М Р Верголяс, Р О Білий, Р С Стойка - Проапоптичні зміни в еритроцитах риби danio rerio за впливу катіонів міді - страница 1

Страницы:
1 

УДК 575.224.23

ПРОАПОПТИЧНІ ЗМІНИ В ЕРИТРОЦИТАХ РИБИ DANIO RERIO ЗА ВПЛИВУ КАТІОНІВ МІДІ

 

М. Р. Верголяс1, Р. О. Білий2, Р. С. Стойка2, В. В. Гончарук1

Чнститут колоїдноїхіміїіхіміїводи ім. А.В. Думанського НАН України бульв. акад. Вернадського, 42, Київ 03680, Україна e-mail: vergolyas@meta.ua

21нститут біологіїклітини НАН України, вул. Драгоманова, 14-16, Львів 79005, Україна

e-mail: R.Bilyy@nas.gov.ua

 

Встановлено, що токсичний ефект катіонів міді водного середовища у концен­трації 0,75 мг/л на риб Danio rerio протягом чотирьох діб проявляється у зростанні кількості еритроцитів периферичної крові з мікроядрами та подвійними ядрами. Крім того, в еритроцитах спостерігали характерні ознаки апоптозу, зокрема екстерналіза-цію фосфатидилсерину, визначену за зв'язуванням анексину V, посилення зв'язуван­ня галактозоспецифічного лектину RCA та манозоспецифічного лектину NPL, що свідчить про зростання рівня експонування відповідних глікозильних залишків на по­верхні клітин, а також міжнуклеосомну фрагментацію ядерної ДНК. Обґрунтовано до­цільність використання методів виявлення апоптичних клітин у риб при дослідженні впливу ксенобіотиків на організм.

 

Ключовіслова:   еритроцити, ДНК, Danio rerio, мікроядра, апоптоз, токсичність.

 

ВСТУП

Антропогенне забруднення водного середовища зростає з кожним роком. На сьогоднішній день водні токсиканти являють собою суміш відомих токсичних речо­вин і нових сполук, синтезованих людиною. Багато токсичних речовин є досить стій­кими до руйнування і можуть проявляти мутагенну дію [23]. Тому, без сумніву, дослі­дження генотоксичних властивостей водного середовища є актуальною проблемою.

Риби є зручним об'єктом у водній токсикології, однак методи оцінки впливу ан­тропогенних факторів на морфофункціональні характеристики їхніх клітин не за­вжди адекватні [17]. Більшість таких досліджень проводять за допомогою мікро-ядерного тесту, який дає змогу виявляти анеугенні чи кластогенні властивості ток­сиканта, що міститься у водному розчині. Останнім часом набули значного поши­рення методи виявлення апоптозу, що відбувається внаслідок негативного хімічно­го впливу на клітини-мішені [11].

Утворення в клітині мікроядер пов'язують із ушкодженням молекули ДНК і/або хромосомних білків. Мікроядерний тест на рибах є чутливим методом оцінки
можливі наслідки цього впливу на організм. Процеси утворення мікроядер і запус­ку апоптозу можуть бути взаємозалежними ланками одного ланцюга токсичного ураження, що виявляється на цитогенетичному рівні [11].

 

ВИСНОВКИ

1.    Антонюк В. О. Пектини та їх сировинні джерела. Пьвів: Кварт, 2005. 554 с.

2.    Верголяс М. Р., Кучеренко Т.В., Архипчук В.В. Сравнительный анализ частоты про­явления клеток с микроядрами и двойными ядрами у карася Carassius auratus в природных и лабораторных условиях. Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць. Київ: ПОГОС, 2007; 1: 203-206.

3.    Гончарук В.В., Верголяс М.Р., Веялкина Н.Н. Оценка генотоксического влияния тяжелых металлов на клетки рыб. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2008; 34(1): 171-176.


Встановлено, що токсичний ефект катіонів міді у воді проявляється у зростан­ні кількості еритроцитів периферичної крові з мікроядрами та подвійними ядрами. Одночасно в даних клітинах спостерігали значну активацію процесів апоптозу, що вказує на доцільність визначення клітин у стані апоптозу під час дослідження впли­ву токсичних речовин на організм риб.

Страницы:
1 


Похожие статьи

М Р Верголяс, Р О Білий, Р С Стойка - Проапоптичні зміни в еритроцитах риби danio rerio за впливу катіонів міді