - Х.: ИНЖЭК, 2003. - 352с.

17.Васина А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов. - СПб.: Питер, 2004. - 448с.

18.UNIDO Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies. - Vienna, UNIDO, JD /206, - 1986.

Стаття надійшла до редакщї' 19.06.2008 р.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В М Соболев - Оцінка економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах