Автор неизвестен - Програма навчальної дисципліни економіка - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Новойтенко I.В., доцент кафедри економіки і права НУХТ

Novoitenko I.V., docent of faculty of economy and the right NUFT

Новойтенко И.В., доцент кафедры экономики и права НУПТ

ПРОГРАМА       НАВЧАЛЬНОЇ       ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМСТВА»

WORK PROGRAMM OF THE DISCIPLINE «ECONOMY OF THE BUSINESS»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»

Ключові слова: економіка підприємства, підприємство, банкрутство, оборотні кошти, основні засоби, інвестиції, персонал, , нематеріальні активи, прибуток, доход, витрати, собівартість, рентабельність, ефективність Key words: business economics, business, bankruptcy, working capital, fixed assets, investments, personnel, intangible assets, income, income, expenses, costs, profitability, efficiency

Ключевые  слова:   экономика  предприятия,   предприятие, банкротство, оборотные    средства,    основные    средства,    инвестиции, персонал,, нематериальные   активы,   прибыль,   доход,   затраты, себестоимость, рентабельность, эффективность 2011 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор___________ Іванов С.В.

«_____ »_____________ 2011 р.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни_________ «економіка підприємства»______________________

 

Напрям підготовки ____________ 6.051701_____ «Харчові технології та інженерія»

Спеціальність «Технологія зберігання і переробки зерна», «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів», «Технології бродильних виробництв та виноробства», «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів, овочів»

Факультет Технології бродильних та хлібопекарських виробництв
Кафедра                      економіки і права_______________________________________

 

 

 

 

 

Контроль

 

 

о

ю

Кількість годин

навчальної

 

  

 

роботи

 

 

/^

 

студентів

1. Предмет і мета дисципліни, її місце і роль у навчальному процесі

Дисципліна "Економіка підприємства" викладається згідно з навчальним планом студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія ».

Студенти напряму підготовки 6.051701 денної форми навчання протягом курсу виконують модульні контрольні роботи та складають іспит. Студенти заочної форми навчання складають іспит, допуском до якого є захищена контрольна робота з економіки підприємства.

Вивчення дисципліни «Економіка підприємства» базується на знаннях дисципліни «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

Предметом дисципліни «Економіка підприємства» є вивчення теоретичних, методологічних та практичних проблем функціонування суб'єкта господарювання в ринкових умовах, зокрема проблем ефективного використання ресурсів, зниження витрат, вибору методів ціноутворення, зміцнення фінансового стану, методики оцінки доцільності інвестицій, формування і використання персоналу, підвищення ефективності діяльності підприємства тощо.

Мета і завдання дисципліни - сформувати у студентів знання щодо основ функціонування підприємства у ринкових умовах господарювання, певний рівень економічного мислення, що дасть їм змогу орієнтуватися в конкретних економічних ситуаціях ринку, приймати економічно обґрунтовані господарські рішення.

Роль: в системі навчальних дисциплін бакалаврського рівня вона є основною в економічній підготовці студентів, спроможних миттєво та адекватно реагувати на зміни зовнішнього конкурентного середовища з метою утримання лідируючих позицій на ринку.

2. Цілі навчальної дисципліни

Цілі навчальної дисципліни "Економіка підприємства" є її системоутворювальними компонентами і визначають її структуру та зміст, діяльність і кінцеві результати навчання студентів (див. табл. 2.1.). Формування цілей ми здійснили за допомогою освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми напряму підготовки 6.051701 відповідної змістовної частини галузевого стандарту вищої освіти ОКР "бакалавр".

Таблиця 2.1

Цілі навчальної дисципліни

 

Номер цілі

Зміст цілі

1.1.

1. Студент повинен знати:

Сутність економіки як науки, необхідність її виникнення. Місце «економіки підприємства» в системі навчальних дисциплін.

1.2.

Правові основи функціонування підприємства як суб'єкта господарювання.

1.3.

Класифікацію підприємств та їх об'єднань.

1.4.

Методи і принципи управління підприємством. Організаційні структури управління.

1.5.

Класифікацію ресурсів підприємства,  джерела їх формування, методики   оцінки   ефективності   їх   використання   та шляхи підвищення ефективності їх використання.

1.6.     Визначення і оцінку результатів діяльності підприємства.

1.7.

Сутність поточних і капітальних витрат, поняття собівартості продукції.

1.8.

Види цін та методи ціноутворення.

1.9.

Методичні підходи до оцінки ефективності роботи підприємства.

1.10.

Основні   положення   організації,   планування   та державного регулювання діяльності підприємства.

1.11.

Принципи мотивації трудової діяльності, форми та системи оплати праці на підприємстві.

1.12.    Методи і систему планування на підприємстві.

1.13.    Шляхи припинення діяльності підприємства.

2.1.

2. Студент повиненуміти:

Формулювати визначення понятійного апарату дисципліни.

2.2.

Обирати організаційно-правову форму підприємства в залежності від мети створення і достатності статутного капіталу.

 

2.3.

Оцінювати ефективність використання окремих видів ресурсів підприємства, та його роботи в цілому.

2.4.

Аналізувати фінансовий і майновий стан підприємства.

2.5.

Проводити оцінку впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємства.

2.6.

Складати калькуляцію продукції, розподіляти витрати на капітальні та поточні

2.7.     Обирати метод ціноутворення та формувати ціну на продукцію.

2.8.

Обирати   систему   амортизації   і   нараховувати амортизаційні відрахування.

2.9.     Визначати економічну доцільність інвестицій.

3.1.

3. Студент повинен мати навички:

Розв'язання економічних ситуацій.

3.2.

Створення, функціонування та припинення підприємства.

3.3.

Оцінки формування і ефективності використання економічних ресурсів підприємства.

3.4.     Проведення обґрунтування рішень щодо доцільності інвестування.

3.5.

Прийняття рішень та надання пропозицій щодо рівня підвищення ефективності діяльності підприємства.


3. Зміст навчальної дисципліни та види діяльності студентів


5

Персонал і продуктивність праці

Поняття та класифікація персоналу. Правові основи використання персоналу на підприємствах України. Зміст понять професія, спеціальність, кваліфікація.

Особливості обліку персоналу. Система управління персоналом: органи та функції. Трудова політика підприємства.

Оцінка   ефективності роботи персоналу. Продуктивність праці як економічна   категорія.   Чинники і резерви   підвищення ефективності використання персоналу. Література:[3,4,7-12, 15-19, 21-24].

2

0,2

0,2

 

1.5

2.1

2.3

6

Нематеріальні ресурси і активи

Поняття та склад нематеріальних ресурсів підприємства. Особливості охорони прав на об'єкти промислової власності. Авторське й суміжне право. Взаємозв'язок між товарним знаком та брендом. Зміст раціоналізаторської пропозиції, ноу-хау, гудвілу.

Методи оцінки вартості нематеріальних активів підприємства. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси. Види платежів за використання нематеріальних ресурсів.

Література: [15-19].

2

0,2

0,2

 

1.5

2.1 2.3

 

7

Інвестиційні ресурси та інноваційні процеси

Поняття     та класифікація інвестицій. Характеристика фінансових та капітальних, прямих та портфельних інвестицій. Види цінних паперів.     Поняття, класифікація, значення      інновацій      та їх взаємозв'язок з інвестиціями.

Процес прийняття рішення про доцільність інвестування. Показники ефективності інвестування. Методика оцінки доцільності  інвестування 3 урахуванням фактору часу та ризику інвестування.

Література: [15-19].

4

0,7

0,7

1.5 2.1

2.3

2.9

 

Розділ 3. Результати та ефективність виробництва

8

Продукція промислового підприємства

Поняття    продукції    та її класифікація за ступенем готовності. Асортимент та номенклатура.

Виробнича програма підприємства. Виробнича потужність підприємства.          Якість та конкурентоспроможність продукції. Маркетингова діяльність підприємства.

Стандартизація та сертифікація продукції.

Література: [13-19].

2,0

0,0

0,0

 

2.1 1.6

9

Витрати й ціни на продукцію

Поняття та класифікація витрат підприємства   (поточні, капітальні, постійні,     змінні,     за видами діяльності,       за економічними елементами).  Сутність собівартості продукції.    Проблеми    та шляхи зниження собівартості продукції в умовах ринкової економіки. Види цін і методи ціноутворення. Державне регулювання ціноутворення.

Література: [15-19].

2,0

0,2

0,2

 

2.1

1.7 1.8

2.6

 

10

Фінансові результати діяльності підприємства

Доход підприємства: поняття, структура, класифікація. Прибуток як мета   й   узагальнюючий показник ефективної діяльності підприємства. Поняття   та   алгоритм визначення валового   прибутку,   прибутку до оподаткування,   чистого прибутку. Особливості розподілу прибутку на підприємствах різних організаційно-правових       форм. Показники рентабельності діяльності підприємства. Оцінка і діагностика фінансового стану підприємства. Література: [5, 15-19].

2,0

0,2

1,2

 

2.1

2.4

2.8

11

Ефективність діяльності підприємства

Сутність, критерії та показники ефекту          та ефективності господарської діяльності підприємства. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок підвищення ефективності використання активів, персоналу       та організаційно-технічних заходів.

Література: [15-19].

2,0

0,2

0,2

 

2.1

2.4

2.8

Розділ 4. Регулювання та планування діяльності підприємства

12

Державне економічне регулювання

Основні   економічні функції держави. Податкова та амортизаційна політика    держави,    принципи її формування та реалізації. Податки в системі   державного економічного регулювання.    Види   податків та алгоритм      їх      визначення за Податковим кодексом.

Література: [5, 15-19].

2,0

0,2

0,2

 

2.1

 

13

Планування діяльності підприємства

Прогнозування як передумова планування. Методи прогнозування. Планування як функція управління підприємством. Принципові основи планування.   Місія,   цілі   і етапи стратегічного планування. Відмінність    між   стратегічним і тактичним   плануванням. Поняття бізнес-плану, його зміст, структура й призначення.    Зміст   та завдання оперативного планування.

Література:[15-19, 25, 26].

1,0

0,0

0,0

 

2.1

14

Мотивація і оплата праці

Сутність та методи мотивації. Відмінність         мотивації від стимулювання.

Політика    оплати    праці в ринкових  умовах господарювання. Функції заробітної плати. Форми і системи   оплати   праці персоналу підприємства.      Системи участі працівників підприємств у прибутках (доходах)     за    результатами їх діяльності    на    основі відносин власності.

Література:[3,4,8-12,15-19, 21-24].

2,0

0,0

0,0

 

2.1

 

15

Банкрутство і ліквідація підприємства

Шляхи припинення діяльності підприємства. Реорганізація підприємства      шляхом злиття, перетворення   в    іншу юридичну особу, виділення, поділу, приєднання до  іншого  підприємства. Сутність банкрутства та фактори, що його викликають.     Симптоми прояву банкрутства суб'єкта господарювання.  Умови і порядок визначення       юридичних осіб банкрутами  в  Україні. Процедура здійснення   санкцій збанкрутілого підприємства. Черговість задоволення     вимог кредиторів. Процедура порушення справи про банкрутство.   Процедура ліквідації підприємства.

Література: [15-19].

1,0

0,0

0,0

 

2.1

 

Всього                           32       8 6

 

п/п

Тема практичного (семінарського) заняття

Кількість годин за формою навчання

денна   заочна скор.

Діяльність студента

Номер цілі

1

Підприємство як суб'єкт

господарювання

1

 

 

Участь у

дискусії,

тести

1.2 1.3

3.1

2

Управління підприємством

1

 

 

Участь у

дискусії,

тести

1.2 1.3

3.1

3

Основні засоби

2

2

0,5

Вирішення

задач,

тести

3.1 1.5 2.8 3.3

4

Обігові кошти

1

1

0,5

Вирішення

задач,

тести

3.1 1.5 2.3 3.3

5

Персонал і продуктивність праці

1

1

 

Вирішення

задач,

тести

3.1 1.5 2.3 3.3

6

Нематеріальні ресурси і активи підприємства

1

 

 

Ситуаційні

задачі,

тести

3.1 1.5 2.3 3.3

7

Інвестиційні ресурси та інноваційні процеси

1

1

0,5

Вирішення

задач,

тести

3.1

1.5

2.3 2.9

3.3

3.5

8

Продукція

промислового

підприємства

1

 

 

Вирішення

задач,

тести

3.1

9

Витрати   й   ціни на продукцію

1

 

 

Вирішення

задач,

тести

3.1 2.6 2.7

10

Фінансові результати

діяльності

підприємства

1

1

0,5

Вирішення

задач,

тести

3.1

11

Ефективність

діяльності

підприємства

1

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа